Dyma restr o’r newidiadau i’r canllawiau technegol. I weld y canllawiau presennol, dilynwch y dolenni perthnasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:
Ble mae’r newid yn y canllawiau? Crynodeb o’r newid
DTGT/2080 Canlyniadau torri'r gofynion sy'n gysylltiedig ag NDA
12/07/2019
Mân-newidiadau i’r geiriad; dolen i’r canllawiau ar warediadau esempt 
DTGT/2070 Dyletswyddau gweithredwr safle tirlenwi gan gynnwys cadw cofnodion a'u storio'n ddiogel
12/07/2019
Mân-newidiadau i’r geiriad 
DTGT/2060 Adolygiadau ac apeliadau sy’n ymwneud â dynodi mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu
12/07/2019
Dolen i'r canllawiau ar adolygiadau ac apeliadau 
DTGT/2050 Amrywio neu ganslo dynodiad NDA
12/07/2019
Mân-newidiadau i’r geiriad 
DTGT/2040 Dynodi’r NDA
12/07/2019
Mân-newidiadau i’r geiriad; ychwanegu paragraff ar adolygiadau blynyddol 
DTGT/2030 Mannau nad ydynt at ddibenion gwaredu
12/07/2019
Aralleirio’r cyflwyniad; dileu cyfeiriadau at system y DU 
DTGTA/3110 Cofrestr o bersonau sy’n cyflawni gweithrediadau trethadwy
17/06/2019
Ychwanegu manylion y gofrestr o weithredwyr safleoedd tirlenwi
DTGT/3100 Dyletswydd i gofrestru ar gyfer y dreth gwarediadau tirlenwi
17/06/2019
Dileu’r frawddeg ar drefniadau trosiannol
DTGT/1010 Golwg gyffredinol ar y DGT a sut bydd yn cael ei defnyddio
17/06/2019
Newid amser y ferf o'r dyfodol i'r presennol
DTGT/2020 Rhestr o warediadau trethadwy
11/06/2019
Adran newydd am ffyrdd parhaol a dros dro
DTGT/4090 Cosbau
07/06/2019
Diweddaru er mwyn ychwanegu cyfeiriadau at baragraffau perthnasol yn hysbysiad ACC
DTGT/4070 Cam 3: Cofnodi profion colled wrth danio
07/06/2019
Diweddaru'r crynodeb o'r camau y dylid eu cymryd ar ôl methu prawf colled wrth danio
DTGT/4060 Cam 2: Colled wrth danio - gofynion cysylltiedig
07/06/2019
Dileu’r cyfeiriad gwallus
DTGT/4050 Cam 1: Gofynion cyn derbyn
07/06/2019
Dileu'r cyfeiriad at enghreifftiau
DTGT/4040 Cymysgedd cymwys o ddeunyddiau: gronynnau mân a phrawf cholled wrth danio
11/01/2019
Dileu'r adran oedd yn cael ei hailadrodd
DTGT/4020 Deunydd cymwys
07/06/2019
Diweddaru er mwyn cyfeirio at y codau dosbarthu gwastraff
DTGT/4010 Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi
07/06/2019
Dileu'r cyfeiriad at gyfraddau treth 2018; rhoi dolen i dudalen Llywodraeth Cymru ar gyfraddau a bandiau treth
DTGT/3080 Dulliau pwyso eraill
07/06/2019
Newid y rhifo i 3070; mân-newidiadau i’r geiriad
DDTGT/3070 Cosb am gymhwyso’r disgownt mewn perthynas â dwr yn anghywir
11/01/2019
Newid y rhifo i 3060; ychwanegu dolen i ganllawiau DCRhT
DTGT/3060 Cosb am fethu â phennu pwysau yn briodol 
07/06/2019
Newid y rhifo i 3050; ychwanegu dolen i ganllawiau DCRhT
DTGT/3050 ACC yn cyfrifo pwysau trethadwy deunydd
07/06/2019
Newid y rhifo i 3040
DTGT/3040 Disgownt mewn perthynas â dwr sydd wedi’i gynnwys mewn deunydd
07/06/2019
Newid y rhifo i 3030; mân-newidiadau i’r geiriad
DTGT/3030 Gweithredwr y safle tirlenwi yn cyfrifo pwysau trethadwy deunydd – dulliau pwyso eraill
07/06/2019
Newid y rhifo i 3020; ychwanegu manylion ar y ffurflen gais
DTGT/3020 Gweithredwr y safle tirlenwi yn cyfrifo pwysau trethadwy deunydd – defnyddio pont bwyso
07/06/2019
Newid y rhifo i 3010; ychwanegu dolenni
DTGT/3010 Cyfrifo pwysau trethadwy deunydd
07/06/2019
Dileu'r adran - pwyntiau pwysig wedi’u symud i DTGT 3000
DTGT/3000 Cofrestru ar gyfer y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
07/06/2019
Geiriad ynglŷn â chynnwys y canllawiau wedi’i ddiweddaru.
DTGT/4040 Cymysgedd cymwys o ddeunyddiau:gronynnau mân a phrawf cholled wrth danio; DTGT /4050 Cam 1: Gofynion cyn derbyn; DTGT /4060 Cam 2: Colled wrth danio-gofynion cysylltiedig; DTGT /4070 Cam 3: Cofnodi profion colled wrth danio; DTGT /4080 Cadw cofnodion; DTGT /4090 Cosbau; DTGT /4100 Trefniadau pontio
17/01/2019
Ychwanegwyd sawl peth at yr adran hon, sef: manylion pryd nad yw disgownt dŵr yn berthnasol; manylion amodau i geisiadau; enghraifft o amserlen ar gyfer ôl-ddyddio cymeradwyaeth ceisiadau; a manylion cyfnodau adolygu ar gyfer ceisiadau.
DTGT/3040 Disgownt mewn perthynas â dwr sydd wedi’i gynnwys mewn deunydd
11/01/2019
Ychwanegwyd sawl peth at yr adran hon, sef: manylion pryd nad yw disgownt dŵr yn berthnasol; manylion amodau i geisiadau; enghraifft o amserlen ar gyfer ôl-ddyddio cymeradwyaeth ceisiadau; a manylion cyfnodau adolygu ar gyfer ceisiadau.
Treth Gwarediadau Tirlenwi
11/01/2019
Diweddarwyd yr hafan hon i gynnwys manylion allweddol y dreth.
Sut i dalu eich Treth Gwarediadau Tirlenwi
14/11/2018
Diweddarwyd i gynnwys manylion cywir y broses talu drwy BACS
Canllawiau ar Ryddhad ac Esemptiadau
26/11/2018
Caiff manylion yr holl esemptiadau a’r rhyddhad eu casglu nawr gyda’r rhyddhad i adfer safle
DTGT/5010 Dyletswydd i ddychwelyd ffurflen dreth mewn cysylltiad â chyfrifo’r dreth
29/11/2018
Ychwanegwyd nodyn yn datgan nad oes modd addasu gwallau yn y diwygiadau mewn cyfnodau cyfrifyddu diweddarach
DTGT/8010 Cofnodion TGT mae’n rhaid eu cadw a’u storio’n ddiogel
29/11/2018
Ychwanegwyd nodyn yn rhoi manylion am faint o amser mae’n rhaid cadw cofnodion
Disgownt Dŵr
23/11/2018
Ychwanegwyd nodyn yn rhoi safbwynt ACC ar geisiadau am ddisgownt dŵr gyda gwarediadau a ddigwyddodd cyn cyflwyno’r cais
Rhyddhad i Adfer Safle
23/11/2018
Ychwanegwyd nodyn yn dweud bod rhyddhad i adfer safle ar gael ar gyfer deunyddiau sydd dim ond yn cynnwys deunydd cymwys neu uwch-bridd o 11 Hydref 2018. Ceir hefyd diffiniad o uwch-bridd.
Sut mae diwygio eich ffurflen Treth Gwarediadau Tirlenwi
29/11/2018
Ychwanegwyd nodyn er mwyn cyfeirio cwsmeriaid at eu rheolwyr cysylltiadau cwsmeriaid os oes angen help arnynt wrth lenwi’r ffurflen dreth. Nodir hefyd nad oes modd addasu gwallau yn y diwygiadau mewn cyfnodau cyfrifyddu diweddarach
DTGT/4070 Cam 3: Cofnodi profion colled wrth danio
14/11/2018
Nodyn wedi’i ddiweddaru er mwyn cyfeirio cwsmeriaid at eu rheolwyr cysylltiadau cwsmeriaid i gael templed o’r ffurflen canlyniadau profion tanio
DTGT/4050 Cam 1: Gofynion cyn derbyn
14/11/2018
Nodyn wedi’i ddiweddaru er mwyn cyfeirio cwsmeriaid at eu rheolwyr cysylltiadau cwsmeriaid i gael templed o’r holiadur cyn derbyn
DTGT/4040 Cymysgedd cymwys o ddeunyddiau: gronynnau mân a phrawf cholled wrth danio
14/11/2018
Dileu’r cyfeiriad at ‘siart llif gronynnau mân cymwys’; mae’r siart llif ar gael gan reolwyr cysylltiadau cwsmeriaid