Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant ar bryd i dalu treth trafodiadau tir.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid yw’r coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar ein gwasanaethau ar-lein ar y cyfan. Byddwn yn parhau i adolygu a rhannu diweddariadau. 

Rydym wedi gorfod addasu rhai o'n gwasanaethau a'r ffordd yr ydym yn gweithredu. Gweler y manylion llawn yn ein diweddariad gwasanaeth mewn ymateb i’r coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir. 

Talu Treth Trafodiadau Tir

Ar ôl cyflwyno ffurflen dreth, bydd angen i’r trethdalwr neu ei gynrychiolydd dalu unrhyw dreth sy’n ddyledus.

Gallwch chi ddefnyddio taliadau electronig (taliadau BACS/CHAPS a Faster Payments) a sieciau. Mae angen i’r taliad gyfateb yn union i’r swm sy’n cael ei ddangos ar y ffurflen dreth. Chewch chi ddim ond talu am un trafodiad fesul taliad.

Talu os oeddech chi wedi cyflwyno ffurflen ar-lein

Ar gyfer pob ffurflen dreth byddwch chi’n ei chyflwyno ar-lein, bydd cyfeirnod trafodiad unigryw yn cael ei greu ar unwaith yn eich cyfrif ar-lein. Mae angen i chi ddefnyddio’r cyfeirnod trafodiad unigryw hwn pan fyddwch chi’n talu. Mae’r holl wybodaeth rydych chi ei hangen i dalu ar y slip talu gallwch chi ei lwytho i lawr pan fyddwch chi’n cyflwyno eich ffurflen.

Mae angen i chi gwblhau eich taliad cyn pen 30 diwrnod ar ôl y diwrnod y daw’r trafodiad i rym, sef y diwrnod prynu fel rheol.

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y taliad llawn yn cyrraedd ACC erbyn y dyddiad y mae’n ddyledus. Mae modd codi llog a chosbau am unrhyw daliadau hwyr.

Mae rhagor o ganllawiau ar daliadau llog a chosbau ar gael yma.

Talu os ydych chi wedi cyflwyno ffurflen bapur

Os byddwch chi’n cyflwyno ffurflen bapur fyddwch chi ddim yn cael cyfeirnod trafodiad unigryw ar unwaith, ond bydd yn cael ei anfon atoch chi ar ôl i ACC brosesu eich ffurflen. I wneud yn siŵr bod eich treth yn cael ei thalu’n brydlon, dylech chi ddefnyddio’r cyfeirnod canlynol:

“Cod post y prif brynwr \ Cyfenw neu enw sefydliad y prif brynwr”

Er enghraifft - CF379EH \ Bloggs

Rhowch y cyfeirnod taliad hwn ar gyfer eich taliad ar-lein neu ar gefn eich siec.

Dilynwch y broses sy’n cael ei hamlinellu isod ar gyfer talu gyda siec.

Taliadau BACS/CHAPS

Ar gyfer taliadau BACS/CHAPS a Faster Payments, rhowch y Cyfeirnod Trafodiad Unigryw yn yr adran Cyfeirnod Taliad.

Rhowch y cyfeirnod 12 digid yn gyntaf, heb unrhyw fylchau.

Os hoffech ychwanegu cyfeirnod ychwanegol ar gyfer eich prosesau mewnol rhestrwch ef ar ôl y cyfeirnod hwn. Os na fyddwch chi’n gwneud hyn ni fydd ACC yn gallu cyfateb y taliad i’ch trafodiad.

Os oeddech chi wedi cyflwyno ffurflen bapur bydd angen i chi nodi’r cyfeirnod uchod. Rhaid gwneud taliad ar wahân ar gyfer pob ffurflen dreth.

Os ydych chi’n talu drwy BACS, mae’n rhaid i’r Awdurdod Cyllid dderbyn y taliad 4 diwrnod gwaith cyn y dyddiad y mae’r taliad yn ddyledus er mwyn prosesu’r taliad mewn pryd.

Dylid gwneud taliadau i gyfrif banc ACC isod:

Enw'r cyfrif: Welsh Revenue Authority Tax
Cod didoli: 60-70-80
Rhif y cyfrif: 10028838
Banc: Royal Bank of Scotland
Cyfeiriad: Government Banking CST Parklands
De Havilland Way
Horwich
Bolton
BL6 4YU

Taliadau Tramor             

Dylech ddefnyddio’r manylion hyn isod i dalu o gyfrif tramor:

Rhif Cyfrif IBAN = GB46NWBK60708010028838
Cod Adnabod y Banc (BIC) = NWBKGB2L

Taliadau gyda siec

Gwnewch eich sieciau’n daladwy i Awdurdod Cyllid Cymru gyda'r cyfeirnod trafodiad unigryw neu’r Cyfeirnod Taliad (os ydych chi’n ffeilio ar bapur) ar gefn y siec.

Os ydych chi’n talu gyda siec, rhaid i ACC ei dderbyn ddeg diwrnod gwaith cyn y dyddiad y mae’r taliad yn ddyledus er mwyn prosesu’r siec mewn da bryd. Rhaid i’r cyfrif y mae’r siec yn daladwy ohono hefyd gynnwys digon o arian ar yr adeg y bydd ACC yn cael y siec. Bydd methu â gwneud hynny’n golygu y codir llog ar y taliad ac mae’n bosibl y codir cosbau am daliad hwyr.

Dylid postio sieciau i'r cyfeiriad isod:

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd,
CF37 9EH

Ymholiadau am daliadau

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am daliadau, cysylltwch â ni.

Rhannu’r dudalen hon