Neidio i'r prif gynnwy

Darganfyddwch pryd a sut i dalu Treth Trafodiadau Tir (TTT) i Awdurdod Cyllid Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i dalu

Unwaith y bydd ffurflen Treth Trafodiadau Tir wedi cael ei chyflwyno, mae angen i'r trethdalwr neu ei gynrychiolydd dalu unrhyw dreth sy'n ddyledus.

Rhaid i chi dalu o fewn 30 diwrnod i'r diwrnod ar ôl y dyddiad y daw'r trafodiad i rym. Y dyddiad cwblhau yw’r dyddiad y daw’r trafodiad i rym fel arfer.

Rhaid i'r taliad llawn ddod i law erbyn y dyddiad mae’n ddyledus, neu efallai y codir cosbau a llog arnoch.

Sut i dalu

Ar ôl i chi gyflwyno’ch ffurflen i wneud taliad, bydd angen i chi ddefnyddio naill ai eich:

 • rhif Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw (CTU) 12 digid o’ch cyfrif ar-lein
 • cyfeirnod talu fel y nodir isod

Os byddwch yn cyflwyno ffurflen bapur, ni fydd gennych CTU hyd nes bod eich ffurflen dreth yn cael ei phrosesu. Defnyddiwch un o'r canlynol fel eich cyfeirnod talu:

 • cod post y tir\cyfenw’r prynwr
 • cod post y tir\enw sefydliad y brynwr

Er enghraifft - CF379EH\Bloggs

Ffyrdd o dalu

Taliadau digidol

Gallwch dalu drwy:

 • Daliadau Cyflymach
 • CHAPS
 • Bacs (rhaid derbyn y taliad 4 diwrnod gwaith cyn dyddiad mae’n ddyledus)

Mae angen i chi:

 • ddefnyddio eich CTU (neu gyfeirnod talu os ydych yn ffeilio ar bapur)
 • wirio fod y taliad yn cyfateb i'r union swm a ddangosir ar y ffurflen dreth
 • wneud taliad ar wahân ar gyfer pob ffurflen dreth

Peidiwch â rhoi bylchau, llythrennau, 'CTU', nac unrhyw beth arall cyn y nodau yn eich cyfeirnod talu. Efallai y bydd eich taliad yn cael ei oedi os nad yw'r cyfeirnod yn cyfateb.

Dylid gwneud taliadau i gyfrif banc Awdurdod Cyllid Cymru:

Enw'r cyfrif Welsh Revenue Authority Tax
Cod didoli 60 70 80
Rhif y cyfrif 10028838
Banc Royal Bank of Scotland
Cyfeiriad Government Banking CST Parklands
De Havilland Way
Horwich
Bolton
BL6 4YU

Taliadau tramor

Defnyddiwch y manylion hyn i dalu o gyfrif tramor:

Rhif y cyfrif (IBAN) GB46NWBK60708010028838
Cod Adnabod Banc (BIC) NWBKGB2L

Taliadau gyda siec

Mynediad cyfyngedig sydd gennym i'n post ar hyn o bryd, felly efallai y bydd rhywfaint o oedi wrth brosesu sieciau.

Er mwyn osgoi'r oedi hwn, rydym yn argymell eich bod yn talu ar-lein. Cysylltwch â'n tîm desg gymorth a all eich helpu gyda'r broses hon.

I dalu gyda siec:

 • gwnewch yn siec yn daladwy i 'Awdurdod Cyllid Cymru'
 • nodwch y CTU neu'r cyfeirnod talu (os ydych yn ffeilio ar bapur) ar gefn y siec
 • rhaid ei dderbyn 10 diwrnod gwaith cyn y dyddiad mae’r taliad yn ddyledus
 • rhaid bod digon o arian i dalu’r swm yn y cyfrif y telir ohono pan fyddwn yn derbyn y siec

Os na fyddwch yn dilyn yr uchod, efallai y codir llog a chosbau arnoch am dalu'n hwyr.

Anfonwch sieciau i:

Awdurdod Cyllid Cymru

Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Os fyddwch yn anfon siec atom ar amser ac yn ddiweddarach yn penderfynu talu drwy ddulliau digidol, byddwn yn defnyddio dyddiad y siec wreiddiol ar gyfer y taliad yn unol â’r terfynau amser talu.

Os fyddwch yn gwneud hyn, rhowch wybod i ni ymlaen llaw eich bod eisoes wedi anfon siec, fel y gallwn roi gwybod i chi os yw eich taliad gwreiddiol wedi'i brosesu, a gallwn ddefnyddio'r dyddiad cywir.

Cymorth a chefnogaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am dalu neu os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni.