Neidio i'r prif gynnwy

Darganfyddwch pryd a sut i dalu Treth Trafodiadau Tir (TTT) i Awdurdod Cyllid Cymru (ACC).

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i dalu

Unwaith y bydd ffurflen dreth wedi’i chyflwyno, mae angen i'r trethdalwr neu gyfreithiwr neu drawsgludydd ar eu rhan dalu unrhyw dreth sy'n ddyledus.

Mae TTT yn dreth a hunanasesir. Cyfrifoldeb y trethdalwr yw cwblhau a chyflwyno ffurflen dreth gywir a thalu unrhyw dreth sy'n ddyledus.

Rhaid i chi dalu o fewn 30 diwrnod i'r diwrnod ar ôl y dyddiad y daw'r trafodiad i rym. Y dyddiad cwblhau yw’r dyddiad y daw’r trafodiad i rym fel arfer.

Rhaid i'r taliad llawn ddod i law erbyn y dyddiad mae’n ddyledus, neu efallai y codir cosbau a llog arnoch.

Sut i dalu

Os ydych yn ffeilio TTT ar-lein

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno ffurflen dreth, mae angen i chi drefnu bod y dreth sy’n ddyledus yn cael ei thalu.

Pan fyddwch yn talu, defnyddiwch y Cyfeirnod Unigryw Trafodiad (CUT) 12 digid o'ch cyfrif ar-lein fel y cyfeirnod talu.

Dylech:

 • wirio fod y taliad yr union swm a ddangosir fel y swm sy'n ddyledus ar y ffurflen dreth
 • gwneud taliad ar wahân ar gyfer pob ffurflen dreth

Ni ddylech dalgrynnu i fyny nac i lawr i'r £ agosaf.

Os ydych yn cyflwyno ffurflen dreth bapur

Bydd angen i chi gyfrifo'r dreth er mwyn llenwi'ch ffurflen bapur a gwneud taliad.

Ni fydd gennych gyfeirnod unigryw trafodiad (CUT) hyd nes y bydd eich ffurflen bapur wedi cael ei chyflwyno a'i phrosesu â llaw. Defnyddiwch un o'r canlynol fel eich cyfeirnod talu:

 • cod post y tir\cyfenw'r prynwr
 • cod post y tir\enw sefydliad y prynwr

Er enghraifft - CF379EH\Jones

Os cewch gosb

Defnyddiwch y CUT ar yr hysbysiad cosb wrth wneud taliadau.

Ffyrdd o dalu

Taliadau digidol

Gallwch dalu drwy:

 • drosglwyddo cyllid electronig
 • CHAPS
 • BACS (rhaid anfon y taliad 4 diwrnod gwaith cyn y dyddiad y mae’n ddyledus)

Rhaid i'ch cyfeirnod taliad banc fod yn:

 • CUT (dim bylchau, llythrennau, ‘CUT’, ‘UTRN’ nac unrhyw beth arall cyn y nodau)
 • cyfeirnod talu ar gyfer ffurflen dreth bapur, er enghraifft CF379EH\Bloggs

Efallai y bydd eich taliad yn cael ei oedi os nad yw'r cyfeirnod yn cyfateb.

Manylion cyfrif ACC i'w defnyddio
Enw'r cyfrif Welsh Revenue Authority Tax
Cod didoli 60 70 80
Rhif y cyfrif 10028838
Banc Royal Bank of Scotland
Cyfeiriad Government Banking CST Parklands
De Havilland Way
Horwich
Bolton
BL6 4YU
Os yw eich cyfrif dramor
Rhif y cyfrif (IBAN) GB46NWBK60708010028838
Cod Adnabod Banc (BIC) NWBKGB2L

Taliadau â siec

O 2 Chwefror 2023, ni fyddwn bellach yn derbyn sieciau.

Yn hytrach, gallwch dalu i ni drwy drosglwyddiad banc. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â sut i dalu neu os ydych angen help, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

I dalu â siec:

 • gwnewch y siec yn daladwy i 'Awdurdod Cyllid Cymru'
 • nodwch y CUT (UTRN) neu'r cyfeirnod talu ar gyfer ffurflen dreth bapur, ar gefn y siec, er enghraifft, CF379EH\Jones
 • rhaid anfon y siec 10 diwrnod gwaith cyn y dyddiad y mae’r taliad yn ddyledus
 • rhaid i'r cyfrif a delir ohono fod â digon o arian ynddo i dalu pan fyddwn yn derbyn y siec

Os na fyddwch yn dilyn yr uchod, efallai y codir llog a chosbau arnoch am dalu'n hwyr.

Anfonwch sieciau i:

Awdurdod Cyllid Cymru

Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Os byddwch yn anfon siec atom yn brydlon ac yn penderfynu’n ddiweddarach talu'n ddigidol, byddwn yn defnyddio dyddiad y siec wreiddiol ar gyfer y taliad yn unol â’r terfynau amser ar gyfer talu.

Os gwnewch chi hyn, cysylltwch â ni ymlaen llaw i ddweud wrthym eich bod eisoes wedi anfon siec os gwelwch yn dda. Yna gallwn ddweud wrthych a yw'ch taliad gwreiddiol wedi'i brosesu, a gallwn ddefnyddio'r dyddiad cywir.

Cymorth a chefnogaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am dalu neu os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni.