Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddio’r wefan hon

Llywodraeth Cymru sy’n rhedeg y wefan hon. Rydym am weld cymaint o bobl â phosib yn defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • nesáu hyd at 300% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall.

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • nid yw rhai tudalennau a dogfennau sydd wedi’u hatodi wedi’u hysgrifennu’n glir
 • nid oes penawdau i’r rhesi yn rai tablau
 • nid oes cyferbynnedd lliw da i rai tudalennau
 • nid yw rhai penawdau yn gyson
 • nid yw teitlau rhai tudalennau yn unigryw
 • nid yw rhai labeli yn unigryw
 • nid oes testun arall da ar gyfer rhai delweddau
 • nid yw rhai botymau wedi’u nodi’n gywir
 • nid yw’r testun ar gyfer rhai dolenni cyswllt yn disgrifio diben y ddolen
 • mae sawl dogfen mewn fformat PDF ac nid ydynt yn hygyrch

Beth y dylech ei wneud os na allwch fynd i rannau o’r wefan hon

E-bostiwch digital@llyw.cymru os ydych angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat arall fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei darllen, recordiad sain, neu braille. Rhowch wybod inni pa fformat yr ydych chi ei angen. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyol, rhowch wybod inni beth ydyw.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd â’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch chi o hyd i broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi’n credu nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â: digital@llyw.cymru. Gallwch hefyd ein ffonio neu gysylltu â ni drwy’r post.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun ar gyfer pobl F/fyddar, pobl â nam ar y clyw neu â nam ar y lleferydd.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio â nhw sydd wedi’u rhestru isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nodwyd y cynnwys nad yw’n hygyrch isod gyda manylion:

 • lle y mae’n methu â chyflawni’r meini prawf llwyddiant
 • dyddiad arfaethedig ar gyfer trwsio’r materion hyn

Nid oes penawdau ar gyfer rhai rhesi mewn tablau yn y cynnwys pan fo angen. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 A 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd). Rydym yn bwriadu ei ddatrys erbyn Medi 2020.

Nid yw’r penawdau ar rai tudalennau yn eu trefn resymegol. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd). Rydym yn bwriadu adnabod a datrys y rhain erbyn Medi 2020.

Nid yw penawdau rhai tudalennau yn unigryw. Nid ydynt yn disgrifio testun neu ddiben y dudalen yn gywir. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.4.2 A (penawdau tudalennau). Rydym yn bwriadu ei ddatrys erbyn Medi 2020.

Nid yw rhai dolenni a labeli wedi’u gosod i lefel cyferbynnedd 3.1. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.1 (defnyddio lliw). Rydym yn bwriadu adnabod a datrys y rhain erbyn Medi 2020.

Nid yw testun ar ddolen sydd wedi’i gyfuno â chyd-destun y gall rhaglen ei bennu o ddolen yn nodi diben y ddolen. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.4 (diben dolen (mewn cyd-destun)). Rydym yn bwriadu ei ddatrys erbyn Medi 2020.

Nid oes digon o gyferbynnedd i ddolenni cyswllt a botymau weithiau. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.11 AA (cyferbynnedd nad yw’n ymwneud â thestun). Rydym yn bwriadu ei ddatrys erbyn Medi 2020.

Nid oes testun arall addas ar gyfer delweddau ar dudalennau bob amser. Nid oes testun arall addas ar gyfer rhai delweddau ac mae testun anghyflawn ar gyfer eraill. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (cynnwys heb destun). Rydym yn bwriadu adnabod a datrys y rhain erbyn Medi 2020.

Nid yw’r swyddogaeth gywir wedi’i nodi ar gyfer botymau ar rai tudalennau, sy’n effeithio ar sut y byddant yn gweithio gyda thechnoleg gynorthwyol. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 A (enw, swyddogaeth, gwerth). Rydym yn bwriadu adnabod a datrys y rhain erbyn Medi 2020.

Nid yw labeli maes ffurf bob amser yn unigryw ar dudalen neu wedi’u cynnwys mewn FIELDSET gyda LEGEND sy’n gwneud y label yn unigryw. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant 2.4.6 AA (penawdau a labeli). Rydym yn bwriadu adnabod a datrys y rhain erbyn Medi 2020.

Mae gwerthoedd id wedi’u dyblygu ar rai tudalennau. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant WCAG 4.1.1 A (dosrannu). Rydym yn bwriadu adnabod a datrys y rhain erbyn Medi 2020.

Mae rhai tudalennau’n cynnwys elfennau iframe sydd ddim yn cynnwys priodoledd teitl sy’n nodi’r ffrâm. Mae hyn yn methu â chyflawni meini prawf llwyddiant 2.4.1 A (osgoi blociau). Rydym yn bwriadu adnabod a datrys y rhain erbyn Medi 2020.

Pa mor hygyrch yw'n dogfennau ni

Dylai dogfennau newydd yr ydym yn eu cyhoeddi i gael mynediad at ein gwasanaethau fod yn hollol hygyrch.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod rhai o'n dogfennau hŷn (a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018) ddim yn hygyrch. Er enghraifft nid yw rhai ohonynt:

 • wedi eu marcio mewn modd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr rhaglenni darllen sgrin eu deall
 • wedi eu tagio'n gywir - er enghraifft, nid ydynt yn cynnwys penawdau cywir
 • wedi eu hysgrifennu mewn Cymraeg clir

Mae rhai o'r dogfennau hyn yn ddogfennau hanesyddol ac nid ydynt yn hanfodol i ddarparu'n gwasanaethau. Mae'r mathau hyn o ddogfennau wedi eu heithrio o'r rheoliadau. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i'w gwneud yn hygyrch.

Os oes angen i chi gael gwybodaeth sydd yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, cysylltwch â ni a gofynnwch am fformat gwahanol.

Sut aethom ati i brofi’r wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 14 Tachwedd 2019. Cynhaliwyd y prawf gan Connect Internet Solutions Ltd.

Gwnaethom brofi cyfuniad o dempledi craidd, templedi cyffredin a thempledi cymhleth.
Gwnaethom brofi’r canlynol:

Gwasanaethau LLYW.CYMRU

Mae gan bob gwasanaeth ei dudalen hygyrchedd ei hun, gyda manylion ynglŷn â hygyrchedd y gwasanaeth, sut i roi gwybod am broblemau a sut i ofyn am wybodaeth mewn fformat arall. Gallwch fynd i’r tudalennau hyn o’r troednodyn yn y gwasanaeth. 

Paratowyd y datganiad hwn ar 14 Gorffennaf2020. Diweddarwyd ddiwethaf ar 14 Gorffennaf 2020.

Rhannu’r dudalen hon