Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch ag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) ynglŷn â’r Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Ar gyfer ymholiadau treth incwm, cysylltwch â CThEM.

Nid yw’r coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar ein gwasanaethau ar-lein ar y cyfan. Byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa a rhannu diweddariadau. Rydym wedi gorfod addasu rhai o'n gwasanaethau a'r ffordd rydym yn gweithredu. Gweler ein newyddion diweddaraf am wasanaeth mewn ymateb i coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Desg gymorth

Ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid:

Os byddwch yn ein ffonio, efallai y byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen ar-lein er mwyn i ni allu eich helpu’n fwy effeithiol. Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Nodwch ein bod yn darparu canllawiau ar reolau treth a byddwn yn rhoi opiniwn mewn rhai achosion os gofynnir amdano drwy ein gwasanaeth opiniwn treth. Ond ni allwn roi cyngor ar dreth i chi.

Os oes angen help neu gymorth ychwanegol arnoch er mwyn defnyddio unrhyw un o'n gwasanaethau, cysylltwch â ni. Rydym ni yma i helpu. Gallwch hefyd awdurdodi rhywun i weithredu ar eich rhan.

Post

Awdurdod Cyllid Cymru

Blwch Postio 110
Pontypridd
CF37 9EH

Nid oes gennym fynediad i’n post ar hyn o bryd, felly bydd oedi wrth brosesu unrhyw beth y byddwch yn ei anfon atom drwy’r post.

Er mwyn osgoi'r oedi hwn, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein gwasanaethau ar-lein. Cysylltwch â ni os na allwch wneud hynny.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Gweler ein polisi preifatrwydd ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni.

Opiniwn treth

Gweler ein canllawiau ar sut i ofyn am opiniwn treth

Fel arfer byddwn yn ymateb i gais am opiniwn treth o fewn 25 diwrnod gwaith, yn dibynnu ar gymhlethdod yr achos.

Cyfryngau

Ymholiadau gan y cyfryngau:

Ffôn: 03000 254 770
E-bost: newyddion@acc.llyw.cymru

Adborth

Rydym wedi ymrwymo i adolygu a gwella ein gwasanaethau. Mae eich adborth yn bwysig i ni ac rydym yn gweithredu ar yr holl adborth yr ydym yn ei dderbyn.

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i roi adborth os gwelwch yn dda.

Ystadegau

Rydym yn croesawu ymholiadau ac adborth ar ein hystadegau swyddogol.

E-bost: data@acc.llyw.cymru
Ffôn: 0300 025 4670 (Pennaeth Dadansoddi Data)

Tîm Dadansoddi Data
Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Cwynion

Os ydych yn anhapus ynglŷn â’r gwasanaeth rydych chi’n ei dderbyn neu rywbeth arall, y ffordd hawsaf o ddatrys y peth yw drwy gysylltu â ni. Byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Gweler ein canllawiau ar sut i wneud cwyn a sut rydym yn ymateb.

Mae gennym ganllawiau hefyd ar beth i'w wneud os ydych yn anghytuno â'n penderfyniad treth.

Ceisiadau am wybodaeth

Darganfyddwch sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth.

I ofyn am wybodaeth bersonol y gallwn fod yn ei chadw amdanoch chi, o dan gais gwrthrych am wybodaeth, ysgrifennwch atom os gwelwch yn dda.

Ar gyfer ymholiadau diogelu data:

E-bost: data@acc.llyw.cymru

Swyddog Diogelu Data
Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Adrodd am sgamiau

Dywedwch wrthym bob amser am wefannau camarweiniol, negeseuon e-bost, rhifau ffôn, galwadau ffôn neu negeseuon testun y credwch y gallent fod yn rhai amheus.

Gweler ein canllawiau ar sut i osgoi ac adrodd am we-rwydo a sgamiau sy'n gysylltiedig â threth wrth gyfathrebu â ni.

Ebost: diogelwch@acc.llyw.cymru