Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa mewn perthynas â’r argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn agos ac rydym yn dilyn canllawiau swyddogol gan y llywodraeth a’r cyngor a roddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Fel rhan o’r system cyfiawnder teuluol ac fel gwasanaeth cyhoeddus hollbwysig yng Nghymru, mae Cafcass Cymru yn gweithio’n galed i gynnal ei wasanaeth i blant a theuluoedd mewn amseroedd anodd dros ben.

Hyd yma rydym wedi gallu dal ati i gynnig ein gwasanaeth i lysoedd teulu ledled y wlad. Fodd bynnag, mewn ymateb i’r sefyllfa rydym bellach yn addasu ein ffordd o weithio yn ystod yr amser hwn a byddwn yn cefnogi Apwyntiadau Datrys Anghydfodau Gwrandawiad Cyntaf ac yn cyfranogi mewn gwrandawiadau llysoedd dros y ffôn, neu drwy fideo alwadau. Rydym hefyd yn rhoi’r gorau i’n gwasanaeth profion DNA hyd yr hysbysir fel arall.

Yn anffodus, rydym hefyd wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i ohirio atgyfeiriadau at ganolfannau cyswllt a darparwyr Gweithio Gyda'ch Gilydd Er Lles Plant.

Lle bo hynny’n bosibl byddwn yn cynnig yr opsiwn i rieni, gofalwyr a phlant ddefnyddio Skype neu gyfathrebu dros y ffôn yn hytrach na rhai cyfarfodydd wyneb yn wyneb a hefyd yn gohebu ar e-bost lle bo’n bosibl.

Mae ein staff bellach yn gweithio o bell ac rydym yn teilwra ein ffordd o weithio yn unol â hynny. Bydd ein cyfathrebu â defnyddwyr gwasanaethau, partneriaid a rhanddeiliaid yn parhau drwy ein gwasanaethau ffôn ledled Cymru ar hyn o bryd. Gan fod gwasanaethau post yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng, byddwn yn gofyn i ddefnyddwyr gwasanaethau weithio gyda ni er mwyn galluogi i ni rannu llythyrau ac adroddiadau dros yr e-bost lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

Bydd swyddfeydd Wrecsam a Chasnewydd yn cau o 19 Mawrth 2020 hyd y cyhoeddir fel arall.

Yn amlwg, mae hon yn sefyllfa sy’n symud yn gyflym ac rydym yn adolygu ein cynlluniau’n barhaus.

Mae ein tîm uwch arweinwyr yn monitro’r sefyllfa yn agos ac yn parhau i gyfrannu at sgyrsiau cynllunio parhaus gyda’n partneriaid, gan gynnwys y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi i ofalu bod plant a theuluoedd yn derbyn y gwasanaeth gorau posibl dan amgylchiadau sy’n newid mor gyflym.

Byddwn yn darparu diweddariadau pellach os yw’r sefyllfa yn newid yn sylweddol.

Os ydych chi’n bryderus am ddiogelwch neu les plentyn neu oedolyn, cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol neu â’r heddlu ar unwaith.

Rhannu’r dudalen hon