Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Fel rhan o’r system cyfiawnder teuluol ac fel gwasanaeth cyhoeddus hollbwysig yng Nghymru, mae Cafcass Cymru yn gweithio’n galed i gynnal ei wasanaeth i blant a theuluoedd mewn amseroedd anodd dros ben.

Fel rhan o’r system cyfiawnder teuluol ac fel gwasanaeth cyhoeddus hollbwysig yng Nghymru, mae Cafcass Cymru yn gweithio’n galed i gynnal ei wasanaeth i blant a theuluoedd mewn amseroedd anodd dros ben.

Rydym yn parhau i gynnig ein gwasanaeth i lysoedd teulu ledled y wlad. Fodd bynnag, mewn ymateb i’r sefyllfa rydym bellach yn addasu ein ffordd o weithio yn ystod yr amser hwn a byddwn yn cefnogi Apwyntiadau Datrys Anghydfodau Gwrandawiad Cyntaf ac yn cyfranogi mewn gwrandawiadau llysoedd dros y ffôn, neu drwy fideo alwadau.

Mae canolfannau cyswllt yn parhau i fod ar gau ar gyfer cyswllt uniongyrchol wyneb yn wyneb ond mae rhai darparwyr bellach yn gallu cynnig cyswllt goruchwylio o bell drwy lwyfannau fideo fel Skype.  Mae Cafcass Cymru bellach yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cyswllt dan oruchwyliaeth o bell sydd wedi cael ei asesu gan un o'n hymarferwyr i fod yn ddiogel ac yn briodol i'r plentyn.

Ar hyn o bryd, nid yw’n bosib i ni dderbyn atgyfeiriadau ar gyfer cyswllt a gefnogir.

Mae pob darparwr WT4C bellach yn cynnig gwasanaeth o bell drwy safleoedd llwyfan fideo.  Mae darparwyr yn gweithio drwy ôl-groniad o atgyfeiriadau a nes bod y rhain wedi'u clirio ni allwn dderbyn unrhyw atgyfeiriadau newydd. Rydym yn adolygu'r sefyllfa hon yn gyson ac yn rhagweld y bydd hyn yn newid ym mis Gorffennaf.

Mae’n bosib trefnu profion DNA, ond nid yw’r gwaith yma yn cael ei ymgymryd yn uniongyrchol gan ymarferwyr Cafcass Cymru.  Bydd Cafcass Cymru yn gwneud atgyfeiriadau ar gyfer hyn, er ni fydd y sefydliad yn ymgymryd profion dros y cyfnod yma.

Rydym yn parahau i gynnig yr opsiwn o ddefnyddio Skype, Microsoft Teams, FaceTime neu cyswllt dros y ffon yn lle cyarfodydd wyneb i wyneb ac i gyfathrebu trwy ebost lle’n bosib.

Mae ein staff bellach yn gweithio o bell ac rydym yn teilwra ein ffordd o weithio yn unol â hynny.  Bydd ein cyfathrebiad â defnyddwyr gwasanaethau, partneriaid a rhanddeiliaid yn parhau drwy ein gwasanaethau ffôn ledled Cymru ar hyn o bryd.

Mae pob swyddfa ar gau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Rydym yn adolygu ein cynlluniau'n gyson, pan fydd ein swyddfeydd ar agor byddwn yn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch/y Llywodraeth.

Gan fod ein swyddfeydd ar gau, ar hyn o bryd ni allwn gyfathrebu â defnyddwyr gwasanaeth drwy'r post.  Yr opsiwn a ffefrir gennym bellach yw cyfathrebu dros e-bost ac efallai y gofynnir i chi ddilyn proses wirio drwy ddilysu eich manylion.  Mae hyn yn ein galluogi i ddiogelu eich gwybodaeth.

Yn amlwg, mae hon yn sefyllfa sy’n symud yn gyflym ac rydym yn adolygu ein cynlluniau’n barhaus.

Mae ein tîm uwch arweinwyr yn monitro’r sefyllfa yn agos ac yn parhau i gyfrannu at sgyrsiau cynllunio parhaus gyda’n partneriaid, gan gynnwys y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi i ofalu bod plant a theuluoedd yn derbyn y gwasanaeth gorau posibl dan amgylchiadau sy’n newid mor gyflym.

Byddwn yn darparu diweddariadau pellach os yw’r sefyllfa yn newid yn sylweddol.

Os ydych chi’n bryderus am ddiogelwch neu les plentyn neu oedolyn, cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol neu â’r heddlu ar unwaith.