Neidio i'r prif gynnwy

Fel rhan o’r system cyfiawnder teuluol ac fel gwasanaeth cyhoeddus hollbwysig yng Nghymru, mae Cafcass Cymru yn gweithio’n galed i gynnal ei wasanaeth i blant a theuluoedd mewn amseroedd anodd dros ben.

Rydym yn parhau i gynnig ein gwasanaeth i lysoedd teulu ledled y wlad. Mewn ymateb i’r sefyllfa rydym wedi addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod y cyfnod hwn, er enghraifft rydym yn cefnogi ein cyfranogiad mewn gwrandawiadau llys drwy alwadau ffôn neu fideo.

Erbyn hyn mae pob canolfan gyswllt dan oruchwyliaeth wedi ailagor ar gyfer cyswllt uniongyrchol wyneb yn wyneb, ac mae’r mwyafrif hefyd yn gallu derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cyswllt o bell drwy lwyfannau fideo fel Skype, pan fo un o’n hymarferwyr wedi asesu bod hyn yn ddiogel ac yn briodol i’r plentyn.

Mae’r rhan fwyaf o ganolfannau cyswllt â chymorth wedi ailagor erbyn hyn, er bod nifer bach yn parhau i fod ar gau. Rydym yn parhau i adolygu’r sefyllfa ac rydym yn gweithio’n rhagweithiol gyda’r canolfannau i sicrhau eu bod yn gallu agor pan fydd yn ddiogel ac yn briodol i wneud hynny.

Mae’r canolfannau cyswllt â chymorth hynny sydd wedi ailagor yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cyswllt uniongyrchol wyneb yn wyneb yn unig.

Mae pob darparwr WT4C yn cynnig gwasanaeth o bell drwy safleoedd llwyfannau fideo erbyn hyn.

Mae modd trefnu profion DNA ond nid yw ymarferwyr Cafcass Cymru eu hunain yn cynnal y profion ar hyn o bryd.

Rydym yn parhau i gynnig y dewis i rieni, gofalwyr a phlant ddefnyddio Microsoft Teams, FaceTime neu gyfathrebu dros y ffôn fel y dull cyfathrebu y maent yn ei ffafrio. Caiff cyfarfodydd wyneb yn wyneb eu cynnal pan ystyrir ei fod yn ddiogel ac yn angenrheidiol. Mae ein staff, ar y cyfan, yn gweithio o bell ac rydym wedi trefnu’r ffordd yr ydym yn gweithio yn unol â hynny. Mae ein gwasanaethau ffôn yn parhau i fod ar gael ledled Cymru ar yr adeg hon.

Y dewis yr ydym ni’n ei ffafrio yw cyfathrebu drwy e-bost, ac efallai y bydd gofyn i chi ddilyn proses ddilysu i gadarnhau eich manylion. Mae hyn yn ein galluogi i ddiogelu eich gwybodaeth chi. Ar hyn o bryd, ni allwn gyfathrebu â defnyddwyr gwasanaeth drwy’r post.

Mae nifer cyfyngedig o’n swyddfeydd wedi ailagor. Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, mae gennym fesurau iechyd a diogelwch llym ar waith. Byddwn yn parhau i annog a chefnogi staff i weithio o bell. Mae’r sefyllfa’n parhau i gael ei hadolygu’n gyson.

Mae ein Huwch Dîm Arwain yn monitro’r sefyllfa’n ofalus ac yn parhau i fod yn rhan o sgyrsiau cynllunio parhaus gyda’n partneriaid, gan gynnwys y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi i sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael y gwasanaeth gorau posibl yn y cyfnod heriol hwn.

Byddwn yn darparu diweddariadau eraill os bydd y sefyllfa’n newid yn sylweddol.

Os ydych chi’n bryderus am ddiogelwch neu les plentyn neu oedolyn, cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol neu â’r heddlu ar unwaith.