Skip to main content

Gwybodaeth am ein hamcanion, blaenoriaethau ac egwyddorion.

Cynllun Strategol Cafcass Cymru 2016 – 2019

Yn 2015 lluniasom ein Cynllun Strategol ar gyfer 2016 – 2019 ‘Rhoi Llais’. Mae’r cynllun ar gyfer 2016-2019 yn gosod ein nodau, blaenoriaethau, egwyddorion a chasgliad o werthoedd sy’n cyfleu’r math o sefydliad y mae arnom eisiau bod.

Diben y cynllun yw cynorthwyo’r sefydliad i barhau i ddarparu gwasanaeth o safon uchel drwy gydol yr amser o newid parhaus o fewn y System Cyfiawnder Teuluol. Am gyfnod y cynllun hwn, rydym wedi nodi 4 nod strategol i roi cyfeiriad clir i ni a chanolbwynt tymor hir ar gyfer ein hymdrech a’n hadnoddau yn y blynyddoedd i ddod. Y rhain yw:

 1. darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol, annibynnol, amserol, o safon uchel i blant, teuluoedd a’r llysoedd
 2. sicrhau bod ein hymyriad yn hybu llais y plentyn ac yn canolbwyntio ar ei hawliau, ei les a’i fudd pennaf.
 3. dylanwadu ar y system cyfiawnder teuluol a gwasanaethau i blant yng Nghymru
 4. galluogi staff i fod y gorau y gallant fod o fewn sefydliad dynamig, amrywiol ac agored.

Fel sefydliad sy’n canolbwyntio ar blant, mae ein gwasanaethau yn cael eu gyrru gan gasgliad o egwyddorion sy’n cefnogi’r holl waith yr ydym yn ei wneud:

 • dylai plant a phobl ifanc gael eu diogelu rhag pob math o niwed.
 • mae anghenion plant a phobl ifanc o’r pwys mwyaf.
 • mae gan blant a phobl ifanc amrediad amrywiol o gefndiroedd ac anghenion
 • lle bo’n ddiogel, mae’n well i blant a phobl ifanc gael eu magu gan eu teulu eu hunain ac o fewn eu cymuned eu hunain
 • dylai trefniadau diogel ac effeithiol fod wedi eu sefydlu ar gyfer cyswllt â rhieni, brodyr a chwiorydd, teulu ehangach a chyfeillion ar gyfer plant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gydag aelodau o’u teulu.
 • mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael eu clywed
 • mae pob math o ormesu a gwahaniaethu yn niweidiol
 • mae gan ddefnyddwyr gwasanaeth hawl i dderbyn gwasanaeth dwyieithog a theg, waeth beth fo’u hamgylchiadau na ble y maent yn byw.
 • mae gwelliant parhaus a sicrhau gweithlu amrywiol a dwyieithog yn elfennau hanfodol i effeithiolrwydd parhaus

Cynllun Cyfranogi

I gefnogi ein nodau a’n gwerthoedd fe wnaethom hefyd lunio strategaeth ar gyfer gwella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i blant a phobl ifanc, Eich Llais Chi.

Mae’r cynllun yn esbonio sut y byddwn yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc drwy gasgliad o brosiectau a mentrau, y cyfan gyda’r nod o wella ein gwasanaeth.

Fel rhan o gynllun Eich Llais chi, anelwn at gyrraedd y Safonau Cyfranogi i Gymru.

Rhannu’r dudalen hon