Neidio i'r prif gynnwy

Arweinir Cafcass Cymru gan Nigel Brown, y Prif Weithredwr, ac mae ef yn cael ei gefnogi gan Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mae’r tîm arweinyddiaeth uwch yn cynnwys rheolwyr o bob rhan o Gymru ac ar draws yr holl adrannau. Maent yn gosod cyfeiriad strategol ac arweiniad, yn rheoli’r gwasanaeth a ddarperir ac yn hybu ac yn arwain newid ar draws y sefydliad.

Gwerthoedd ein staff

Mae arnom eisiau i blant a theuluoedd gael hyder yn y ffordd yr ydym yn gweithio. Mae ein gwerthoedd yn egluro’r ymddygiadau yr ydym yn disgwyl i’n holl staff eu harddangos yn ystod eu dyletswyddau dros Cafcass Cymru.

Mae 6 o werthoedd a’r rhain yw:

  • Plentyn-ganolog – y plentyn yn gyntaf
  • Cywirdeb  -  rydym yn onest, yn ddibynadwy ac yn dryloyw
  • Parch  -  rydym yn gwrando ar eraill ac yn eu cynnwys yn yr hyn yr ydym yn ei wneud
  • Cydweithredu  -  rydym yn ychwanegu gwerth drwy ein partneriaethau
  • Ansawdd  - rydym yn broffesiynol; rydym yn darparu gwasanaethau amserol i safon uchel
  • Arloesedd  -  rydym yn gwrando, rydym yn dysgu ac rydym yn edrych am ffyrdd gwell o wneud pethau

Er mwyn dangos yr ymrwymiad hwn, rydym yn mesur ein llwyddiant fel unigolion a gyda’n gilydd, yn erbyn y gwerthoedd drwy ein hadolygiadau rheoli perfformiad. Cynhelir adolygiad rheoli perfformiad yn flynyddol, yn unol â Pholisi Rheoli Perfformiad Llywodraeth Cymru.

Hyfforddiant staff

Mae ein holl staff sydd â rhan uniongyrchol mewn achosion llys teulu yn weithwyr cymdeithasol profiadol cymwysedig, sydd eisiau gwella bywydau plant yng Nghymru. Maent i gyd wedi eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac mae ganddynt gymhwyster dilys mewn gwaith cymdeithasol.

Rhannu’r dudalen hon