Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Ionawr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

I chwilio drwy ein hadroddiadau penderfyniad, defnyddiwch Ctrl + F.

Cefnogi Cynghorau Cymuned

22 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno ar y dull cyllido ar gyfer y sector cynghorau cymuned a thref yn 2018-19.

Ras Fôr Volvo

22 Rhagfyr 2017

Mae Prif Weinidog Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid grant i Gyngor Caerdydd tuag at gostau uwch bod yn fan gorffwys yn Ras Fôr Volvo 2017/18.

Pencampwriaethau Trac y Byd 2020 ar gyfer Parafeicio

22 Rhagfyr 2017

Mae Prif Weinidog Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid grant i gefnogi cais gan British Cycling i’r Undeb Beicio Rhyngwladol i Gasnewydd gael cynnal Pencampwriaethau Trac y Byd UCI 2020 ar gyfer Parafeicio.

Cynllun Rheoli Risg Arfordirol Promenâd Dwyreiniol Porthcawl

22 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd wedi cymeradwyo cyllid grant tuag at gost gwaith cynllunio cynllun rheoli risg arfordirol yn y dyfodol ar Bromenâd Dwyreiniol Porthcawl.

Cais am gyfarwyddyd o dan Reoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Coedwigaeth) (Cymru a Lloegr) 1999

22 Rhagfyr 2017

Mae’r Gweinidog dros yr Amgylchedd wedi cymeradwyo rhoi Cyfarwyddyd ynghylch prosiect coedwigaeth arfaethedig ym Maes Mynach, Cynghordy, Sir Gaerfyrddin, ac mae wedi cytuno bod y prosiect yn “brosiect perthnasol” a fyddai’n galw am gydsyniad o dan y Rheoliadau er mwyn mynd yn ei flaen.

Sefydlu peilot "Gwell swyddi yn nes at gartref"

22 Rhagfyr 2017

Mae Arweinydd y T? a’r Prif Chwip wedi cytuno ar drefniant caffael mentrau cymdeithasol i sefydlu uned weithgynhyrchu a gweithredu fel Marchnad Lafur Drosiannol. Cytunodd Arweinydd y T? hefyd ar gyllid tuag at gynllun peilot.

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ar brosiect deuoli Adrannau 5 a 6 yr A465

22 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i fwrw ymlaen ag Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ar brosiect deuoli Adrannau 5 a 6 yr A465 rhwng Dowlais a Hirwaun.

Caffael tir ym Mhen-y-bont ar Ogwr

22 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo caffael tir ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cael gwared â thir yn y Drenewydd, Powys

22 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yn y Drenewydd.

Hyrwyddo safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth

22 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllid ychwanegol i ddatblygu a dosbarthu deunyddiau cyfathrebu i hyrwyddo’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.

Teitl cyfreithiol i gasgliadau amgueddfeydd

21 Rhagfyr 2017

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gefnogi gwaith sy’n mynd i’r afael â hen broblem sydd wedi wynebu’r sector, sef perchnogaeth casgliadau.

Cymeradwyo neilltuo cyllid i ddatblygu Hwb ar gyfer darparwyr dysgu ôl-16

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i ariannu swydd tair-blynedd benodol i ehangu Hwb, platfform dysgu digidol Llywodraeth Cymru, i ddiwallu anghenion darparwyr dysgu ôl-16.

G?yl y Gelli 2018

21 Rhagfyr 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo pecyn cyllid ychwanegol i gefnogi nifer o raglenni addysgol fel rhan o ?yl y Gelli 2018.

Dyraniad cyllid ar gyfer canmlwyddiant hawl menywod i bleidleisio

21 Rhagfyr 2017

Mae Arweinydd y T? ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi cytuno i drosglwyddo cyllid i gronfeydd wrth gefn yn 2017-18 a’i  ryddhau  yn 2018-19 i gyd-fynd â chanmlwyddiant hawl menywod i bleidleisio.

Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r diweddariad i Gynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2017.

Arian craidd i gefnogir sector mentrau cymdeithasol'

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i barhau i ddarparu cyllid craidd i gefnogi’r sector mentrau cymdeithasol, ac i roi cymorth busnes pwrpasol i fentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Grant y Mudiad Meithrin 

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo dyraniad grant a rhaglen waith y Mudiad Meithrin ar gyfer 2018-20.

Y Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar y cytundeb ariannol a’r cynigion sydd i’w cynnwys yn y dogfennau grant diwygiedig a fydd yn galluogi Prifysgol Aberystwyth i gyflwyno’r Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

Y Grŵp gorchwyl a gorffen yr Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ymestyn amserlenni a chapasiti grŵp gorchwyl a gorffen yr Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol.

Cronfa Cymunedau’r Arfordir

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cytuno bod Cronfa Cymunedau’r Arfordir yng Nghymru i barhau.

Trefniadau Llywodraethiant Cymorth i Brynu, Cymru

21 Rhagfyr 2017

Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cytuno i sefydlu Bwrdd Monitro yn lle Bwrdd Prosiect presennol Cymorth i Brynu, Cymru, ac wedi cymeradwyo cylch gorchwyl y grŵp hwnnw.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

21 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet  dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo rhaglen waith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer 2018/19 a 2019/20.

G?yl Gwobr Iris 2018-20

20 Rhagfyr 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ystyried darparu cyllid grant tuag at yr ymgyrch farchnata a chyfathrebu ar gyfer G?yl Gwobr Iris.

Estyn y Grant Craidd ar gyfer yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd wedi cytuno ar ddyraniad y gyllideb ar gyfer estyn y Grant Craidd ar gyfer yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

Diweddaru Canllawiau Dylunio Statudol Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i ddiweddaru’r ddogfen Canllawiau Dylunio statudol, sy’n cefnogi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Grantiau Cyfalaf – Blwyddyn Ariannol 2017-18 –Dyraniadau yn ystod y flwyddyn

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo dyrannu Cyllid Cyfalaf a Refeniw i Awdurdodau Lleol.

Grant Craidd Sustrans Cymru 2018-19

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo trefniadau cyllid grant craidd i Sustrans Cymru ar gyfer 2018-19, mewn egwyddor ac ar yr amod bod y cynllun busnes yn foddhaol.

Dyraniadau ychwanegol i Deithio Llesol ar gyfer 2017/18

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i neilltuo Cyllid Cyfalaf ychwanegol i Awdurdodau Lleol ar gyfer cynlluniau Teithio Llesol.

Cynllun gweithredu ‘r Gymraeg mewn Addysg 2017-21

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cynllun gweithredu y Gymraeg mewn addysg ar gyfer 2017-21 a chymeradwyo ei gyhoeddi ar 18 Rhagfyr a chylld i gefnogi rhoi’r cynllun ar waith yn 2018-19.

Parhau â’r cyllid ar gyfer Swyddogion Datblygur Cyfnod Sylfaen yn y Sector Gwirfoddol ar gyfer 2018-19'

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo parhau â’r cyllid ar gyfer Swyddogion Datblygur Cyfnod Sylfaen yn y sector gwirfoddol.'

Cyllid i Cadwch Gymrun Daclus i redeg y rhaglen Eco-ysgolion'

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd wedi cymeradwyo setliad 2-flynedd yn cynnwys cynnydd o 5% yn y gyllideb ar gyfer Cadwch Cymru’n Daclus i redeg y rhaglen Eco-ysgolion ym mlwyddyn ariannol 2108-19 ac y dylid cynnal y cyfanswm uwch hwn yn 2019-20.

Negodi ynghylch datblygiad ynni adnewyddadwy (trefniadau adran 83) ym Maesgwyn ger Glyn-nedd

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno y caiff Cyfoeth Naturiol Cymru negodi gyda thrydydd parti ynghylch prosiect datblygu ynni gwynt ar y tir ger Glyn-nedd.

Penodi Aelod Annibynnol (Prifysgol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

20 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi’r Athro Gary Baxter fel Aelod Annibynnol (Prifysgol) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am gyfnod o 3 blynedd o 1 Ionawr 2018.

Estyn gwasanaethau archwilio ar gyfer Rhaglen Cyflymu Cymru

19 Rhagfyr 2017

Mae Arweinydd y T? a’r Prif Chwip a hefyd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gefnogi camau i estyn gwasanaethau archwilio ar gyfer Rhaglen Cyflymu Cymru.

Arwyddion Zipworld

19 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi cytuno ar swm diwygiedig o gyllid ar gyfer codi arwyddion i Zipworld Velocity.

Papur ar Barodrwydd Sectorau

19 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cymeradwyo papur Llywodraeth Cymru ar Barodrwydd Sectorau ar gyfer ymadael â’r UE i’w drafod yng nghyfarfod pedairochrog y Gweinidogion ar 14 Rhagfyr 2017 ac i’r papur gael ei anfon at Weinidogion y DU cyn iddynt fynychu’r cyfarfod.

Cyllid Iechyd Cyhoeddus Cymru

19 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo dyraniadau cyllid craidd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-19.

Gwaith goruchwylio peilot ynghylch ffliw yng Nghymru

19 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido cynllun peilot ar gyfer sefydlu ‘Dilyniannu Genomau Cyfan’ fel y prif ddull goruchwylio ar gyfer pennu’r feirysau ffliw a gaiff eu darganfod yng Nghymru yn ystod tymor ffliw 2017/18.

Cyllid ar gyfer fferyllfeydd cymunedol

19 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynigion i ailbennu pwrpas cyllid o’r fframwaith contractau fferyllfeydd cymunedol er mwyn cefnogi cynllun gwella ansawdd a diogelwch i fferyllfeydd.

Ariannu Cydgysylltwyr Cydlyniant Cymdeithasol Rhanbarthol yn 2018-19

18 Rhagfyr 2017

Mae Llywydd y T? a’r Prif Chwip i barhau wedi cytuno i ariannu wyth Cydgysylltwr Cydlyniant Cymdeithasol Rhanbarthol yn 2018-19.

Lansio Canllawiau Gwerthuso Trafnidiaeth Cymru 2017

18 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i lansio Canllawiau Gwerthuso Trafnidiaeth Cymru 2017.

Gwasanaeth Bws Uniongyrchol TrawsCymru T1C o Aberystwyth i Gaerdydd – Canlyniadau’r Adolygiad a’r Ffordd Ymlaen – mis Tachwedd 2017

18 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth gyllid i wella gwasanaeth bws TrawsCymru: Aberystwyth i Gaerdydd.

Swyddogaeth newydd i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

18 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, mewn egwyddor, gyfeiriad strategol a chyllid ar gyfer swyddogaeth newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Metro Gogledd-ddwyrain Cymru – Gorsaf Fysiau Wrecsam a Pharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy

18 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyrannu arian i wella Gorsaf Fysiau Wrecsam a darparu Seilwaith Bws a Theithio Llesol ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Metro Gogledd-ddwyrain Cymru – Gorsaf Gyffredinol Wrecsam, Gorsaf Shotton a Gorsaf Parcffordd Glannau Dyfrdwy

18 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyrannu arian i wella’r orsaf a chreu canolfan drafnidiaeth gyfunol yng Ngorsaf Gyffredinol Wrecsam a datblygu cynlluniau ar gyfer Gorsaf Reilffyrdd Shotton gyfunol a Gorsaf Parcffordd Glannau Dyfrdwy newydd, gwasanaeth bws ar gyfer Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy a Seilwaith Teithio Llesol.

Codiad cyflog ar gyfer meddygon teulu ac addysgwyr deintyddol yn 2017/18

18 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau wedi cytuno ar godiad cyflog ar gyfer meddygon teulu ac addysgwyr deintyddol yn 2017/18.

Cais am ragor o gymorth ariannol ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

14 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cymeradwyo gwerth £50,000 o gyllid ychwanegol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy er mwyn cynnal Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog ym mis Mehefin 2018.

Cyflenwi Rhaglen Metro Gogledd-ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru

14 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r trefniadau interim ar gyfer sefydlu uned fusnes Trafnidiaeth Cymru yn y Gogledd.

Ailbenodi Is-Gadeirydd ac Aelod Annibynnol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

14 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Margaret Hanson yn Is-Gadeirydd a’r Cynghorydd Bobby Feeley yn Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) hyd 31 Mawrth 2018.

Nyrsio Ardal – Peilot Cymru – Dull Buurtzorg

14 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i beilot Cymru o ymagwedd Buurtzorg i nyrsio ardal ar gyfer 2018-19 a 2019-20.

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru – gynigion ar gyfer camau pellach yn ystod yr ail flwyddyn o weithredu’n gynnar.

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant gynigion y cynnig gofal plant i Gymru ar gyfer camau pellach yn ystod yr ail flwyddyn o weithredu’n gynnar.

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru – y meini prawf tymor hir

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant y meini prawf ar gyfer y cynnig gofal plant yng Nghymru.

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru – Cyfnodau Eithrio Dros Dro

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant gyfnodau eithrio dros dro mewn perthynas â’r cynnig gofal plant yng Nghymru.

Estyniad i Gynlluniau Allwedd Band Eang Cymru a Thalebau Gwibgyswllt

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Arweinydd y T? a’r Prif Chwip, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, ymestyn y cymorth ar gyfer Cynlluniau Allwedd Band Eang Cymru a Thalebau Gwibgyswllt yn ystod y flwyddyn ariannol 2018-2019.

Grantiau Trafnidiaeth Lleol – Canllawiau i Ymgeiswyr FY2018-19

13 Rhagfyr 2017

Mae Gweinidog y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi cymeradwyo’r broses ymgeisio am Grantiau Cyfalaf Trafnidiaeth Leol, Canllawiau i Ymgeiswyr 2018-19.

Is-grŵp Digidol a Data

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth dreialu Is-grŵp Digidol a Data a fydd yn canolbwyntio’n gyntaf ar yr heriau a’r cyfleoedd sy’n berthnasol i’r sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol.

Penodi Cadeirydd Chwaraeon Cymru – ymestyn penodiad y cadeirydd presennol

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ymestyn penodiad Lawrence Conwy fel Cadeirydd Chwaraeon Cymru am 6 mis arall hyd at 31 Awst 2018. Bu Mr Conwy yn y swydd ers 15 Chwefror 2017.

Ariannu swydd economydd ar gyfer Tai yn 2017/18 a 2018/19

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, a’r Gweinidog Tai ac Adfywio, gostau cyflogi economydd cynorthwyol am 6 mis er mwyn gwella’r gronfa dystiolaeth a fydd yn sail ar gyfer datblygu polisi tai mwy effeithiol yn y dyfodol.

Cynnydd blynyddol yn y Polisi ar gyfer Rhentu Tai Cymdeithasol 2018-19

13 Rhagfyr 2017

Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cymeradwyo’r cynnydd rhent i’w gynnwys ym Mholisi Llywodraeth Cymru ar Rentu Tai Cymdeithasol ar gyfer 2018/19 gan ystyried y cytundeb presennol ar gyfer cynnydd blynyddol, safbwynt Llywodraeth y DU ynghylch diwygiadau lles, a chyfeiriad polisi yn y dyfodol.

Rhaglen Amlinellol Strategol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

13 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r Rhaglen Amlinellol Strategol ar gyfer ailddatblygu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru dros y 10 mlynedd nesaf.

Dyrannu arian cyfalaf ar gyfer System Rheoli Gwybodaeth Labordy Cymru

13 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol £1.32 miliwn i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru roi System Rheoli Gwybodaeth Labordy Cymru ar gyfer Trallwyso Gwaed ar waith yn gynt yn y GIG yng Nghymru.

Ymgynghoriad ar yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyhoeddi ymgynghoriad ar yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru 2017.

Ffordd Gyswllt Llangefni

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i neilltuo rhagor o gyllid ar gyfer Rhan 3 o Ffordd Gyswllt Llangefni.

Aelodaeth o Rwydwaith REGAL

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno y dylai Llywodraeth Cymru barhau’n aelod o Rwydwaith REGAL, gan gyfrannu at y gwaith o greu statws cymdeithas ddielw ffurfiol ar gyfer y Rhwydwaith, yn ogystal â chytuno’r ffioedd aelodaeth cysylltiedig o oddeutu €3k y flwyddyn.

Torri rheoli marchnata wyau

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno y dylai Gweinidogion Cymru arfer pwerau gorfodi Cyngor Sir Ceredigion sydd wedi eu rhoi o dan Reoliadau Cynnyrch Organig 2009, a hynny mewn perthynas ag ymchwiliad i dorri’r rheolau marchnata ar gyfer gwerthu wyau organig.

Cais Cynllunio gan Valero Energy Limited

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad yr Arolygydd Cynllunio i roi caniatâd cynllunio, gydag amodau ynghlwm, ar gyfer cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol gan Valero, mewn perthynas â Chyfleuster Cydgynhyrchu ar dir purfa Penfro Valero, ac mae llythyr penderfyniad wedi ei anfon.

Cais am gyllid ychwanegol

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ar gyfer y gyllideb wreiddiol sy’n ymwneud â chaffael Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Cynigion ar gyfer prosiectau adfywio sydd yn y broses o gael eu datblygu

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer prosiectau adfywio sydd yn y broses o gael eu datblygu ar gyfer 2017-18, sef cyfanswm o £4,982,994.00 ar gyfer prosiectau cyfalaf i’w cwblhau ar draws Cymru.

Peilot ar gyfer optio allan o brofion TB yn y carchar

12 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido peilot ar gyfer optio allan o brofion TB yng Ngharchar Ei Mawrhydi Caerdydd yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2018.

Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 2016-17 - 2018-19 – cymeradwyo dyraniadau grant 2018-19

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant wedi cymeradwyo grantiau i’r trydydd sector ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy 2018-2019.

Darparu offer gwagio toiledau sy’n rheoli allyriadau mewn depos rheilffordd yng Nghymru

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo rhoi cyllid cyfalaf i Drenau Arriva Cymru ar gyfer gosod offer gwagio toiledau sy’n rheoli allyriadau yn nepos rheilffordd Treganna, Rhymni, Machynlleth a Chaerfyrddin.

Cadarnhau Gorchymyn Prynu Gorfodol 2017

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i Gyngor Sir Ynys Môn gadarnhau’r Gorchymyn prynu Gorfodol ar gyfer Cam 3 Ffordd Gyswllt Llangefni.

Ymchwiliad y Pwyllgor Dethol ar Fasnach Ryngwladol

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi ymateb i’r Ymchwiliadau i Waith yr Adran Masnach Ryngwladol a Pharhau i Weithredu Cytundebau Masnach yr UE wedi Brexit, a gynhaliwyd gan Bwyllgor Dethol Llywodraeth y DU ar Fasnach Ryngwladol.

Penodiadau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyfres o benodiadau newydd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Daw penodiadau Syr Keith Burnett, James Davies, Sarah John a’r Athro Helen Marshall i rym ar 1 Rhagfyr 2017. Bydd Lesley Davies, yr Athro Aaqil Ahmed, yr Athro Christine Ennew a Robert Humphreys yn cael eu penodi’n gynnar yn 2018 pan fydd aelodau presennol y Cyngor Cyllido yn rhoi’r gorau i’w swyddi.

Cyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo pum cais ar gyfer rhaglen astudio newydd ac un cais ar gyfer rhaglen astudio ychwanegol ar gyfer y ddarpariaeth ôl-16.

Cyllid ar gyfer Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol o dan Raglen Hyfforddiant Proffesiynol Prifysgol Caerdydd

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i barhau i ddarparu cyllid ar gyfer cohort arall o fis Medi 2018, tra bo’r trafodaethau ar drefniadau o 2019/20 ymlaen yn cael eu cwblhau.

Cynllun Corfforaethol Seafish

11 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cymeradwyo Cynllun Corfforaethol Seafish 2018-2021.

Costau Gweithredu Blynyddol y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau ar gyfer 2017 – 2018

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo rhoi gwariant ar gyfer costau gweithredu blynyddol y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau i Gyrfa Cymru ar gyfer y flwyddyn cyn ei flwyddyn derfynol o weithredu yn y fformat presennol (Ebrill 2017- Mawrth 2018).

Cymru 360

06 Rhagfyr 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer digwyddiad Beicio Mynydd Cymru 360 yng Nghanolbarth-Gogledd Cymru 2018-2020.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni Tachwedd-Rhagfyr 2017

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r taliadau o dan drefniadau presennol y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni.

Cyfarwyddyd i gyflwyno Map Rhwydwaith Integredig

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cyflwyno Cyfarwyddyd yn gofyn i Gyngor Sir Fynwy gyflwyno ei Fap Rhwydwaith Integredig erbyn 28 Chwefror 2018.

Hysbysiad Malltod Rhan 5 a 6 yr A465

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo derbyn Hysbysiad Malltod Statudol a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru mewn cysylltiad â chynllun Rhan 5 a 6 yr A4645, Ffordd Blaenau’r Cymoedd.

Dadansoddwr Bwyd yn y tîm Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno i recriwtio a chyllido aelod llawn amser o staff drwy gyllideb rhaglen yr Is-adran Bwyd, am gyfnod penodol o ddwy flynedd, i weithio’n benodol fel cymorth dynodedig i’r Is-adran Bwyd.

Ymateb i’r adroddiad ar Iechyd Meddwl Amenedigol a baratowyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ymateb i’r adroddiad ar iechyd meddwl amenedigol a baratowyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cynnig Cyllido Alcohol Concern Cymru - 2018-20

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi dros £300,000 o gyllid Llywodraeth Cymru i gefnogi gwaith Alcohol Concern Cymru i barhau i herio’r camddefnydd o alcohol.

Dewch i Gerdded Cymru

06 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi cytuno i ymestyn cyllid i gymdeithas Y Cerddwyr i gefnogi Dewch i Gerdded Cymru am 16 mis.

Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Triongl EVO

05 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylid gofyn i Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Sir Conwy gyflwyno cais am Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer 2018-19 mewn cysylltiad â’r rhwydwaith ffyrdd y cyfeirir ato fel Triongl EVO.

Y Fframwaith Gweithredu ar gyfer darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol

05 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyhoeddi fersiwn derfynol y Fframwaith Gweithredu ar gyfer disgyblion a addysgir heblaw yn yr ysgol.

Safbwynt o ran cefnogaeth i ddatblygiadau ynni gwynt ac ynni solar ar y tir

05 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cutuno i gymeradwyo drafft terfynol y papur “cefnogaeth gyhoeddus i ynni gwynt ac ynni solar ar y tir’ ac i ysgrifennu at BEIS ar ran holl lofnodwyr y papur.

Cyllid ar gyfer Amser i Newid Cymru

05 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i estyn y cyllid o fis Ionawr 2018 hyd at fis Mawrth 2018 ar gyfer Cam 2 presennol Ymgyrch Amser i Newid Cymru.

Diwygio Dewis Gyrfa, Gyrfa Cymru – Erthyglau Cymdeithasu

04 Rhagfyr 2017

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo diwygio’r Erthyglau Cymdeithasu ar gyfer Dewis Gyrfa.

Asesu Cynllun Gwella Gwasanaeth Plant Powys

04 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol wedi cytuno ar y camau nesaf mewn perthynas ag asesu Cynllun Gwella Gwasanaeth Plant Powys.

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru – Cynigion ar gyfer camau pellach yn y flwyddyn gyntaf o weithredu’n gynnar - Cam 2

04 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a’r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant gynigion ar gyfer camau pellach yn ystod y flwyddyn gyntaf o weithredu’n gynnar, cam 2, mewn perthynas â’r cynnig gofal plant i Gymru.

Adolygiad cyfnodol o Safonau Gwirfoddol Ansawdd Bysiau Cymru

04 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo drafft o’r ail olygiad o Safonau Gwirfoddol Ansawdd Bysiau Cymru a’i fod yn cael ei gyhoeddi ddiwedd mis Rhagfyr 2017.

Costau Ychwanegol i Hawlwyr yn deillio o lifogydd ar y Glasdir, Rhuthun

04 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo talu costau cyfreithiol ar gyfer materion eiddo.

Strategaeth a Chynllun Gwella Safon Uwch

04 Rhagfyr 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg gyllid i feithrin gallu consortia i herio, cynghori a chefnogi dysgwyr ôl-16 er mwyn gwella addysgu a dysgu ar gyfer Safon Uwch.

Prosiect Ymchwil i Newidiadau i Strwythurau Ysgolion

04 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gomisiynu prosiect ymchwil i ddeall sut mae ysgolion yn addasu eu strwythurau rheoli a chwricwlwm i baratoi a chefnogi ymarferwyr i addasu i’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu newydd. Mae’r cyllid cysylltiedig hefyd wedi ei gymeradwyo.

Asesiad Effaith Amgylcheddol Mr Meakin Canlyniad Gwrandawiad Apêl Amaeth

04 Rhagfyr 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig gyda phenderfyniad yr Arolygydd Cynllunio Annibynnol i wrthod apêl a gyflwynwyd o dan Reoliadau Asesu’r Effeithiau. Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017 ac ysgrifennodd yn unol â hynny i roi gwybod i’r apelydd.

Cynllun Tir ar gyfer Tai 2017-18 – Cymeradwyo Ceisiadau am Fenthyciadau

04 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cymeradwyo dyfarnu benthyciadau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer y Cynllun Tir ar gyfer Tai 2017/18, a fydd yn helpu i gyfrannu at y targed o 20,000 o dai fforddiadwy.

Papur Opsiynau – Rhestr Perfformwyr GIG Cymru

04 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi rhoi cymeradwyaeth i gyfnod ymgynghori anffurfiol o 10 wythnos ar opsiynau i symleiddio’r broses ar gyfer perfformwyr yn y DU fel y gallant gyflawni gwasanaethau meddygol a deintyddol sylfaenol yng Nghymru.

Adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i Glystyrau Gofal Sylfaenol

04 Rhagfyr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ymateb mewn perthynas â’r adroddiad ar glystyrau gofal sylfaenol.

Gwella Darpariaeth ac Arferion Addysg Bellach ar gyfer Sgiliau Byw’n Annibynnol

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect dan arweiniad Colegau Cymru i ddatblygu gwell darpariaeth ac arferion.

Sicrhau darpariaeth ar gyfer dysgwyr gydag anawsterau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cyhoeddi canllawiau technegol ar gyfer sefydliadau addysg bellach arbenigol a chanllawiau technegol diwygiedig ar gyfer Gyrfa Cymru.

Achosion Busnes Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – Hydref 2017

30 Tachwedd 2017

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i Achos Busnes Cyngor Sir Powys, a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf ar 25 Hydref 2017, er mwyn cymeradwyo mewn egwyddor yr Achos Busnes Llawn.

Ailbenodi Cadeirydd Bwrdd Cynghori Datblygu Diwydiannol Cymru

30 Tachwedd 2017

Cyfyngiad Bwrdd Cynghori ar Ddatblygu, ac ailbenodi Miss Kerry Diamond i’r Gadair.

Digwyddiadau Busnes-i-Fusnes

30 Tachwedd 2017

Mae Prif Weinidog Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant mewn perthynas â datblygu a chyflawni digwyddiadau Busnes-i-Fusnes ar draws sectorau strategol i gefnogi’r gwaith o wireddu blaenoriaethau ar gyfer 2018/19.

Gwaredu Plot C2, Parc Busnes Cwm Nedd, Resolfen

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Resolfen.

Gwerthu Tir ym Mharc Bryn Cegin, Bangor

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir ym Mharc Bryn Cegin, Bangor.

Ymestyn contract Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru ar gyfer cyfnod 1 Ionawr 2018 hyd 31 Rhagfyr 2018

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo ymagwedd i gefnogi ymgysylltu rhwng partneriaid cymdeithasol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru.

T? Nexus, Casnewydd

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo ildio un les a chaniatáu dau les newydd yn Nh? Nexus, Casnewydd.

Cludo Nwyddau ar y Rheilffordd yng Nghymru

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylai swyddogion archwilio’r opsiynau ar gyfer cefnogi cludo nwyddau ar y rheilffordd yng Nghymru.

Cyhoeddi Map Amaeth Cymru: Dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru: y ffordd ymlaen

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi adroddiad Grŵp Partneriaeth Amaeth Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cyllid Ychwanegol ar gyfer Offer Cyfathrebu Amgen a Chynyddol

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu hyd at £240,000 o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru tuag at y gost ar draws Cymru yn 2017-18.

Rhaglen Ddysgu GIG Cymru

30 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido diploma ym maes Cynllunio’r GIG i gefnogi cynllunio yn y GIG.

Cymeradwyo cyhoeddi Canlyniadau’r Adolygiad Ffurfiol o’r Farchnad Agored mewn perthynas â Mynediad i Fand Eang y Genhedlaeth Nesaf

29 Tachwedd 2017

Mae Arweinydd y T? a’r Prif Chwip ynghyd ag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gyhoeddi Canlyniadau’r Adolygiad Ffurfiol o’r Farchnad Agored mewn perthynas â Mynediad i Fand Eang y Genhedlaeth Nesaf.

Canolfannau Menter Llywodraeth Cymru

29 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo sefydlu pedair Canolfan Hybu Menter i ategu’r ganolfan gyntaf yn Wrecsam ac fel ymateb i fethiant y farchnad mewn rhanbarthau penodol yng Nghymru.

Canllawiau Digidol Addysg

29 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyhoeddi Canllawiau Digidol Addysg ar gyfer Ysgolion ar-lein.

Datblygu Arweinyddiaeth

29 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo dyrannu cyllid i gonsortia i ddatblygu’r rhaglen Arweinwyr y Dyfodol a’r Rhaglen Cymorth Rhwydwaith a Mentora.

Llythyr at Brif Weithredwr Cyngor Sir Gâr parthed 41-43 Heol Felinfoel

29 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at Brif Weithredwr Cyngor Sir Gâr am fater yn ymwneud â rheoliad adeiladu ar Heol Felinfoel, Llanelli.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 oed mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo tri chais ar gyfer rhaglen astudio newydd ac un cais am gymorth ychwanegol ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16 oed.

Rhaglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion y Gwasanaeth Cyhoeddus

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno i godi cyflog cychwynnol graddedigion sydd ar Raglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion y Gwasanaeth Cyhoeddus.

G?yl y Llais 2018

27 Tachwedd 2017

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo’r gefnogaeth i ?yl y Llais 2018.

Cymorth Archwilio ar gyfer Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

27 Tachwedd 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyfarnu’r contract ar gyfer cymorth archwilio i Brosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus i’r cynigiwr llwyddiannus sef Broomfield Alexander.

Caffael Eiddo

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo caffael eiddo o dan ddarpariaethau malltod statudol.

Gwaith pontio ar gyfer paratoi Maes Awyr Sain Tathan

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r gyllideb ac wedi cytuno y gall y gwaith sy’n ofynnol ar gyfer paratoi Maes Awyr a Pharc Busnes Sain Tathan ar gyfer rheolaeth sifil ddechrau.

Cronfa Busnesau Micro a Bach

27 Tachwedd 2017

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllido 1 prosiect twristiaeth trwy Gronfa Buddsoddi Cyfalaf y Rhaglen Datblygu Gwledig.

Cyllid ar gyfer consortia rhanbarthol

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r dull newydd ar gyfer cyllido’r consortia rhanbarthol yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd hyn yn cynnwys symleiddio grantiau ynghyd â rhoi hysbysiad yn gynharach ynghylch dyraniad cwontwm dangosol fel y gall y consortia rhanbarthol gynllunio eu gwaith yn well.

Cyllideb gyfalaf Rhaglen Newid Gydweithredol

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd wedi cymeradwyo’r dyraniad ar gyfer 2017-18 a 2018-19.

Argymhelliad Adeiladu ar gyfer y Dyfodol er mwyn cefnogi ailddatblygiad Safle Cwm Taf Pontypridd

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cymeradwyo’r dyraniad o gymorth grant o dan raglan Adeiladu ar gyfer y Dyfodol tuag at ddatblygu safle Cwm Taf ym Mhontypridd.

Penodi Aelodau Annibynnol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu am Aelodau Annibynnol (y Gymuned a’r Trydydd Sector) ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Cyngor polisi yn ymwneud â darparu swyddogaethau cymorth atal twyll er mwyn cynorthwyo Gwasanaethau Atal Twyll GIG Cymru

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo trefniadau newydd ar gyfer dirprwyo swyddogaeth gwasanaethau cymorth atal twyll GIG Cymru i Awdurdod Atal Twyll y GIG o dan adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Penodi Aelod Cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Lance Carver, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bro Morgannwg, yn Aelod Cyswllt ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Ailbenodi Aelodau Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi David Powell yn Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu) am 18 mis ac Adam Morgan yn Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) am 4 blynedd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Penodi Is-Gadeirydd ac Aelod Annibynnol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

27 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu am Is-Gadeirydd ac Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol).

Gwerthuso’r Rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth

23 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cymeradwyo y gwerthusiad arfaethedig o’r Rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth a’r gwariant i’w ariannu.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

23 Tachwedd 2017

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylai swyddogion hysbysu Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o’i dyraniad grant ar gyfer 2018-19 fel a gyhoeddwyd yn y Gyllideb ddrafft a gyhoeddwyd ar 24 Hydref.

Cynnig ar gyfer Cynhadledd Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg ar y cyd – Mawrth 2018

23 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol wedi cytuno i drefnu a darparu cynhadledd Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg ar y cyd i ddigwydd ym mis Mawrth 2018.

Hysbysiad Malltod Rhan 5 & 6 yr A465

23 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo derbyn Hysbysiad Malltod Statudol a roddwyd i Weinidogion Cymru mewn cysylltiad â gwaith Cynllun Deuoli Blaenau’r Cymoedd.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Tâl ac Amodau Athrawon

23 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Tâl ac Amodau Athrawon fydd yn edrych ar y trefniadau presennol ar gyfer cyflogi athrawon yng Nghymru ac yn gwneud argymhellion sydd wedi’u cynllunio i gael gwell canlyniadau addysgol i ddysgwyr.

Cynnig i wario gweddill y gronfa perfformiad

23 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyranu’r £1.684 miliwn sy’n weddill o’r £50 miliwn i wella perfformiad amseroedd aros ledled Cymru.

Entrepreneuriaeth yn y Gymuned

22 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo sefydlu prosiect braenaru i annog entrepreneuriaeth ranbarthol yn y gymuned.

Gwaith marchnata arfaethedig ar gyfer gwerthu safleoedd ym Mharc Menai, Bangor

22 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo bwrw ymlaen â’r gwaith o farchnata safleoedd i’w gwerthu ar y farchnad agored.

Cynllun Yswiriant ar gyfer Arolygwyr Cymeradwy

22 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cymeradwyo polisïau yswiriant cwmnïau Lockton fel darparwr cynlluniau o’r fath ar gyfer Arolygwyr Cymeradwy yng Nghymru ac mae wedi cytuno i gyhoeddi’r Hysbysiad Cymeradwyo.

Y Rhaglen Buddsoddi mewn Rhwydweithiau Gwres

22 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau i gymryd rhan yn Rhaglen Datblygu Rhwydweithiau Gwres Cymru a Lloegr.

Aelodaeth o Fforwm Llywodraeth Leol y Gymanwlad

22 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno bod Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn aelod o Fforwm Llywodraeth Leol y Gymanwlad ynghyd â thalu’r ffi aelodaeth flynyddol.

Datganiad Ysgrifenedig – hyfforddiant ymarferwyr cyffredinol

22 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddatganiad ysgrifenedig ar y cynnydd yn nifer yr ymarferwyr cyffredinol dan hyfforddiant sy’n llenwi swyddi ar ôl cwblhau ail rownd o’r broses recriwtio.

Cylch gwaith tâl Gofal Cymdeithasol Cymru

20 Tachwedd 2017

Mae’r Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol wedi cymeradwyo cais y cylch gwaith tâl ar gyfer y cyfnod o 12 mis o 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018 ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru .

Menter ar y cyd â Chyngor Sir Ynys Môn

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwneud Menter ar y Cyd a darparu arian cyfatebol i ddarparu unedau busnes newydd ym Mhenros, Caergybi.

Cais am Grant Datblygu Eiddo

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo Grant Datblygu Eiddo i gefnogi datblygu unedau diwydiannol newydd yn Ystad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Amrywio cyfamod cyfyngol

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyfamod cyfyngol sydd wedi’i gofrestru yn erbyn tir yng Nghaerdydd.

Prosiect tyfu bwyd eco-ysgolion – cymeradwyo cyllid ychwanegol i helpu rhagor o ysgolion

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid.

Gorfodi Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio C?n)(Cymru) 2014

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno o ran egwyddor i ddau brosiect pellach o dan y Cynllun Cyflawni Partneriaeth sy’n cael ei ddatblygu i ymchwilio i orfodi Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio C?n)(Cymru) yng Nghymru.

Cyfrifon Banc Prosiectau

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo canllawiau diwygiedig ar y defnydd o Gyfrifon Banc Prosiectau ar gyfer pob prosiect adeiladu a seilwaith ac unrhyw gontractau priodol eraill gwerth £2m neu fwy y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu neu yn eu hariannu’n rhannol. Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys cyngor ar yr arferion gorau ar gyfer holl gyrff eraill sector cyhoeddus Cymru.

Penodi Prif Weithredwr i Addysg a Gwella Iechyd Cymru

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ag argymhelliad y panel dethol i benodi Mrs Alexandra Howells yn Brif Weithredwr cyntaf Addysg a Gwella Iechyd Cymru .

Ymarfer swyddogaethau gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

16 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i CCAUC ymarfer rhai swyddogaethau Gweinidogion Cymru o fis Ebrill 2018 ymlaen mewn perthynas â dynodiad penodol cyrsiau gradd ac ôl-radd.

Cyllid ar gyfer astudiaethau achos ar gydweithio

16 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi gwrthod cyfraniad ariannol untro i gefnogi menter ar y cyd â’r Athrofa Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy i gynhyrchu fideos ar arferion da wrth gydweithio i ddod o hyd i atebion ar gyfer gwelliannau cynaliadwy ym meysydd yr amgylchedd, iechyd, tai, a gofal cymdeithasol sy’n adlewyrchu ffyrdd creadigol a gwahanol o weithio.

Grant Refeniw Dangosol Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru

16 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllid dangosol ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru, sef £9,028,000 ar gyfer 2018/19 ac £8,555,000 ar gyfer 2019/20.

Cymeradwyo proses newydd ar gyfer adolygu risg sefydliadol

15 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo’r broses newydd ar gyfer adolygu risg sefydliadol ar gyfer y Sector Addysg Bellach .

Penodiadau i’r Hwb Gwyddorau Bywyd

15 Tachwedd 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i benodi’r Athro, Syr Mansel Aylward yn Gadeirydd a Mr Jarred Evans, Dr Rhodri Griffiths, Dr Melya Hughes Crameri, Yr Athro Tim Irish, Mr Rupert Jones, Mr Chris Martin, Ms Catherine O’Brien a Dr Penny Owen fel Aelodau Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyfyngedig.

Diwrnod Rhuban Glas 2017

15 Tachwedd 2017

Mae Arweinydd y T? a’r Prif Chwip wedi cytuno i’r cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithgareddau’r Diwrnod Rhuban Glas ar 25 Tachwedd 2017.

Safonau Proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth a chynorthwyo addysgu

15 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r gwaith a nodwyd, a’r gyllideb gysylltiedig, i gonsortia gefnogi gweithredu’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth a’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer cynorthwyo addysgu.

Penodiadau i Gyngor y Gweithlu Addysg ar ôl cyfweliadau

15 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i benodi Clare Jones fel Aelod Cyngor i Gyngor y Gweithlu Addysg o 13 Tachwedd 2017 tan 31 Mawrth 2019.

Cyfarwyddeb Safonau Diogelwch Sylfaenol - Trosglwyddo’r cyfrifoldeb gorfodi dros offer a ddefnyddir mewn datguddiadau meddygol

15 Tachwedd 2017

Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gynigion ar gyfer trosglwyddo swyddogaethau ymhellach o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch mewn perthynas ag arolygu’r defnydd o sylweddau ymbelydrol mewn gofal iechyd.

Addysg Ddewisol yn y Cartref

14 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gynigion i ddilysu, datblygu a chasglu data ar addysg ddewisol yn y cartref ac i gefnogi ymweld canfod ffethiau i Weriniaeth Iwerddon.

Sefydlu’r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

14 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar ddiben, amcanion a strwythur sefydliadol awgrymedig yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

Ailbenodi aelod i’r Cyngor Iechyd Cymuned

14 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Rhian Lloyd-Protheroe i Gyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf am bedair blynedd hyd at 31 Medi 2021.

Ffordd Fynediad Ogleddol yn Sain Tathan

13 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Ffordd Fynediad Ogleddol yn Sain Tathan.

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

13 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllid ym mlwyddyn ariannol 2018-19 ar gyfer Digwyddiad a Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018.

Ymgyrch Recriwtio

13 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ymgyrch recriwtio wedi’i thargedu ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn benodol ar gyfer pynciau â blaenoriaeth, ar ôl cyhoeddi’r cymhellion addysgu yn ei datganiad llafar ar 24 Hydref.

Penodiadau i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

13 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i’r cynllun penodi ar gyfer hysbysebu swydd Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Gwerthu tir yn Aberteifi

09 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Aberteifi.

Cyfres Focsio’r Byd y Gymdeithas Focsio (Amatur) Ryngwladol

09 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid grant ar gyfer cynnal a marchnata gornestau cymal grŵp Bocsio Prydain Fawr (“British Lionhearts”) fel rhan o Gyfres Focsio’r Byd y Gymdeithas Focsio (Amatur) Ryngwladol. Y digwyddiad i’w gynnal yng Nghasnewydd ym mis Ebrill 2018.

Canolfan Genedlaethol ar gyfer Manteisio ar Ddigidol

09 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cymorth cyllidol ar gyfer buddsoddi i ddylunio Canolfan Genedlaethol ar gyfer Manteisio ar Ddigidol.

Gwneud gwahaniaeth: Canllawiau ar gyfer y person dynodedig mewn ysgolion ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

09 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyhoeddi Gwneud gwahaniaeth: Canllawiau ar gyfer y person dynodedig mewn ysgolion ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru a chynigion am ymgynghoriad ffurfiol

09 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ymgynghori ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru, ac mae’n ceisio cytundeb yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar elfennau’r cynllun sy’n ymwneud â swyddogaethau a gedwir yn ôl.

Cyfarfod â Meiri Awdurdodau Cyfunol Rhanbarth Dinas Lerpwl, Manceinion Fwyaf a Gorllewin Lloegr

09 Tachwedd 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ysgrifennu at y Meiri i drefnu cyfarfod i drafod y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Cais i Ymestyn Amserlen Cytundeb Cyflawnir Cynllun Datblygu Lleol'

09 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cais am estyniad gan Gyngor Sir y Fflint mewn perthynas â’i amserlen ar gyfer paratoi ei Gynllun Datblygu Lleol.

Prynu Maes Parcio Ysbyty Llandrindod

09 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer 2017-18 i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer gwella cyfleusterau parcio Ysbyty Llandrindod.

Cytundeb Gweithredwr Stiwdio Gwynll?g

08 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cytundeb rheoli newydd ar gyfer cyfleuster Stiwdio Gwynll?g.

Cais am gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru

08 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cais i gofrestru T? Dan Y Coed, Abertawe, fel ysgol annibynnol newydd.

Cyllid ar gyfer gwasanaethau cyngor ar les cymdeithasol

07 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar barhau â’r cyllid grant ar gyfer gwybodaeth gyffredinol ac arbenigol ar les cymdeithasol a gwasanaeth darparu cyngor hyd at 30 Medi 2019, ac i’r cynigion ar gyfer y ddarpariaeth ddod yn grant/contract gwasanaethau cyngor sengl i’w gynllunio a’i ddarparu fesul rhanbarth.

Cadeirydd y Pwyllgor Rleoli Gwastraff Ymbelydrol

07 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i Ddirprwy Gadeirydd y Pwyllgor ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol weithredu fel Cadeirydd dros dro gan gytuno ar y cynigion ar gyfer penodi Cadeirydd newydd.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

07 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu i benodi Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Datganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru

03 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a’r Prif Weinidog wedi ctyuno i gyhoeddi tystiolaeth i geisio datganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru.

Pysgodfa Cregyn Moch Cymru

03 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Crynodeb o Ymatebion yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ar gynlluniau rheoli Pysgodfa Cregyn Moch Cymru.

Penodi Prif Swyddog Gweithredol ar g yfer Cyfoeth Naturiol Cymru

03 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo penodiad Clare Pillman fel Prif Swyddog Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru.

Canllawiau drafft i’r GIG ar ansawdd yr aer

03 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd y Cyhoedd wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau drafft ar gyfer staff y GIG ar ansawdd yr aer ar gyfer ymgynghoriad.

Caffael Ymgynghorwyr

01 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r camau caffael.

Ad-dalu Dyfarniad Cyllid Busnes

01 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ad-daliad gan gwmni o gyllid busnes.

Targedau Derbyn ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon 2018-19

01 Tachwedd 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo dyraniad Cymru gyfan o niferoedd derbyn ar gyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon ar gyfer ein darparwyr achrededig Addysg Gychwynnol i Athrawon o safbwynt cyrsiau a fydd yn cychwyn yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19.

Yr Academi Feddalwedd Genedlaethol a’r Academi Seiberddiogelwch

31 Hydref 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi rhagor o gyllid adnoddau i’r Arloesfa er mwyn cefnogi’r datblygiad.

G?yl Ddigidol 2018

31 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar yr ymrwymiad a’r adnoddau ar gyfer cynnal G?yl Ddigidol yn 2018.

Gwerthiant Tir

31 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthiant plot o dir ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Canllaw rhieni i’r Cyfnod Sylfaen

31 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gyhoeddi a hyrwyddo Canllaw Rhieni a Gofalwyr i’r Cyfnod Sylfaen .

Cynllun Sychder Llywodraeth Cymru – Egwyddorion Arweiniol ar gyfer Datblygu Cynlluniau Sychder Ymgymerwyr D?r 2020

31 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y ceir cyhoeddi Egwyddorion Arweiniol Llywodraeth Cymru ar gyfer Datblygu Cynlluniau Sychder Ymgymerwyr D?r 2020 a Chyfarwyddyd Cynllun Sychder (Cymru) 2017 i’w llofnodi gan Ddirprwy Gyfarwyddwr er mwyn eu rhyddhau a’u cyhoeddi.

Rhentu i Brynu a Rhanberchnogaeth – Cynllun Cymru

27 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo dyraniad cyllid yn 2017/18 .

Aelodaeth o’r Consortiwm o Sefydliadau ar gyfer Datblygu ac Ymchwil ym maes Addysg yn Ewrop

27 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar daliad i sicrhau aelodaeth Llywodraeth Cymru.

Rhaglen Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth

27 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer 2017/18.

Ail-benodi i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

27 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at Aelodau Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn ymestyn eu deiliadaeth am flwyddyn.

Gosod Theatr Modwlar

27 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gyllid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer 2017-18 er mwyn prynu a gosod un theatr modwlar yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Gweithgarwch Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus rhwng mis Hydref 2017 a mis Rhagfyr 2017

26 Hydref 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar daliadau chwarterol ar gyfer contract Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.

Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd – Hysbysiad Malltod

26 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo derbyn Hysbysiad Malltod Statudol a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru mewn perthynas â chynllun Choridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

Cynllun Deuoli’r A465 Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad Malltod

26 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo derbyn Hysbysiad Malltod Statudol a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru mewn perthynas â chynllun Deuoli’r A465 Blaenau’r Cymoedd.

Pysgota am Gregyn Bylchog yn Nyfroedd Cymru, Tymor 2017/18

26 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi dogfennau awdurdodi ar gyfer tymor cregyn bylchog 2017/18, yn unol ag Is-ddeddfau Pwyllgorau Pysgodfeydd Môr Cymru gynt, ar y sail na fydd gweithgarwch a ganiateir yn debyg o gael effaith sylweddol ar yr amrywiol Safleoedd Morol Ewropeaidd Cymru o fewn yr ardal dan sylw.

Gwaredu hen Iard Goed Webbs, Trefforest

25 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthiant rhydd-ddaliadol 5.68 erw o dir yn Nhrefforest.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru 2016-17

25 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo argymhellion am gymorth gan Gynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru.

Diweddaru Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg

25 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi diweddariad o’r ddogfen canllaw cynllunio, Nodyn Cyngor Technegol (TAN 20), ac adroddiad ar yr ymgynghoriad cyhoeddus ar TAN 20.

Llwybr troed glan y bae

24 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyfraniad ariannol i wella llwybr troed a beicio wrth ochr Doc Sych y Sianel, Bae Caerdydd.

Cynllun Grant Arloesi Cymraeg 2050

24 Hydref 2017

Cytunodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i gyllido cynllun grant Cymraeg 2050.

Ymateb i adroddiad ‘Ariannu prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru’

24 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad ‘Ariannu prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru’ y Sefydliad Materion Cymreig.

Cefnogi adolygiad ar y cyd o ganllawiau gweithgarwch corfforol presennol Prif Swyddogion Meddygol y DU

24 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyfraniad o £25k i gefnogi adolygiad ar y cyd o ganllawiau gweithgarwch corfforol presennol Prif Swyddogion Meddygol y DU.

Buddsoddi mewn gwaith adfywio penodol

20 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r cyhoeddiad am raglen fuddsoddi newydd mewn gwaith adfywio penodol yng Nghymru a chanllawiau atodol yn dilyn ymarfer ymgysylltu gydag awdurdodau lleol a phartneriaid gweithredu.

Gwerthu tir yn Nhonyrefail

20 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylid gwerthu 2.56 erw o dir yn Nhonyrefail ar sail rhydd-ddaliad.

Penodi Aelod Annibynnol

20 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y dylid hysbysebu i benodi Aelod Annibynnol (Undeb Llafur) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo – cais am gyllid ychwanegol

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi cyllid cyfalaf ychwanegol i Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i osod cosb am orddatgan i dynnu arian o swm taliad Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2015.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cais gan Bowys am gyllid cyfalaf.

Ysgoloriaeth Ymchwil ar y Cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ar Fonitro Tensiwn Cymunedol

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i gefnogi Ysgoloriaeth Ymchwil ar Fonitro Tensiwn Cymunedol ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, Heddlu Cymru a Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru.

Cytundebau Cyd-fenter Arfaethedig – Tir yn Nh? Ddu, Nelson, Caerffili a Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo argymhellion i fod yn rhan o Gytundebau Cyd-fenter gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Dinas-Ranbarth Bae Abertawe – hwyluso mewnbwn y sector preifat

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar ffordd o fynd ati i gynnal gweithgarwch ymgysylltu â busnesau yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe.

Penodi Ymgynghorwyr – Cynlluniau Grant i Ddatblygu Eiddo

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cyngor arbenigol.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhellion y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ostwng un o daliadau Glastir 2015 oherwydd anallu’r ymgeisydd i gyflwyno’r ddogfennaeth ategol ofynnol erbyn y dyddiad cau a nodwyd.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhellion y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chymeradwyo cais ar gyfer taliad Cynllun y Taliad Sylfaenol i Ffermwyr Ifanc oherwydd nad oedd yr ymgeisydd wedi darparu tystiolaeth ddigonol erbyn y dyddiad cau.

Penderfyniad am gais ar gyfer Gorchymyn y Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd: “Gorchymyn Network Rail (Trosbont Summerway) 2017”

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhellion yr Arolygydd i wneud Gorchymyn Network Rail (Trosbont Summerway) 2017.

Cynlluniau Cymhelliant Meddygon Teulu a Seiciatryddion dan Hyfforddiant

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i’r cynlluniau cymhelliant i feddygon teulu dan hyfforddiant barhau am flwyddyn arall ac i dalu cost arholiadau terfynol yr Hyfforddeion Seiciatreg Craidd a fydd yn ymgeisio am swyddi yn 2018 unwaith yn unig.

Uned Gofal Arbennig Bwthyn Macmillan yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

19 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gyllid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn 2017-18 tuag at uned gofal lliniarol arbenigol, pwrpasol Cymorth Canser Macmillan yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Cyllid i Fusnes

17 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ohirio ad-daliadau cyllid ad-daladwy a roddwyd i fusnes.

Cyllid i Fusnes

17 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid i brosiect seilwaith yn y Rhyl.

Cyllid i Fusnes

17 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid i ddau fusnes.

Cyllid i Fusnes

17 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid i fusnes.

Cyllid i Fusnes

17 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid i fusnes.

Cyllid i Fusnes

17 Hydref 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i roi cyllid i fusnes.

Llythyr at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur a Thirweddau’r Dyfodol Cymru

17 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch papur gan Banel Asesu’r DU o Gomisiwn y Byd ar Ardaloedd Gwarchodedig yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur am adroddiad ‘Tirweddau’r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru’.

Penodi Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

17 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu’r swydd.

Ymyriadau ar Rwydwaith Cefnffyrdd a Thraffyrdd Llywodraeth Cymru i leihau Nitrogen Deuocsid (NO2)

16 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y ceir cyhoeddi tendr er mwyn ystyried ymyriadau ar Rwydwaith Cefnffyrdd a Thraffyrdd Llywodraeth Cymru i leihau Nitrogen Deuocsid (NO2).

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cynnydd bychan yng nghyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer prosiectau yng Sir Gaerfyrddin, Ngheredigion ac Abertawe.

Gwobrau Cyfamod y Lluoedd Arfog

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddyrannu cyllid er mwyn noddi 160 o Frigadau Milwyr Troed a Phencadlysoedd yng Nghymru, ar gyfer y Lluoedd Arfog yng Nghymru.

Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol ar gyfer band eang

12 Hydref 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar ymateb i ymgynghoriad gan yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynghylch cynllunio’r Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol newydd ar gyfer band eang.

Trefniadau diwygiedig ar gyfer gweinyddu a chyllido cynllun Ysgoloriaethau Cymraeg

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo trefniadau diwygiedig o safbwynt cyllido a gweinyddu cynllun Ysgoloriaethau Cymraeg o 2018-19.

Dadansoddi’r sefyllfa o safbwynt recriwtio a chadw athrawon

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i dendro a chyllido prosiect ymchwil ar Recriwtio a Chadw Athrawon yng Nghymru.

Cais a alwyd i mewn am westy a sba ym Mharc Menter y Dyffryn, Sir Fynwy

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi gwrthod rhoi caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y datblygiad ym Mharc Menter y Dyffryn, Sir Fynwy.

Adolygiad blynyddol o ystad mân-ddaliadau awdurdodau lleol

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ysgrifennu i awdurdodau lleol er mwyn ailbwysleisio cefnogaeth Llywodraeth Cymru i’r ystad mân-ddaliadau sydd ganddynt ac mae wedi cytuno, mewn egwyddor, i lunio Datganiad Polisi ar fân-ddaliadau awdurdodau lleol yng Ngwanwyn 2018.

Hybu Cig Cymru

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cymorth ariannol ar gyfer Hybu Cig Cymru er mwyn cyflawni Rhaglen Allforion Uwch. Prif nod y rhaglen hon fydd cynyddu allforion o gig coch Cymreig yn ystod 2018/19, 2019/20 a 2020/21.

Cynllunio cyllidebau carbon hyblyg

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i fabwysiadu cyngor Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd sy’n cynnig bod cyllidebau carbon yn cael eu mynegi fel “gostyngiad canrannol cyfartalog i’w gyflawni ar draws y cyfnod o bum mlynedd, yn seiliedig ar lefelau 1990.”

Penodi Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Emma Woollett yn Is-Gadeirydd am dair blynedd.

Dyrannu cyllid cyfalaf Symudedd Cenedlaethol i osod wi-fi

12 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi cyllid i’r Bwrdd Iechyd wella mynediad at wi-fi er mwyn manteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol wrth wella gofal i gleifion.

Partneriaeth Farchnata Qatar Airways

09 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Partneriaeth Farchnata rhwng Llywodraeth Cymru a Qatar Airways.

Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy – mabwysiadu priffyrdd

09 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo talu swm gohiriedig i Gyngor Sir y Fflint i’w gwneud yn bosibl mabwysiadu ffyrdd ystâd sy’n gwasanaethu Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy.

Terfynu contractau

09 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ailnegodiadau cytundeb cydweithio.

Apêl Gynllunio wedi ei Hadfer ar gyfer Datblygiad Preswyl yn Hendredenny Drive, Caerffili

09 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi gwneud penderfyniad ar yr apêl gynllunio wedi ei hadfer ar gyfer datblygiad preswyl ar dir i’r gogledd o Hendredenny, Caerffili, ac mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi ei roi.

Y Rhaglen Parod ar gyfer y Farchnad / Parod ar gyfer Allforio

09 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllideb o £2,800,000 yn y flwyddyn ariannol sy’n weddill ar gyfer y Rhaglen Fit For Market / Fit For Export, er mwyn hwyluso’r gwaith o weithredu Ymgyrch Farchnata ar Gynnwys Twristiaeth Bwyd a rhaglenni cymorth busnes ac ymyrryd.

Ailbenodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

09 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ailbenodi Dr Peter Higson yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am flwyddyn o 1 Medi 2017 hyd at 31 Awst 2018.

Cynllun Tir ar gyfer Tai 2017-18

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i barhau â’r Cynllun Tir ar gyfer Tai, sy’n cynnig benthyciadau i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu tai, drwy sicrhau bod tir ar gael.

Cais am Gyllid Arloesi - Torfaen

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cais am gyllid ychwanegol gan Torfaen ar gyfer y Prosiect Ymyrryd yn Gynnar sy’n cael ei redeg gan yr awdurdod lleol i leihau gordewdra.

Argymhellion Adeiladu ar gyfer y Dyfodol gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf Adfywio 2017

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo dyraniad Llywodraeth Cymru o arian cyfatebol a dargedir ar gyfer y prosiectau Adeiladu ar gyfer y Dyfodol canlynol, Neuadd y Farchnad Caergybi, Canolfan Gymunedol y Glowyr yng Nghaerffili, a’r Plaza etc Port Talbot.

Cymeradwyo chwarter cyntaf Cyllideb 2017-18 ar gyfer cynnal a chadw’r Draffordd a’r Rhwydwaith Cefnffyrdd

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r gwariant ar gyfer cynnal a chadw’r draffordd a’r rhwydwaith cefnffyrdd yn ystod chwarter cyntaf 2017-18.

Blaenoriaethu’r cynigion ar gyfer gorsafoedd newydd – y Canolbarth

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i wneud gwaith asesu pellach ar orsaf Carno, fel rhan o Gam 2, o dan y broses blaenoriaethu gorsafoedd newydd.

Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2016-17 - Perfformiad

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo anfon adroddiadau asesu a llythyron adborth i’r holl awdurdodau lleol ynghylch perfformiad eu gwasanaethau llyfrgell yn ystod 2016-17.

Hysbysiad Malltod Rhannau 5 a 6 yr A465

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo derbyn Hysbysiad Malltod Statudol a gafodd ei weini ar Weinidogion Cymru mewn perthynas â’r Cynllun Deuoli ar gyfer Ffordd Blaenau’r Cymoedd.

Artes Mundi 2018-19

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi grant Digwyddiadau Mawr i Artes Mundi 8 a fydd yn rhedeg o Hydref 2018 hyd at Chwefror 2019.

Rhaglen Beilot i Fentoriaid myfyrwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen beilot i helpu i greu model cenedlaethol a fydd yn paratoi athrawon i fod yn fentoriaid ar fyfyrwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Ymestyn penodiad i’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

05 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ail-benodi Ian Crute i’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth am 6 mis arall.

Apelio yngl?n â’r penderfyniad i beidio â chyllido rhaglen astudio ôl-16 mewn sefydliad Addysg Bellach Arbenigol

04 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i wrthdroi’r penderfyniad gwreiddiol, a nodwyd goblygiadau’r penderfyniad hwn o ran cyllid.

04 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer 2017-18 i gefnogi’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i wella a datblygu gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.

Cynllun Gweithredu Cymru ar Ffonau Symudol

04 Hydref 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo Cynllun Gweithredu Cymru ar Ffonau Symudol.

Tir yn Callaghan Square, Caerdydd

03 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo marchnata tir ac eiddo gydag Ardal Fenter Canol Caerdydd at ddibenion gwaredu ac ailddatblygu.

Newidiadau i broses weinyddol cwmni

03 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i’r newidiadau a’r costau cysylltiedig.

Cymhwysedd Technegol Gofynnol Inswleiddiad Waliau Ceudod

03 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar newidiadau i fonitro’r cynllun personau cymwys ar gyfer Inswleiddiad Waliau Ceudod o 1 Hydref 2017.

Prosiect Cyfalaf y Gronfa Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau

03 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Brosiect Cyfalaf y Gronfa Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau ar gyfer Bwrdd Cynllunio Ardal Powys i brynu ac ailwampio hen Fanc y TSB, y Trallwng.

Prosiect Cyfalaf y Gronfa Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau

03 Hydref 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Brosiect Cyfalaf y Gronfa Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau ar gyfer Bwrdd Cynllunio Ardal Powys i brynu ac ailwampio hen Fanc y TSB, y Trallwng.

Penodi Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro – canlyniad y cyfweliad

03 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Charles Janczewski yn Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro am bedair blynedd o 1 Hydref 2017 i 30 Medi 2021.

Cymeradwyo neilltuo arian ar gyfer prosiectau gwella ansawdd

29 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i neilltuo cyllid ar gyfer dau brosiect sy’n cefnogi gwella ansawdd yn y sector ôl-16.

Dyrannu Cymorth Dysgu Ychwanegol i Sefydliadau Addysg Bellach ar gyfer 2017/18

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar y dyraniad ar gyfer dysgwyr ag anawsterau a/neu anableddau dysgu.

Cyllid grant Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd Cymru

28 Medi 2017

Mae Ysgrifenyddion y Cabinet dros Gymunedau a Phlant a’r Economi a’r Seilwaith, a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar roi cymorth ariannol i gefnogi prosiectau gwaith gofal plant Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd Cymru yn ystod blynyddoedd ariannol 2017/18 a 2018/19.

Sefydlu Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

28 Medi 2017

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i sefydlu Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru.

Coridor Glannau Dyfrdwy. Cyhoeddi’r llwybr a ffefrir

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r cyhoeddiad mai’r Opsiwn Coch yw’r Llwybr a Ffefrir ar gyfer Coridor Glannau Dyfrdwy’r A55/A494, a’i warchod at ddibenion cynllunio.

Estyniad i Ffatri ar gyfer Zip Clip Ltd

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwaith adeiladu estyniad i ffatri ym Mharc Busnes Clawdd Offa yn y Trallwng.

Adroddiad Thematig Estyn – Ymateb i Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad adolygu thematig Estyn, sef ‘Gweithredu’r Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith mewn ysgolion uwchradd’.

Bwydo stoc drig i g?n hela

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ddiweddaru’r awdurdodiad a wnaed o dan Reoliad Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid yr UE 1069/2009, sy’n pennu’r amodau ar gyfer bwydo stoc drig i g?n hela.

Cyllid ar gyfer Datgarboneiddio

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cymorth ariannol i leihau pwysau rhaglen Datgarboneiddio 2017/18. Gwneir hynny drwy ail-flaenoriaethu cyllid o’r Prif Grŵp Gwariant (MEG).

Setliad cais ynghylch enillion troseddau am drosedd yn erbyn Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010 a Deddf Twyll 2006.

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a’r Cwnsler Cyffredinol wedi cytuno ar gynnig setliad ariannol i’w dalu gan Mr John Edward Morgan fel enillion trosedd yn deillio o erlyniad llwyddiannus a arweiniodd at euogfarn am droseddau yn erbyn Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010 a Deddf Twyll 2006.

Datblygu egwyddorion arweiniol interim ar gyfer staffio gwasanaethau nyrsys ardal o dan arweiniad y gwasanaeth

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar egwyddorion arweiniol dros dro ar gyfer staffio gwasanaethau nyrsys ardal.

Penodi Aelod Cyswllt (Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

28 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Dr Kerry Donovan, Cadeirydd Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn Aelod Cyswllt o’r Bwrdd Iechyd.

Cyllid ar gyfer rhaglen astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i wrthdroi penderfyniad i wrthod cais ar gyfer rhaglen astudio newydd mewn sefydliad Addysg Bellach Arbenigol.

Llinell Gymorth Pwynt Teulu Cymru Promo Cymru

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo rhagor o gyllid er mwyn cefnogi Llinell Gymorth Pwynt Teulu Cymru Promo Cymru hyd 31 Rhagfyr 2017.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar roi cyllid i dalu am fenthyciad a ffioedd proffesiynol cysylltiedig busnes.

Cyllid ar gyfer Innovation Point

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i ymestyn cyfnod y cyllid ar gyfer Innovation Point. Ni fydd hynny’n golygu y bydd cyllid ychwanegol yn cael ei ddyrannu.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau fusnes.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth a Phrif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn y sector Gwyddor Bywyd.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer tri busnes.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar roi cymorth masnachol i brosiect yng Nghasnewydd.

Cyllid Busnes

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddiwygio proffil cyllido busnes yn ardal sir Benfro.

Datblygu Cynnyrch Arloesol a Chyflawni Cynlluniau ym maes Twristiaeth yn 2017-2020

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau brosiect ym maes twristiaeth drwy Gronfa Buddsoddi Cyfalaf y Rhaglen Datblygu Gwledig.

Adolygiad Polisi Cyllid Adeiladau Cynaliadwy

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y gall swyddogion weithredu’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Cyllid Adeiladau Cynaliadwy ac y gall swyddogion hefyd wneud y newidiadau angenrheidiol i ddogfen ganllaw y Polisi Cyllid Adeiladau Cynaliadwy.

Cyflawni rhaglen o bolisi arloesol ym maes adnoddau naturiol a newid hinsawdd drwy’r rhwydwaith Eco-Ysgolion

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i raglen o bolisi arloesol ym maes adnoddau naturiol a newid hinsawdd drwy chew phrosiect unigryw yn cynnwys plant a phobl ifanc sy’n rhan o’r rhwydwaith Eco-Ysgolion.

Cyllid ar gyfer Gwaith Dylunio Manwl mewn perthynas â Chynllun Lliniaru Llifogydd Gorllewin y Rhyl

26 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo rhoi cyllid grant i Gyngor Sir Ddinbych, er mwyn cyfrannu at gost gwaith dylunio manwl ar gyfer cynllun amddiffyn yr arfordir yng Ngorllewin y Rhyl, Sir Ddinbych.

Prosiect Ymchwil Canolfannau Cyswllt

22 Medi 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo camau i gomisiynu adolygiad ymchwil o ganlyniadau’r newidiadau a ragwelir o safbwynt sgiliau a thechnoleg o fewn y diwydiant canolfannau cyswllt.

Adroddiad blynyddol Comisiwn Brenhinol

22 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar gyfer 2016-17.

Cynllun Busnes Gofal Cymdeithasol Cymru a Chynllun Strategol

22 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant a’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd wedi cymeradwyo Cynllun Busnes Gofal Cymdeithasol Cymru 2017-2018 a Chynllun Strategol Gofal Cymdeithasol Cymru 2017-2022.

Cymeradwyo Cylchlythyr Llywodraeth Cymru ynghylch y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir

21 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cynnwys cylchlythyr WGC 006/2017 ac mae’n fodlon i’r llythyr gael ei anfon.

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt ar y Môr Gwastadeddau’r Rhyl Innogy Renewables Ltd UK

21 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r argymhelliad a wnaed gan Banel Cronfa Gymunedol Fferm Wynt ar y Môr Gwastadeddau’r Rhyl Innogy Renewables Ltd UK i gymeradwyo cyllid ar gyfer saith prosiect cymunedol.

Adroddiad Gwyddoniaeth i Gymru 2017

20 Medi 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo cyhoeddi adroddiad Gwyddoniaeth i Gymru 2017'.'

Adeiladu uned ddiwydiannol yng Nglynebwy

20 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnig i adeiladu uned ddiwydiannol yng Nglynebwy.

Achrediad Treftadaeth Baner Werdd ar gyfer gerddi, mannau gwyrdd a pharciau hanesyddol

20 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnig lle y bydd Cadw’n cefnogi/cadarnhau elfen achredu treftadaeth Cynllun y Faner Werdd o fis Medi 2017.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter

20 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo argymhellion ar gyfer cymorth gan y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter.

Contract Cwblhau Priffordd SA1 Glannau Abertawe – Cam 7 – Penodi Contractwr

20 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi contractwr Seilwaith Cam 7 Contract Cwblhau Priffordd SA1 Glannau Abertawe.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer Cynllun 3, Cam 1a

20 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo gwerth £7.563m o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn 2017/18 i 2018/19 ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf at ddiben cynnal gwaith galluogi er mwyn ailddatblygu llawr gwaelod a llawr cyntaf Ysbyty Tywysog Charles, Merthyr Tudful.

Datganiad ar Ddyfodol Gwaith Teg i Gymru

19 Medi 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo’r datganiad.

Contract Rheoli Cyfleuster – Cymeradwyo Cyllideb

19 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllideb ar gyfer rheoli cyfleuster.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni

19 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r taliadau sy’n ddyledus ym mis Medi a mis Hydref 2017 o dan drefniadau presennol y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni.

Ail-benodi aelod i Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

19 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ail-benodi Jo Reeve yn aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru am bedair blynedd hyd at 31 Gorffennaf 2021.

Adolygiad o Lywodraethu Ariannol

19 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer adolygiadau o lywodraethu ariannol gwaith ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd a datblygu’r ysbyty canser newydd yng Nghanolfan Ganser Felindre.

Dyfodol y Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd

18 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi rhagor o gyllid grant ychwanegol i Plant yng Nghymru rhwng mis Hydref 2017 a mis Mawrth 2018, ar gyfer parhau â gwaith penodol sy’n gysylltiedig â chasglu sylwadau gan blant a phobl ifanc, datblygu Safonau Cyfranogi Cenedlaethol, ac ymgysylltiad plant a phobl ifanc â Senedd Ieuenctid y DU a Phwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Cyllid hyd at ddiwedd cyfnod y Grant Cyflawni Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Plant yng Nghymru

18 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i barhau i roi cyllid grant i Plant yng Nghymru am 6 mis arall o 1 Ebrill 2018, at y dibenion sydd wedi’u diffinio gan y Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd presennol, ac ar gyfer cynnal adolygiad o wariant yn y dyfodol o ran dibenion a dyrannu’r grant, i’w gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2017.

Gwaredu eiddo

18 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cymeradwyo gwaredu eiddo yn Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd.

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Tsieina ar gydweithredu a chyfnewid diwylliannol

18 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ymrwymo i roi £60,000 i Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (drwy Gyngor Celfyddydau Cymru) yn 2017/18, a’r un swm yn 2018/19, er mwyn parhau i weithredu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Cymru Tsieina ar feithrin cysylltiadau diwylliannol; bydd hyn yn amodol ar Gyngor Celfyddydau Cymru yn parhau i roi cyfraniad gwerth £33,000 y flwyddyn o’i gronfa ei hunan, yn ystod y ddwy flwyddyn ariannol.

Parhau â chymorth Llywodraeth Cymru i’r Alacrity Foundation

18 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i Raglen Entrepreneuriaeth i Raddedigion yr Alacrity Foundation.

Cyllid y Grant Amgylcheddol 2018-2021

18 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid a threfniadau gweinyddol y Grant Refeniw Unigol Amgylcheddol ar gyfer roi Cymorth Craidd a Phrosiect i’r Trydydd Sector.

Gwaredu tir ar Barc Nantgarw

15 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthu  3.54 erw o dir yn Nantgarw, a hynny fel tir rhydd-ddaliadol.

Gwaredu eiddo yng Nghasnewydd

15 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwaredu eiddo yn Celtic Lakes, Casnewydd.

Penodi aelod cyfetholedig i Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Glynebwy

15 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodiad Michael Graz fel aelod cyfetholedig o Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Glynebwy, i ymgymryd â’i swydd ar unwaith, ac i’w chyflawni hyd at 31 Gorffennaf 2018.

Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy – Adolygu Ffiniau

14 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo adolygiad o ffiniau Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy er mwyn osgoi cynnwys eiddo preswyl gerllaw Manor Lane, Penarlâg, Sir y Fflint.

Maes Awyr Caerdydd – Gwella’r ffyrdd mynediad

14 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodiad Peter Brett Associates i baratoi achos economaidd.

Grant Datblygu Eiddo i gefnogi datblygiadau newydd

14 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo grant datblygu eiddo i gefnogi datblygiad uned newydd ar Barc Busnes Penarlâg, Brychdyn, Sir y Fflint.

Caffael Eiddo

14 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo caffael ‘Old Court Farm’, Rogiet, Casnewydd NP26 3UR ar gyfer Coridor arfaethedig yr M4 o gwmpas Casnewydd o dan ddarpariaethau malltod statudol.

Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Llesiant

14 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyllid i gomisiynu ymgynghoriaeth Emma Renold i helpu i ddatblygu Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Llesiant.

Cwblhau rhaglen Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918

13 Medi 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i barhau â’r rhaglen Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 hyd at 31 Mawrth 2020.

Cymeradwyaeth ar gyfer caffael cymorth cyfreithiol a thechnegol

13 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gaffael cymorth cyfreithiol a thechnegol ar gyfer rôl Llywodraeth Cymru fel Parti Statudol i Wylfa Newydd a Cheisiadau Gorchymyn Caniatâd Datblygu North Wales Connection y Grid Cenedlaethol.

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu - pwysau’r gwynt ar gladin waliau

13 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi cylchlythyr sy’n rhoi canllawiau ar ystyriaethau sy’n ymwneud â phwysau’r gwynt ar gladin waliau.

Adolygiad o wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu

13 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylid dyfarnu contract ar gyfer cynnal adolygiad cyflym o wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu yng Nghymru.

Cyllid cyfalaf ar gyfer gwella seilwaith a systemau TG yn GIG Cymru

13 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i Lywodraeth Cymru roi £5.579m o gyllid cyfalaf i wella seilwaith a systemau TG yn GIG Cymru.

Cais am gyllid ychwanegol, Blaenau Gwent

11 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno cyllid ychwanegol i roi cymorth i Awdurdod Lleol Blaenau Gwent gynnal Darpariaeth Therapi Chwarae ac ehangu Cymorth Iaith Gynnar i feithrinfeydd fel rhan o’u cefnogaeth i deuluoedd.

Cefnogi diwrnod gwybodaeth Ffair Swyddi

11 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddyrannu cyllid i’r 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys yng Nghymru, i gefnogi’r gwaith o gynnal Ffair Swyddi a digwyddiad gwybodaeth/cyfeirio ar gyfer y rhai sy’n gadael y gwasanaeth a chyn-filwyr ar y cyd â phartneriaid allweddol.

Amgueddfa Cymru – Cynllun i Benodi Llywydd

11 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r drefn benodi ar gyfer Llywydd newydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru.

Achosion Busnes y Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – mis Awst 2017

11 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i’r tri achos a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf gael symud ymlaen at gam nesaf proses yr achosion busnes/y dyraniad cyllid.

Datganiad busnes – llythyr clefyd niwronau motor at Aelodau Cynulliad

11 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ysgrifennu at Aelodau’r Cynulliad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y gofal a’r cymorth sydd ar gael i bobl sy’n dioddef o glefyd niwronau motor.

Rhwydwaith Seren – Dyrannu Cyllid ychwanegol yn 2017-18

07 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i ddyrannu cyllid i gefnogi’r gwaith o gynnal Rhwydwaith Seren i Gymru gyfan yn ystod 2017/18.

Cronfa Ariannol Wrth Gefn 2017/18

07 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar ddyraniadau ariannol y Gronfa Ariannol Wrth Gefn - gan gynnwys gwneud newid i gynlluniau presennol y Gronfa - mewn perthynas â’r Brifysgol Agored a Sefydliadau Addysg Bellach ar gyfer y cyfnod 1 Medi 2017 i 31 Mawrth 2018.

Cais am Gyllid Ychwanegol ar gyfer Castell-nedd Port Talbot

07 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar roi cymorth ariannol i ddarparu hyfforddiant er mwyn i Gyngor Sir Castell-nedd Port Talbot gyflwyno canllawiau rhyngweithiol drwy glipiau fideo a ioga ar gyfer plant, fel rhan o’u cymorth i deuluoedd.

Gwella gwasanaethau cymorth ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru

07 Medi 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ariannu Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru i recriwtio Rheolwyr Datblygu Rhaglenni Prentisiaethau a Staff Cymorth hyd at fis Gorffennaf 2021 i roi gwybodaeth, cyngor a chymorth i gyflogwyr o ran prentisiaethau.

Gwelliannau i Gyffyrdd 15 ac 16 yr A55 – Dyfarnu Contract Ymwneud Cynnar gan Gontractwr

07 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyfarnu contract Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) i gyflawni gwelliannau’r A55 yng Nghyffyrdd 15 ac 16 i Carillion Construction Limited.

Gwerthu tir ym Mharc Bryn Cegin, Bangor

07 Medi 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo gwerthu Plot C7 Parc Bryn Cegin.

Gwerthu Uned 7 Parc Busnes Llanelwy, Sir Ddinbych

07 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu Uned 7 Parc Busnes Llanelwy, Sir Ddinbych.

Y Camau Nesaf o ran Gosodiadau Celf Blwyddyn Chwedlau Cymru

07 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno’r camau nesaf o ran gosodiadau celf Blwyddyn Chwedlau Cymru yn dilyn y penderfyniad i oedi ac adolygu’r cynlluniau.

Gwaredu tir, Port Talbot

07 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r penderfyniad i waredu tir ym Mhort Talbot.

Dyrannu cyllid o Gronfa Cyfalaf Tir Halogedig 2017-18

07 Medi 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo dyrannu cyllid cyfalaf ar gyfer 2017/18 i ddeg prosiect cymwys i ymchwilio i dir halogedig a’i adfer.

Adroddiad ar y Cynlluniau Strategol ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg

05 Medi 2017

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gyhoeddi adroddiad gan Aled Roberts, yn dilyn ei adolygiad brys lefel uchel o’r Cynlluniau Strategol ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020. Cytunodd hefyd i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig cysylltiedig.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo rhoi mwy o gyllid i ddau o brosiectau Dechrau’n Deg yng Nghaerffili a Rhondda Cynon Taf ac i nifer o gynigion newydd ar gyfer 2017-18. Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar roi cymorth ariannol i brosiect yn Sir y Fflint. Mae hefyd wedi cytuno, o ran egwyddor, ar roi cymorth ariannol i ddau brosiect arall yn Sir y Fflint, os bydd cyllid ariannol ychwanegol ar gael.

Trefniadau ar gyfer caffael y Mecanwaith Adolygu Annibynnol ar gyfer maethu a mabwysiadu

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo trefniadau caffael y Mecanwaith Adolygu Annibynnol ar gyfer maethu a mabwysiadu hyd at 31 Mawrth 2020.

Gorfodi Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnig i wahodd awdurdodau lleol i gyflwyno ceisiadau ar gyfer cymryd rhan yng nghynllun peilot gorfodi Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru.

Amrywio’r contract ar gyfer adolygu a diweddaru Canllawiau ar Weithdrefnau ar-lein yr Adran Drafnidiaeth

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i amrywio contract Llywodraeth Cymru ar gyfer adolygu a diweddaru Canllawiau ar Weithdrefnau ar-lein yr Adran Drafnidiaeth.

Caffael cyngor allanol ynghylch materion cyfreithiol, cymorth gwladwriaethol a materion ariannol

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gaffael cyngor allanol ynghylch materion cyfreithiol, cymorth gwladwriaethol a materion ariannol mewn perthynas â chais am gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Cyllid refeniw ychwanegol i gynnal gwaith archwilio a chynnal a chadw hanfodol er mwyn rheoli perygl llifogydd

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar roi cymorth ariannol i Awdurdodau Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru er mwyn iddynt gynnal gwaith archwilio a chynnal a chadw mewn perthynas ag asedau rheoli perygl llifogydd. Y nod yw datblygu’r gallu i osgoi llifogydd cyn y gaeaf.

Estyniad i’r Prosiect Cysylltu Data Tlodi Tanwydd

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyllido estyniad i’r Prosiect Cysylltu Data Tlodi Tanwydd er mwyn ehangu a chryfhau’r sail tystiolaeth mewn perthynas â gwella effeithlonrwydd ynni yn y cartref a thlodi tanwydd, am 3 blynedd arall.

Ymgynghori ar Strategaeth Rheoli Clefyd y Croen Talpiog

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ymgynghori â rhanddeiliaid yn anffurfiol ar Strategaeth Rheoli Clefyd y Croen Talpiog ddrafft i Brydain Fawr.

Cais am apêl yn erbyn Rheoliadau Adeiladu 2010

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo ymateb i ohebiaeth sy’n ceisio apelio i Weinidogion Cymru o dan Adran 39 o Ddeddf Adeiladu 1984 mewn perthynas â darparu system llethu tân awtomatig a’r gofyniad i gyflwyno cais newydd am gydsyniad rheoliadau adeiladu.

Cylch Gorchwyl Gweithgor Rheoleiddio Ein Dyfodol Llywodraeth Cymru

05 Medi 2017

Mewn ymateb i gynigion yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn ei rhaglen waith ’Rheoleiddio ein Dyfodol‘, mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo y Cylch Gorchwyl arfaethedig ar gyfer Gweithgor Rheoleiddio Ein Dyfodol Llywodraeth Cymru.

Penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Kieron Montague yn Aelod Annibynnol (Cymuned), Robert Smith yn Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol), James Hehir yn Aelod Annibynnol (Cyfraith) a Paul Griffiths yn Aelod Annibynnol (Cyllid) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe a Bro Morgannwg

05 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Jacquelin Davies yn Aelod Annibynnol (Undeb Llafur) i Ffwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg am bedair blynedd.

Ariannu rhaglen astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

01 Medi 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar un cais am raglen astudio newydd ac un cais am gymorth ychwanegol mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Cynnydd mewn Cyflogau Barnwrol gan Uned Tribiwnlysoedd Cymru Porthcawl

01 Medi 2017

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i weithredu argymhelliad y Corff Adolygu Cyflogau Uwch er mwyn caniatáu 1% o gynnydd yng nghyflogau barnwrol ar gyfer 2017-18, a chynnydd dilynol ar gyfer aelodau tribiwnlysoedd datganoledig Cymru sydd wedi talu ffi.

Estyn Penodiad i’r Bwrdd Pysgod Môr

01 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i: estyn cyfnod Brian Young, James Wilson a Stephen Parry tan fis Mawrth 2018; a, ailbenodi Alison Austin a Jonathan Shepherd am ail gyfnod o 3 blynedd o fis Mawrth 2018, ar y Bwrdd Pysgod Môr.

Cyllid ar gyfer Adeiladu Cynllun Amddiffyn yr Arfordir ar Draeth Tref Porthcawl

01 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ddarparu 75% o gost adeiladu cynllun amddiffyn yr arfordir ar Draeth Tref Porthcawl, gan roi grant sy’n werth hyd at £2,299,146.

Gweithredu Grŵp Deallusrwydd Busnes Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru fel Grŵp o dan Lywodraeth Cymru o hyn ymlaen

01 Medi 2017

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno bod Grŵp Deallusrwydd Busnes Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a ddiddymwyd yn ddiweddar yn cael ei weithredu o hyn ymlaen fel Grŵp o dan Lywodraeth Cymru.

Penodi Aelodau Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

01 Medi 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi John Union yn Aelod Annibynnol (Cyllid), Michael Imperato yn Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) a Sara Moseley yn Aelod Annibynnol (y Trydydd Sector) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

31 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar un cais am raglen astudio newydd a thri chais am estyniad i raglen astudio y cytunwyd arni mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Estyn tymor aelodau’r Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol

31 Awst 2017

Estyn tymor aelodau’r Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i estyn tymor Cadeirydd ac aelodau craidd/estynedig y Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol tan fis Rhagfyr 2018.

Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

31 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cais gan Sir Gaerfyrddin i ddarparu cyllid untro ar gyfer nifer o brosiectau arloesol Dechrau’n Deg yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

Ffioedd ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb ym Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

31 Awst 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo ffioedd ar gyfer cyngor proffesiynol a thechnegol ar gyfer Astudiaeth Ddichonoldeb ym Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Opsiynau i ddiwygio’r cynlluniau ansawdd aer er mwyn cwrdd â therfynau’r UE ar gyfer nitrogen deuocsid

31 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i : i) diwygio’r cynlluniau ansawdd aer ar gyfer Cymru, gan gynnwys dogfen drosolwg y DU, erbyn diwedd mis Gorffennaf 2017 a ii) lansio ymgynghoriad cyhoeddus, a fydd yn para chwe wythnos, ar y cyd â gweinyddiaethau Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, am y cynigion i fynd i’r afael â’r ffaith nad ydym yn cydymffurfio â therfynau’r UE ar gyfer lefelau nitrogen deuocsid yn aer yr amgylchedd.

Testun drafft ar gyfer ymgynghoriad ar gynllun ansawdd aer newydd ar gyfer y DU er mwyn cwrdd â therfynau’r UE ar gyfer nitrogen deuocsid

31 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyfraniad arfaethedig Llywodraeth Cymru i’r drafft cam cyntaf ar gyfer yr ymgynghoriad, a fydd yn cael ei arwain gan DEFRA, ar gynllun ansawdd aer newydd ar gyfer y DU er mwyn cwrdd â therfynau’r UE ar gyfer nitrogen deuocsid.

Testun drafft ar gyfer ymgynghoriad ar gynllun ansawdd aer newydd ar gyfer y DU er mwyn cwrdd â therfynau’r UE ar gyfer nitrogen deuocsid

31 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar waith i fireinio Cynllun Ansawdd Aer drafft y DU, i’r graddau y mae’n ymwneud â Chymru, cyn iddo gael ei gyflwyno i’r Comisiwn Ewropeaidd a chyn iddo gael ei gyhoeddi gan Defra.

Ailbenodi i Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd

31 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ail benodi’r Cadeirydd ac aelod o Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid ar gyfer Coedwigoedd Glaw Celtaidd (rhaglen LIFE)

25 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cyllid cyfatebol i gefnogi prosiect y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ei gyflwyno i dynnu i lawr gyllid Ewropeaidd.

Arian o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau ar gyfer ffilm Stop Motion Animation

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y bydd arian o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau yn cael ei roi i ffilm hir gan Stop Motion Animation.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru – Ysgol Annibynnol Bangor, Gwynedd

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cais gan Ysgol Annibynnol Bangor i gofrestru fel ysgol annibynnol newydd.

Gwneud Mwy i Atal Gwastraffu Bwyd yng Nghymru

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnwys ymgynghoriad ar darged anstatudol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd yng Nghymru yn yr ymgynghoriad arfaethedig ar cynllun gwastraff diwygiedig i Gymru er mwyn ‘Haneru gwastraff bwyd yng Nghymru erbyn 2025 yn erbyn llinell sylfaen 2006-07’.

Apêl Cynllunio a Adferwyd mewn perthynas â Bwriad Arfaethedig i Roi’r Gorau i Weithrediadau Tirlenwi ac Eraill a Datblygu Anheddau Preswyl ar Dir ym Mharc Ceirw, Cwmrhydyceirw, Abertawe

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn derbyn argymhelliad yr Arolygydd Cynllunio y dylid caniatáu’r apêl gynllunio, gan roi caniatâd cynllunio amlinellol gydag amodau, ar yr amod bod y partïon perthnasol yn mynd i’r afael â materion y cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106, mewn perthynas â thir ym Mharc Ceirw, Cwmrhydyceirw, Abertawe.

Gwahardd microbelenni – cynnig i weithredu gwaharddiad ar eu gwneud a’u gwerthu

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i weithredu gwaharddiad ar wneud a gwerthu cosmetigau a chynhyrchion gofal personol sy’n cynnwys microbelennni, yng Nghymru, trwy is-ddeddfwriaeth Gymraeig. Daw hyn yn sgil cyhoeddi ymateb Llywodraeth y Du i ddogfen ymgynghori ar y cyd. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad penodol i Gymru ar elfennau penodol o’r gwaharddiad, gan gynnwys gorfodi a chychwyn.

Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn cyhoeddi adolygiad annibynnol Grenfell

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gweledig wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol ynghylch cyhoeddiad yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol y bydd adolygiad annibynnol o reoliadau adeiladu a diogelwch tân yn cael ei gynnal yn sgil tân T?r Grenfell.

Cynllun peilot Llywodraeth Cymru Cartrefi Cynnes – Nyth, yn ehangu’r nifer sy’n gymwys ar gyfer mesurau am ddim i wella ynni mewn cartrefi

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnal cynllun peilot rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2017 i brofi pa mor effeithlon ac effeithiol yw proses Nyth i gwsmeriaid o aelwydydd incwm isel lle mae un o’r trigolion yn dioddef o gyflwr anadlol neu gyflwr cylchrediad y gwaed, cyn i’r cynllun Nyth newydd ddechrau ar 1 Ebrill 2018.

Penodi Cadeirydd i’r Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

23 Awst 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Caroline Phipps yn Gadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau.

Cyllid ar gyfer prosiectau sy’n cefnogi gofal diwedd oes

23 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi £281,256 o gyllid Llywodraeth Cymru i brosiectau sy’n cefnogi gofal diwedd oes.

Grant Cymraeg 2050

22 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo lansio Grant Cymraeg 2050, sef grant cystadleuol i ariannu prosiectau arloesol sy’n anelu at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Cyllid busnes

22 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer tri busnes.

Penodi aelodau i banel adolygu sefydlog

22 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar ddau benodiad i Banel Adolygu Sefydlog Deddf Addysg Uwch (Cymru). Bydd aelodau’r panel yn eu lle rhwng 1 Medi a 31 Gorffennaf 2021.

Cynadleddau Sgiliau Bwyd a Diod a datblygu strategaeth sgiliau

22 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnal dwy gynhadledd Sgiliau Bwyd a Diod a fydd yn helpu i ddatblygu strategaeth sgiliau bwyd a diod.

Cwotâu penfras Arctig

22 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at y Gweinidog Gwladol yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch y cwotâu ar gyfer penfras Arctig.

Rheoli TB

22 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi’r papur ar y rhesymau dros y cynnydd yn nifer y gwartheg sy’n cael eu difa er mwyn rheoli TB ar wefan Llywodraeth Cymru.

Penodi Is-gadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

22 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu ar gyfer rôl Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Cyllid Busnes

18 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer tri o fusnesau.

Cefnogi Rhaglen Brentisiaethau Urdd Gobaith Cymru

18 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo dyrannu grant i’r Urdd i gefnogi datblygu prentisiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Prosbectws Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer y sector Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol

18 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i roi arian i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i greu prospectws rhanbarthol ar gyfer cyflogaeth a sgiliau yn y sector gwasanaethau ariannol, cyfreithiol a phroffesiynol.

Cynllunio’r gweithlu athrawon ac adeiladu capasiti

18 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar rôl y Fforwm Arbenigwyr Addysg Gychwynnol Athrawon yn y dyfodol a sefydlu’r Bwrdd Recriwtio a Chadw Athrawon.

Achosion Busnes Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif - Awst 2017

16 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf i fynd ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/ neu ddyrannu cyllid iddynt.

Cynllun Penodi ar gyfer y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

16 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar y cynllun penodi ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

Rhoi Cyfarwyddeb yr UE ar Ddiogelwch Rhwydweithiau a Gwybodaeth ar waith, Enwebu Awdurdod Cymwys ar gyfer y Sector D?r

16 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i enwebu Gweinidogion Cymru fel yr Awdurdod Cymwys ar gyfer y sector d?r yng Nghymru, yn ddarostyngedig i gael eglurdeb ynghylch cyllido, i hwyluso trosi Cyfarwyddeb yr UE ar Ddiogelwch Rhwydweithiau a Gwybodaeth i Gyfraith y DU.

Cynnig arfaethedig i gyflwyno Profion Cyn Geni Anfewnwthiol (NIPT) a gwelliannau eraill yn y rhaglen sgrinio cynenedigol yng Nghymru

16 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddatblygiadau i’r rhaglen sgrinio cynenedigol.

Y Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

16 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar y Strategaeth Genome gar gyfer Meddygaeth Fanwl.

Dyrannu cyllid i gefnogi gwaith cyfathrebu ym maes gofal sylfaenol

16 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar ddatblygu rhaglen gyfathrebu a arweinir yn genedlaethol ac a ddarperir yn lleol i alluogi pobl i lwyddo i gael gafael ar amrywiaeth o wasanaethau iechyd, fel dewis amgen, priodol yn hytrach na mynd i weld meddyg teulu.

Darpariaeth Swyddogaethau Cefnogi Gwrth-dwyll i’r GIG yng Nghymru yn y dyfodol

16 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo, yn ddarostyngedig i ymgynghoriad, diwygiadau i Orchymyn Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG 2005 i ddileu’r swyddogaethau gwrth-dwyll mewn perthynas â’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, a bod Gweinidogion Cymru yn ymrwymo i drefniant a83 newydd gyda’r Awdurdod Gwrth-dwyll arfaethedig ar gyfer y GIG yn Lloegr i sicrhau bod gan y GIG yng Nghymru ddarpariaeth barhaus o ran swyddogaethau gwrth-dwyll.

Systemau Gwirio Ceisiadau a Chymhwysedd ar gyfer Gofal Plant yng Nghymru

15 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i’r cynigion sy’n gysylltiedig â systemau ar gyfer gwirio a yw’r ceisiadau sy’n cael eu gwneud ym maes gofal plant yn gymwys.

Trwydded i gael mynediad ac i adael tir sy’n berchen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

15 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dirprwyo awdurdod i Sheena Hague i awdurdodi llofnodi cytundeb trwyddedu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n rhoi’r Hawliau i Lywodraeth Cymru a’i Hasiant, NMWTRA, gael mynediad a gadael eu tir at ddibenion cynnal seilwaith draenio cefnffordd yr A55.

Ail-benodiadau i Bwyllgor Cynghori ar Reoliadau Adeiladu Cymru

15 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ail-benodi Cadeirydd a dau aelod o’r bwrdd i Bwyllgor Cynghori ar Reoliadau Adeiladu Cymru am gyfnod o ddwy flynedd o’r 1 Mawrth 2018 tan 31 Rhagfyr 2019.

Newidiadau i Reoliad Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2013

15 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i DEFRA wneud newidiadau technegol i Reoliad Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2013.

Dadansoddiad o ganlyniadau’r Adolygiad o’r Farchnad Agored

10 Awst 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i estyn y gyllideb ar gyfer dadansoddi canlyniadau’r Adolygiad o’r Farchnad Agored yn sgil nifer uchel yr ymatebion sydd wedi dod i law.

Archwiliadau Sicrhau Ansawdd Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed

10 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant yr archwiliad o gyrsiau’r Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed yng Nghymru a’r archwiliad o Ddarparwyr Cyrsiau Cymeradwy pan fyddant yn rhoi’r gorau i gyflawni’r cynllun.

Caffael cynghorwyr masnachol

10 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo caffael cynghorwyr masnachol a’r gost gysylltiedig.

Yr A55 o Abergwyngregyn i Dai’r Meibion – Cymeradwyaeth i Gyhoeddi Gorchmynion Statudol Drafft a Datganiad Amgylcheddol

10 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyhoeddi’r Gorchmynion Statudol drafft ynghyd â Datganiad Amgylcheddol ar gyfer Prosiect yr A55 o Abergwyngregyn i Dai’r Meibion ym mis Awst/Medi 2017.

Arolwg Teithwyr Bws

10 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid tuag at gost cynnal arolwg ynghylch teithwyr bws.

Cyhoeddi ymchwil ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol

10 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi adroddiad ymchwil ar y trothwyon a’r meini prawf ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol.

Sands of LIFE 2

10 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi £1,037,433 i Cyfoeth Naturiol Cymru dros dair blynedd (Medi 2018 – Mawrth 2021) er mwyn cefnogi’r prosiect ‘Sands of LIFE 2’. Ni chaiff y cyllid ond ei ddarparu os bydd y prosiect yn llwyddo i ddenu cyllid gan raglen LIFE yr UE.

Datganiadau Ariannol Hybu Cig Cymru

10 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y gall Datganiadau Ariannol Hybu Cig Cymru ar gyfer 2016/2017 gael eu gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’u cyhoeddi ar wefan Hybu Cig Cymru.

Addysg Gychwynnol i Athrawon – Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2017/18

08 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer dogfennau grant diwygiedig a fydd yn galluogi Prifysgol Aberystwyth i gyflawni’r Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18. Maent hefyd wedi cytuno y gall y cynllun barhau mewn egwyddor yn ystod 2018/19 ar yr amod y bydd cytundeb ariannol ym mis Ebrill 2018.

Cynllunio Morol: Cyllid ychwanegol ar gyfer Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o bolisi Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru ar fôr-lynnoedd llanw

08 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo dyraniad cyllideb ychwanegol o £20,000 ar gyfer talu costau ymgynghorwyr a fydd yn ymgymryd ag Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd mewn perthynas â pholisi Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru ar fôr-lynnoedd llanw.

Rhyddhau pridiant ar dir Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

07 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo rhyddhau pridiant ar ddarn o dir yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Gweithredu Cyfarwyddeb yr UE ar Ddiogelwch Rhwydweithiau a Gwybodaeth (Cyfarwyddeb NIS) – goblygiadau ar gyfer trafnidiaeth

07 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi ystyried goblygiadau Cyfarwyddeb NIS ar gyfer Trafnidiaeth yng Nghymru, a’r opsiynau sy’n cael eu cynnig ar gyfer eu trosi.

Dynodiad cyrsiau ôl-radd at ddibenion cymorth i fyfyrwyr

07 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddynodiad cyrsiau ôl-radd gan ddarparwyr nad ydynt yn gyhoeddus at ddibenion cymorth i fyfyrwyr.

Cynllun Lliniaru Llifogydd Talgarth, Cam 2: Penderfyniad dan Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) 1999

07 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi penderfynu dan Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) 1999 nad yw cynllun lliniaru llifogydd arfaethedig Cyngor Sir Powys ar gyfer Talgarth yn debyg o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd.

Panel o Gwnsleriaid Cymeradwy Llywodraeth Cymru - Penodiadau 2017

03 Awst 2017

Mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi cymeradwyo argymhellion y Bwrdd Dethol ar gyfer penodiadau i Banel o Gwnsleriaid Cymeradwy Llywodraeth Cymru.

Penodi i Fwrdd Gyrfa Cymru/Dewis Gyrfa

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i benodi aelodau i Fwrdd Gyrfa Cymru/Dewis Gyrfa ar gyfer mis Tachwedd 2017 drwy broses penodiadau cyhoeddus.

Consesiynau cyllid gorfodol

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i dalu costau awdurdodau lleol sy’n ad-dalu gweithredwyr am gludo deiliaid cardiau teithio am ddim.

Cael gwared ar dir ar Fferm yr Hendy, Meisgyn

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthu tir rhydd-ddaliadol ym Meisgyn.

Datganoli’r Doll Teithwyr Awyr

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnal dadansoddiad er mwyn mynd ati i sicrhau bod y Doll Teithwyr Awyr yn cael ei datganoli i Gymru.

G?yl Rhif 6

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi grant Digwyddiadau Mawr i ?yl Rhif 6 2017.

Ymgysylltiad Llywodraeth Cymru gyda’r Sector Adeiladu yn y dyfodol

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gefnogi ymgysylltiad gyda’r sector adeiladu.

Gwerthu tir ar Barc Busnes Penlle’r-gaer Abertawe

03 Awst 2017

Gofynnwyd i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith gymeradwyo gwerthu tir ar Barc Busnes Penlle’r-gaer Abertawe.

Cynllun Tocynnau Cadw i Drigolion Lleol

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddiddymu cynllun presennol Cadw ar gyfer trigolion lleol ac i gyflwyno cynllun aelodaeth gyfyngedig newydd sy’n cydymffurfio â rheoliadau’r UE.

Advances Wales

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyhoeddi tendr a chyllid Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd i benodi cyhoeddwr ar gyfer Advances Wales.

Adroddiad Blynyddol cyntaf y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2016-2017 Panel Cynghori Cymru ar Amaethyddiaeth ar ei gwefan.

Noddi Cymdeithas Amaethyddol Sir Benfro

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau i roi cyllid (sef £12,650 + TAW, sy’n dod i gyfanswm o £15,180) i Gymdeithas Amaethyddol Sir Benfro yn 2017.

Diogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau – Newidiadau a argymhellwyd i’r Meini Prawf ar gyfer Dewis Rhoddwyr

03 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar argymhellion Diogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau i newid y meini prawf ar gyfer rhoddwyr gwaed.

Dyfodol Grant Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol

01 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gylch ariannu dwy flynedd ar gyfer Grant Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

01 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo ceisiadau ar gyfer rhaglen astudio newydd; ceisiadau ar gyfer rhaglen astudio ychwanegol; a cheisiadau i ariannu estyniad i raglen astudio gyfredol ar gyfer darpariaeth ôl-16 arbenigol.

Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella Canlyniadau i Blant

01 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gyllid i gefnogi parhad gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella Canlyniadau i Blant.

Adfywio 123-129 Commercial Street a phrosiectau ychwanegol

01 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gynnig adfywio gan Gyngor Sir Casnewydd a Grŵp Tai Pobl sy’n cynnwys 123-129 Commercial Street, Casnewydd, ailddatblygu cynllun ar gyfer pobl h?n er mwyn darparu eiddo cyd-berchnogaeth a chyfraniad tuag at y safle Sipsiwn a Theithwyr yn Ellen Ridge.

Cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg

01 Awst 2017

Cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo nifer o geisiadau ar gyfer newidiadau i’r cyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf Dechrau’n Deg yn Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tudful a Chastell-nedd Port Talbot yn 2017-18.

Estyniad i’r Rhaglen Gyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol

01 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r dull gweithredu yn y dyfodol ar gyfer Creu Sbarc er mwyn sicrhau perchenogaeth a chyfrifoldeb ar draws yr holl randdeiliaid.

Cais am gyllid ar gyfer Cynhadledd Myfyrwyr Ewropeaidd

01 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, er mwyn iddynt allu cynnal Cynhadledd Myfyrwyr Ewropeaidd.

Gweithredu Cyfarwyddeb yr EU ar Ddiogelwch Rhwydweithiau a Systemau Gwybodaeth

01 Awst 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i enwebu Gweinidogion Cymru yn Awdurdod Cyfrifol ar gyfer y sector iechyd yng Nghymru yn amodol ar gyllid i hwyluso trosi Cyfarwyddeb yr UE ar Ddiogelwch Rhwydweithiau a Systemau Gwybodaeth yn gyfraith yn y DU gan Lywodraeth y DU.

Arweiniad, cyngor a chyfarwyddyd yn ymwneud â chyflogadwyedd yn y dyfodol

31 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar gwmpas y gweithgarwch ar gyfer darparu arweiniad, cyngor a chyfarwyddyd yn ystod 2017-18 a thu hwnt.

Teithio am ddim ar benwythnosau

31 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid tuag at gost menter teithio am ddim ar benwythnosau TrawsCymru ar gyfer 2017-18.

Ffioedd cyfrifyddu

31 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer ffioedd cyfrifyddu proffesiynol sy’n gysylltiedig â chynnal diwydrwydd daladwy.

Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Lleol

31 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y meini prawf a’r cynlluniau ar gyfer Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Lleol 2017-18.

Gwaredu Asedau Trafnidiaeth

31 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwaredu 2 Ased Trafnidiaeth.

Cynlluniau peilot ar gyfer Rheolwyr Busnes Ysgolion

31 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllid, dros y 3 mlynedd nesaf, ar gyfer cynlluniau peilot Rheolwyr Busnes Ysgolion Awdurdodau Lleol.

Y Strategaeth Llaeth Ysgol

31 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar strategaeth y DU ar gyfer gweithredu Cynllun Llaeth Ysgol yr UE yn y DU ym mlwyddyn ysgol 2017/18.

Penodiadau i Fwrdd Cynghori Cymru ar Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi ailbenodi Michael Prior yn Gadeirydd Annibynnol ac wedi penodi dau aelod arall i Fwrdd Cynghori Cymru ar Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân.

Cymorth ar gyfer prosiect datblygu

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi cytuno i ddarparu cymorth o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau ar gyfer prosiect datblygu.

Adroddiad Estyn “Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol”

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol oes wedi cytuno ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Estyn “Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol”.

Paneli Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Lythrennedd a Rhifedd

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddirwyn i ben y Paneli Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Lythrennedd a Rhifedd pan fydd eu tymor aelodaeth yn gorffen yn haf 2017.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â dyrannu hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan gategori Newydd-ddyfodiaid Cronfa Genedlaethol y Cynllun.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chaniatáu diwygiad i gontract Grant Effeithiolrwydd Glastir 2014.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â dyrannu hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan gategori Newydd-ddyfodiaid Cronfa Genedlaethol y Cynllun.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau elfen Gwyrddu taliad o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol am fod yr ymgeisydd wedi methu â bodloni gofynion yn ymwneud â thyfu amrywiaeth o gnydau.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod cais o dan Gynllun y Taliad Sengl 2015 am fod yr ymgeisydd wedi datgan llai na 5 hectar o dir cymwys ar ei Ffurflen Cais Sengl 2015.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad Panel Apelio’r Sefydliad Coedwigwyr Siartredig i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod cais o dan Gynllun Creu Coetir Glastir o ganlyniad i benderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i beidio â dilysu’r Cynllun Creu Coetir.

Arddangosfa Fasnach ANUGA

28 Gorffennaf 2017

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno ar achos busnes i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ymweld ag Arddangosfa Fasnach ANUGA a chefnogi presenoldeb Cymru yno, er mwyn hybu diwydiant bwyd a diod Cymru.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â gwneud taliad o dan Gynllun y Taliad Sengl 2015 am nad oedd Llywodraeth Cymru wedi derbyn Ffurflen Cais Sengl 2015.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi cosb am orddatgan tir drwy ostwng taliad o dan Gynllun y Taliad Sengl 2015.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi cosb o 5% mewn perthynas â thaliad o dan Gynllun y Taliad Sengl 2015 am dorri’r rheoliadau trawsgydymffurfio yn ymwneud â Lles Anifeiliaid.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

28 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ostwng taliad Glastir 2015 oherwydd methiant yr ymgeisydd i gyflwyno’r dogfennau ategol erbyn y dyddiad cau a nodwyd.

Rhaglen Tai Arloesol

26 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo rhoi cymorth ariannol yn 2017-18 i gefnogi gwaith datblygu Rhaglen Modelau Tai Arloesol ac i hwyluso gweithdy ar gyfer landlordiaid cymdeithasol i gefnogi’r broses o wneud cais.

Diwygio Telerau ac Amodau Cadeirydd Career Choices Dewis Gyrfa

26 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i ddiwygio telerau ac amodau  Cadeirydd Career Choices Dewis Gyrfa Ltd ar gyfer 2017-18.

Cyllid Busnes

26 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar roi cymorth ariannol i dri busnes.

Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru

25 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar gynnig i gyflwyno polisi interim i roi Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru ar waith mewn Sefydliadau Addysg Bellach, ac ar gyfer darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith a darparwyr Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru.

Cynllun Ffordd Osgoi Llandeilo

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwaith i adolygu opsiynau presennol y cynllun ar gyfer ffordd osgoi Llandeilo ar yr A483, gan gynnwys gwaith i ddiweddaru’r gofynion statudol ar gyfer y cynllun.

Cyllid ar gyfer Gwaith Adfer

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo rhoi rhagor o gyllid i dalu am waith adfer t?r Rhestredig Gradd II ar gyfer offer diogelu’r pen i glowyr yn Amgueddfa Pwll Glo Cefn Coed.

Gwerthu eiddo

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu eiddo yng Nghymru.

Cyhoeddi adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i gyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig ar yr adroddiad terfynol, ‘Adolygu gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: adroddiad y Grŵp gorchwyl a gorffen’.

Penodi aelod i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i benodi tri aelod newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Dechreuodd Ms Julie James a Ms Rachel Heath-Davies eu haelodaeth ar 1 Mehefin 2017, a bydd aelodaeth Ms Rosetta Plummer yn dechrau ar 1 Chwefror 2018.

BlasCymru/TasteWales 2019

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cymorth ariannol i gynnal digwyddiad BlasCymru/TasteWales 2019.

Cyllid ar gyfer Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cymorth ariannol i Bwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd a’i Is-bwyllgor Ymaddasu i Newid Hinsawdd ar gyfer 2017/18.

Cefnogi Ynni Adnewyddadwy

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ryngwladol am Ddatblygu Ynni Adnewyddadwy.

Prosiect Trin Gwastraff Bwyd y De-orllewin

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllid refeniw o £101,817 y flwyddyn am 15 mlynedd o  ddechrau’r gwasanaeth ar 3 Awst 2017 ar gyfer Prosiect Trin Gwastraff Bwyd Rhanbarthol y De orllewin. 

Adroddiad Cynnydd Blynyddol Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i osod Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2017 Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd ac Adroddiad 2017 ar Wrthsefyll y Newid yn yr Hinsawdd ger bron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cadeirydd Bwrdd Hybu Cig Cymru

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi penodi  Kevin Roberts i swydd Cadeirydd Bwrdd Hybu Cig Cymru.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i osod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17 Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd ger bron Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol â Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 y DU.

System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo Cytundeb adran 83 gydag Awdurdod Datblygu Ymddiriedolaeth y GIG ar gyfer gwasanaethau a ddarperir gan y System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu Genedlaethol, gan gynnwys ariannu’r gwasanaethau hynny a’r trefniadau ar gyfer cyhoeddi data’r System hon yng Nghymru yn y dyfodol.

Arweinwyr ar gyfer y Dyfodol,  Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

25 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Rhaglen Arweinwyr ar gyfer y Dyfodol 2017-18 Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru.

Cronfa Cymunedau’r Arfordir

24 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, ar ôl asesiad gan Bwyllgor y Loteri Fawr, wedi cytuno ar y prosiectau a gyflwynwyd o dan bedwerydd cylch Rhaglen Cronfa Cymunedau’r Arfordir yng Nghymru .

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer Torfaen a Wrecsam

24 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo dau gais am fwy o gyllid ar gyfer rhaglenni cyfalaf Dechrau’n Deg yn Nhorfaen a Wrecsam ar gyfer 2017-18.

Grant Atodol ar gyfer Pensiynau Awdurdodau Tân ac Achub

24 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gyllid o hyd at £30 miliwn yn 2017-18 ar gyfer y Grant Atodol  ar gyfer Pensiynau’r tri  Awdurdod Tân ac Achub.

Cefnogi’r Sector Gofal Plant

24 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gwaith i gefnogi’r sector plant a chyflwyno’r cynllun 30 awr o ofal plant di-dâl yn yr ardaloedd peilot rhwng mis Gorffennaf 2017 a mis Awst 2019.

Diwygio strwythur cyllido

24 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddiwygio’r strwythur cyllido ar gyfer gêm fideo sy’n cael cymorth o dan y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau.

Penodi aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

24 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi dewis penodi Brian Angell yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Owain Wyn hefyd wedi cael ei ailbenodi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Ailbenodi Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

24 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ailbenodi Maria Thomas yn Aelod Annibynnol (Y Trydydd Sector) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf am gyfnod o dair blynedd o 1 Hydref 2017 tan 30 Medi 2020.

Plant, Pobl Ifanc a Threfniadau Pontio o’r Undeb Ewropeaidd

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar ffordd o fynd ati i drafod  y trefniadau pontio Ewropeaidd gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru ac mae wedi cymeradwyo cyllid er mwyn caffael gwasanaethau sefydliad(au) allanol i gynnal cyfres o weithdai ledled Cymru er mwyn rhoi llais i blant a phobl ifanc ac fel y bo modd ystyried eu barn am y Trefniadau Pontio o’r Undeb Ewropeaidd.

Parhau â’r Cynllun Benthyciadau Canol Trefi (Cam 4)

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno bod swyddogion yn parhau i weithio gyda phob un o’r 22 o awdurdodau lleol i wahodd ceisiadau am gyfran o’r £2.595  miliwn o Gyllid Trafodion Ariannol, sy’n ad-daladwy, a ddyrannwyd ar gyfer Benthyciadau Canol Trefi yn 2017/18.

Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi rhoi cymeradwyeth i sefydlu Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru, a fydd yn cael ei lasnio’n ddiweddarach eleni.

Cyllidebau Dysgu Seiliedig ar Waith

21 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar sut y bwriedir dyrannu a dirprwyo’r cyllidebau Dysgu Seiliedig ar Waith ar gyfer 2017-2018.

Diogelu dyfodol hirdymor yr Academi Feddalwedd Genedlaethol

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid i helpu i greu cyfleuster addysgu arloesol a fydd yn cael ei ddylunio mewn ffordd bwrpasol er mwyn darparu cartref hirdymor addas ar gyfer yr Academi Feddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd.

Taliad i denant yn lle rhent

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo taliad i denant yn lle rhent.

Cyllid Busnes

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer tri busnes.

Cyllid Busnes

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau fusnes.

Cynllun Datblygu Lleol Dinas a Sir Abertawe

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i estyn amserlen y Cytundeb Cyflenwi drafft er mwyn i Ddinas a Sir Abertawe fedru diwygio’r amserlen ar gyfer paratoi eu Cynllun Datblygu Lleol ac wedi cytuno hefyd y caiff Swyddogion anfon llythyr cytundeb ac y dylent roi gwybod i Ysgrifennydd y Cabinet os nad yw’r Cyngor Llawn wedi cytuno ar y Cytundeb Cyflenwi.

Argymhelliad a Chanlyniad Gwrandawiad o dan Reoliadau Asesur Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth)'

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno â’r argymhelliad a wnaed gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol mewn perthynas ag apêl a wnaed o dan Reoliadau Asesur Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007 ac i ysgrifennu at yr apelydd i’w hysbysu am y canlyniad .'

Noddi Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi nawdd i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru o 2017-18 tan 2019-20, gan roi £110,000 plws TAW @ 20% = £132,000 ar gyfer pob un o’r tair blwyddyn ariannol 2017-18, 2018-19 a 2019-20.

Canllawiau ar ailosod cladin ar adeiladau uchel

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno, ar ôl y tân yn Nh?r Grenfell, i gyhoeddi cylchlythyr yn rhoi arweiniad ar ailosod cladin ar adeiladau uchel .

Grant Craidd Sustrans Cymru

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno ar yr amcanion a’r cyllid grant craidd ar gyfer Sustrans Cymru ar gyfer  2017/18.

Penodi Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu swydd Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Cyllid ar gyfer gofal diwedd oes

21 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gynigion gan y Bwrdd Gofal Diwedd Oes ar sut i wario £1 filiwn yn ychwanegol o gyllid Llywodraeth Cymru ar ofal diwedd oes.

Diweddariad ar gyflenwi’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno na fydd camau ffurfiol i fynd i’r afael â diffyg cydymffurfiaeth o ran cyflenwi’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol yn cael eu cymryd eleni ac mae wedi cymeradwyo dyraniad ariannol pellach ar gyfer cyflenwi’r Fframwaith yn ystod y flwyddyn ariannol 2017-18.

Sefydlu fframwaith ymgysylltu â goroeswyr

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo camau i sefydlu fframwaith ffurfiol ar gyfer ymgysylltu â goroeswyr a fydd yn galluogi goroeswyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i ddylanwadu ar waith datblygu polisi ac arwain elfennau o waith cyfathrebu, addysgu ac eiriolaeth, gan rannu eu profiadau hwy.

Cynnig diwygiedig i Brosiect Diogelu’r Amgylchedd

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnig diwygiedig ar gyfer Prosiect Diogelu’r Amgylchedd, a hynny er mwyn adlewyrchu newidiadau i’r canlyniadau o ran swyddi.

Costau cyfreithiol ar gyfer materion eiddo

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo costau cyfreithiol ar gyfer materion eiddo.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo argymhellion ar gyfer cefnogaeth gan Gynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter.

Cefnogaeth ar gyfer Rhaglen Cadwyn Gyflenwi Hinkley

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid er mwyn cyfrannu at Raglen Cadwyn Gyflenwi Hinkley.

Cynllun israddio Ffordd Osgoi’r Drenewydd

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyrannu cyllid er mwyn cefnogi Cynllun Israddio Ffordd Osgoi’r Drenewydd.

Y Gyfarwyddeb Gweithfeydd Hylosgi Canolig a rheolau ychwanegol ar allyriadau generaduron trydan

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y gellir cyhoeddi, ar y cyd â Defra, grynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar Weithfeydd Hylosgi Canolig a Generaduron ynghyd ag ymateb y llywodraeth i’r ymgynghoriad.

TB Buchol mewn helgwn

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at Joyce Watson AC i ddarparu rhagor o wybodaeth am y risgiau y gallai c?n hela ledaenu TB buchol i wartheg.

Cefnogi’r gwaith o gyflawni Safonau ynghylch y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu a’r gwasanaeth 111 yng Nghymru

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y gall Uned Gyflenwi’r GIG barhau i gefnogi byrddau iechyd o safbwynt cyflawni safonau ynghylch y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu a’r gwasanaeth 111 yng Nghymru.

Cynllun ar gyfer ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty

19 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyflwyno datganiad ysgrifenedig i Aelodau’r Cynulliad ynghylch y cynllun ar gyfer ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty.

Rhaglenni Cyflogadwyedd i Oedolion a Phobl Ifanc

17 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gau’r Rhaglen Hyfforddeiaethau i ymgeiswyr newydd  ar 31 Mawrth 2019. O 1 Ebrill 2019 ymlaen, yn amodol ar broses gomisiynu lwyddiannus, bydd ymgeiswyr newydd yn defnyddio naill ai’r lotiau ‘ymgysylltu’ a ‘hyfforddiant’ ieuenctid neu’r lot darpariaeth oedolion.

Mynediad at Rwydwaith Pibellau’r Cefnffyrdd

17 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i barhau â gweithgarwch caffael ar gyfer Cam 3 Prosiect Mynediad at Rwydwaith Pibellau’r Cefnffyrdd a’r costau cysylltiedig.

Prosiect Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd

17 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyfres o fesurau yn Nociau Casnewydd i liniaru unrhyw effeithiau andwyol difrifol a allai gael eu hachosi gan Brosiect M4CAN.

Penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

17 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu ar gyfer penodi Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Cytundeb i neilltuo cyllid ar gyfer Ymgynghori ar Ddatblygu Asesiad o Anghenion Fferyllol

17 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i neilltuo £28,380 o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer contractio adnodd allanol i’w helpu i ddatblygu polisi manwl ar gyfer cyflwyno Asesiad o Anghenion Fferyllol yng Nghymru.

PAddysg Iechyd Cymru   

17 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar 6 Gorffennaf 2017 ac wedi cadarnhau mai enw’r sefydliad fydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Cais Sir Fynwy am Gyllid Ychwanegol

14 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r cais am gyllid ychwanegol gan Gyngor Sir Fynwy ar gyfer darparu Rhaglen Cymorth Ymataliaeth Dechrau’n Deg.

Treialu gweithgareddau a throsglwyddo’r Rhaglen Cyflogadwyedd

14 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i dreialu gweithgareddau a throsglwyddo’r  rhaglen cyflogadwyedd i hwyluso’r gwaith o ddatblygu Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd a Chynllun Cyflenwi Tasglu’r Cymoedd.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni Gorffennaf-Awst 2017

14 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo taliadau sy’n ddyledus ym misoedd Gorffennaf ac Awst 2017 o dan drefniadau presennol y Rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni.

Amcanion a Chylch Gorchwyl 2017-2021 ar gyfer Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus  

14 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar amcanion a chylch gorchwyl diwygiedig 2017-21 ar gyfer Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus.

Ceisiadau i’r Gronfa Seilwaith Eiddo a Chronfa’r Grant Eiddo ar gyfer Datblygu Busnes

14 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ceisiadau i’r Gronfa Seilwaith Eiddo a Chronfa’r Grant Eiddo ar gyfer Datblygu Busnes.

Marchnata Busnes Cymru

13 Gorffennaf 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen farchnata i hyrwyddo ac ymgorffori Busnes Cymru fel brand allweddol ar gyfer cymorth busnes.

G?yl y Dyn Gwyrdd 2017-18

13 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi grant Digwyddiadau Mawr i ?yl y Dyn Gwyrdd 2017-18.

Eiddo sydd dros ben yn y Portffolio Trafnidiaeth

13 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Cynllun Gwireddu Asedau ar gyfer cael gwared ar Asedau Trafnidiaeth sydd dros ben – 2017-18.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

12 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo 5 cais ac un cais am estyniad ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16.

Cynllun Draenio Tir

12 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo darparu cynllun draenio ar dir y mae Llywodraeth Cymru yn berchen arno.

Y Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI) – Dyraniad cyllid a chymeradwyaeth ffurfiol o ddyluniad a chostau cyflawni’r prosiect

12 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid cychwynnol i’r Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI) i ddatblygu’r prosiect drwy’r cam dylunio a pharatoi manyleb.

Hawliad Trydydd Parti

12 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r argymhelliad i gyfrannu tuag at hawliad gan drydydd parti.

Diweddariad a Chyllid ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

12 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gyllid i gymryd camau hyfforddiant ac asesu allweddol mewn perthynas â Chynllun Gweithredu’r Cyfnod Sylfaen.

Datblygu’r pasbort dysgu proffesiynol

12 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid grant ychwanegol ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg i gefnogi’r gwaith o integreiddio’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn y pasbort dysgu proffesiynol.

Cyllideb Gweithredu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy – Dyraniadau 2017/18

12 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniadau cyllid ar gyfer 2017/18 i hwyluso’r gwaith o reoli a gweithredu’r rhaglen Symud Gofal Cymdeithasol Ymlaen.

Gweithgareddau Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

10 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r gweithgareddau cytundebol a’r taliadau cysylltiedig sydd eu hangen i reoli, cynnal a gwella Rhwydwaith Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.

Gwasanaeth Awyr Mewnol Cymru

10 Gorffennaf 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ailgaffael Gwasanaeth Awyr Mewnol Cymru Caerdydd-Ynys Môn.

Gorsaf Llan-wern a chysylltiadau rheilffyrdd

10 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb ar ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr i Lan-wern ac oddi yno.

Cyllid Busnes

10 Gorffennaf 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wrthod cais cyllido.

Cyllid Busnes

10 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cais am gyllido busnes.

Busnes Cymru a Gyrfa Cymru

10 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, wedi cymeradwyo parhad yr arfarniad o opsiynau a’r achos busnes ynghylch cydweithio rhwng Gyrfa Cymru a Busnes Cymru, gan ddefnyddior fethodoleg 5 Model Achos Busnes.'

Sgiliau Hanfodol  i Droseddwyr yn y Gymuned

07 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i roi’r cyfrifoldeb dros gyflawni’r prosiect Sgiliau Hanfodol i Droseddwyr yn y Gymuned yn ôl i Wasanaeth  Prawf a Charchardai Ei Mawrhydi.

Cyhoeddi Adolygiad Blynyddol o Lyfrgelloedd Cymru 2016

07 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyhoeddi’r  Adolygiad Blynyddol o Lyfrgelloedd Cymru 2016 ar wefan Llywodraeth Cymru.

Newidiadau i gynllun pensiwn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

07 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo newidiadau i gynllun pensiwn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gan gynnwys newidiadau cysylltiedig i delerau ac amodau staff.

Tystiolaeth Olew a Nwy

07 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllid i ddatblygu sylfaen dystiolaeth ar gyfer llywio’r gwaith o ddatblygu polisi yn y dyfodol ar weithgarwch petrolewm ar y tir yng Nghymru.

Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

07 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf er mwyn mynd ymlaen i gam nesaf yr achos busnes a/neu ddyrannu cyllid.

Datgarboneiddio’r Sector Cyhoeddus

07 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Cais am Dystiolaeth er mwyn gwireddu’r uchelgais y bydd y Sector Cyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030.

Pydredd Dannedd mewn Plant 5 oed

07 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi datganiad ysgrifenedig i Aelodau’r Cynulliad ynghylch iechyd cegau plant.

Arian pontio i Goleg Penybont

06 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i roi arian ychwanegol i Goleg Penybont tuag at eu costau refeniw wrth iddynt newid i fodel addysgu gwahanol.

Cymru yn cymryd rhan yn Archwiliad Anghyfartaledd Hiliol Llywodraeth y DU

06 Gorffennaf 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i barhau i gydweithio ag Uned Archwilio Anghyfartaledd Hiliol Llywodraeth y DU, drwy roi cyngor ar ffynonellau data Cymru iddi, ynghyd â setiau data i’w dadansoddi.

Blaenoriaethau Gwario Cyllideb Rhaglen Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig 2017-18

06 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ariannu’r cymorth ariannol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, dysgwyr o leiafrifoedd ethnig a dysgwyr Sipsi, Roma a Theithwyr a diogelu mewn addysg o gyllideb rhaglen Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig 2017-18.

Rhaglen Ddatblygu’r Mudiad Meithrin

06 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i ariannu rhaglen o weithgareddau er mwyn datblygu a chefnogi gweithlu blynyddoedd cynnar a gofal plant y Mudiad Meithrin.

Cynllun Gweithredu Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghymru 2017/18

06 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i’r fersiwn ddrafft o Gynllun Gweithredu Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghymru 2017/18 a hefyd i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig i dynnu sylw at ei gyhoeddi.

Bwrdd Datblygu Amaeth a Garddwriaeth – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17

06 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i osod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17 y Bwrdd Datblygu Amaeth a Garddwriaeth gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru erbyn 18 Gorffennaf 2017.

Dyrannu adnoddau deintyddol 2017-18

06 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i neilltuo £1.55 miliwn o arian rheolaidd gan Lywodraeth Cymru yn 2017-18 ar gyfer blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwasanaethau deintyddol a gwelliannau ar gyfer iechyd y geg.

Digwyddiad ynghylch Cofnodion Cleifion yn y GIG yn Lloegr

06 Gorffennaf 2017

Yn sgil digwyddiad yn y GIG yn Lloegr, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig i Aelodau’r Cynulliad ynghylch rheoli cofnodion cleifion GIG Cymru.

Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru

04 Gorffennaf 2017

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi Eastern Airways.

Uwchgynhadledd Diwylliant a Threftadaeth 2017

04 Gorffennaf 2017

Mae’r Gweinidog dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gynnal Uwchgynhadledd Diwylliant a Threftadaeth yn yr Hydref.

Cymeradwyaeth Corff o Bersonau – TiPiNi – Cynhyrchiadau Ceidiog

04 Gorffennaf 2017

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg wedi cytuno i roi Cymeradwyaeth Corff o Bersonau i Gynhyrchiadau Ceidiog ar gyfer eu cynhyrchiad TiPiNi.

Lleihau Gwastraff Bwyd Ysbytai’r GIG

04 Gorffennaf 2017

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi pennu target newydd o 5% ar gyfer gwastraff bwyd o fewn ysbytai’r GIG yng Nghymru. Bydd yn dod i rym ar 1 Mehefin 2017.

Dyraniad cyllideb ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Nyrsio

04 Gorffennaf 2017

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i drosglwyddo awdurdod i’r Prif Swyddog Nyrsio ddyrannu £15,000 i gefnogi addysg a datblygiad nyrsys a bydwragedd ac ymarfer nyrsio a bydwreigiaeth; £65,000 i gefnogi datblygu darpariaeth bydwreigiaeth a’r blynyddoedd cynnar; a £40,000 i gefnogi cyflwyno model newydd ar gyfer goruchwyliaeth glinigol ar fydwragedd yng Nghymru.

Adolygu Fframwaith yr Ysgol Nyrsio yng Nghymru

04 Gorffennaf 2017

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i’r Fframwaith diwygiedig ar gyfer yr Ysgol Nyrsio yng Nghymru.

Estyniad i Beilot y Prentisiaethau Iau

03 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg wedi cytuno ar arian ychwanegol i gefnogi estyn peilot y Prentisiaethau Iau ar draws Cymru.

Estyniad i Benodiad Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Morol Cymru

03 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ailbenodi Nicholas O’Sullivan fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Morol Cymru tan 31 Mawrth 2021.

Astudiaeth Ddichonoldeb Ychwanegu at Werth Bwyd Môr Cymru

03 Gorffennaf 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyfres o gamau i roi ar waith yr argymhellion a godwyd yn Astudiaeth Ddichonoldeb Ychwanegu at Werth Bwyd Môr Cymru a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

30 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cais am gyllid i ddarpariaeth arbenigol ôl-16 ac wedi cytuno i wrthod dau gais arall.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

30 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo ceisiadau am gyllid i ddarpariaeth arbenigol ôl-16.

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Gydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2016-17

30 Mehefin 2017

Cytunodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Gydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2016-17 ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dynodi Cyrsiau Penodol at ddiben cymorth i fyfyrwyr

30 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gyflwyno meini prawf diwygiedig ar gyfer dynodi fesul achos gyrsiau addysg uwch at ddiben bod yn gymwys ar gyfer cymorth i fyfyrwyr.

Perfformiad y System Gynllunio yn 2016-17

30 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r Fframwaith Perfformiad Cynllunio a Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy.

Seafood Expo Global ar gyfer 2018 a 2019

30 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllideb dros dro i Bafiliwn Cymru yn y Seafood Expo Global gwerth £70,000 ar gyfer 2018 a £70,000 ar gyfer 2019.

Adroddiad Cynnydd Blynyddol ac Adroddiad Cydnerthedd yr Hinsawdd 2017

30 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar gyfer 2017 Bwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd ac Adroddiad Cydnerthedd yr Hinsawdd 2017..

Llythyr at Adam Price yn dilyn Cwestiynau Llafar y Cynulliad ar 14 Mehefin 2017

29 Mehefin 2017

Mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi cytuno i ysgrifennu at Adam Price AC yn dilyn sesiwn Cwestiynau Llafar y Cynulliad ar 14 Mehefin.

Grant Cydgysylltydd Cynllunio Teithio

29 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid grant refeniw ar gyfer talu costau awdurdodau lleol sy’n deillio o’r penderfyniad i newid y mecanweithiau y mae Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio ar gyfer hyrwyddo teithio cynaliadwy.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ariannu Seilwaith Digidol – 2017-18

29 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ariannu Seilwaith Digidol 2017-18.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Cynllun Penodi Islywydd

29 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer penodi Islywydd newydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Arian i gefnogi ail ‘Rhowch Gynnig Arni – Cystadleuaeth i Fyfyrwyr Addysg Bellach’

29 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo arian i gefnogi ail gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr Addysg Bellach i ddatblygu a dylunio gweithgareddau ‘Rhowch Gynnig Arni’ newydd.

Polisi ar lagynau llanw

29 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar bolisi yng Nghynllun Morol Cenedlaethol drafft Cymru i annog sefydlu a chynnal lagynau llanw i sbarduno twf cynaliadwy y sector ynni adnewyddadwy.

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ynni D?r

29 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ynni D?r ac wedi cymeradwyo ei gyhoeddi. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno sut y dylid cyhoeddi’r ystod o adroddiadau ynni ac ymatebion Llywodraeth Cymru.

Ymgynghoriad arfaethedig ar newid allbynnau statudol Awdurdodau Lleol am Wastraff Trefol

29 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus ar y newidiadau i allbynnau statudol Awdurdodau Lleol ar wastraff trefol.

Awdurdodiadau Rhan 1 ar gyfer Dirymu a Dirprwyo Deddf Diogelu Bwyd a’r Amgylchedd 1985 – Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru

29 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd wedi cytuno ar awdurdodiadau rhan 1 ar gyfer dirymu Deddf Diogelu Bwyd a’r Amgylchedd 1985 a’i dirprwyo i’r Asiantaeth Safonau Bwyd

Argymhellion ar gyfer penodiadau i Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

27 Mehefin 2017

Cytunodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar benodiadau aelodau newydd i Gyngor Partneriaeth y Gymraeg.

Cynllun Gweithredu Diogelwch Ar-lein Cenedlaethol i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

27 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar amserlen ddrafft ar gyfer datblygu cynllun gweithredu diogelwch ar-lein cenedlaethol i blant a phobl ifanc.

Cynllun Gweithredu Diogelwch Ar-lein Cenedlaethol i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

27 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar amserlen ddrafft ar gyfer datblygu cynllun gweithredu diogelwch ar-lein cenedlaethol i blant a phobl ifanc.

Dyraniadau Dysgu Seiliedig ar Waith 2017/18

26 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dyraniad contract 2017/18 ar gyfer darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith er mwyn cyflenwi rhaglenni prentisiaethau a hyfforddiaethau.

Ymestyn penodiad Aelod Cyfetholedig i Fwrdd Cynghori Gwyddonol y Gronfa Bontio Gwyddorau Bywyd

26 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo ymestyn penodiad Aelod Cyfetholedig i Fwrdd Cynghori Gwyddonol y Gronfa Bontio Gwyddorau Bywyd.

Y Gronfa Gorsafoedd Newydd

26 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer bwrw ymlaen â’r gorsafoedd newydd yn Bow Street ger Aberystwyth a Parkway Caerdydd.

Cytundeb hysbysebu a marchnata gyda Stadiwm Liberty

26 Mehefin 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo adnewyddu Cytundeb Hysbysebu a Marchnata Croeso Cymru gyda Stadiwm Liberty ar gyfer 2017/18.

Gorchymyn Datblygu Lleol Ystad Ddiwydiannol Trefforest

26 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i beidio â gwneud cyfarwyddyd yn ei gwneud hi’n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf gyflwyno eu Gorchymyn Datblygu Lleol i’w gymeradwyo’n ffurfiol.

123-129 Commercial Street, Casnewydd

23 Mehefin 2017

Nid yw Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ag argymhelliad i roi cyllid adfywio gan Lywodraeth Cymru i gynllun tai fforddiadwy yn 123-129 Commercial Street, Casnewydd, a ariennir ar y cyd gan Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid/ Grant Tai Cymdeithasol.

Ailddyrannu cyfalaf ar gyfer gofynion ychwanegol 2017-18

23 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ariannu gwaith cyfalaf yng Nghastell Coch a neilltuo cymorth grant ar gyfer asedau hanesyddol penodol yn 2017-18.

Dyfodol yr Offeryn Diogelu Awyrennau Ar-lein

23 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i dynnu’n ôl yr offeryn diogelu awyrennau ar-lein a ddefnyddir i  gadarnhau bod cynlluniau tyrbinau gwynt domestig yn gymwys i’w hystyried fel hawliau datblygu a ganiateir, a bydd yn ysgrifennu at Awdurdodau Cynllunio Lleol i ofyn iddynt roi ystyriaeth amserol i’r prosiectau hyn ar ôl ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol.

Cau Gwasanaethau Cymru Effeithlon

23 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo dull o roi gwybod i randdeiliaid ynghylch cau gwasanaethau Cymru Effeithlon.

Rhaglen Tybaco Anghyfreithlon Cymru

23 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r argymhelliad gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Tybaco Anghyfreithlon i ddatblygu a gweithredu Rhaglen Tybaco Anghyfreithlon Cymru.

Penodi Aelodau Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

23 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Martin Sollis (Aelod Annibynnol (Cyllid)) a Martyn Waygood (Aelod Annibynnol (Cyfreithiol)) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, y ddau am gyfnod o bedair blynedd.

Penodi Aelod Cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

23 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Mrs Hilary Jones, Cadeirydd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yn Aelod Cyswllt ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am un flwyddyn.

Cynllun Rhannu Prentisiaethau

22 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid ar gyfer gweithgareddau rhannu prentisiaethau.

Y diweddaraf am brosiect Gwella Amlder Glynebwy

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymchwiliad, rhagdybiaethau a chynlluniau terfynol gan arbenigwyr peirianneg yng ngorsaf Llanhiledd.

Fit for Nuclear - Cam 2

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i gwmnïau o Gymru fynd drwy’r Rhaglen Fit for Nuclear yn ystod 2017/18 a 2018/19.

Gwaredu tir yn Navigation Park, Abercynon

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthiant rhydd-ddaliadol tir yn Abercynon.

Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer sefydlu Oriel Celfyddyd Cyfoes Genedlaethol

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer sefydlu oriel celfyddyd cyfoes genedlaethol i Gymru.

Bwrdd Cynghori ar Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan – Penodi Cadeirydd ac aelod

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi Julian Verity yn Gadeirydd a Lauren Aitchison yn aelod o’r Bwrdd Cynghori ar Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan. Byddant yn ymgymryd â’u swyddi ar unwaith hyd at 31 Gorffennaf 2018.

Peilot Amnest Offerynnau Cerdd

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gynigion ar gyfer Peilot Amnest Offerynnau Cerdd.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Grantiau Graddfa Fach

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ar gyfer Grantiau Awdurdodau Lleol ar gyfer gwaith ar Raddfa Fach 2017/18.

Diweddariad Cynllunio Tymor Canolig

22 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gymeradwyo Cynlluniau Tymor Canolig Integredig gan gyrff GIG Cymru sydd â chynlluniau tair blynedd cytbwys, ymarferol a chynaliadwy..

Newidiadau i drothwyon cyflymder sy’n ymwneud â’r grant Talebau Gwibgyswllt

20 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar newidiadau i drothwyon cyflymder sy’n ymwneud â’r grant Talebau Gwibgyswllt

Gwaredu tir ym Mharc Manwerthu Maes-glas, Casnewydd

20 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthu rhydd-daliad tir ym Maes-glas yng Nghasnewydd.

Cyhoeddi Sut oedd yr ysgol heddiw?

20 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer cyhoeddi rhifynnau cynradd ac uwchradd o ddogfen Sut oedd yr ysgol heddiw? a gyhoeddir yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Penodi Cadeiryddion i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

20 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Ann Lloyd (4 blynedd), Marcus Longley (4 blynedd) a Janice Williams (4 blynedd) fel Cadeiryddion Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y drefn honno.

Cyllid i Elusen Maggie’s i ddatblygu Canolfan dros dro ar gyfer y De-ddwyrain ar safle bresennol Canolfan Ganser Felindre

20 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ddyrannu £0.850m o gyllid Llywodraeth Cymru rhwng 2017-18 a 2018-19 i Elusen Maggie’s er mwyn datblygu Canolfan dros dro ar gyfer y De-ddwyrain ar safle bresennol Canolfan Ganser Felindre hyd nes bydd y safle ar gyfer yr Ysbyty Canser newydd yn Northern Meadows ar gael.

Grant ar gyfer costau gofal plant i’r awdurdodau lleol sy’n rhoi’r cynnig gofal plant ar waith yn gynnar

19 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i dalu cyllid grant i awdurdodau lleol Ynys Môn, Gwynedd, Abertawe, Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Blaenau Gwent a fydd yn cynnal rhaglenni peilot o’r cynnig gofal plant o fis Medi 2017. Mae Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo cyllid grant i Gyngor Sir y Fflint am yr un peth.

Caffael Rhaglenni Cyflogadwyedd a Phrentisiaeth yn y dyfodol

19 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Caffael y Rhaglen Cyflogadwyedd a Phrentisiaeth ar gyfer 2019-23.

Cyllid ar gyfer prosiect Rhwydwaith Seren

16 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect Rhwydwaith Seren yn 2017-18.

Ymateb i adroddiad Estyn “Addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog mewn addysg bellach”

16 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad thematig Estyn “Addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog mewn addysg bellach”.

Noddi Opera Cenedlaethol Cymru yn y Royal Opera House 2017

16 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo noddi tymor Opera Cenedlaethol Cymru yn y Royal Opera House, Llundain yn ystod haf 2017.

Y Cynllun Bathodynnau Glas –Rhaglen Gyflawni

16 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo diddymu Grŵp Cyflawni’r Bathodyn Glas, a chamau gweithredu i godi ymwybyddiaeth o’r cynllun Bathodyn Glas a’i brosesau.

G?yl Ryng-Geltaidd Lorient

16 Mehefin 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gefnogi presenoldeb o Gymru yng Ng?yl Ryng-Geltaidd Lorient yn 2017 ac i dderbyn y gwahoddiad i Gymru fod y genedl a anrhydeddir yng Ng?yl Ryng-Geltaidd Lorient yn 2018.

Cyllido rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

14 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar geisiadau am gyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol.

Cronfa Datblygu Eiddo Cymru

14 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r trefniadau gweithredol a’r trefniadau sy’n ymwneud â ffioedd ar gyfer cynllun benthyciadau Cronfa Datblygu Eiddo Cymru.

Estyn cyfnod cytundeb sy’n ymwneud â thir yn Cross Hands

14 Mehefin 2017

Gofynnwyd i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith gymeradwyo bod hyd cyfnod cytundeb sy’n ymwneud â thir yn Cross Hands yn cael ei estyn.

Dysgu Oedolion yng Nghymru

13 Mehefin 2017

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cyhoeddi datganiad polisi ar gyfer Dysgu Oedolion yng Nghymru.

Argymhellion y Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau

13 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar ariannu cyfres deledu drwy Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau.

Cymorth Ymgynghorol ar gyfer y Panel Arbenigol ar Addysg Rhyw a Pherthnasoedd

13 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar roi cymorth ariannol i’r Panel Arbenigol ar Addysg Rhyw a Pherthnasoedd ar gyfer 2017/18, er mwyn iddynt gynnal gwaith ymchwil a dadansoddi.

Rhaglen Waith Tirweddau Dynodedig ar gyfer 2017/18

13 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet a Materion Gwledig wedi cytuno i gyllid grant refeniw ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a chyllid Cronfa Datblygu Cynaliadwy Ardaloedd o Harddwch Neilltuol Eithriadol ar gyfer 2017/18.

Dadgofrestru a chyfnewid Tir Comin a Chomin Clun

13 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet a Materion Gwledig wedi cytuno, o dan adran 16 Deddf Tiroedd Comin 2006, i ddadgofrestru a chyfnewid tir comin yn Comin Clun, Dinas a Sir Abertawe.

Gwerthuso Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

13 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus wedi cytuno ar y dull o werthuso ac aelodaeth arfaethedig Grŵp Gwerthuso Rhanddeiliaid ar 7 Mehefin 2017.

Prosiect Cyfalaf Cronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed – Prynu Allied House, Hwlffordd, Sir Benfro – Canolfan i Asiantaethau

13 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar roi £291,550.00 o gyllid Llywodraeth Cymru i Fwrdd Cynllunio Ardal Dyfed yn 2017-18. Gwnânt hynny er mwyn darparu canolfan sefydlog hir dymor ar gyfer cyflwyno gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.

Ail-ddyrannu cyllid Rhoi Organau

13 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar ailddyrannu £260,000 o’r gyllideb ar gyfer rhoi organau a thrawsblannu meinweoedd (£3.8m) i gefnogi ymgyrch cyfathrebu am roi organau dros ddau gyfnod yn 2017/18 a 2018/19.

Datganiad Ysgrifenedig am Berfformiad Ariannol y GIG yn 2016-17

13 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gyhoeddi datganiad ysgrifenedig bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi gosod cyfrifon gwahanol sefydliadau’r GIG ger bron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Adran yr A465, Bryn-mawr i Gilwern

09 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo rhaglen waith arfaethedig fel bod modd cynnal gwaith adeiladu mewn modd diogel.

Estyn y Rhaglen Hyfforddi ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ i Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith

09 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i estyn y gwaith o gyflwyno’r rhaglen hyfforddi ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’.

Caniatâd i ddrafftio Gorchymyn Gwaddol Addysgol ynghylch Ysgolion St Mary’s a Little Newcastle

09 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno y gall Gwasanaethau Cyfreithiol ddrafftio hysbysiadau, Gorchmynion Gwaddol Addysgol a gwaith papur cysylltiedig mewn perthynas ag Ysgol Hen Eglwys St Mary’s, Aberteifi a Little Newcastle Old School Room, Little Newcastle.

Rhaglen Cymru Iach ar Waith 2017-2020

09 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Rhaglen Cymru Iach ar Waith 2017-2020.

Adduned ‘Working Forward’ y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac Ymgyrch ‘Dying to Work’ Cyngres yr Undebau Llafur

08 Mehefin 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo bod Llywodraeth Cymru’n ymuno ag Adduned ‘Working Forward’ y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac Ymgyrch ‘Dying to Work’ Cyngres yr Undebau Llafur.

Cyllid i Fusnes

08 Mehefin 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i wrthod cais i ariannu busnes.

Adolygu’r modd yr ariennir Prentisiaethau

08 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i adolygu’r model cyfredol ar gyfer ariannu prentisiaethau.

Newid dull ariannu Fframweithiau Prentisiaethau

08 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i newid y dull ar gyfer ariannu fframweithiau prentisiaethau.

Prosiect Chwarae Teg

08 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i barhau i ddarparu’r papur ar brosiect Chwarae Teg o fis Ebrill 2017 i Fawrth 2018.

Dylunio Cod Ymddygiad Teithio newydd ar gyfer Cymru gyfan

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dyluniad Cod Ymddygiad Teithio newydd deuran a’r costau cysylltiedig. Caiff y Cod Ymddygiad Teithio newydd deuran ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru erbyn 30 Mehefin 2017.

Ras Feicio Women’s Tour 2018

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo grant ar gyfer marchnata a chynnal Ras Feicio’r Women’s Tour yn y Gogledd.

Gwerthu Plot C1, Gwaun Elai, Llantrisant

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu’r tir yn Llantrisant.

Cyllid Busnes

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer pedwar o fusnesau.

Amlhau Gwasanaethau ym Maes-teg

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo datblygu ffordd arall o ddarparu gwasanaethau ar lein gangen Maes-teg.

Galluogi a Chynorthwyo Ysgolion Arloesi– Polisi Cofnodi Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddiwygio y disgwyliadau polisi sydd wedi’u pennu mewn canllawiau bod ysgolion yn creu adroddiad naratif blynyddol ar gyfer rhieni/gofalwyr ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar draws y cwricwlwm o fewn rhaglenni astudio Cymraeg, Saesneg a Mathamateg a Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu a Meysydd Dysgu Datblygiad Mathamategol.

Cynllun Interim Cymorth i Fyfyrwyr Ôl-raddedig (Gradd Meistr) ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cynigion amlinellol ar gyfer cynllun cymorth i fyfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18.

Cymeradwyo cyllideb Llythrennedd a Rhifedd ac ymyraeth Llythrennedd a Rhifedd

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddyrannu cyllid ar gyfer llythrennedd a rhifedd ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2017-18.

Cyllideb Llywodraethwyr Cymru 2017/18

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllideb Llywodraethwyr Cymru ar gyfer 2017/18.

Cyllideb Gwasanaeth Archwilio Annibynnol 2017/18

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddyrannu cyllid i Servoca ar gyfer darparu Gwasanaeth Archwilio Annibynnol wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, i gefnogi ysgolion a chyrff llywodraethu.

Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – Panel Cyfalaf Mai 2017

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf er mwyn mynd ymlaen i gam nesaf yr achos busnes ac/neu ddyrannu cyllid.

Papurau polisi ac argymhellion Rhaglen Dileu TB Cymru

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar y camau nesaf yn natblygiad Rhaglen Dileu TB Cymru.

Stondin Llywodraeth Cymru yn y World Seafood Shanghai 2017

08 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Mateiron Gwledig wedi cymeradwyo cyllideb o £20,000 i gynllunio, adeiladu a darparu stondin Cymru ar gyfer World Seafood Shanghai 2017.

Llythyr Cylch Gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru 2017-18

08 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cadarnhau eu bod yn fodlon â llythyr cylch gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru 2017-18.

Ymgynghoriad ar God Erlyn Llywodraeth Cymru

06 Mehefin 2017

Mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi cymeradwyo fersiwn drafft Cod Erlyn Llywodraeth Cymru at ddibenion ymgynghori, ynghyd â’r ddogfen ymgynghori gysylltiedig. Mae hefyd wedi cymeradwyo cyhoeddi’r Cod drafft am gyfnod ymgynghori o 12 wythnos, a fydd yn cychwyn ar 24 Mai 2017.

Cymeradwyaeth Corff o Bersonau - Stagecoach

06 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i roi Cymeradwyaeth Corff o Bersonau i Stagecoach Talent Agency am gyfnod o 2 flynedd.

Cymeradwyaeth Corff o Bersonau – Boom Cymru

06 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i roi Cymeradwyaeth Corff o Bersonau i Boom Cymru am gyfnod o 2 flynedd.

Dull arfaethedig o ddyfarnu Cyllid Seilwaith Gwyrdd 2017-2021

06 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo dyfarnu cyllid o dan gronfa Gyfalaf Seilwaith Gwyrdd.

Cynllun Busnes Academi Wales 2017/18

06 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cynnwys craidd Cynllun Busnes Academi Wales ar gyfer 2017/18, ynghyd â’r gyllideb sydd ynghlwm wrth ei gyflawni.

Cyllidebau Pwyllgorau Cynghori ar Iechyd 2017-18

06 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo £55,000 gan Lywodraeth Cymru i’r Pwyllgorau Cynghori ar Iechyd ar gyfer 2017-18.

Cymeradwyo cyllid ar gyfer cynllun Datblygu Gweithlu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Gofal Cymdeithasol Cymru

01 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi cyllid i Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer 2017-18 ac i’w lythyr cylch gwaith gynnwys cyfeiriadau at nodau strategol ac amcanion lefel uchel i gefnogi datblygiad gweithlu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Rhaglen Cymhelliad Prentisiaethau i Gyflogwyr  

01 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddarparu cymorth ariannol i annog mwy o gyflogwyr bach a chanolig i recriwtio prentisiaid ifanc.

Ymgyrch i gynyddu nifer y rhai sy’n elwa ar fand eang cyflym iawn

01 Mehefin 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ysgrifennu’n uniongyrchol at feddianwyr eiddo sydd wedi eu galluogi o dan Cyflymu Cymru o ddiwedd y cyfnod treialu i ddiwedd y prosiect.

Rheoliadau Chwaraeon Moduro

01 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y broses ar gyfer gwneud y rheoliadau Cymreig perthnasol i ganiatáu i ddigwyddiadau chwaraeon moduro gael eu cynnal ar y priffyrdd cyhoeddus.

Cyllid ar gyfer Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Dysgu Seiliedig ar Waith

01 Mehefin 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ddyraniad grant i Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru i gyllido swydd Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Dysgu Seiliedig ar Waith o’r cyfnod 1 Awst 2017 – 31 Mawrth 2018.

Cynllun Gweithredu Drafft ar gyfer Rheoli Gwiwerod Llwyd

01 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ymgynghoriad 12 wythnos ar y cynllun gweithredu drafft ar gyfer rheoli gwiwerod llwyd i Gymru, i’w gynnal yn yr hydref 2017.

Tâl ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

01 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar dâl ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol newydd, yn amodol ar y rheoliadau sy’n llywodraethu’r Pwyllgor yn dod i rym .

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

01 Mehefin 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu i recriwtio Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg .

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn Sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

26 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo ceisiadau am gyllid ar gyfer darpariaeth ôl-16 arbenigol.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn Sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

26 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo ceisiadau am gyllid ar gyfer darpariaeth ôl-16 arbenigol.

Rhaglen Cefnogi Arloesedd ac Ymchwil Gydweithredol

26 Mai 2017

Mae’r Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i barhau â’r Rhaglen Cefnogi Arloesedd ac Ymchwil Gydweithredol (CRISP) yn 2017/18.

Llythyr i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

26 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ddarparu ateb ysgrifenedig i lythyr dyddiedig 10 Mai 2017 Clerc y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, gan ymateb i’r cais am wybodaeth bellach ar y cynigion ar gyfer symud moch daear yng Nghymru.

Cynnig Chwaraeon Cymru i ddiwygio Siarter Frenhinol

26 Mai 2017

Mae’r Gweinidog dros Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gefnogi cais Chwaraeon Cymru i ddiwygio eu Siarter Frenhinol.

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Ymchwiliad i ofal sylfaenol

26 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo papur tystiolaeth i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon fel rhan o’i ymchwiliad i ofal sylfaenol, cyn ei ymddangosiad ar 7 Mehefin.

Dyrannu cyllid i Goleg Swydd Gaerloyw ar gyfer cymorth dysgu ychwanegol

25 Mai 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar ddyraniad cyllid i Goleg Swydd Gaerloyw i gefnogi dau ddysgwr o Gymru.

Hwyluso gweithdy comisiynu ym maes Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

25 Mai 2017

Mae’r Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y dylid gwario arian ychwanegol er mwyn i Grŵp Gorchwyl a Gorffen Model Cyllid Cynaliadwy Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol allu trefnu gweithdy ar fodelau comisiynu a sut i’w cymhwyso.

Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig – Darparu Grant 2017/18 i 2019/20

25 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylai Cadw ddarparu grant blynyddol o £90,000 i Ymddiriedolaeth Casgliadau’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig er mwyn darparu amgueddfa yng Nghastell Caernarfon a gweithgareddau cysylltiedig ar gyfer y cyfnod rhwng 2017/18 a 2019/20. Cyfanswm cost o £270,000.

Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig – Darparu Grant 2017/18 i 2019/20

25 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylai Cadw ddarparu grant blynyddol o £90,000 i Ymddiriedolaeth Casgliadau’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig er mwyn darparu amgueddfa yng Nghastell Caernarfon a gweithgareddau cysylltiedig ar gyfer y cyfnod rhwng 2017/18 a 2019/20. Cyfanswm cost o £270,000.

Cei’r De, Pwll y Castell, Penfro

25 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dod â chytundeb cyllid i ben rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro.

Ffioedd proffesiynol

25 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer ffioedd cyfreithiol a phrisio proffesiynol sy’n gysylltiedig ag ailnegodi cyfleusterau benthyca masnachol.

Diwygio cymal defnyddiwr

25 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi cymeradwyo diwygio Cymal Defnyddiwr ar lain o dir ym Mharc Cybi a hefyd wedi caniatáu eithriad i bolisi adeiladau cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Penodiadau i Fwrdd Cymwysterau Cymru

25 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i benodi Dr Arun Midha a Mr David Jones yn aelodau o Fwrdd Cymwysterau Cymru.

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon Addysg Bellach ac ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith – arolwg ymgysylltu

25 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a’r Gweinidog Sgiliau wedi cytuno i gyhoeddi arolwg ymgysylltu ar y fersiwn ddrafft o’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith.

Cyllid Busnes

24 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn y sector gwyddorau bywyd.

Caffael Eiddo

24 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y defnydd o Ddull Amgen o Ddatrys Anghydfod er mwyn setlo gwahaniaeth ym mhrisiad y Prisiwr Dosbarth ac asiantau sy’n cynrychioli perchennog eiddo.

Cyllid ar gyfer Gwobrau Arloesedd Myfyrwyr CBAC

24 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gefnogi Gwobrau Arloesedd Myfyrwyr CBAC.

Y Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif: Cyfradd Ymyrraeth Grant Band B

24 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyfraddau’r ymyrraeth grant ar gyfer ail don buddsoddiad (Band B) y Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cyllid i Awdurdodau Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru fynd i’r afael â Thir Halogedig

24 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid i gefnogi Awdurdodau Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i ymchwilio i dir halogedig yng Nghymru a’i adfer.

Llythyr i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

24 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at Glerc y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar yr oedi o ran cyhoeddi Polisi Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru.

Gwarantu cynnig cyfranddaliadau tyrbin gwynt Bwlchgwynt

24 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i anfon llythyr o gysur i’r Gronfa Benthyciadau Ynni Lleol ac ymrwymo i warantu hyd at £500,000 o gyfranddaliadau os oes angen i gefnogi tyrbin gwynt cymunedol Bwlchgwynt.

Penodi Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

24 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y dylid hysbysebu am Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac Aelodau Annibynnol ar gyfer Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf a Hywel Dda ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymateb i’r ymgynghoriad ar gynigion i ddiweddaru Dogfennau Cymeradwy A, B ac C o’r Rheoliadau Adeiladu

23 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y dylid cyhoeddi ymateb Llywodraeth Cymru a’r Asesiad Effaith mewn perthynas â’r ymgynghoriad ar gynigion i ddiweddaru Dogfennau Cymeradwy’r Rheoliadau Adeiladu, sef A (Strwythur), B – Cyfrol 2 (Diogelwch Tân) ac C (Paratoi’r safle ac ymwrthedd i halogyddion a lleithedd).

Cyllid ar gyfer Rhaglenni Diogelwch Tân Cymunedol Awdurdodau Tân ac Achub yn 2017-18

19 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid grant yn 2017-18 ar gyfer y tri Awdurdod Tân ac Achub.

Diweddariad ar Aelodaeth Bwrdd Cysgodol yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

19 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo newidiadau i aelodaeth a chapasiti Bwrdd Cysgodol Gorchwyl a Gorffen yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar ddethol Cynghorwyr fel Aelodau o Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

19 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ar ddethol Cynghorwyr Sir i wasanaethu fel Aelodau Awdurdodau Parciau Cenedlaethol.

Fframwaith Cronfa gwerth £1m Dydd G?yl Dewi

18 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r fframwaith ar gyfer defnyddio cronfa gwerth £1m Dydd G?yl Dewi i blant sydd wedi profi gofal.

Fframwaith Maethu Cenedlaethol – Cam 3 (Gweithredu) – Cyllid ar gyfer Rheoli Prosiect

18 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y gwaith rheoli prosiect sydd ynghlwm wrth Gam 3 (Gweithredu) y Fframwaith Maethu Cenedlaethol.

Rhaglen Dysgu Gydol Oes a Datblygu Cyswllt Ffermio – newid arfaethedig i gyfraddau ymyrryd

18 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i leihau’r gyfradd ymyrraeth ar gyfer Categori 3 – Defnyddio Peiriannau a Chyfarpar, y rhaglen Dysgu Gydol Oes a Datblygu.

Dull asesu’r Rhaglen Ddatgarboneiddio

18 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo dull ar gyfer asesu effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y Rhaglen Ddatgarboneiddio, a hynny o fewn cyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a chaffael contractwyr i gydweithio â Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni hyn.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

18 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo gweithgareddau a fydd yn arwain at baratoi’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Cynllun Peilot Atebion Creadigol – Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill yng Nghaerdydd

17 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cynllun peilot Atebion Creadigol er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r galw am Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) yng Nghaerdydd.

Cymeradwyo Taliadau Rhaglen Fasnach 2017-18

17 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Cymorth Datblygu Busnes Tramor ar gyfer cwmniau.

Meithrin Capasiti Ymchwil

17 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer sefydlu cronfa arloesi ym maes ymchwil a gwerthuso sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Ymchwil a Dysgu Proffesiynol ar gyfer cefnogi’r Gymraeg mewn addysg

17 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo gweithgarwch ym maes ymchwil a dysgu proffesiynol er mwyn cefnogi’r gwaith o addysgu a dysgu Cymraeg a hefyd bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg o fis Ebrill 2017 hyd fis Awst 2018.

Diweddariad ar Chwarter 1 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Yr Amgylchedd a Materion Gwledig

17 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo diweddariad chwarter 1 portffolio yr Amgylchedd a Materion Gwledig, a hynny’n erbyn camau gweithredu yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020.

Cost Rhaglen Genedlaethol Archwilio Clinigol a’r Rhaglen Adolygu a Chanlyniadau

17 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo gwerth £598,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen Genedlaethol Archwilio Clinigol a’r rhaglen Adolygu a Chanlyniadau yn 2017-18 a gwaith cysylltiedig.

Cyllid parhaus i gefnogi’r ddaprariaeth gan Sefydliad Cymhwyster Galwedigaethol y Cadetiaid

16 Mai 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Iaith Gymraeg yn cymeradwyo cytundeb grant newydd i ariannu Sefydliad Cymhwyster Galwedigaethol y Cadetiaid.

Llywodraeth Cymru yn ariannu PhD Cyfnod Sylfaen y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol

16 Mai 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i ariannu ar y cyd gan ganiatáu i fyfyrwyr PhD gynnal arfarniad dilynol o’r Cyfnod Sylfaen.

Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr: problem ‘cohort anghywir’ yn effeithio ar fyfyrwyr wedi cwblhau eu hastudiaethau yng Nghymru a Lloegr

16 Mai 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar ffordd ymlaen ynghylch gor-dalu a pheidio â thalu digon wrth roi cymorth i fyfyrwyr addysg uwch yn y gorffennol i 530 o fyfyrwyr Cymru sydd wedi cwblhau eu hastudiaethau.

Cofrestr Fabwysiadu Cymru

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y bydd arian yn cael ei ddarparu am 12 mis i’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol er mwyn estyn y contractau TG presennol ar gyfer Cofrestr Fabwysiadu Cymru.

Ariannu gallu’r Awdurdodau Tân ac Achub i gynnal cydnerthedd cenedlaethol yn 2017-18

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar yr arian i’r tri Awdurdod Tân ac Achub.

Cylch gorchwyl ac aelodaeth Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru

15 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo’r cylch gorchwyl diwygiedig ac aelodaeth Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ar ôl i hwnnw gael ei ad-drefnu.

Cadw Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru yn gydnaws â’r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno y bydd Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru yn parhau i gael ei gadw’n gydnaws â’r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd ac yn cael ei ailgyfeirio ato.

Triathlon Caerdydd 2017

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddarparu arian grant tuag at farchnata a chynnal Triathlon Caerdydd 2017 ym Mae Caerdyddd.

Cyllid grant ar gyfer camerâu gorfodi diogelwch

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid grant ar gyfer camerâu gorfodi diogelwch yn 2017-18.

Dyraniadau Rhaglenni’r Grant Trawsnewid 2017-18

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dyfarnu arian Cyfalaf Trawsnewid i 11 o amgueddfeydd ac archifau drwy Gymru.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni, Mai-Mehefin 2017

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r taliadau sy’n daladwy ym mis Mai a mis Mehefin 2017 o dan y trefniadau presennol ar gyfer y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni.

Cyhoeddi Hysbysiad Penderfynu

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyhoeddi tri Hysbysiad Penderfynu sy’n ymwneud â phrosesau asesu amgylcheddol.

Caffael mewn perthynas â rhaglenni Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, Nyth ac Arbed

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo estyniad o saith mis i gontract rheolwr presennol cynllun Nyth, 1 Ebrill 2018 fel dyddiad cychwyn ar gyfer y cynllun Nyth newydd, ac 1 Ebrill 2018 fel dyddiad cychwyn ar gyfer Fframwaith Rheolwyr Cynlluniau Grantiau Arbed i awdurdodau lleol.

Ariannu Dewis Gofalus Cymru yn y dyfodol

15 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi arian am ddwy flynedd arall, gydag arian cyfatebol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, i barhau â Dewis Gofalus Cymru.

Diweddariad Chwater 1 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol

12 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo diweddariad chwarter 1 y portffolio Sgiliau a Gwyddoniaeth yn erbyn y camau gweithredu a nodir yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 – 2020.

Cylch gwaith a chyllid Trafnidiaeth Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18

12 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cylch gwaith a chyllid Trafnidiaeth Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18.

Darparu Wi-Fi am ddim ar drenau a gorsafoedd Trenau Arriva Cymru

12 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer darparu Wi-Fi ar drenau  Trenau Arriva Cymru a gorsafoedd prysuraf Cymru.

Diweddariad Chwater 1 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol

12 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo diweddariad chwarter 1 y portffolio yn erbyn y camau gweithredu a nodir yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020.

Gwerthu dwy uned ar Ystad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon

12 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthu dwy uned ar Ystad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon.

Ailbenodi Cadeirydd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

12 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ailbenodi David Allen yn Gadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Cymorth  yr UE i ffermwyr godro

12 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r model cyflenwi ar gyfer dyrannu taliadau cymorth yr UE i ffermwyr godro Cymru.

Cyllido rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

11 Mai 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar geisiadau am gyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16.

Cyllido rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

11 Mai 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar geisiadau am gyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16.

Swyddogion Galluogi Tai Gwledig

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddarparu cyllid refeniw yn ystod 2017-18 i gefnogi Swyddogion Galluogi Tai Gwledig yng Nghymru.

Cais am gyllid mewn perthynas â Chatrawd Frenhinol Cymru

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i roi cyllid grant i alluogi teuluoedd Catrawd Frenhinol Cymru sydd wedi cael profedigaeth i fynychu gwasanaeth i nodi adnewyddiad cofeb y gatrawd yn yr Ardd Goed Goffa Genedlaethol yn Swydd Stafford.

Cyllid ar gyfer Sgrîn Cymru 2017-18

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid i gefnogi gweithgareddau Sgrîn Cymru yn 2017/18.

Prosiect Porth Digidol Cymru

11 Mai 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi rhoi eu cymeradwyaeth i gyflenwi prosiect porth digidol Cymru.

Hawliad Trydydd Parti

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gostau mewn perthynas â hawliad trydydd parti.

Hawliad Trydydd Parti

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar daliad tuag at hawliad trydydd parti.

Canolfan Arloesi Menter Cymru (ICE) Caerffili

11 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid ar gyfer tâl aelodaeth entrepreneuriaid a busnesau yng Nghanolfan Arloesi Menter Cymru.

Bwyd a Hwyl, Cynllun Grant a Gofal Plant

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno y dylai rhaglen ‘Bwyd a Hwyl’ Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gael ei chyflwyno’n raddol erbyn gwyliau haf 2017, gan ddefnyddio cyllid ychwanegol a gyhoeddwyd ar 3 Ionawr.

Adroddiad Tirweddau’r Dyfodol Cymru

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Tirweddau’r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru, ac ar y Rhagair iddo. Mae hefyd wedi cytuno i ryddhau datganiad ysgrifenedig yngl?n â’i gyhoeddi.

Camau gweithredu y cynllun cyflawni ar gyfer gofal llygaid wedi’u blaenoriaethu hyd at 2018

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyhoeddi’r cynllun cyflawni wedi’i ddiweddaru ar gyfer gofal iechyd llygaid.

Ymgyrch Gwlad, Gwlad: Hyfforddi, Gweithio, Byw

11 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar ddatganiad ysgrifenedig ynghylch cyhoeddi ail gam yr ymgyrch Hyfforddi, Gweithio, Byw i dargedu nyrsys.

Cymeradwyo cynlluniau’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (Cymru) a dirprwyo gweinyddu i’r SLC am y flwyddyn academaidd 2017/18

10 Mai 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i ddirprwyo gweinyddu Cynllun y Lwfans Cynhaliaeth Addysg (Cymru) a Chynllun Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (Cymru) i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (Student Loans Company - SLC) am y flwyddyn academaidd 2017/18.

Ymgynghoriad ar strwythur cyllido a chyflenwi dysgu oedolion yng Nghymru ar gyfer y dyfodol

10 Mai 2017

Cytunodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i swyddogion ymgynghori â’r sector dysgu oedolion ar strwythur cyllido a chyflenwi Dysgu Oedolion yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.

Dysgu yn y Gymru Ddigidol – Buddsoddi mewn Band Eang

10 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar y trefniadau llywodraethu a’r dull o ymdrin â chostau adeiladu uwchlaw’r terfyn.

Adroddiad ar Foch Daear Marw yn yr Ardal Triniaeth Ddwys

10 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Adroddiad Blwyddyn 4 ar Foch Daear Marw yn yr Ardal Triniaeth Ddwys.

Cynllun Penodi ar gyfer Cadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

10 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun penodi ar gyfer Cadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau.

Rhaglenni astudio yn Beechwood College

09 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i newid hyd y rhaglenni astudio presennol ar gyfer tri o bobl ifanc yn Beechwood College.

Proses Penodiadau Cyhoeddus i Fwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

09 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r cynllun penodi ar gyfer Cadeirydd ac Aelodau Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf.

Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Aros) 201

09 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylid gwneud y Gorchymyn uchod ar ôl ystyried y gwrthwynebiad iddo.

Adfywio Canol Dinas Abertawe

09 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cytundeb ariannu grant ad-daladwy.

Tir yn Cosmeston, Penarth

09 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant ar ymgynghorwyr ar gyfer astudiaethau llinell sylfaen.

Gwerthiant tir yn safle The Point, Cyffordd Llandudno

09 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu tir yn safle The Point, Cyffordd Llandudno.

Rhifau adnabod daliadau

09 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar bolisi newydd mewn perthynas â threfniadau trawsffiniol ar gyfer rhifau adnabod daliadau a dileu’r eithriad rhagcofnodi rhif pob dafad unigol wrth eu symud fesul batsh.

Papur tystiolaeth ar gyfer Ymchwiliad y Pwyllgor i reoli ardaloedd morol gwarchodedig

09 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar y papur tystiolaeth ysgrifenedig i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch yr ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru.

Dyraniadau Cyllid Rhaglen Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Ddiwylliant 2017-19

08 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen ‘Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Ddiwylliant’ yn 2017-18 a’r dyraniad cyllid amodol ar gyfer 2018-19.

Prosiect Comisiwn y Gyfraith i edrych ar ddiwygiadau posibl i gyfraith brydles preswyl

05 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y dylid cefnogi prosiect arfaethedig Comisiwn y Gyfraith i edrych ar ddiwygiadau posibl i gyfraith lesddaliad preswyl.

Cyllid Busnes

05 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Maes parcio newydd ym Mharc Imperial

05 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylid creu maes parcio newydd i geir ym Mharc Imperial, Casnewydd.

Cyllid Busnes

05 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyllid Busnes

05 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau fusnes.

Dyraniad cyllid y Gymraeg mewn Addysg mewn cysylltiad â chefnogi addysg cyfrwng Cymraeg

05 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo dyraniad cyllid y Gymraeg mewn Addysg mewn cysylltiad â chefnogi addysg cyfrwng Cymraeg.

Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

05 Mai 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar yr arian i sefydlu a gweithredu Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen i gefnogi gwelliannau o ran darparu’r Cyfnod Sylfaen. Maer trefniadau i roi’r Rhwydwaith ar waith hefyd wedi cael eu cymeradwyo.'

Cyfnod dileu o’r gofrestr ar gyfer Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau – y goblygiadau i rôl Comisiynydd Cymru

04 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno y dylai Scott Waddington yn aros yn ei swydd fel Comisiynydd Cymru ar Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau am 6 mis ychwanegol i ganiatau i’r broses o ddileu o’r gofrestr ddigwydd.

Astudiaeth Ddichonoldeb Caerdydd Canolog

04 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb o ran gwella mynediad at y platfformau a’r amgylchedd i deithwyr yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, a’r costau cysylltiedig.

Metro De Cymru, pennu cwmpas yr Ymgynghoriad Asesiad Amgylcheddol Strategol

04 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylid cynnal Ymgynghoriad ynghylch cwmpas Asesiad Amgylcheddol Strategol Metro De Cymru.

Gwerthu tir ym Mharc Cybi, Caergybi

04 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthiant tir ym Mharc Cybi, Caergybi.

Dyraniad Cyllideb Cyfathrebu Digidol a Strategol y Grŵp Addysg a Gwanasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2017-2018

04 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno â dyraniad cyllideb refeniw Is-adran Cyfathrebu Digidol a Strategol y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â chyflenwi digidol o fewn llinell wariant Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a Systemau Rheoli Gwybodaeth (BEL 5320) yn y gyllideb ar gyfer 2017-2018.

Cwblhau’r Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

04 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gwblhau cyfraniad Cymru tuag at Rwydwaith Ecolegol Cydlynol o Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn y DU ac i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig yn dangos y gwaith a wnaed hyd yn hyn a’n bwriadau ar gyfer cwblhau’r rhwydwaith.

Ailbenodi Aelod Cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

04 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo ailbenodi Giovanni Isingrini fel Aelod Cyswllt (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf am ddwy flynedd ychwanegol o 15 Ionawr 2017.

Sefydlu Uned Cyflawni Ariannol

04 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i sefydlu Uned Cyflawni Ariannol, o dan adain un o sefydliadau’r GIG yng Nghymru, er mwyn cefnogi byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau i wella eu perfformiad ariannol.

Arolwg o’r Rhaglen Athrawon Graddedig

03 Mai 2017

Arolwg o gyfranogwyr a rhanddeiliaid y Rhaglen Athrawon Graddedig.

Cyllid ar gyfer Rhaglen Hyfforddiant

02 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid Hyfforddiant ychwanegol i dri darparwr hyfforddiant ar gyfer blwyddyn gontract 2015/16.

Gweithgarwch Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus ar gyfer Ebrill i Mehefin 2017

02 Mai 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y gweithgareddau o dan gontract a’r ffïoedd cysylltiedig sy’n ofynnol i reoli a gwella’r dull o ddarparu RhwydwaIth Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.

Cynlluniau Cyllideb yr Is-adran Fwyd ar gyfer 2017-18

02 Mai 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gynigion dyrannu Cyllideb y Rhaglen Fwyd ar gyfer 2017-2018.

Dewis Gyrfa – Trefniadau ar gyfer Ailbenodi Prif Swyddog Gweithredol

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo trefniadau Dewis Gyrfa ar gyfer ailbenodi Prif Swyddog Gweithredol.

WorldSkills UK

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer WorldSkills UK.

Cyllid ar gyfer cyfarpar traul a di-gyfalaf ‘Have a Go’

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cyfarpar traul a di-gyfalaf ‘Have a Go’ yn ystod 2017-18.

Cyfleuster Profi Hydrolig Thermol

28 Ebrill 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar Femorandwm Dealltwriaeth â’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ac wedi cytuno i ddyrannu’r cyfrifoldeb am lofnodi’r Femorandwm Dealltwriaeth i’r swyddog priodol o fewn Swyddfa’r Prif Gynghorydd Gwyddonol.

Blaenoriaethu cynigion ar gyfer gorsafoedd newydd

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economy a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r broses a ddefnyddir i flaenoriaethu cynigion ar gyfer gorsafoedd newydd a’r costau sy’n gysylltiedig â hynny.

Dinas-Ranbarth Bae Abertawe – hwyluso mewnbwn gan y sector preifat

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i secondiad ar gyfer Dinas-Ranbarth Bae Abertawe ac wedi cymeradwyo’r cyllid ar ei gyfer.

Arferion gorau ar gyfer rheoli’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd gynaliadwy

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economy a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyhoeddi’r canllawiau arferion gorau ar gyfer rheoli’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd gynaliadwy.

The Good Life Experience 2017-2018

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer marchnata g?yl flynyddol yn 2017 a 2018.

Ymgynghoriad ar Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ymgynghoriad 12 wythnos ar Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig ac i gyhoeddi Cofnodion ynghylch digwyddiadau ymgysylltu’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Erlyniadau Posibl mewn perthynas ag Wyau

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi caniatâd i Ganolfan Reoleiddiol yr Awdurdod Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion gyfarwyddo Gwasanaethau Ymchwilio Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ymchwilio, ar ran Gweinidogion Cymru, ddau achos gwahanol lle yr honnir na chydymffurfiwyd â gofynion deddfwriaethol a osodwyd gan Reoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010 ac, os yw’n gymwys, Ddeddf Twyll 2006.

Penodi Is-gadeirydd Dros Dro Chwaraeon Cymru  

28 Ebrill 2017

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Julia Longville yn Is-gadeirydd Dros Dro Chwaraeon Cymru o 17 Ebrill 2017 tan 30 Medi 2017.

Cais i estyn cyfnod swydd Pennaeth Cyfiawnder Teuluol

28 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i barhau i gyllido swydd Pennaeth Cyfiawnder Teuluol hyd 31 Mawrth 2019. Bydd y swydd hon hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb am bolisi ym maes plant sy’n derbyn gofal.

Cyllid ar gyfer swydd cydgysylltydd cenedlaethol plant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches

27 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i barhau i gyllido swydd Cydgysylltydd Cenedlaethol sy’n cefnogi plant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches hyd 31 Mawrth 2018.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru – Ysgol Summergil House, Powys

27 Ebrill 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i gynnwys Ysgol Summergil House yng nghofrestr Llywodraeth Cymru o ysgolion annibynnol.

Gorsaf Caerdydd Canolog - Astudiaeth o Drafnidiaeth a’r Galw

27 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi derbyn cais i gymeradwyo’r broses o gomisiynu gwaith ar gyfer datblygu achos ar sail trafnidiaeth a galw o blaid datblygu Gorsaf Caerdydd Canolog.

Ymateb Llywodraeth Cymru i Strategaeth Ddiwydiannol y DU

27 Ebrill 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi ymateb i’r ymgynghoriad ar Strategaeth Ddiwydiannol y DU.

Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau – Mynd i’r Afael â Bylchau o ran Sgiliau

27 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i wario £43,000 yn ystod blwyddyn ariannol 2017/18 er mwyn datblygu a gweithredu cyfres o fesurau a mentrau i fynd i’r afael â bylchau o ran sgiliau sydd wedi’u pennu o fewn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru – Coleg Chweched Dosbarth Caerdydd

27 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gofrestru ysgol annibynnol newydd: Coleg Chweched Dosbarth Caerdydd.

Ailbenodi aelod i’r Cyngor Iechyd Cymuned

27 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi ailbenodi Julie Williams fel aelod o’r Cyngor Iechyd Cymuned.

Cyllid i gynorthwyo gyda gwaith gorfodi mewn perthynas â Rhentu Doeth Cymru

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid grant i bob awdurdod lleol yn 2017/18 i gynorthwyo gyda gwaith gorfodi mewn perthynas â Rhentu Doeth Cymru.

Gweithgarwch gwyddorau bywyd

26 Ebrill 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ar y cyd y camau nesaf arfaethedig ar gyfer cydweithio ar weithgarwch gwyddorau bywyd a’i gydlynu.

Ariannu cynhyrchiad teledu

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros y Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid tuag at gynhyrchiad teledu.

Ymestyn benthyciad masnachol

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cais i ymestyn benthyciad masnachol cwmni yn y sector ynni a’r amgylchedd.

Ymateb i’r ymgynghoriad ar y dyfarniad ynghylch yswiriant cerbydau modur Vnuk

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno bod Llywodraeth Cymru yn ymateb i ymgynghoriad yr Adran Drafnidiaeth ar y dyfarniad ynghylch yswiriant cerbydau modur Vnuk.

Cyllid Busnes

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo amrywiad i delerau ac amodau sydd ynghlwm wrth Fenthyciad Llywodraeth Cymru i Fusnes.

Grant Adnoddau Cymraeg i Ddysgwyr

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo grant i CBAC i gyhoeddi adnoddau Cymraeg i ddysgwyr i fodloni’r manylebau arholi ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18.

Sioe Frenhinol Cymru 2017

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar wariant ar gyfer dylunio deunydd a sicrhau presenoldeb Llywodraeth Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2017.

Cytundeb y Confensiwn Masnach Grawn

26 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ymestyn Cytundeb y Confensiwn Masnach Grawn hyd nes 30 Mehefin 2019.

Canllawiau Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf

25 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi nodi cynnwys fersiwn ddiwygiedig Canllawiau Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, a’r bwriad i’w gyhoeddi.

Penodi asiantaethau eiddo

25 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodiad asiantaethau gwerthu a gosod eiddo.

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol

25 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi TAN 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol a’r crynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad cysylltiedig.

Cais i Benderfynu ar Reoliad 37A o Reoliadau Adeiladu 2010

25 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno, mewn perthynas â’r cais i benderfynu ar reoliad 37A (Darparu systemau awtomatig ar gyfer llethu tân) Rheoliadau Adeiladu 2010 (fel y’i diwygiwyd), y bydd gofyn am system awtomatig ar gyfer llethu tân wrth addasu cerbyty yn d? gwyliau.

Cymorth i’r gweithlu cymorth rhianta       

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ariannu rhaglen hyfforddiant ac adnoddau ychwanegol i’r gweithlu cymorth rhianta.

Arian Cyfalaf Dechrau’n Deg    

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar arian Cyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer 2017/18 ar gyfer prosiectau sy’n bwysig i’r busnes a chytuno o ran egwyddor i ariannu prosiectau hanfodol eraill.  Mae’r Prif Weinidog hefyd wedi cytuno i ddau gais cyfalaf o dan yr un rhaglen a gyflwynwyd gan awdurdod lleol y Fflint.

Cymorth Cyfreithiol i Brosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus        

19 Ebrill 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyfarnu’r  contract ar gyfer cymorth cyfreithiol i Gydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus  a’r gwariant cysylltiedig .

Cymorth  Marchnata Rhyngwladol

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo pecyn o Gymorth  Marchnata Rhyngwladol.

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales’ Operational Plan

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Cynllun gweithredol  Amgueddfa Cymru - National Museum Wales ar gyfer 2017-18 a’r costau cysylltiedig.

Grant Cyngor y Gweithlu Addysg

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gyhoeddi’r Llythyr Cynnig Grant i Gyngor y Gweithlu Addysg mewn perthynas â’r gweithgareddau a wnânt yn 2017-18 ar ran Llywodraeth Cymru.

Dylunio targedau carbon i Gymru      

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi “Advice on the design of Welsh carbon targets“ gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr  Hinsawdd.

Targed amseroedd aros am lawfeddygaeth mewnblaniad yn y cochlea yn achos oedolion

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y  Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i leihau’r amser aros uchaf ar gyfer llawfeddygaeth mewnblaniad yn y cochlea yn achos oedolion i 26 wythnos o’r amser y mae’r atgyfeiriad wedi dod i law yn yr ysbyty i adeg y driniaeth a 36 wythnos mewn achosion cymhleth.

Negodiadau offthalmig

19 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y  Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i godiad cyflog i optometryddion sy’n darparu Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru ar gyfer 2017-18.

Cyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

18 Ebrill 2017

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar ddau gais ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol.

Digwyddiadau Ymgysylltu ar Ddyfodol Canol ein Trefi

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled Cymru sy’n canolbwyntio ar ddyfodol ein stryd fawr a chanol ein trefi a’n dinasoedd.

Argymhelliad cyfarfod y Panel Buddsoddi 14 Chwefror 2017

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn Sir Benfro.

Cyllid Busnes

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Datblygu Cynnyrch Arloesol a Sicrhau Twristiaeth Ranbarthol yn 2017-19

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo argymhellion i gyllido prosiectau a gyflwynwyd gerbron Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth a Chronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol yn ystod y ddwy flynedd ariannol nesaf – 2017/2018 a 2018/2019.

Cyllid Busnes

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau fusnes.

Cyllid Busnes

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer tri busnes.

Cyllid Busnes

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Adroddiad blynyddol ar fân-ddaliadau awdurdodau lleol yng Nghymru

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol ar Fân-ddaliadau Awdurdodau Lleol yng Nghymru 2015-16.

Cyllid ar gyfer Gwobr y Faner Werdd yn 2017/18

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cyllid i Gadwch Gymru’n Daclus i barhau i weinyddu cynllun Gwobr y Faner Werdd yn 2017/18.

Prosiect Cyfalaf Cronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau – Bwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro – Gwasanaeth Mynediad Agored ac Ymgysylltu – Prydles ac Adnewyddu

18 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyfarnu swm o £503,155.18 gan Lywodraeth Cymru yn 2017-18 i Fwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro ar gyfer Gwasanaeth Mynediad Agored ac Ymgysylltu..

Penodi Prif Swyddog Gweithredol yn Careers Choices / Dewis Gyrfa / Gyrfa Cymru

12 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo penodiad Graham Bowd yn  Brif Swyddog Gweithredol dros dro ar gyfer Careers Choices/Dewis Gyrfa (CCDG) – Gyrfa Cymru.

Cyllid y Lwfans Atgyweiriadau Mawr ar gyfer 2017-18

12 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i barhau i ddyrannu cyllid y Lwfans Atgyweiriadau Mawr ar gyfer 2017-18 i’r 11 o Awdurdodau Lleol sydd wedi cadw eu stoc o dai. Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno ar y dyraniad ar gyfer Cyngor Sir y Fflint.

Moneypenny – Rhaglen ‘Mind the Gap’ o Ebrill 2017

12 Ebrill 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gefnogi blwyddyn arall o’r rhaglen beilot ‘Mind the Gap’ ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18.

Cyllid ychwanegol i helpu rhai o’r awdurdodau lleol i baratoi at gyrraedd targedau ailgylchu yn 2017-18

12 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant ychwanegol ar gyfer y Rhaglen Newid Gydweithredol yn 2016-17 i Gyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Powys, Cyngor Bwrdesitref Sirol Rhondda Cynon Taf, Dinas a Sir Abertawe, a Bro Morgannwg.

Parthau Plant: Y Camau Nesaf

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y dylai Llywodraeth Cymru weithio ar y cyd â phartneriaid i ddatblygu parthau i blant yng Nghymru, sef ‘Plant yn Gyntaf’.

Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 2017-18

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ariannu prosiectau Cyfalaf sy’n ymwneud â gwaith i’w gwblhau ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn 2017-18 a 2018-19.

Diwygio Trefniadau Llywodraethu, Cyllid a Rheoli Perfformiad yr Awdurdod Tân ac Achub

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i swyddogion wneud gwaith ar y cyd â Phrif Swyddogion Tân i ddatblygu cynigion mwy manwl ar gyfer diwygio trefniadau llywodraethu, cyllid a rheoli perfformiad yr Awdurdod Tân ac Achub, er mwyn cynnal ymgynghoriad arnynt ar ddiwedd 2017.

Grŵp Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn

11 Ebrill 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylai swyddogion benodi’r Athro Anthony Davies i fod yn Gadeirydd y Grŵp Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn yn unol â’r diffiniadau sy’n gysylltiedig â ‘Threfniadau ar y Cyd a Phartneriaid Cyhoeddus/Preifat’ a chostau perthnasol.

Astudiaethau ar Gapasiti’r Rheilffyrdd ac Econometreg Rheilffyrdd – Metro Gogledd Cymru a Metro Gogledd-ddwyrain Cymru

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi astudiaeth ar gapasiti’r rheilffyrdd.

Cynllun Busnes Casgliad y Werin Cymru – 2017-2018

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Cynllun Busnes Casgliad y Werin Cymru – 2017-2018 a’r cyllid sy’n gysylltiedig ag ef.

Ariannu Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau (Gwaith Datblygu)

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gymorth ariannol ar gyfer Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau er mwyn cynnal prosiect datblygu.

Grantiau Trafnidiaeth Lleol 2016-17 – Dyraniadau Diwedd y Flwyddyn

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytyno ar ddyraniadau diwedd blwyddyn ariannol 2016-17 ar gyfer yr Awdurdodau Lleol.

Cynllun Gweithredol Cyngor Celfyddydau Cymru 2017-18

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Cynllun Gweithredol Cyngor Celfyddydau Cymru 2017-18, ac wedi cytuno ar y dangosyddion perfformiad allweddol sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun.

Ailbenodi Aelodau o’r Bwrdd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ailbenodi David Simon Mason a Bethan Guilfoyle i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Fframwaith Canlyniadau ar gyfer y Grant Gwella Addysg i Ysgolion

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar y fframwaith canlyniadau cryfach ar gyfer y Grant Gwella Addysg i Ysgolion.

Bwrdd Gwella Effeithlonrwydd

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gylch gorchwyl ac aelodaeth y Bwrdd Gwella Effeithlonrwydd, ac agenda cyfarfod cyntaf y Bwrdd ar 8 Mai.

Targedau Lleihau Heintiau syn gysylltiedig â Gofal Iechyd'

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar y disgwyliadau a bennwyd i’r byrddau iechyd eu cyflawni, sef lleihau tri math o haint sy’n gysylltiedig â gofal iechyd (C.difficile, S.aureus and E.coli) erbyn diwedd mis Mawrth 2018.

Penawdau Cytundeb Fframwaith Cytundebol Fferylliaeth Gymunedol 2017-18

11 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar welliannau i’r Contract ar gyfer Fferylliaeth Gymunedol yn 2017-18.

Penodi Aelodau Annibynnol (Cymuned ac Undeb Llafur) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

11 Ebrill 2017

Yn dilyn proses dethol, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Shelley Bosson (Aelod Annibynnol – Cymuned) a Louise Wright (Aelod Annibynnol – Undeb Llafur) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am bedair blynedd a thair blynedd yn y drefn honno.

Cymeradwyo Taliadau Rhaglen Fasnach 2017-18

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo darparu Cymorth Datblygu Busnesau Tramor i gwmnïau.

Cymeradwyo Taliadau Rhaglen Fasnach 2017-18

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo darparu Cymorth Datblygu Busnesau Tramor i gwmnïau.

Cymeradwyo Taliadau Rhaglen Fasnach 2017-18

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo darparu Cymorth Datblygu Busnesau Tramor i gwmnïau.

System Cyfrifon Busnes

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect y System Cyfrifon Busnes a systemau cymorth busnes eraill a hefyd gyllid ar gyfer y Canfyddwr Cyllid sy’n rhan o barth Cyllid busnescymru.llyw.cymru

Cymeradwyo Taliadau Rhaglen Fasnach 2017-18

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo darparu Cymorth Datblygu Busnesau Tramor i gwmnïau.

Mynychu Aero India 2017

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo presenoldeb swyddogion yn Aero India 2017.

Cymeradwyo Cynlluniau Gwariant Awdurdodau Lleol o safbwynt Grant Refeniw Sengl Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r cynlluniau gwariant a gyflwynwyd gan yr Awdurdodau Lleol ar gyfer Grant Refeniw Sengl Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i Awdurdodau Lleol yn ystod 2017-18.

Ailbenodi Aelodau Bwrdd Comisiwn Dylunio Cymru

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ailbenodi David Ewan Jones a Philip Jardine fel Aelodau Bwrdd Comisiwn Dylunio Cymru am gyfnod o 3 blynedd o 1 Ebrill 2017 hyd 31 Mawrth 2020.

Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

10 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ryddhau’r cyllid i Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru ar gyfer gwaith a wnaed fel rhan o’r Rhaglen ‘Cyflawni Newid’.

Ymgynghoriad ar y Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Eirioli i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos ar y Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Eirioli i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru a’r costau sy’n gysylltiedig â’r ymgynghoriad.  

Cynllun Cyflawni Cenedlaethol drafft ar gyfer Cydlyniant Cymunedol ar gyfer trafod gyda rhanddeiliaid

07 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet yn fodlon mewn egwyddor gyda’r Cynllun Cyflawni Cenedlaethol drafft ar gyfer Cydlyniant Cymunedol yng Nghymru 2017-20 i’w drafod yn y Fforwm Cymunedau Ffydd ar y 3ydd Ebrill.

Cyllid i drosglwyddo Plant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio Lloches o dan y Cynllun Dubs

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gyllid o’i gyllideb ar gyfer 2016/17 i gefnogi awdurdodau lleol i gynnig lleoliadau i hyd at 20 o blant ffoaduriaid fel rhan o’r ‘Cynllun Dubs’.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo newidiadau i raglen cyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer 2016-17 a 2017-18 i ymateb i sylwadau a wnaethpwyd gan 2 awdurdod lleol yn Ne Cymru.  

Swydd Cynghorydd Tân Cynorthwyol– ymestyn y contract presennol

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ymestyn secondiad y Cynghorydd Tân Cynorthwyol presennol am flwyddyn arall hyd at Tachwedd 2018, ar yr amod y bydd Comisiwn y Gwasanaeth Sifil yn cymeradwyo hyn.

Gwariant Fibrespeed 2017/18        

07 Ebrill 2017

Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i swyddogion gomisiynu gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chymorth parhaus/diwydrwydd dyladwy o gytundeb Fibrespeed a gwariant cysylltiedig.

Dyrannu y cyllid ychwanegol ar gyfer darparu Prentisiaethau yn ystod 2017-18

07 Ebrill 2017

Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y fethodoleg ddyrannu ar gyfer gweddill blwyddyn gontract 2016/17 a blwyddyn gontract 2017/18.

Wythnos Bysgod Sir Benfro 2017-2019

07 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid tuag at farchnata Wythnos Bysgod Sir Benfro i gynnwys creu dwy swydd lawn amser.  

Aelodaeth o Raglen Gyswllt Ddiwydiannol y  Massachusetts Institute of Technology

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo estyniad o ddwy flynedd i aelodaeth gorfforaethol Llywodraeth Cymru o Raglen Gyswllt Ddiwydiannol y Massachusetts Institute of Technology a chostau cysylltiedig.

Marchnata Twristiaeth 2017-18

07 Ebrill 2017

Y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant ar raglen gynhwysfawr o weithgareddau marchnata twristiaeth ar gyfer 2017-18.

Cytuno ar gostau datblygu

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r costau datblygu terfynol ar fater yn gysylltiedig ag eiddo.  

Cyllid Buddsoddi ar gyfer Cyllid Cymru 2016-17

07 Ebrill 2017

Ysgrifenydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar ddyranu cyllid buddsoddi ychwanegol i Cyllid Cymru ar gyfer 2016-17.

Dyfodol gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru  

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar ddatganiad llafar drafft ar ddyfodol gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru.  

Datblygu llefaredd yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer 2017/18

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddyrannu cyllid ar gyfer datblygu llefaredd yn y Cyfnod  Sylfaen ar gyfer 2017/18.

Hybu’r Gymraeg – cyllid ychwanegol ar gyfer 2017-2018

07 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar ddyraniad cyllidebol i gefnogi’r iaith Gymraeg yn ystod 2017-18.

Cyfraniad Cymru i’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar gyfer gwaith prosiect TGCh ar y cyd.  

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar y cyllid ar gyfer cyfraniad Cymru i’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr am waith prosiect TGCh ar y cyd, yn ystod blwyddyn ariannol 2016-17.

Bwrdd Hybu Cig Cymru – proses recriwtio Cadeirydd

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ail-gynnal ymarfer penodiadau cyhoeddus i benodi Cadeirydd newydd Hybu Cig Cymru – ac i benodi Cadeirydd dros dro.  

Targedau Adfer yr Awdurdodau Lleol 2015-/16 – Penderfyniad ar atebolrwydd cosb ariannol - Blaenau Gwent

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i beidio â chodi cosb ariannol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent am fethu â chyrraedd targed ailgylchu 2015/16 o dan Dargedau Adfer yr Awdurdodau Lleol.

Targedau Adfer yr Awdurdodau Lleol – Penderfyniad ar atebolrwydd cosb ariannol – Casnewydd

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i godi cosb ariannol ar Gyngor Dinas Casnewydd am fethu â cyrraedd targed ailgylchu 2015/16 o dan Dargedau Adfer yr Awdurdodau Lleol.  

Targedau Adfer yr Awdurdodau Lleol 2015-/16 – Penderfyniad ar atebolrwydd cosb ariannol –  Torfaen

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i beidio â chodi cosb ariannol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen am fethu â chyrraedd targed ailgylchu 2015/16 o dan Dargedau Adfer yr Awdurdodau Lleol.  

Cyllid ar gyfer Canolfannau Cofnodi yr Amgylchedd Lleol

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar drefniadau cyllido ar gyfer Canolfannau Cofnodi yr Amgylchedd Lleol yng Nghymru.  

Rôl y Grŵp Cynghori ar Gynllunio Positif yn y Dyfodol  

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar rôl y Grŵp Cynghori ar Gynllunio Positif o ran rhaglenni gwaith yn y dyfodol i ddylanwadu ar newidiadau positif i ddiwylliant y system gynllunio yng Nghymru, ac i’w gweithredu.  

Ymgynghoriad ar gynllun newydd o ffïoedd a thaliadau ar gyfer Iechyd Planhigion

07 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ymgynghoriad 8 wythnos ar y cyd rhwng Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y DU a Llywodraeth Cymru ar gyflwyno cynllun newydd o ffïoedd statudol a thaliadau ar gyfer Iechyd Planhigion.  

Penodi Aelodau o Fwrdd Hybu Cig Cymru a Cadeirydd dros dro

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i benodi 10 Aelod i Fwrdd Hybu Cig Cymru a phenodi  Kevin Roberts fel cadeirydd dros dro Hybu Cig Cymru wrth ail-gynnal y broses o recriwtio Cadeirydd.  

Darpariaeth arfaethedig y Grant Busnes i Ffermydd

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyfnodau i wneud cais am y Grant Busnes i Ffermydd.  

Cadeirydd dros-dro Hybu Cig Cymru

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi penderyfnu penodi Kevin Roberts fel Cadeirydd dros dro  Hybu Cig Cymru ar yr un telerau â’i swydd fel Cadeirydd annibynnol Amaeth Cymru.

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig - Cynaliadwyedd

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinetdros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus wedi cytuno ar gyllid cynaliadwy ar gyfer y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol hyd at Fawrth 2021.

Grant ar gyfer Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd y Cyhoedd wedi cytuno i £100,000 o gyllid Llywodraeth Cymru i Fwrdd Lleol Diogelu Plant Caerdydd a’r Fro ar gyfer 2017-18 i ddiweddaru’r gweithdrefnau diogelu cenedlaethol.

S64 Cylch Cyllido Grant Iechyd Meddwl y Trydydd Sector 2018 - 2021

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd y Cyhoedd wedi cytuno ar ddyraniadau grant tair blynedd (2018 - 2021) i sefydliadau’r Trydydd Sector sy’n gweithio ledled Cymru yn y sector iechyd meddwl.  

Genomeg ar gyfer Strategaeth Meddygaeth Fanwl

07 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyhoeddi’r Genomeg ar gyfer Strategaeth Meddygaeth Fanwl

Dyrannu cyllid i Undebau Credyd yn 2017-18

06 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gyllid grant ar gyfer 21 o brosiectau undebau credyd yn 2017/18 yn dilyn proses grantiau agored i bawb.

Seilwaith Coed Elái

06 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gaffael contractwr i gynllunio a darparu’r gwaith seilwaith yn Coed Elái.

Cytuno ar Ffordd Fynediad i’r Marina

06 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i lunio cytundeb Adran 38 a thalu swm gohiriedig a ffi cytuno Adran 38 i Ddinas a Sir Abertawe.

Cwblhau Gwaith Seilwaith yn SA1 Glannau Abertawe

06 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i Lywodraeth Cymru gwblhau gwaith tir y cyhoedd yn SA1 Glannau Abertawe.

Parhau i Ddatblygu Twristiaeth

06 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ymrwymiadau a thaliadau dilynol hyd at ddiwedd Mawrth 2018, i ddarparu yn erbyn y Strategaeth Twristiaeth.

Cymeradwyo Digwyddiadau i gwblhau Rhaglen o Ddigwyddiadau Allforio Tramor 2017/18

06 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r Rhaglen o Ddigwyddiadau Allforio Tramor ar gyfer 2017/18.

Cyllid ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2017/18

06 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dyraniad cyllid Llywodraeth Cymru i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar gyfer 2017/18.

Achosion Busnes y Rhaglen Gyfalaf Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif - Mawrth 2017

06 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf, ar 16 Mawrth 2017, i fynd ymlaen i gam nesaf yr achos busnes ac/neu ddyrannu cyllid.

Diogelu coed hynafol, hynod a threftadaeth yng Nghymru

06 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar lythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch diogelu coed hynafol, hynod a threftadaeth yng Nghymru.

Dyrannu Cyllid - Grant Byw’n Annibynnol Cymru 2017-2018

06 Ebrill 2017

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon wedi cytuno i ddyranu £27 miliwn ar gyfer 2017-2018 i roi cymorth i bobl Cymru sy’n derbyn taliadau drwy Grant Byw’n Annibynnol Cymru.

Cyfnewid Pobl Cymru a recriwtio athrawon/i ysgolion

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ehangu porthol Cyfnewid Pobl Cymru i gynnwys y sector ysgolion.

Cyllid ar gyfer Pride Cymru

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo grant o £20,000 ar gyfer Pride Cymru, ar gyfer costau marchnata digwyddiad 2017.

Seminar yr Early Intervention Foundation ar yr adroddiad Foundations for Life''

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi cyllid i’r Early Intervention Foundation ar gyfer cynnal Seminar Tystiolaeth yng Nghymru i egluro casgliadau’r adroddiad ‘Foundations for Life’, sef adolygiad yr Early Intervention Foundation o’r hyn sy’n gweithio o ran hwyluso rhyngweithio rhwng rhieni a phlant yn y blynyddoedd cynnar.

Y Gronfa Gofal Canolraddol – Trosglwyddiad i’r Grant Tai Cymdeithasol

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ail-ddyrannu cyllid cyfalaf o £1.873 miliwn o’r Gronfa Gofal Canolraddol ar gyfer 2016-17.

HWYLUSO – Cymorth i Fyw’n Annibynnol

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddyrannu £4 miliwn yn 2017/2018 ar gyfer parhau i weithredu a threialu’r system addasiadau uwch; Hwyluso – Cymorth i Fyw’n Annibynnol.

Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Prosiect y YMCA

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ail-broffilio trefniadau cyllido yn y dyfodol mewn perthynas â Phrosiect YMCA Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Cyllid ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r môr a datblygu’r sector

05 Ebrill 2017

Mae gan Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith gyllid i helpu Ynni Môr Cymru i ddarparu cymorth ymarferol a strategol i ddiwydiant ynni’r môr yng Nghymru, er mwyn helpu i gynnal swyddi a thwf yn y diwydiant technoleg newydd hwn.

Awdurdod Ariannol yn Sain Tathan

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi awdurdod ariannol i swyddogion yn Sain Tathan.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r cyllid i gefnogi’r Cynllun Ardrethi Busnes ar gyfer Ardaloedd Menter ym mlwyddyn ariannol 2016/17.

Prosiect Stiwdio Deledu

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo caffael strategol adeiladau, a’r costau cysylltiedig ar gyfer gwaith i’w gwblhau er mwyn gosod y cyfleuster ar rent fel stiwdio teledu a ffilm.

Cais Awdurdod Lleol Sir y Fflint i Weinidogion Cymru ar gyfer gosod Bwrdd Gweithredol Interim yn lle’r corff llywodraethu yn ysgol uwchradd St Richard Gwyn

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cais Awdurdod Lleol Sir y Fflint.

Llythyr cylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru 2017-18

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r llythyr cylch gwaith ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r llythyr yn nodi gweithgareddau a blaenoriaethau ar gyfer y corff yn 2017-18.

Ffioedd a thaliadau Cyfoeth Naturiol Cymru

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflwyno newidiadau i’w cynllun codi tâl.

Cymorth yn y dyfodol i’r rhai y mae gwaed halogedig wedi effeithio arnynt

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu cymorth i’r rhai y mae HIV a / neu hepatitis C wedi effeithio arnynt yn dilyn triniaeth sydd wedi defnyddio gwaed neu gynhyrchion gwaed sydd wedi eu cyflenwi gan y GIG.

Penodi Aelod Cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo penodiad Mr Ffrancon Williams, darpar Gadeirydd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid, yn Aelod Cyswllt o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Penodi Aelod Cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

05 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo penodiad Mrs Collette Kiernan, Cadeirydd y Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol, yn Aelod Cyswllt o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf am gyfnod o ddwy flynedd.

Cynigion Cyfathrebu ynghylch Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

04 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ariannu gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu mewn perthynas ag atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, yn ogystal â lledaenu negeseuon atal caethwasiaeth.

Dyraniadau o Grantiau Diogelwch Ffyrdd a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 2017/18

04 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar grantiau cyllid cyfalaf a refeniw o Grantiau Diogelwch Ffyrdd a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 2017/18, heblaw am gynllun diogelwch ar y ffordd yn ei etholaeth. Cafodd y cynllun hwnnw, sef yr A539 Cumbers Hill i gyffordd Lion Lane, Llannerch Banna yn Wrecsam, ei ystyried a’i gymeradwyo gan y Prif Weinidog.

Let’s Walk Cymru

04 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i’w roi i Ramblers Cymru ar gyfer darparu rhaglen Lets Walk Cymru am gyfnod penodol o chwe mis, sef o 1 Ebrill 2017 i 30 Medi 2017.

Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chwm Taf ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

04 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu am Gadeiryddion i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac i gymeradwyo penodiad Jeff Farrar, Prif Gwnstabl Heddlu Gwent yn Uwch-aelod Annibynnol y Panel Cynghori ar Asesu.

Ail-benodi Aelod Annibynnol (Prifysgol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

04 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ail-benodi’r Athro Jo Rycroft-Malone yn Aelod Annibynnol (Prifysgol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hyd at 28 Chwefror 2018.

Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

04 Ebrill 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Helen Birtwhistle yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am gyfnod o bedair blynedd.

Cynllun Gweithredol 2017-18 a Chynllun Strategol 2017-2021 Llyfrgell Genedlaethol Cymru

31 Mawrth 2017

Mae Ysgifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Cynllun Gweithredol Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer 2017-18 a a’i Chynllun Strategol ar gyfer 2017-2021.

Cymorth i estyn secondiad Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

31 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cael cais i gytuno ar gyllid ar gyfer estyn secondiad tan ddiwedd Mai 2017.

Sioeau Amaethyddol 2017

31 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar wariant ar gyfer presenoldeb Llywodraeth Cymru mewn sioeau amaethyddol yn 2017.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i geisiadau am gyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo nifer o geisiadau trosglwyddo gan awdurdod Rhondda Cynon Taf ar gyfer rhaglen gyfalaf Dechrau’n Deg 2016-17.

Cyllid ar gyfer Desg Ewrop Greadigol y DU - Cymru 2017-18

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyllid i gefnogi gweithgareddau Desg Ewrop Greadigol y DU - Cymru yn 2017/18.

Y diweddaraf ynghylch cynllun grant gwisg ysgol 2016-17 a chynigion ar gyfer 2017-18

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo grant i bob disgybl cymwys ar gyfer 2017-18, ynghyd â grant i’r awdurdodau lleol ar gyfer costau gweinyddu.

Ymgynghoriad ar strategaeth ddiwygiedig Tuag at Ddyfodol Diwastraff

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar strategaeth ddiwygiedig Tuag at Ddyfodol Diwastraff ym mis Gorffennaf 2018.

Cyllid i parhau i gefnogi rhaglen Taclo Tipio Cymru ar gyfer 2017-18

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi £194,400 i Gyfoeth Naturiol Cymru yn 2017-18 ar gyfer argymhellion rhaglen Taclo Tipio Cymru.

Datganiad Ysgrifenedig ar Gyflawni Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 yn y dyfodol

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ddatganiad ysgrifenedig yn cyhoeddi cyfran derfynol y cyllid ar gyfer rhaglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru ? Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Ychwanegu Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol at y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

30 Mawrth 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo ychwanegu Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru at Atodlen 1 i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf).

Y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau – Ynghylch – penodi aelod ‘Alcohol’ 2017

30 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi’r Athro Simon Moore i’r Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau.

Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau – Penodi Cadeirydd

30 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno â’r penderfyniad i benodi Richard Ives yn Gadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau am gyfnod dros dro o 3 mis rhwng 1/3/17 a 31/5/17.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Rhaglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys – Achos Busnes Adnoddau

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo £1,803,601 o gyllid Llywodraeth Cymru dros y cyfnod 4 blynedd 2016-2020, ar gyfer trefniadau rheoli a llywodraethu Rhaglen Cyfathrebu Symudol Gwasanaethau Brys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Penodi aelod anweithredol o fwrdd yr Awdurdod Safonau Proffesiynol

30 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodiad yr Athro Marcus Longley fel yr aelod anweithredol dros Gymru ar fwrdd yr Awdurdod Safonau Proffesiynol.

Parhau gyda chyngor Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol yr UE a chynrychiolaeth y Pwynt Cydgysylltu Cenedlaethol

29 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i barhau â’r cyngor i Lywodraeth Cymru a chynrychiolaeth Cymru ar faterion addysg a hyfforddiant galwedigaethol yr UE ar gyfer 2017/18, gyda’r opsiwn o ymestyn hyn i 2018/19.

Cyllid ar gyfer elfen Cymru o Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2017

29 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid yn 2016/17 a 2017/18 ar gyfer elfen Cymru o Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2017.

Benthyciad Masnachol ar Gyfraddau’r Farchnad

29 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Benthyciad Masnachol ar gyfraddau’r farchnad.

Dyrannu cyllid ar gyfer Grant Datblygu Disgyblion 2017-18

29 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Grant Datblygu Disgyblion 2017-18.

Rhaglen buddsoddi cyfalaf ar gyfer Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid - Caerffili

28 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo ail-broffilio’r cyllid a ddyrannwyd o fewn y rhaglen buddsoddi cyfalaf ar gyfer Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Ariannu prifysgolion Cymru sy’n rhan o’r rhaglen Sêr Cymru II

28 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo grant ar gyfer prifysgolion Cymru tuag at gostau hwyluso ceisiadau i’r rhaglen Sêr Cymru II.

Ailddyrannu Cyllid Refeniw Rheilffyrdd Cymunedol

28 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo ailddyrannu cyllid i Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian.

Symleiddio’r Gronfa Ddata Tocynnau Teithio Rhatach

28 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo symleiddio’r Gronfa Ddata Tocynnau Teithio Rhatach.

Fframwaith Arbenigwyr Hedfan

28 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo caffael Fframwaith Arbenigwyr Hedfan.

Estyn y gwasanaethau ym Maes Awyr Sain Tathan

28 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo estyn Gwasanaethau Gweithredu’r Maes Awyr yn Sain Tathan.

Gwaith ym Mhentre-bach, Merthyr Tudful

28 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi cynghorwyr cyfreithiol a chynghorwyr tir i fwrw ymlaen â gwaith ym Mhentre-bach, Merthyr Tudful.

Fframwaith Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

28 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r ddogfen Fframwaith Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales, ac wedi cytuno i’w chyhoeddi.

Dyrannu cyllid o’r Llinell Wariant yn y Gyllideb ar gyfer Darpariaeth Addysg Bellach 2017-18

24 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau brosiect Buddsoddi mewn Ansawdd.

Opsiynau ariannu Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog

24 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid gwerth £135,000 er mwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gynnal digwyddiad ar y cyd i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog a Chanmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol ym mis Mehefin 2018.

Taliadau grant adfer tir

24 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol i gau’r cyfrifon grant ar gyfer 4 prosiect adfer tir.

Gemau Terfynol ’Clybiau Rygbi Proffesiynol Ewrop’ 2018

24 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid grant i gefnogi’r cynllun marchnata cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer Gemau Terfynol ’Clybiau Rygbi Proffesiynol Ewrop’ 2018.

Castell Rhuthun – Cyllid i gefnogi gwaith brys

24 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi gwaith brys yng Nghastell Rhuthun.

Cymraeg mewn Addysg – Cyllideb y Gangen Comisiynu Adnoddau 2017-18

24 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo’r dyraniad i gefnogi comisiynu adnoddau addysgol cyfrwng Cymraeg a’r arferion gwaith mewn perthynas â’r gyllideb.

Gweithgarwch Marchnata Busnes 2017/18

23 Mawrth 2017

Mae ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r seilwaith a’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer Gweithgarwch Marchnata Busnes ar gyfer 2017/18.

Gweithgarwch Marchnata Busnes 2017/18

23 Mawrth 2017

Mae ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r seilwaith a’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer Gweithgarwch Marchnata Busnes ar gyfer 2017/18.

Noddi Proms Cymru 2017

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar nawdd i Proms Cymru 2017.

Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r astudiaeth ddichonoldeb arfaethedig ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed genedlaethol yn y Gogledd.

Gwerthu tir a Grant Datblygu Eiddo ar gyfer 12 uned ddiwydiannol fach

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu tir a grant datblygu eiddo ar gyfer 12 uned ddiwydiannol fach.

Gwerthu tir a Grant Datblygu Eiddo ar gyfer 12 uned ddiwydiannol fach

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu tir a grant datblygu eiddo ar gyfer 12 uned ddiwydiannol fach.

Grant Datblygu Eiddo tuag at y gwaith o adeiladu rhan o Blot 2 Parc Busnes Penarlâg

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu tir, grant datblygu eiddo ar gyfer uned newydd ac adeiladu ffordd gangen newydd ym Mharc Busnes Penarlâg, Brychdyn, Sir y Fflint.

Grant Datblygu Eiddo tuag at y gwaith o adeiladu rhan o Blot 2 Parc Busnes Penarlâg

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu tir, grant datblygu eiddo ar gyfer uned newydd ac adeiladu ffordd gangen newydd ym Mharc Busnes Penarlâg, Brychdyn, Sir y Fflint.

Cyllid Grant – Y Gronfa Drafnidiaeth Leol – Blwyddyn Ariannol 2017-18

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r cyllid grant cyfalaf o £20 miliwn o’r Gronfa Drafnidiaeth Leol.

Achosion Busnes 2017 y Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – Addysg Bellach – Dysgu Oedolion Cymru – Mawrth 2017

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r Achos Busnes a argymhellwyd gan y Panel Addysg Bellach, ar 20 Chwefror 2017, ar gyfer cymeradwyo’r cais cyllid cyfalaf am fuddsoddiad TG ar gyfer Dysgu Oedolion Cymru.

Cronfa’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid ar gyfer blwyddyn olaf rhaglen weithredu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn 2017/18.

Cyfraddau Ardollau’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth 2017-2018

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyfraddau ardollau arfaethedig y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ar gyfer 2017-2018.

Cyllid ar gyfer dyfodol Rhaglen Heneiddio’n Iach 2017-2020

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dyfodol Grant y Rhaglen Heneiddio’n Iach.

Cyllid i gefnogi’r gwaith o weithredu’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderaur Sbectrwm Awtistig ar ei newydd wedd'

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderaur Sbectrwm Awtistig ar gyfer 2017/18.'

Dyraniad cyllid ar gyfer Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed yn 2017-18

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y dyraniad ar gyfer iechyd meddwl a grwpiau agored i niwed ar gyfer 2017-18.

Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo argymhelliad y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan ar 15 Chwefror 2017 o werthusiad negyddol ar gyfer Respreeza(r) wrth drin emffysema.

Unedau Gwresogi/Oeri ar gyfer Llawdriniaeth ar y Galon – Hysbysu Cleifion

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig i ACau am ymarfer hysbysu cleifion ledled y DU am unedau gwresogi/oeri a ddefnyddiwyd mewn llawdriniaeth ar y galon.

Ymwelwyr o Dramor – y GIG: Rhaglen Beilot Ffrwythlondeb

23 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y gall GIG Cymru gymryd rhan yn rhaglen beilot Gwasanaethau Ffrwythlondeb y GIG.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

21 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo ailddyrannu cyllid Llanilltud Faerdref i brosiectau eraill y gellir eu gorffen eleni; cynnydd yn y cyllid ar gyfer bws mini yn Wrecsam, gan ddefnyddio tanwariant o brosiectau eraill; a chynnydd yn y cyllid ar gyfer prosiect Hafod y Wern yn Wrecsam gan ddefnyddio gweddill y tanwariant, gyda chynnydd o gyfanswm o £1,292.

Penodi Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru 2016-17

21 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi penodi Ms Kate Eden, Dr Rachel O’Riordan a Mr Dafydd Rhys fel aelodau o Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd eu cyfnod o dair blynedd yn dechrau ar 1 Ebrill 2017.

Llwybr Tystiolaeth ar gyfer Ynni, a Thargedau

21 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnal digwyddiad neu ddigwyddiadau i gynnwys pobl briodol yn y gwaith o ddatblygu’r sail o dystiolaeth ac ystyried targedau priodol i roi hwb i ganlyniadau polisïau ynni Llywodraeth Cymru.

Rhaglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus

21 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Chyllid wedi cymeradwyo ‘Rhaglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus’. Bydd y rhaglen beilot yn dechrau ym mis Medi 2018.

Gofal Cymdeithasol Cymru – Adroddiad Ymgysylltu ar y Blaenoriaethau ar gyfer Gwella

21 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r Adroddiad Ymgysylltu ar y Blaenoriaethau ar gyfer Gwella a ddatblygwyd gan yr Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Hefyd, maent wedi ailddatgan cefnogaeth Llywodraeth Cymru am flaenoriaethau gwella cynnar Gofal Cymdeithasol Cymru mewn perthynas â dementia, gofal cartref a phlant sy’n derbyn gofal.

Cyllido’r arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol

21 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol 2017 -18.

Y Cynnig Gofal Plant – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i wahodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i weithredu’r Cynnig Gofal Plant o fewn ardaloedd penodol yr awdurdod lleol o fis Medi 2017 ac wedi cytuno eu bod yn cael eu cynnwys yng nghynlluniau grant 2016-17a 2017-18 i gyflwyno’r Cynnig Gofal Plant.

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid gan Gronfa Gymunedol Ffermydd Gwynt ar y Môr Gwastadeddaur Rhyl Innogy Renewables Ltd UK ar gyfer Gofal Canser Tenovus siop Cyngor ar Fudd-daliadau ac Eglwys Fethodistaidd Horeb a phrosiectau cymunedol Bae Colwyn.

Taflenni Llwybrau Tai

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymuendau a Gofal Plant wedi cytuno i greu cardiau cynghori ar gyfer cyn weithwyr y Lluoedd Arfog sy’n cysgu ar y stryd, a thaflenni a phosteri i roi cyhoeddusrwydd i’r Llwybr Tai.

Rhaglenni peilot parcio am ddim

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymuendau a Phlant wedi cytuno i ddarparu £3 miliwn i awdurdodau lleol tuag at gynnal rhaglen beilot ar gyfer parcio am ddim yng nghanol y dref.

Y Cynnig ar gyfer Gofal Plant yng Nghymru – Darparu Gofal Plant a Ariennir

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar y meini prawf ar gyfer penderfynu i ariannu gofal plant fel rhan o gynllun peilot ar gyfer y Cynnig Gofal Plant o fis Medi 2017, gan ystyried yr amrywiad yn yr hawl presennol am addysg gynnar a ddarperir drwy’r Cyfnod Sylfaen.

Gofal Plant – Pwy fydd yn darparu’r Cynnig, pryd a ble

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar y meini prawf ar gyfer penderfynu a yw rhieni yn gymwys am raglenni gofal plant sy’n cael eu hariannu gan y llywodraeth gan ddarparwyr cymwys, y dyddiadau cychwyn a’r sefydliadau ble y caiff y Cynnig ei ddarparu.

Cynnydd mewn Costau Pensiwn Diffoddwyr Tân 2016-17

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i dalu costau refeniw 2016-17 ar gyfer Pensiynau Diffoddwyr Tân.

Cam 2 Prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru

20 Mawrth 2017

Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi Cam 2 Prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru (ISEiW) o fis Ebrill 2017 tan fis Mawrth 2020.

Cyllid ar gyfer Cymdeithas Twnnel Y Rhondda

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyllid i Gymdeithas Twnnel Y Rhondda.

Cytundeb Opsiwn – tir yn Abertawe

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cytundeb opsiwn ar gyfer gwerthu tir yn Abertawe.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni – Mawrth ac Ebrill 2017

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo y taliadau ar gyfer Mawrth ac Ebrill 2017 o dan drefniadau presennol y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni .

Llythyr Cylch Gwaith ar gyfer Sector Development Wales Partnership (Industry Wales) 2017-18

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i anfon Llythyr Cylch Gwaith ar gyfer Industry Wales.

Penodi aelod i Ardal Fenter Ynys Môn

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i benodi Dafydd Evans i Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Ynys Môn.

Trefniant Diogelwch

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i newid yn y trefniadau diogelwch ar gyfer prosiect.

Ymestyn a Chyllid Ychwanegol i Brosiect EFFECT Dyffryn Hafren

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ymestyn prosiect cyfredol Effect Sirolli Dyffryn Hafren hyd at fis Mawrth 2017 gan roi cyllid ychwanegol i gefnogi hyn.

Cydgysylltwyr y Cynllun Teithio Blwyddyn Ariannol 2017-18

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y bydd gweithgareddau Cydgysylltwyr y Cynllun Teithio yn cael eu rheoli o fewn Llywodraeth Cymru o 2017-18 ymlaen.

Penodi Aelod Cymru o Fwrdd Transport Focus

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi y Cynghorydd William Powell fel aelod newydd Cymru ar gyfer Transport Focus.

Hyblygrwydd Diwedd Blwyddyn Prif Grŵp Gwariant Addysg 2016-17

20 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar argymhellion buddsoddi i ganiatáu i swyddogion reoli gwariant llawn y cyllidebau Addysg.

Adroddiad Gwerthuso Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru ar gyfer Radon yn y Rhaglen Ymwybyddiaeth Ysgolion

20 Mawrth 2017

Mae ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd y Cyhoedd wedi gweld Adroddiad Gwerthuso Iechyd y Cyhoedd Cymru ar Radon yn y Rhaglen Ymwybyddiaeth Ysgolion a’r camau nesaf ynghylch cynlluniau adrodd yn y dyfodol.

Estyn y Gronfa Ariannol wrth Gefn

15 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i estyn y Gronfa Ariannol wrth Gefn o 1 Ebrill 2017 tan 31 Awst 2017 ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Brifysgol Agored.

Parhau â’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg

15 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi rhoi cymeradwyaeth i barhau â’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg ym mlwyddyn ariannol 2017/2018

Ad-dalu benthyciadau i’r Gronfa Benthyciadau Cenedlaethol

15 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r rhestr ar gyfer ad-dalu benthyciadau i’r Gronfa Benthyciadau Cenedlaethol ar gyfer 2017/18.

Paratoi Cod Ymddygiad Newydd wrth Deithio ar gyfer Cymru Gyfan

15 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi rhoi cymeradwyaeth i baratoi Cod Ymddygiad Newydd wrth Deithio ar gyfer Cymru Gyfan (‘Y Cod Ymddygiad wrth Deithio’) a chanllawiau diwygiedig (i’w cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ddydd Gwener 14 Ebrill 2017).

Llythyr Cylch Gwaith ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

15 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y Llythyr Cylch Gwaith ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Cynllun Cymhelliant Hyfforddi Athrawon 2017

15 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r Cynllun Cymhelliant Hyfforddi Athrawon ar gyfer 2017, fel y bo modd talu grantiau cymhelliant hyfforddi i fyfyrwyr a fydd yn dechrau ar gyrsiau cymwys a fydd yn dechrau ym mis Medi 2017 neu ar ôl hynny.

Penodi’r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd

15 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ailbenodi aelodau’r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd.

Penderfyniadau gan yr UE i awdurdodi tyfu amrywogaethau GM yn fasnachol

15 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i fynegi barn Llywodraeth Cymru y dylai Llywodraeth y DU, wrth benderfynu ar sut i bleidleisio ar benderfyniadau drafft yr UE, gynrychioli ac adlewyrchu barn ar draws y DU, a phwerau’r gweinyddiaethau datganoledig.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Grant Byw’n Annibynnol Cymru

15 Mawrth 2017

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, wedi cytuno ar Gyllid ychwanegol ar gyfer Grant Byw’n Annibynnol Cymru 2016-17.

Penodi Aelodau Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru

15 Mawrth 2017

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi aelodau i Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cyllido’r Sefydliad Dysgu a Gwaith Cenedlaethol

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i roi grant i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith Cenedlaethol ar gyfer 2017-18.

Cyllid Grant Atal Digartrefedd ar gyfer 2017-18

14 Mawrth 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r dyraniad terfynol ar gyfer y Rhaglen Atal Digartrefedd ar gyfer 2017/18 a’r dyfarniad ffurfiol o grantiau ar gyfer 2017/18.

Cyllideb Byw’n Annibynnol 2017-18

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno’n ffurfiol ddyraniad i’r Gyllideb Byw’n Annibynnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18, yn dilyn cadarnhad o ddyraniad y gyllideb.

Dyraniadau Cyllid Cymunedau yn Gyntaf 2017-18

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddyrannu cyllid Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf i Gyrff Cyflenwi Arweiniol ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18 a’r dyraniadau dangosol ar gyfer Awdurdodau Lleol ar gyfer y Gronfa Etifeddol ar gyfer 2018-19 a 2019-20. Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo £473,421 ar gyfer Sir y Fflint ar gyfer 2017-18 a dyraniad dangosol o £127,680 ar gyfer 2018-19 a 2019-20.

Ailddyrannu cyllid o fewn Rhaglen bresennol Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Merthyr Tudful

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo ailddyrannu cyllid a ddyrannwyd yn flaenorol o dan raglen buddsoddi cyfalaf adfywio Lleoedd Llewyrchu Llawn Addewid Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Ailddyrannu cyllid o fewn Rhaglen bresennol Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Merthyr Tudful

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cais i drosglwyddo £589,000 rhwng dau brosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid ym Merthyr Tudful sydd wedi cael cymeradwyaeth flaenorol.

Cyllid ar gyfer y Prosiect Braenaru i Fenywod

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi £83,729 i’r Prosiect Braenaru i Fenywod – Prosiect Cymorth Cymunedol Menywod Cymru ar gyfer 2017/18

Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau

14 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i barhau i ddarparu’r Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau o fis Ebrill 2017.

Cynllun ar gyfer penodi Is-lywydd newydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r cynllun ar gyfer penodi Is-lywydd newydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r costau cysylltiedig.

Llythyron Cylch Gwaith ar gyfer Amgueddfa Cymru – National Museum Wales a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo Llythyron Cylch Gwaith 2017-18 ar gyfer Amgueddfa Cymru – National Museum Wales a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Gwerthu darn o dir ym mharc Busnes Broadaxe, Llanandras, Powys

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu darn o dir adeiladu yn Llanandras.

Cyllid ar gyfer cynghorwyr i edrych ar y cysylltiad rhwng y Cyfnod Sylfaen a’r cynnig gofal plant

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gyllid i sefydlu tîm a fydd yn ystyried opsiynau ar gyfer gwella’r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen i blant 3-4 oed.

Cymelliadau Addysg Gychwynnol i Athrawon TAR AB ar gyfer 2017/18

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno (8 Mawrth 2017) y dylid talu cymelliadau Addysg Gychwynnol i Athrawon TAR (AB) ym mlwyddyn academaidd 2017/18, ar ffurf grant o £1,000 sy’n daladwy i’r rheini sydd ar gyrsiau sy’n ymwneud ag unrhyw bwnc, ac eithrio pynciau ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, sydd wedi eu dynodi’n bynciau blaenoriaeth, a chyrsiau Cymraeg, llythrennedd, a rhifedd, a fyddai’n cael bwrsari gwerth £3,000.

Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2017-18

14 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno’r Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar gyfer 2017/18 ac i glustnodi cyllid bob blwyddyn ar gyfer grant gwaith ar raddfa fach.

Contract ar gyfer Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol

14 Mawrth 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon i newidiadau Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru i’r contract Meddygon Teulu ar gyfer 2017/18.

Trefniadau Career Choices Dewis Gyrfa ar gyfer Ailbenodi Prif Swyddog Gweithredol

10 Mawrth 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar drefniadau Career Choices Dewis Gyrfa ar drefniadau ar gyfer Ailbenodi Prif Swyddog Gweithredol.

Prosiect tai Cydweithredol yng Nghymru

10 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddarparu cyllid refeniw af gyfer  Canolfan Cydweithredol Cymru yn 2017-2018 ar gyfer y Prosiect Tai Cydweithredol yng Nghymru .

Y potensial ar gyfer cydweithio ar Gynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Cydlyniant  Cymunedol 2017-20

10 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Blant a Chymunedau wedi cytuno i swyddogion o fewn Uned Gyswllt yr Heddlu, y Is-adran Diogelwch Cymunedol a’r Is-adran Cydraddoldeb a Ffyniant yn ymchwilio gyda heddluoedd Cymru, Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a fyddent yn barod i ddod yn bartneriaid ar y cyd ar Gynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Cydlyniant Cymunedol.

Datganiad ar Hiliaeth yn y cyfnod hyd at Etholiadau Llywodraeth Leol  

10 Mawrth 2017

Maer Prif Weinidog wedi cytuno i gyhoeddi datganiad yn erbyn hiliaeth mewn partneriaeth â chyrff a sefydliadau cyhoeddus eraill (gan gynnwys ar lefel wleidyddol yn y Cynulliad) yn ystod y cyfnod hyd at  etholiadau llywodraeth leol.'

Grantiau  Trafnidiaeth Lleol 2016-17 – Dyraniadau Pellach

10 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyrannu gweddill Cyllidebau Grantiau Trafnidiaeth Lleol 2016-17.

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

10 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ymateb i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn dilyn ymchwiliad y Pwyllgor i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru. Mae Ysgrifennydd y Cabinet hefyd wedi cytuno i gyhoeddi crynodeb or ymatebion i'r ymgynghoriad yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus Llywodraeth Cymru ar yr un pwnc.

Dyrannu Cyllid Cyfalaf Ychwanegol i Gyngor Celfyddydau Cymru

10 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi dyrannu cyllid cyfalaf ychwanegol i Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2016/17.

Adroddiad Blynyddol y Grŵp Cynghori ar Safonau Perfformiad Rheoli Adeiladu 2015-16

10 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Grŵp Cynghori ar Safonau Perfformiad Rheoli Adeiladu a Dadansoddi Dangosyddion Perfformiad Rheoli Adeiladu ar gyfer 2015-16

Estyniad i’r cyllid ar gyfer y Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen a’r prosiect Cyngor Da, Byw’n Well 2017-18

09 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar estyniad i’r cyllid ar gyfer y Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen a’r prosiect Cyngor Da, Byw’n Well am flwyddyn arall, hyd at Ebrill 2017 - Mawrth 2018.

Cymorth i Undebau Credyd yn 2017-18

09 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gynllun grant, seiliedig ar geisiadau, i helpu undebau credyd yn 2017-18.

Adnewyddu ystafelloedd hyfforddi Academi Wales

09 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r costau sydd ynghlwm wrth adnewyddu ystafelloedd hyfforddi Academi Wales.

Datblygu gwefan Academi Wales

09 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer datblygu gwefan Academi Wales, gan gynnwys nodweddion i helpu i reoli digwyddiadau a darparu hyfforddiant ar waith treialu yn y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc – Datganiad Llafar

09 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi diweddariad i Aelodau’r Cynulliad ar gynllun cyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer strôc, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 oed mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo dau gais am gyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16 oed ac un cais am gyllid ar gyfer estyn rhaglen astudio y cytunwyd arni.

Gwerthiant Tir yng Nghaerfyrddin

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthiant tir yng Nghaerfyrddin.

Astudiaeth gan Tyfu Canolbarth Cymru i Gludo Nwyddau

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyrannu cyllid grant i Astudiaeth gan Tyfu Canolbarth Cymru i Gludo Nwyddau.

Lythyr Cylch Gwaith Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cyhoeddi ei Lythyr Cylch Gwaith Blynyddol i Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.

Dyrannu cyllideb i gefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo’r gyllideb Cymraeg mewn Addysg sydd wedi’i dyrannu i gefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar ac i ddatblygu sgiliau Cymraeg gweithlu’r blynyddoedd cynnar.

Cyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2017-18

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar ddyraniad grant i gyllido’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018.

Rhaglen y Rhwydwaith Ffiseg Ysgogol

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllid y Sefydliad Ffiseg a chyllid y Rhwydwaith Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thecholeg i Gonsortia ar gyfer rhaglen y Rhwydwaith Ffiseg Ysgogol yn 2017/18.

Diweddariad i’r Comisiwn Ewropeaidd ar reoleiddio diwydiannol yng Nghymru

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ddiweddariad i’r Comisiwn Ewropeaidd yngl?n â rheoleiddio diwydiannol yng Nghymru.

Penodi Aelodau Annibynnol i Ymddiriedolaeth GIG Felindre

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno, yn dilyn ymarferiad recriwtio, i benodi’r aelodau a ganlyn i Ymddiriedolaeth GIG Felindre - Martin Veale yn Aelod Annibynnol (Cyllid) am dair blynedd a Stephen Harries yn Aelod Annibynnol (Gwybodeg) am flwyddyn.

Penodi Aelodau Annibynnol i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Judi Rhys yn Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) am flwyddyn a’r Athro Shantini Paranjothy yn Aelod Annibynnol (Prifysgol) am dair blynedd ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru o 1 Ebrill 2017.

Penodi Aelodau Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

08 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu am Aelod Annibynnol (Cyllid) ac Aelod Annibynnol (Cyfraith) ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Ailddyrannu tanwariant yn y Gyllideb Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar 2016/17

03 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ailddyranu tanwariant o hyd at £1.84 miliwn er mwyn helpu awdurdodau lleol i ddarparu gofal plant a chwarae sy’n ddiwallu anghenion teuluoedd yn eu hardal, a pharatoi a gosod y sylfaen ar gyfer y cynnig gofal plant.

Cynllun Tir ar gyfer Tai 2016/17 – Cymeradwyaeth ar gyfer Ceisiadau am Fenthyciadau yng Nghylch 2

03 Mawrth 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo benthyciadau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig drwy Gylch 2 y Cynllun Tir ar gyfer Tai 2016/17.

Gweithredu marchnata ar gyfer digwyddiadau mawr 2017-18

03 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seiliwaith wedi cymeradwyo gwariant i weithredu marchnata er mwyn sicrhau’r budd mwyaf posibl o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol ar draws Cymru ar gyfer 2017-18, ac er mwyn hyrwyddo Cymru fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer digwyddiadau.

Ymgynghoriad ar safonau addysgu ac arweinyddiaeth proffesiynol newydd ar gyfer ysgolion

03 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gyhoeddi ymgynghoriad ar y safonau addysgu ac arweinyddiaeth proffesiynol newydd ar gyfer ysgolion.

Cymeradwyaeth y Cwnsler Cyffredinol ar gyfer Cystadleuaeth Recriwtio i Banel Eiriolwyr Llywodraeth Cymru

02 Mawrth 2017

Mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi cytuno i ddechrau’r Cystadleuaeth Recriwtio arfaethedig i benodi aelodau newydd i Banel CF a phaneli cyfraith gyhoeddus iau Llywodraeth Cymru mewn meysydd penodol o arbenigedd.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid – Castell-nedd Port Talbot – Amrywiad – Chwef 2017

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r cais am drosglwyddiad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot mewn perthynas â’i Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Trosglwyddiad ar gyfer Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r cais am drosglwyddiad ar gyfer swm o £325 mil o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer ei Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yn 2016/17.

Trosglwyddo Gwefan Llais Disgyblion Cymru

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn cytuno i drosglwyddo cynnwys ac adnoddau o wefan Llais Disgyblion Cymru i wefan Hawliau Plant Cymru.

Sefydlu Cronfa Dydd G?yl Dewi

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r cynnig i sefydlu ‘Cronfa Dydd G?yl Dewi’ i’w dosbarthu i aelodau lleol er mwyn gwella canlyniadau i blant sydd wedi derbyn gofal.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo ailddyrannu cyllid a ddyfarnwyd i brosiect Morfa yn Sir Gaerfyrddin.

Adroddiad monitro a chyllid Safon Ansawdd Tai Cymru Cymdeithasau - Tai sy’n Trosglwyddo Stoc yn Wirfoddol ar Raddfa Fawr ar gyfer 2018-19

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r dyraniadau cyllid ar gyfer y 10 Cymdeithas Tai sy’n Trosglwyddo Stoc yn Wirfoddol ar Raddfa Fawr ar gyfer 2018/19 ac y dylai swyddogion gyhoeddi’r llythyrau grant perthnasol.

Cymunedau Digidol Cymru 2017-2019

02 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi cytuno y dylai’r Bwrdd Rhaglen Cynhwysiant Digidol barhau ar gyfer y cyfnod o Ebrill 2017 i Mawrth 2019.'

Dadansoddi’r drefn rheoleiddio ar gyfer ffonau symudol

02 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi cytuno y dylid cynnal dadansoddiad o’r ddeddfwriaeth a’r drefn rheoleiddio presennol yn ymwneud â seiliwaith ffonau symudol.'

Cronfeydd Gogledd Lloegr Cyfalaf Cyllid Cymru

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi rhoi cymeradwyaeth i Gyfalaf Cyllid Cymru ymrwymo i gontract i reoli cronfeydd newydd yng Ngogledd Lloegr.'

Symud Gogledd Cymru Ymlaen – Ein Gweledigaeth ar gyfer Gogledd Cymru a Metro’r Gogledd-ddwyrain

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r trefniadau i lansio Metro’r Gogledd-ddwyrain.

Comisiynu Cyfoeth Naturiol Cymru i lunio canllawiau drafft ar sensitifrwydd tirluniau

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo gwaith i gomisiynu canllawiau cynllunio ar sensitifrwydd tirluniau mewn perthynas â datblygiadau ynni adnewyddadwy, y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymgymryd ag ef.

Cyflenwi tai a’r system gynllunio – llythyr i Benaethiaid Cynllunio

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ysgrifennu at Benaethiaid Cynllunio yng Nghymru i amlinellu rôl Cynllunio o ran helpu i gyflenwi tai.

Newid yr oedran ar gyfer brechu yn erbyn yr eryr

02 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i newid yr oedran ar gyfer y rhaglen frechu yn erbyn yr eryr o 78 i 77 oed, o 1 Ebrill 2017.

Panel Rhithiol Argymell Buddsoddiad – 15 Rhagfyr

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer un busnes.

DIFFUSION: G?yl Ryngwladol Ffotograffiaeth Caerdydd 2017

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddarparu cyllid grant i gefnogi Diffusion: G?yl Ryngwladol Ffotograffiaeth Caerdydd 2017.

Cyfarfod Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol – 10 Ionawr 2017

01 Mawrth 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn y sector gwyddorau bywyd.

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyd-Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chyngor Dinas Caerdydd mewn perthynas â Metro De Cymru.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 10 Ionawr 2017

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 10 Ionawr 2017

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cais i newid statws ad-daladwy cyllid i fusnes.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyfleoedd pellach i wneud cais i Gynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 8 Tachwedd 2016

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 15 Tachwedd 2016

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau fusnes.

Cyllid corfforaethol, cymorth gwladwriaethol a chyngor cyfreithiol ar gyfer y Sector Cynhyrchu P?er a Dur

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo darparu cyngor arbenigol i gefnogi prosiect gweithgynhyrchu cwmni yng Nghasnewydd.

Cynnig Amgen: Archif Rhaglan

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dyrannu Archif Rhaglan yn barhaol i Archif Gwent yn lle treth etifeddiant.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 1 Tachwedd 2016

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 15 Tachwedd 2016

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 6 Rhagfyr 2016

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn y sector gwyddorau bywyd.

Cymeradwyaeth mewn perthynas â Chorff o Bersonau – Only Boys Aloud

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo Cymeradwyaeth Corff o Bersonau mewn perthynas ag Only Boys Aloud.

Achosion Busnes Cyfalaf Addysg ac Ysgolion y 21ain Ganrif – Chwefror 2017

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf, ar 20 Chwefror 2017, fel y gallant symud ymlaen i gam nesaf y broses ar gyfer achosion busnes a/neu i’r cam o ddyrannu cyllid.

Rhaglen Ymweliadau/Digwyddiadau Masnach Bwyd a Diod y DU a Rhyngwladol 2017-2020

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a Phrif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo cyllid i ddarparu rhaglen o ymweliadau/digwyddiadau masnach bwyd a diod ar lefel y DU ac yn rhyngwladol ar gyfer 2017-2020.

Taliadau Uniongyrchol a Chyfnewid Gwybodaeth

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid teithio a chynhaliaeth ar gyfer y grŵp rhanddeiliaid taliadau uniongyrchol sydd wedi’i ailgynnull.

Dadansoddiad o’r cymhelliant i ddeintyddion aros yn y maes neu adael – data Cymru

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyllido gwaith gan NHS Digital i ddatblygu data ar gymhelliant deintyddion yng Nghymru i aros yn y maes neu adael.

Argymhellion y Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Gwaed, Meinwe ac Organau i leihau’r risg o drosglwyddo feirws hepatitis E

01 Mawrth 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar yr argymhelliad diweddaraf o ran Diogelwch Gwaed, Meinwe ac Organau i leihau’r perygl o drosglwyddo feirws hepatitis E i gleifion drwy gynnyrch gwaed; cytunwyd y bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi’r holl fesurau ar waith i sgrinio 100% mewn perthynas â hepatitis E o fis Ebrill 2017.

Adolygiad o Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

28 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo adolygiad o Amgueddfa Cymru a chostau cysylltiedig.

Fferm Solar Cyngor Sir Fynwy

28 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i neilltuo arian o Gronfa Twf Gwyrdd Buddsoddi i Arbed i Gyngor Sir Fynwy ar gyfer dylunio a gosod system solar PV 5MW ar y llawr a gwaith cysylltiedig.

Ailgyfalafu’r buddsoddiad yn Salix Finance

28 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar fuddsoddi arian mewn Salix Finance, i fuddsoddi mewn arbed ynni yn sector gyhoeddus Cymru trwy gronfa Salix.

Rhagair y Gweinidog i Adroddiad System Rheoli Archwiliadau Amgylcheddol Lleol Cadw Cymru’n Daclus 2016-17

28 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar Ragair y Gweinidog ar gyfer Adroddiad System Rheoli Archwiliadau Amgylcheddol Lleol Cadw Cymru’n Daclus 2016-17.

Y Diweddaraf am y Gwasanaeth Lymphoedema Paediatrig

28 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ddarparu £5000 i gefnogi diwrnod addysg i blant a theuluoedd am lymphoedema ac ar gyfer cynhyrchu fideo hyfforddi lymphoedema at ddibenion addysgol ehangach.

Addasiadau Ariannu i Fframwaith Contractyddol Fferyllfeydd Cymunedol diwedd blwyddyn 2016-17

28 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gynnydd dros dro i daliadau practis ar gyfer contractwyr fferyllfeydd cymunedol, yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynnal lefelau buddsoddi mewn fferyllfeydd cymunedol yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

Cyngor Ynys Môn – Cais am ailbroffilio

22 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ailbroffilio’r cyllid sydd wedi’i neilltuo o fewn rhaglen buddsoddi cyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cyngor Ynys Môn.

Prosiectau Cyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 2016-27 sydd yn yr arfaeth

22 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo 9 cynnig ar gyfer neilltuo cyfalaf ychwanegol o gronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 2016/27 ar gyfer prosiectau sydd yn yr arfaeth. Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo hefyd ddyraniadau cyfalaf ychwanegol ar gyfer 2 brosiect sy’n perthyn i’r rhaglen hon yn Sir y Fflint.

G?yl Gomedi Machynlleth 2017 - 2018

22 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i neilltuo grant ar gyfer cynnal a marchnata G?yl Gomedi Machynlleth 2017 a 2018.

Taflen Wybodaeth am Fetro’r Gogledd Ddwyrain

22 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyhoeddi a lansio Taflen Wybodaeth Metro’r Gogledd Ddwyrain .

Costau Cyfreithiol Materion Eiddo

22 Chwefror 2017

Gofynnwyd i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith gymeradwyo costau cyfreithiol ar gyfer materion sy’n ymwneud ag eiddo.

Ariannu Sgiliaith a Phrosiect Addysg Bellach

22 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes a’r Gymraeg wedi cytuno i ddarparu grantiau i Sgiliau a Cholegau Cymru yn ystod 2017-18.

Cynigion Cyfathrebu â Rhieni 2017-18

21 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant wedi cytuno ar y cyllid ar gyfer y blaenoriaethau o dan y gyllideb Cyfathrebu â Rhieni ar gyfer 2017-18 hyd at gyfanswm o £400,000.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

21 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo mwy o gyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf yng Nghaerdydd a Merthyr Tudful yn 2016-17, ac wedi rhoi cymeradwyaeth i newid proffil y cyllid ar gyfer prosiectau Gofal Dydd Treharris a Trinity ym Merthyr Tudful fel ei fod yn mynd ymlaen i mewn i 2017-18.

Y Cymhellion Recriwtio wedi’u Targedu a fydd ar gael ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon – Blwyddyn Academaidd 2017/18

21 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar y cymhellion wedi’u targedu ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon a fydd ar gael i fyfyrwyr cymwys a fydd yn dechrau ar gyrsiau ôl-radd hyfforddi athawon sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig, ym mlwyddyn academaidd 2017/18.

Cofrestru Tir Ar-lein er mwyn gwella’r modd y mae’r system Enwau Daliadau yn cael ei gweinyddu

21 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cyllid i Daliadau Gwledig Cymru roi proses ar-lein ar waith ar gyfer cofrestru tir a gwneud newidiadau er mwyn lleihau effaith weinyddol y ffordd newydd o redeg y prosiect Enwau Daliadau.

Adrodd o dan Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

21 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar system i’w defnyddio yn y dyfodol i adrodd ar y targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon t? gwydr a osodwyd yn Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd (2010).

Credyd cynhwysol – cymhwysedd i gael cymorth gyda chostau ar gyfer triniaeth gan y GIG

21 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyflwyno, o 1 Ebrill 2017 ymlaen, ddau drothwy incwm ar gyfer pobl sy’n cael Credyd Cynhwysol wrth benderfynu a ydynt yn gymwys i gael triniaeth ddeintyddol a phrofion llygaid am ddim, cymorth tuag at gost sbectol, ac ad-dalu costau teithio i’r ysbyty pan fyddant o dan ofal meddyg ymgynghorol.

Gosod copi o Amcangyfrif o Incwm a Gwariant Comisiynydd y Gymraeg 2017-18 gerbron y Cynulliad Cenedlaethol

20 Chwefror 2017

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i osod copi o Amcangyfrif o Incwm a Gwariant Comisiynydd y Gymraeg 2017-18 gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudiaeth ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

20 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cais am gyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16, ynghyd â chais am gyllid ar gyfer newid mewn rhaglen astudiaeth y cytunwyd arni.

Grant i hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg

20 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i neilltuo grantiau i hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ar gyfer y cyfnod 2017-18.

Gwariant Cymru o Blaid Affrica 2017/18

20 Chwefror 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo cyllideb Cymru o Blaid Affrica ar gyfer 2017/18.

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Ltd

20 Chwefror 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi rhoi sêl eu bendith i ddatblygu gweledigaeth a chenhadaeth newydd i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Ltd.

Caffael system dros dro i reoli asedau eiddo

20 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo caffael System Rheoli Asedau Eiddo.

Cyllid ar gyfer Swyddogion Datblygu’r Cyfnod Sylfaen yn y Sector Gwirfoddol 2017-18

20 Chwefror 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i barhau gyda’r gefnogaeth ariannol i sefydliadau ymbarél gofal plant a’r blynyddoedd cynnar er mwyn cyflogi Swyddogion Datblygu’r Cyfnod Sylfaen.

Cynllun Gweithredu Diwygiedig ar gyfer Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru

20 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi diweddariad ynghylch Strategaeth 2011 ar gyfer Rheoli Ceirw Gwyllt yn Nghymru, gan nodi’r camau gweithredu arfaethedig ar gyfer 2017-2022.

Adolygiad canol-blwyddyn o Gynllun Cyflawni Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru

20 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r Adolygiad canol-blwyddyn o Gynllun Cyflawni Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru 2016/17 a bydd yn cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig.

Cyflawni Cymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig yn y dyfodol

20 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar drefniadau i gyflawni Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 yn y dyfodol.

Gwefannau’r Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu ac Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru

20 Chwefror 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y dylai gwefan y Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu ddod yn rhan o wefan gorfforaethol Llywodraeth Cymru, ac y dylai gwefan Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru gael ei chynnal gan Galw Iechyd Cymru.

Trefniadau cyllidebol Gofal Cymdeithasol Cymru

20 Chwefror 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar drefniadau cyllidebol Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer 2017-18.

Cyllid ar gyfer theatr 1 a chyfleusterau adferiad yn Ysbyty Bronglais

20 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gyllid o £2.153m yn 2017-18 ar gyfer gwaith ar theatr 1 a chyfleusterau adferiad yn Ysbyty Gyffredinol Bronglais, Aberystwyth.

Ysgol Haf Coleg yr Iesu Rhydychen Awst 2017 

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gyllid Llywodraeth Cymru i gynllun peilot ysgol haf ar gyfer myfyrwyr Seren ym Mhrifysgol Rhydychen.

16 Chwefror 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar ymateb i’r ymgynghoriad ynghylch cynllun blynyddol arfaethedig Ofcom 2017-18.

Cynllun y Bathodyn Glas

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant i gynnal gweithdai ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru i’r awdurdodau lleol.

A55 Abergwyngregyn i Tair Meibion

16 Chwefror 2017

Gwaith Draenio Uwch – Dyfarnu Contract Adeiladu Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ariannu dyfarnu’r contract ar gyfer gwaith adeiladu Gwaith Draenio Uwch yr A55 Abergwyngregyn i Tair Meibion drwy Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru i Jones Bros (Rhuthun).

Gwasanaeth Cynghori Annibynnol y Bathodyn Glas – Aildendro Contract

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant ar ymarfer caffael ar gyfer Gwasanaeth Cynghori Annibynnol.

Cymeradwyo Grantiau Ymweld Datblygu Busnes Dramor ar gyfer 2017/18

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo darpariaeth Cymorth Datblygu Busnes Dramor i gwmnïau.

A487 Ffordd Osgoi Caernarfon a Bontnewydd – Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gynnal Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ar gyfer yr A487 Ffordd Osgoi Caernarfon a Bontnewydd.

Ystyriaethau cyfreithiol ac ariannol ynghylch Cyllid Grant i Gyngor Celfyddydau Cymru i sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth.

Manylebau technegol Band B

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddatblygu’r manylebau technegol ar gyfer Band B y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, yn unol ag argymhelliad y Panel Buddsoddi Cyfalaf.

Cyhoeddi Adroddiad Adran 80

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar y ddogfen Return of expenditure incurred and prosecutions taken under the Animal Health Act 1981 and incidences of disease in imported animals for the year 2016, a’i gyhoeddi.

Cyhoeddi Dogfennau Cymeradwy sydd wedi’u hail-ddylunio

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Dogfennau Cymeradwy Rheoliadau Adeiladu Cymru, sydd wedi’u hail-ddylunio, ar y pynciau canlynol:

Cyhoeddi Dogfennau Cymeradwy sydd wedi’u hail-ddylunio

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Dogfennau Cymeradwy Rheoliadau Adeiladu Cymru, sydd wedi’u hail-ddylunio, ar y pynciau canlynol:

Polisi D?r Daear: Codau Ymarfer a chanllawiau technegol

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnwys tri Cod Ymarfer ar gyfer Diogelu D?r Daear, ac i’w cyhoeddi.

Ymadael â Cymru Effeithlon

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gau Cymru Effeithlon ar 30 Medi 2017.

Ymestyn y Parth Atal Ffliw Adar 28 Chwefror – 30 Ebrill

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r trefniadau arfaethedig ar gyfer Parth Atal Ffliw Adar newydd yng Nghymru.

Costau diweddaru a rheoli Cronfa Benthyciadau Ynni Lleol

16 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar lefel y ffi rheoli i reolwr y gronfa, Cyllid Cymru, ar gyfer y Gronfa Benthyciadau Ynni Lleol.

Siarter Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol Ewrop

15 Chwefror 2017

Cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes gyflwyniad y pumed Adroddiad Cyfnodol ar weithredu Siarter Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol Ewrop.

Cytuno ar Bapur Tystiolaeth ar gyfer ymddangosiad Ysgrifennydd y Cabinet gerbron y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 16 Chwefror

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar y papur tystiolaeth.

Ailddosbarthu Cronfeydd a Ddadneilltuwyd (Cam 1) Benthyciadau Canol Trefi

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ailgylchu cronfeydd benthyg trafodiadau ariannol a ddadneilltuwyd o Gam 1 y Cynllun Benthyciadau Canol Trefi o fewn yr un cyfnod.

Cymorth i astudiaeth ddichonoldeb parth arddangos tonnau

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddarparu cymorth i astudiaeth ddichonoldeb parth arddangos tonnau yn Sir Benfro.

Gwaredu tir ym Mhen-y-bont ar Ogwr

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthiant rhydd-ddaliadol 1.27 erw o dir ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwyno ceisiadau i Banel Buddsoddi’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg ar 2 Chwefror 2017

15 Chwefror 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid yn 2016-17 ar gyfer 1 cais newydd dan y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

Trosglwyddiadau Cyllideb Is-adran y Gymraeg 2017-18

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo trosglwyddiadau cyllideb Is-adran y Gymraeg ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18.

Trefnu Gweithdy Cydweithio a Datblygu Economaidd Cymru 2017

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i’r cynigion i symud ymlaen ag agweddau adeiladu gallu y gwaith diwygio Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru drwy drafod gyda’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd.

Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i’r dull gweithredu diwygiedig i sicrhau manteision cymunedol o’r buddsoddiadau yn y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif.

Grant sengl yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i Awdurdodau Lleol ar gyfer 2017-18

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar drefniadau i ddyrannu Grant Refeniw Sengl Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i Awdurdodau Lleol yn ystod 2017-18.

Cyllid ar gyfer Cynllun Lliniaru Llifogydd Aber Bach - Adeiladu

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi grant rheoli perygl llifogydd i Gyngor Sir Penfro er mwyn helpu gyda chostau adeiladu cynllun lliniaru llifogydd, er mwyn lleihau’r perygl o lifogydd yn Aber Bach, Sir Benfro.

Tynnu yn ôl y cynnyrch Glyphosad sy’n cynnwys Talowamin Polyethocsyledig

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno â chyngor y Pwyllgor Arbenigol Annibynnol ar Blaladdwyr y dylid dirymu awdurdodiad cynnyrch glyphosad sy’n cynnwys Talowamin Polyethocsyledig yn unol â’r cyfnod gras safonol a bennwyd yn Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009.

Dyfarnu Grantiau Cyfalaf i Awdurdodau Lleol dan y Rhaglen Newid Gydweithredol 2016-17

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cyllid cyfalaf ychwanegol dan y Rhaglen Newid Gydweithredol i chwech o awdurdodau lleol (Ynys Môn, Blaenau Gwent, Sir y Fflint, Powys, Abertawe, Bro Morgannwg) yn 2016-17 er mwyn helpu i wella’r gwasanaethau ailgylchu. Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar gyllid cyfalaf ychwanegol i Wrecsam.

Gemau Cymru 2017

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid yn 2017/18 i helpu i gyflawni Gemau Cymru 2017.

Arolwg omnibws rhoi organau

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i fonitro agweddau’r cyhoedd tuag at roi organau drwy gynnwys cwestiynau yn yr arolwg omnibws ddwywaith y flwyddyn, ym mis Mawrth a mis Medi, hyd at fis Mawrth 2020.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cymeradwyo cyllid ar gyfer Atodiad yr Achos Cyfiawnhad Busnes Newyddenedigol ac Obstetrig – Ysbyty Athrofaol Cymru Cam 2 a 3

15 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi £11.952m o gyllid Llywodraeth Cymru rhwng 2016-17 a 2018-19 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer adeiladu adeilad o fewn cwrt i gadw dau sganiwr MRI yn Ysbyty Athrofaol Cymru a phrynu dau sganiwr MRI symudol arall ar wahân.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

13 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo newidiadau i brosiectau cyfalaf Dechrau’n Deg ym Mlaenau Gwent, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Gwynedd; mae hefyd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect newydd yn y Fflint. Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect cyfalaf newydd yn Sealand, Sir y Fflint.

Achosion Busnes y Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – Ionawr 2017

13 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r achosion busnes a argymhellwyd gan y Panel Cynghori ar Fuddsoddi Cyfalaf ar 24 Ionawr 2017.

Cynllun Addysg Bellach ac Addysg Uwch y Weinyddiaeth Amddiffyn – y Flwyddyn Ariannol 2017-18

13 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i barhau â chynllun Addysg Bellach ac Addysg Uwch y Weinyddiaeth Amddiffyn yn y flwyddyn ariannol 2017-18.

Gwobrau Addysgu

13 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r trefniadau ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2017.

Glastir Uwch 2018

13 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i agor rownd arall ar gyfer Glastir Uwch o dan Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-2020.

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymgynghoriad y DU ar Lo – Chwefror 2017

09 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ymateb i ymgynghoriad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar gynnig i roi’r gorau i gynhyrchu p?er drwy losgi glo yn barhaus erbyn 2025.

Deintyddiaeth y GIG – y blaenoriaethau a rhaglen waith ar gyfer y dyfodol

09 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar fesuriadau i wella iechyd y geg a gwasanaethau deintyddol.

Cyllid ar gyfer Bagiau Llyfrau Dechraun Deg'

08 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid i brynu bagiau llyfrau Dechraun Deg ar gyfer 2017-18.'

Hawliad Trydydd Parti

08 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi cymeradwyo taliad mewn perthynas â hawliad trydydd parti.'

Benthyciad Ychwanegol a Newidiadau i Gytundebau mewn perthynas ag adfer safleoedd

08 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi cymeradwyo'r benthyciad ychwanegol a'r newidiadau i'r Cytundebau presennol mewn perthynas ag adfer safleoedd.'

Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif a Band B y Rhaglen Addysg: Achos Amlinellol Strategol

08 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr Achos Busnes hwn, syn cynnig sylfaen a dull cyllido Band B y Rhaglen.'

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017

08 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyor gwariant ym mlwyddyn ariannol 2017-18 mewn perthynas â Digwyddiad a Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017.'

Caffael Cymorth Cyfreithiol ac Archwilwyr ar gyfer Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

07 Chwefror 2017

Maer Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith wedi cytuno ar gynnal ymarfer tendro i benodi cymorth cyfreithiol ac archwilwyr ar gyfer Contract presennol prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.'

Gwasanaethau Cysylltedd Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

07 Chwefror 2017

Maer Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith wedi cytuno ar daliad mewn perthynas â Gwasanaethau Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.'

Grant Datblygu Eiddo

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi cymeradwyo dyfarnu Grant Datblygu Eiddo i dalu tuag at gostau gwasanaethu tir cyflogaeth.'

Targedau Derbyn Addysg Gychwynnol sy’n Seiliedig ar Gyflogaeth i Athrawon – Blwyddyn Academaidd 2017/18

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar sicrhau bod lleoedd ar gael ar gynlluniau hyfforddi seiliedig ar gyflogaeth i athrawon, syn arwain at Statws Athro Cymwysedig ym mlwyddyn academaidd 2017/18.

Gwerthu Tir, Resolfen

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Resolfen.'

Cais ar gyfer Cyllideb Cronfa Ddata Arholiadau Cymru

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo cyllid i dalu am ymarfer tendro er mwyn cael contract i reoli Cronfa Ddata bresennol Arholiadau Cymru.

Y Pwyllgor ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol - Penodi Dirprwy Gadeirydd

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar benodi Campbell Gemell yn Ddiprwy Gadeirydd y Pwyllgor ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol.

Cyllid i Cadwch Gymrun Daclus weithredu'r rhaglen Eco-Sgolion yn 2017/18'

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid i Cadwch Gymrun Daclus weithredu cynllun Eco-Sgolion ym mlwyddyn ariannol 2017/18.'

Y Newyddion Diweddaraf ar Broffylacsis Cyn-gysylltiol (PrEP) ar gyfer HIV

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi papur tystiolaeth gan y Grŵp Arbenigol ar HIV ar ddefnyddio cyffur proffylactig cyn-gysylltiol (PrEP) ar gyfer HIV. Maent hefyd wedi cytuno ar gomisiynu Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynhyrchu canllawiau ar ddefnyddio PrEP ar gyfer y rhai hynny sydd eisoes yn cael y cyffur y tu allan ir GIG.'

Dyrannu Cronfa Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg 2016

07 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i ariannu 11 o brosiectau newydd y Gronfa Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg yn dilyn yr alwad agored yn 2016.

Cyllid yn Parhau i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer 2017-18

06 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid grant i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer 2017-18 (yn unig) er mwyn i'r cymorth ariannol ar gyfer y tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol barhau.

Penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Offeryn Penodi Safonol

06 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi Stephen Williams i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Gwasanaeth yr Amgylchedd Hanesyddol (Cadw) 2016-17 Diwedd amrywiad 3ydd Chwarter i raglen Gyfalaf

06 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r amrywiadau arfaethedig o safbwynt gwariant o fewn y dyraniad cymeradwy o gyllid cyfalaf (£4.791 miliwn) ar gyfer Gwasanaeth yr Amgylchedd Hanesyddol (Cadw) yn 2016-17 a’r materion cysylltiedig ac allweddol i’w cyflawni.

Ardal Fenter Glyn Ebwy – Newidiadau Arfaethedig i Ffiniau

06 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i estyn ffiniau Ardal Fenter Glyn Ebwy i gynnwys safleoedd ar Ystad Ddiwydiannol Tafarnaubach, Ystad Ddiwydiannol Waun y Pound a Pharc Victoria/yr ?yl.

Cyllid i gefnogi pobl sydd ag anableddau dysgu

06 Chwefror 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cefnogi gwasanaethau ym maes anableddau dysgu.

Opsiynau ar gyfer mynd i’r afael â chostau ailstrwythuro yn Career Choices Dewis Gyrfa

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i roi cymorth ariannol ychwanegol er mwyn helpu gyda chost yr ailstrwythuro y mae angen ei wneud er mwyn caniatáu i Career Choices Dewis Gyrfa Ltd ddwyn cyllideb wedi’i mantoli ymlaen ym Mlwyddyn Ariannol 2017-18.

Cyllid cyfalaf i helpu Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i ymateb, ar ran Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, i bobl sydd wedi syrthio ond heb gael eu hanafu

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno bod Llywodraeth Cymru yn rhoi swm o hyd at £125,000 yn 2016-17 ar gyfer offer cyfalaf i helpu Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i ymateb, ar ran Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, i bobl sydd wedi syrthio ond heb gael eu hanafu.

Rhentu Doeth Cymru ? Cymorth ariannol ar gyfer gweithgareddau ychwanegol yn ystod y cyfnod yn arwain at y dyddiad cau ar gyfer cydymffurfio

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer y gweithgareddau ychwanegol y bydd Rhentu Doeth Cymru yn ymgymryd â hwy yn ystod y cyfnod yn arwain at weithredu camau gorfodi (Tachwedd 2016).

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer 2016-17 ? Dyraniad Ychwanegol

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyrannu arian ychwanegol o’r Grant Trafnidiaeth Leol i Awdurdodau Lleol ym Mlwyddyn Ariannol 2016-17.

Adolygiad o’r Model Traffig ar gyfer Wylfa Newydd

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gynnal adolygiad o’r Model Traffig ar gyfer Pont Britannia.

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gynnig buddsoddi ar gyfer Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru ac ar y pecyn cyllido y bydd ei angen yn y dyfodol. Hefyd, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi nodi’r argymhellion a gyflwynwyd i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ac wedi cytuno wedi hynny i roi cyllid o’r Cronfeydd wrth Gefn yn 2016-17 er mwyn cefnogi’r pecyn cyllido cyffredinol.

Costau cyfreithiol ar gyfer materion yn ymwneud ag eiddo

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo costau cyfreithiol ar gyfer materion yn ymwneud ag eiddo.

Seilwaith Trawsffiniol

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyfraniad ariannol ar gyfer y gwaith o ddatblygu prosbectws “Dinas-ranbarth Mersi a’r Ddyfrdwy – Datgloi ein Gwir Botensial”.

Cymorth Ardal Fenter ar gyfer Parth Arddangos Ynni Môr Morlais

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi £65,000 o gyllid refeniw i brosiect Ynni Môr Morlais ym Mlwyddyn Ariannol 16/17.

Penodiadau i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y caiff y Comisiwn Brenhinol ddechrau’r broses o benodi Comisiynwyr newydd.

Penderfyniad Terfynol ar Apêl Gynllunio a Adferwyd ar gyfer Datblygiad Preswyl ar Dir i’r Gogledd o Heol Pandy, Bedwas, Caerffili

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ganiatáu apêl gynllunio ac i roi caniatâd cynllunio, yn ddarostyngedig i amodau, mewn cysylltiad â chais cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ar dir i’r gogledd o Heol Pandy, Bedwas, Caerffili.

Cyngor ac Argymhellion am y bwriad i sefydlu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar gyfer llamhidyddion

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn y cyngor ac wedi cytuno bod y safleoedd arfaethedig ar gyfer gwarchod llamhidyddion yn cael eu cyflwyno i’r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn cael eu mabwysiadu’n ffurfiol.

Cyngor ac Argymhellion am y bwriad i sefydlu ac i estyn Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ar gyfer adar môr

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno bod y tair ardal (fel y maent yn berthnasol i Gymru ) y bwriedir eu sefydlu a’u hestyn er mwyn gwarchod adar môr yn gymwys i’w categoreiddio’n Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac y dylid eu cyflwyno’n ffurfiol i’r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn cael eu cynnwys yn y rhwydwaith Ewropeaidd. Yr ardaloedd hynny yw Skomer, Sgogwm a’r Moroedd oddi ar Sir Benfro, Môr-wenoliaid Ynys Môn a Gogledd Bae Ceredigion.

Ymgynghoriad ar Gylchlythyr Drafft ar Sipsiwn a Theithwyr

02 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi, at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn para 12 wythnos, Gylchlythyr drafft diwygiedig ar Sipsiwn a Theithwyr, sy’n rhoi cyngor wedi’i ddiweddaru i Awdurdodau Cynllunio Lleol ar ddarparu safleoedd cynaliadwy ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

Cronfa Trechu Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cyngor Gwynedd – Cais i Ailbroffilio – Ionawr 2017

01 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y ceir ailbroffilio’r cyllid a ddyrannwyd o fewn rhaglen buddsoddi cyfalaf Cyngor Gwynedd ar gyfer Trechu Tlodi o dan y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid o flwyddyn ariannol 2016/17 i 2017/18.

Achosion Busnes ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

01 Chwefror 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno y caiff yr Achos Busnes ar gyfer Cyngor Sir Powys, a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf ar 24 Ionawr 2017, symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a’r cam dyrannu cyllid.

Gwerthu eiddo yn y Drenewydd, Powys

01 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu eiddo yn y Drenewydd, Powys.

Y Dyfarniad Cyllid i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru er mwyn gwneud rhagor o waith mewn perthynas â’r Gymraeg

01 Chwefror 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar y Dyfarniad Cyllid i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) er mwyn gwneud rhagor o waith mewn perthynas â’r Gymraeg drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2016/17. Mae’r gwaith yn cynnwys adolygiad o sut y mae’r Dystysgrif Cymhwysedd Cyfrwng Cymraeg yn gweithio, pecyn adnoddau, ac adolygiad o Gynllun Colegau Cymru.

Defnyddio cronfeydd y Rhaglen i sicrhau bod prentisiaethau yn fwy hyblyg a hygyrch

31 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i ddefnyddio cronfa Rhaglenni i sicrhau bod prentisiaethau yn fwy hyblyg a hygyrch.

Cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer erthygl yn atodiad y Times ar Addysg Uwch ar ragoriaeth ymchwil i bynciau STEM yng Nghymru

31 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno gyda Cymdeithas Ddysgedig Cymru i ariannu ar y cyd y gost o gyhoeddi erthygl sy’n manylu ar waith ymchwil a rhagoriaeth addysgol mewn atodiad arbennig yn y Times ar Addysg Uwch.

Cyllid Cymraeg i Oedolion

31 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Oes wedi cytuno i roi cyllid rheolaidd a grant datblygu i Gymraeg i Oedolion ar gyfer y cyfnod 1 Awst 2017 – 31 Gorffennaf 2018. Hefyd cymeradwywyd cyllid ychwanegol ar gyfer datblygu a darparu cyrsiau Cymraeg yn y gweithle ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018.

Y Broses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

31 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â dyrannu hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol o Gronfa Genedlaethol y Cynllun.

Y Broses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

31 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chynnwys gwerth hawliau Cynllun y Taliad Sengl sydd wedi eu lesio wrth gyfrifo dyraniad o hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol.

Y Broses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

31 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chynnwys gwerth hawliau Cynllun y Taliad Sengl sydd wedi eu lesio wrth gyfrifo dyraniad o hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol.

Y Broses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

31 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â dyrannu hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan gategori Ffarmwr Ifanc Cronfa Genedlaethol y Cynllun.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn ymweld â Seafood Expo Global, Brwsel ar 25 Ebrill 2017

31 Ionawr 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar achos busnes i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ymweld â Seafood Expo Global ym Mrwsel.

Panel Goruchwylio Annibynnol – Tawel Fan

31 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i sefydlu panel goruchwylio annibynnol i gadarnhau uniondeb ymchwiliad annibynnol y Gwasanaeth Cynghori ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HASCAS) i’r ‘pryderon ynghylch gofal cleifion unigol ward Tawel Fan’ ac adolygiad Donna Ockenden ar y trefniadau llywodraethu.

Argymhelliad Negyddol Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan o gyfarfod Rhagfyr 2016

31 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon wedi cytuno i gefnogi y cyngor negyddol gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan ar ddefnyddio Ferric maltol (Feraccru(r)) ar gyfer trin anemia o ganlyniad i ddiffyg haearn mewn oedolion sydd â chlefyd llid y coluddyn.

Effeithiau trawsffiniol yr ardoll brentisiaethau

27 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer darparu Prentisiaethau ar gyfer prentisiaid sy’n cael eu cyflogi yng Nghymru.

Ceisiadau am gyllid i’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg

27 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer 2 gais newydd o dan y Rhaglen Sgiliau Hyblyg, a hynny ar gyfer 2016-17

Ymchwil i leihau gwastraff

27 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gomisiynu ymgynghorwyr i wneud ymchwil a pharatoi gwerthusiad llawn o’r gost a’r manteision sy’n gysylltiedig â’r ymyriadau i godi lefelau atal gwastraff ac ailgylchu, a hefyd lleihau ysbwriel o dan Gynllun Cyfrifoldeb Estynedig gan Gynhyrchwyr

Ymateb i adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Ynni D?r

27 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ddull gweithredu arfaethedig ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad ac argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Ynni D?r, ac wedi cytuno hefyd i ysgrifennu at Brif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Ynni D?r Prydain a Phrif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ymateb i’r ymgynghoriad ar ddiwygio ffïoedd trwyddedu morol

27 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar ddiwygio ffioedd trwyddedu morol a thaliadau cysylltiedig yng Nghymru; ac i fwrw ymlaen â’r cynigion yr ymgynghorwyd arnynt.

Cynllun Polisi Prentisiaethau

26 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i gyhoeddi fersiwn derfynol y Cynllun Polisi Prentisiaethau, sef ‘Cysoni’r model prentisiaethau ag anghenion pobl Cymru’.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni ar Ionawr a Chwefror 2017

26 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r taliadau sy’n ddyledus ym mis Ionawr a mis Chwefror 2017 o dan drefniadau presennol y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni.    

Cynllun Cyflawni ar gyfer Marchnata Busnesau

26 Ionawr 2017

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet/y Gweinidog dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer gweithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer Marchnata Busnesau ar gyfer Ch2-Ch4 2016/17

Ymgyrch i godi hyder byd busnes

26 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet/ y Gweinidog dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r gwariant ar gyfer cynnal ymgyrch i godi hyder byd busnes

Ymateb i gwestiynau ysgrifenedig ynghylch maglau

26 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig mewn ymateb i gyfres o gwestiynau ar y defnydd o faglau yng Nghymru, ac mae hefyd wedi anfon nodyn ato ynghylch y cyfarfod o randdeiliaid a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016 i drafod y Cod Arferion Gorau ar gyfer defnyddio maglau i reoli llwynogod.

Taliadau Cleifion Deintyddol 2017-18

26 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gynyddu taliadau deintyddol cleifion 2.5 y cant o fis Ebrill 2017. Bydd yr incwm ychwanegol a godir yn cael ei ailfuddsoddi yng ngwasanaethau deintyddol y GIG.

Ceisiadau cyllid ar gyfer newidiadau o fewn rhaglenni astudio y cytunwyd arnynt mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i geisiadau cyllid ar gyfer newidiadau o fewn rhaglenni astudio y cytunwyd arnynt mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol.

Cymeradwyo BEL Darpariaeth Addysg Bellach 2017-18

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi rhoi cymeradwyaeth derfynol i’r BEL Darpariaeth Addysg Bellach ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-18.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg 2016-18

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo prosiectau cyfalaf ar gyfer 2016-17 yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe a fydd yn cynorthwyo i roi’r rhaglen Dechrau’n Deg ar waith; a hefyd wedi cymeradwyo nifer o brosiectau cyfalaf ledled Cymru ar gyfer 2017-18.

New Sandfields Aberafan ac Afan

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y caiff Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ddod yn gyfrifol am y rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf a Cymunedau am Waith yn ardal glwstwr Sandfields ac Aberafan.

Cyhoeddi Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-20

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y gellir cyhoeddi’r ddogfen newydd, Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cymru: Llyfrgelloedd cysylltiedig ac uchelgeisiol: chweched Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-20.

Prisiau mynediad yn eiddo Cadw 2017-18

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i’r polisi prisiau mynediad yn eiddo Cadw ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.

Yr Ail Gyllideb Atodol

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y dyraniadau cyllidebol terfynol ar gyfer MEG yr Economi a’r Seilwaith, i’w cynnwys yn yr ail gyllideb atodol. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Llesiant wedi cytuno ar drosglwyddiad cyllidebol rheolaidd o MEG yr Economi a’r Seilwaith yn dilyn newid cyfrifoldebau portffolio. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi nodi’r argyhellion ac wedi cytuno y gellir symud y dyraniadau cronfeydd cyfalaf.

Cyhoeddi’r Astudiaeth ar Gyflogaeth yn y Sector Gwastraff Trefol a cheisio cymeradwyaeth i ddarparu rhagair i’r adroddiad

25 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y gellir cyhoeddi’r adroddiad “Cyflogaeth yn y Sector Gwastraff Trefol yng Nghymru” ac wedi cymeradwyo’r rhagair.

Dealltwriaeth Ewropeaidd o addysg a hyfforddiant galwedigaethol, Ymweliad a Chynhadledd Bonn

23 Ionawr 2017

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno ar achos busnes ar gyfer Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i ymweld â Bonn yn yr Almaen a mynd i gynhadledd yno rhwng 25 a 27 Ionawr 2017.

Casglu data Blwyddyn 3 Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer casglu data blwyddyn 3 am 12 mis er mwyn helpu i werthuso rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Ehangu Cymunedau am Waith

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y dylid cyflwyno cais i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru am fwy o gyllid, o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, i Raglen Cymunedau am Waith o Ebrill 2018 i Ragfyr 2020, ac arian cyfatebol o £10,436,742.32 i gefnogi’r cais ar gyfer y cyfnod hwnnw.

Cyhoeddi Dyddiaduron Gweinidogion

23 Ionawr 2017

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno ar drefniadau ar gyfer cyhoeddi manylion cyfarfodydd Gweinidogion â sefydliadau allanol a’r digwyddiadau y maent yn mynd iddynt. Caiff yr wybodaeth ei chyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru bob chwarter, a disgwylir y cyhoeddiad cyntaf yn fuan ar ddiwedd y chwarter a ddaw i ben ym Mawrth 2017.

Rhaglen Refeniw MALD – Ailddyrannu Cyllid

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylid ailddyrannu cyllid refeniw i gefnogi ymrwymiadau sy’n parhau o ran gweithredu rhaglen y sector amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.

Contract Ymgynghorwyr Ardrethi

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi Ymgynghorwyr Ardrethi.

Cefnogi’r rhaglen i drawsnewid y system anghenion dysgu ychwanegol

23 Ionawr 2017

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar ddyraniadau cyllid ar gyfer 2016-17 a 2017-18 i helpu i godi ymwybyddiaeth a gweithredu polisi mewn perthynas â’r rhaglen i drawsnewid y system anghenion dysgu ychwanegol.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi gwrthod argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chymeradwyo cais am daliad Ffermwyr Ifanc 2015.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod cais yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â dyrannu hawliau o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol o dan y categori Force Majeure a Phrawf Cynhyrchu Cronfa Genedlaethol Cynllun y Taliad Sylfaenol.

Ymgynghoriad ar gyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig am Dipio Anghyfreithlon ar raddfa fach

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y dylid cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos ar gyflwyno rheoliadau newydd i ganiatáu i awdurdodau gorfodi roi Hysbysiadau Cosb Benodedig am dipio anghyfreithlon ar raddfa fach.

Penodi Aelodau Cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y dylai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro benodi Phil Evans a Tony Young, Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Sir Caerdydd, yn Aelodau Cyswllt o’u bwrdd.

Penodi Aelodau Bwrdd Annibynnol

23 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno y dylid hysbysebu am aelodau annibynnol ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Papur Tystiolaeth Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

19 Ionawr 2017

Cymeradwyodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes gynnwys papur tystiolaeth cyn ymddangos gerbron Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 18 Ionawr 2017.

Cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

19 Ionawr 2017

Cytunodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes y dylid cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar strategaeth ddrafft y Gymraeg.

Penodi Cadeirydd Innovation Point

19 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi Cadeirydd Bwrdd Innovation Point.

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfnewid diwylliannol â China

19 Ionawr 2017

Mae Prif Weinidog Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi cytuno y dylid cefnogi dirprwyaeth fach i ychwanegu at elfen ddiwylliant taith fasnach Llywodraeth Cymru i China ym mis Chwefror 2017.

Cais am drwydded forol ar gyfer Cynllun Lliniaru Llifogydd Little Haven – colli cynefin a mesurau iawndal

19 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r cynigion i sicrhau mesurau iawndal yn ôl y gofyn i gynnal rhwydwaith Natura 2000 yn sgil dyfarnu trwydded forol i Gyngor Sir Penfro ar gyfer cynllun lliniaru llifogydd yn Little Haven, Sir Benfro.

Cymeradwyo’r achos busnes ar gyfer buddsoddi yng ngwasanaethau digidol CCDG

18 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo achos busnes ar gyfer buddsoddi yng ngwasanaethau digidol Careers Choices Dewis Gyrfa.

Gwerthu Picketston House a’r Tir Cyfagos

18 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu Picketston House a’r tir cyfagos yn Sain Tathan.

Menter Canopi’r Gymanwlad (The Queen’s Commonwealth Canopy) - Cyfranogiad Cymru yn y Dyfodol

18 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r enwebiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru y dylai Wentwood Forest, Sir Fynwy fod yn ymgeisydd i’w gynnwys ym menter Canopi’r Gymanwlad.

Astudiaeth hyfywedd o’r broses gynllunio

18 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y dylid cyhoeddi’r adroddiad ymchwil - Longitudinal viability study of the planning process.

Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd – Adolygiad Statudol a Chais am Dystiolaeth 2016

18 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at y Gweinidog dros Fusnesau Bach, Defnyddwyr a Chyfrifoldebau Corfforaethol yn yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ynghylch ymarfer ymgynghori y Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd.

Gwerthu Uned 3, Parc Eco Dyfi, Machynlleth

17 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu Uned 3.

Rhaglen Gyfalaf a Refeniw MALD 2017-18

17 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dyrannu cyllid ar gyfer rhaglen gyfalaf a refeniw MALD (Yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd) yn 2017-18, er mwyn cefnogi ymrwymiadau parhaus o ran darparu rhaglen o weithgarwch yn y sector amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ar gyfer Cyfarfod Ionawr 2017 o Gyngor Adnewyddur Economi'

17 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo papur ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol i’w gyflwyno i Gyngor Adnewyddur Economi.'

Cyhoeddi Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio Cymru Gyfan 2015-2016

17 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r rhagair ac wedi cytuno y dylid cyhoeddi fersiwn ddrafft o Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cymru Gyfan cyn 19 Ionawr 2017.

Hywel Dda – Newyddenedigol – Cyfnod 2

17 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo’r Achos Busnes Amlinellol – yr ail gam mewn proses tri cham i gymeradwyo’r achos busnes ar gyfer buddsoddi cyfalaf yn GIG Cymru – gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer y cyfnod nesaf yn y gwaith o ddatblygu cyfleusterau obstetrig a newyddenedigol yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, gyda chymorth cyllid gwerth £1.209miliwn gan Lywodraeth Cymru i gwblhau’r achos busnes llawn.

Y Gyllideb Byw’n Annibynnol 2017/18

16 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar y rhaglen weithredu a fydd yn cael ei hariannu o’r Gyllideb Byw’n Annibynnol yn 2017/18.

Gwybodaeth am yr hyn a fwriedir ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf ar gyfer 2017-18

16 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno, hyd nes y ceir penderfyniad ar ddyfodol Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, y caiff swyddogion ysgrifennu at sefydliadau sy’n cael eu cyllido o dan Linell Gwariant y Gyllideb at Ddibenion Cymunedol i roi gwybod iddynt y bydd cyllid llawn yn parhau i fod ar gael am chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2017/18, h.y. tan 30 Mehefin 2017.

Cymorth i Brifysgol Abertawe ar gyfer Ymgynghorwyr i’w helpu gyda’r Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi

16 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cymorth ariannol i Brifysgol Abertawe er mwyn ei helpu i baratoi datganiad o ddiddordeb mewn cynnal yr Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi.

Cymorth i Brifysgol Abertawe ar gyfer Ymgynghorwyr i’w helpu gyda’r Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi

16 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cymorth ariannol i Brifysgol Abertawe er mwyn ei helpu i baratoi datganiad o ddiddordeb mewn cynnal yr Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi.

Cais i wneud ymchwil ar effaith deddwriaeth ar welyau haul yng Nghymru

16 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y caiff swyddogion gomisiynu ymchwil ar yr effaith y mae gofynion Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 a Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011 wedi’i chael. Mae Ysgrifennydd y Cabinet a’r Gweinidog wedi cytuno y ceir gwario uchafswm o £25,000 at y diben hwnnw.

Tystiolaeth Ysgrifenedig ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ? Seilwaith Digidol

12 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar dystiolaeth ysgrifenedig ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

Ymgysylltu ar Deithio Llesol

12 Ionawr 2017

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar opsiynau ar gyfer Ymgysylltu ar Deithio Llesol.

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Partneriaeth Llywodraeth Agored y DU – Diweddariad ar Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru

11 Ionawr 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i restru holl weithrediadau Llywodraeth Cymru yn nhrydydd Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Partneriaeth Llywodraeth Agored y DU.

Ymchwil Addasu Arfordir Fairbourne

11 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gymeradwyo’r grant i Gyngor Gwynedd ar gyfer y canlynol: Cynllun Trafod a Chynhwysiant Fairbourne - £51,000 ar gyfer 2016/17, Cynllun Meistr Fairbourne - £68,000 yn dechrau yn 2016/17 am 3 mlynedd.

Cyllid ychwanegol i’r Ymddiriedolaeth Thalidomide ar gyfer y cyfnod Ebrill 2017 – Mawrth 2023

11 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gynnydd blynyddol o 3.4 y cant i’r Ymddiriedolaeth Thalidomide i’r taliad grant blynyddol presennol i helpu y rhai hynny sydd wedi goroesi ar ôl thalidomide yng Nghymru.

Y Rhaglen Benthyciadau Canol Trefi (Cyfnod 3)

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar y dyraniadau cyllid ar gyfer cyfnod 3 o’r rhaglen Benthyciadau Canol Trefi.

Trefniadau Cyllido ar gyfer Gwasanaethau Cyswllt â Phlant yng Nghymru 2017-18

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar yr argymhellion a gynigiwyd gan CAFCASS Cymru ar gyfer cyllido Gwasanaethau Cyswllt â Phlant yng Nghymru 2017-2018.

Cynllun peilot Llesiant wrth Faethu

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyllid o £393,340 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Rhwydwaith Maethu yn 2016/17 hyd 2018/19. Bydd y cyllid hwn ar gyfer cynnal cynllun peilot dwy flynedd i dreialu egwyddorion addysgeg gymdeithasol mewn amgylchedd gofal maeth yng Nghymru.

Cyllid ar gyfer rheolwr polisi i ddatblygu a chyflenwi strategaeth genedlaethol a pholisi ar gyfer mabwysiadu.

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddarparu cyllid rhaglen ar gyfer swydd yr uwch-reolwr polisi ar gyfer datblygu a chyflenwi strategaeth genedlaethol a pholisi ar gyfer mabwysiadu.

Cyllid rhanbarthol ar gyfer Plant ar eu Pen eu Hunain yn Ceisio Lloches

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddarparu £50,000 yr un ar gyfer saith bwrdd partneriaeth ranbarthol Cymru ar gyfer gweddill 2016/17 a 2017/18 er mwyn hwyluso ymateb Cymru i’r angen i ddarparu ar gyfer plant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches.

Llun Dylan Thomas

10 Ionawr 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar gyfarwyddiadau i gwnsleriaid ddrafftio papurau ar gyfer gwneud cais i gael caniatâd i apelio yn erbyn dyfarniad HHJ Behrens mewn perthynas â’i wrthodiad i ganiatáu i Weinidogion Cymru ymuno â’r camau gweithredu sy’n ymwneud ag adfer Pablo Star Limited i’r Gofrestr Cwmnïau.

Cyhoeddi canllawiau anstatudol ar gyfer addysg ddewisol yn y cartref

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau anstatudol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addysg ddewisol yn y cartref.

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar y cynllun penodi ar gyfer recriwtio dau aelod i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Cymeradwyo Is-ddeddfau Draenio Tir

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y dylid creu cyfres enghreifftiol o is-ddeddfau ar draws Cymru, yn ymwneud â pherygl llifogydd a defnydd tir ac y dylai uwch-swyddogion Llywodraeth Cymru gytuno ar yr is-ddeddfau ar gyfer pob awdurdod lleol unigol.

Potensial i estyn y Gwasanaeth Di-waith ? Camddefnyddio Sylweddau / Iechyd meddwl ? ac i ddarparu mwy o gyllid

10 Ionawr 2017

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i estyn y gwasanaeth di-waith ar gyfer pobl sydd wedi rhoi’r gorau i gamddefnyddio sylweddau a/neu sy’n gwella o gyflyrau iechyd meddwl drwy ddarparu cyllid cyfatebol ar gyfer y Gwasanaeth Di-waith yng Nghymru, sy’n cael ei gyllido o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Asesiad Effaith wrth Ddesg o Bartneriaethau Cymunedol a Arweinir gan Wirfoddolwyr

10 Ionawr 2017

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gomisiynu asesiad effaith wrth ddesg o rwydweithiau a phartneriaethau cymunedol a arweinir gan wirfoddolwyr a chynlluniau cyfeillio eraill ledled Cymru sydd wedi’u sefydlu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.

Gwaith Moderneiddio Amgylcheddol a Gwaith ar Seilwaith yr Ystad yn ysbytai Treforys, Singleton, Tywysoges Cymru

10 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf gwerth £7.768 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru yn 2016-17 a 2017-18 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn ysbytai Treforys, Singleton a Thywysoges Cymru.

Presenoldeb Llywodraeth Cymru yn Eisteddfodau 2017

09 Ionawr 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo presenoldeb Llywodraeth Cymru yn Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Ryngwladol, a’r Eisteddfod Genedlaethol yn 2017.

A40 Llanddewi Felffre i Benblewin – Ymwneud Cynnar gan Gontractwr, dyfarnu contract

09 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyfarnu contract dylunio ac adeiladu – Ymwneud Cynnar gan Gontractwr – ar gyfer cynllun gwella’r A40 Llanddewi Felffre i Benblewin i Carillion PLC.

Gwariant ychwanegol Hybur Gymraeg'

06 Ionawr 2017

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer hybu’r Gymraeg ym mlwyddyn ariannol 2017-18.

Prosiect Caerdydd Ddwyieithog

06 Ionawr 2017

Cytunodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i ariannu Prosiect Caerdydd Ddwyieithog.

Cynlluniau Grantiau Band Eang - Hawliadau, cynigion newydd ac estyniad

06 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog  Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i anfon llythyron cynnig grant a thaliadau mewn perthynas â chynlluniau grantiau Band Eang.

Penodi 3 Ymddiriedolwr i Fwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

06 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo penodi tri aelod newydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru-National Museum Wales.

Grŵp Arbenigol ar Berthynas Iach

06 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i sefydlu’r grŵp ochr yn ochr â chylch gwaith y grŵp.

Cymuned ymarfer sy’n cael ei gynnal gan CASCADE – Prifysgol Caerdydd

06 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i roi grant i CASCADE – Prifysgol Caerdydd i ddatblygu a chynnal cymuned ymarfer i gynorthwyo ymarferwyr syn ymwneud ag addysg plant sy'n derbyn gofal.'

Cyhoeddi’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Adroddiad Blynyddol 2015-16 y Diwydiant Cig Coch

06 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Dyfodol y Diwydiant: Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Adroddiad Monitro Blynyddol 2015-2016 y Diwydiant Cig Coch.

Pennu  Cyfraddau Ardoll Cig Coch Cymru ar gyfer 2017/18

06 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyfraddau Ardoll Cig  Coch Cymru ar gyfer 2017/2018 a chostau adennill Ardoll Cig Coch Cymru mewn lladd-dai/marchnadoedd arwerthu yn  2017/2018.

Datganiad y Parth Atal Ffliw Adar

06 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd  y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ymestyn cyfnod Datganiad y Parth Atal Ffliw Adar am saith wythnos arall, hyd at 28 Chwefror 2017.

Contract Cymorth ar gyfer Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ymestyn y contract presennol i gefnogi’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru am flwyddyn hyd at fis Mawrth 2018.

Cyllid Cynhwysiant Ariannol a Gweithredu’r Trydydd Sector (Seilwaith) ar gyfer 2017-18

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gyllid “mewn egwyddor” ar gyfer Cefnogaeth i’r Trydydd Sector yng Nghymru ar gyfer 2017/18.

Dyrannu Grant Cyfalaf Gwasanaeth Cam-drin Domestig 2016-2017

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gynigion i ddyrannu £271,230 o Grant Gwasanaethau Cynghori ar Gam-drin Domestig 2016/2017 ac mae hefyd wedi cymeradwyo cynigion pellach i ddefnyddio cyllid cyfalaf Grant y Gwasanaeth Cam-drin Domestig, sy’n werth £274 mil.

G?yl y Gelli: cydweithrediad a chyllid Llywodraeth Cymru i gefnogi digwyddiad 2017

04 Ionawr 2017

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo cefnogi nifer o raglenni addysgiadol fel rhan o ?yl y Gelli 2017.

Penodi aelod i Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Glyn Ebwy

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i benodiad Julian Morris fel aelod o Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Glyn Ebwy.

Adolygiad Cyffordd yr A4810

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo dyfarnu contract am waith cyngor technegol mewn perthynas â Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810.

Cyngor ar Adennill Dyled

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i benodi cyfreithwyr i adennill swm sy’n ddyledus i Weinidogion Cymru.

Cyllideb Cadw, y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol 2017/18

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i’r dyraniadau refeniw a chyfalaf a gynigiwyd ar gyfer Cadw, y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol, a’r ail-fuddsoddiad o unrhyw incwm ychwanegol wedi’i realeiddio.

Cyfoethogi a phrofiadau mewn ysgolion

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gyllid a chynigion i gefnogi datblygiad rhaglen cyfoethogi a phrofiadau ysgolion ac ymrwymiadau Symud Cymru Ymlaen i ymestyn y Cynnig i Ddisgyblion a datblygu’r cwricwlwm newydd.

Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi Cymru 2017 - Ymgynghoriad

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno â chynnwys y ddogfen ymgynghori ‘Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi yng Nghymru 2017 – Ymgynghoriad ar ddynodi Traeth Gwledig Glan Don, Gwynedd yn dd?r ymdrochi’ ac i gyhoeddi’r ymgynghoriad am gyfnod o wyth wythnos.

Adolygiad Blynyddol o’r Rheolau ar Fewnforio – 2014-16

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r Adroddiad ar y Rheolau ar Fewnforio Cynhyrchion Anifeiliaid 2014-16. Mae Ysgrifennydd y Cabinet hefyd wedi cytuno i’r adroddiad gael ei gyhoeddi a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Penodi aelod i Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i benodiad Jamie Adams fel aelod o Fwrdd Cynghori Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Chwareli Corneli, Grove a Gaens

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gymeradwyo’r rhestrau o amodau a gyflwynwyd dan geisiadau adolygu Hen Gynlluniau Mwynau a’r Gorchymyn Datblygu Interim ar gyfer chwareli Corneli, Grove a Gaens ger De Corneli, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Ysgrifennydd y Cabinet hefyd wedi cytuno i anfon ymatebion i Bennaeth Ystadau Rhanbarthol Dros Dro Tarmac a Chyfarwyddwr Cynllunio Savills.

Meini prawf diwygiedig ar gyfer cymeradwyo cynlluniau yswiriant i archwilwyr cymeradwy

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i’r meini prawf diwygiedig ar gyfer cymeradwyo cynlluniau yswiriant i archwilwyr cymeradwy ddod i rym ar 1 Ionawr 2017.

Crynodeb o Ymatebion i’r ymgynghoriad ar gynllun tlodi tanwydd a arweinir gan alw i olynu Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru – Nyth

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i’r newidiadau a argymhellwyd i’r cynllun arfaethedig yn y ddogfen ymgynghori. Mae’r Ysgrifennydd Cabinet wedi cymeradwyo cynnwys y ddogfen Crynodeb o’r Ymatebion ac wedi cytuno i’w chyhoeddi erbyn 31 Rhagfyr 2016.

Cylch Cyflog Chwaraeon Cymru

04 Ionawr 2017

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cais cylch cyflog Chwaraeon Cymru ar gyfer 2015-16 a 2016-17.

Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

04 Ionawr 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar Reoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017 drafft.