Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion

Darllen manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Search our decision reports using Ctrl + F.

Blaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia tan 2022  

23 Medi 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles wedi cymeradwyo'r Cynllun Adfer ar gyfer Dementia.

Parhau i Ddarparu Cymorth ar gyfer Prentisiaethau Pedoli

23 Medi 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i barhau i ddarparu cymorth i gyflogeion yng Nghymru mewn perthynas â Phrentisiaethau  Pedoli.  

Y Gronfa Cymorth Dewisol

23 Medi 2021

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i barhau i lacio rheolau'r Gronfa Cymorth Dewisol am gyfnod ychwanegol o 6 mis hyd at 31 Mawrth 2022 er mwyn lliniaru’r effaith y mae’r pandemig yn parhau i’w chael. Maent wedi cytuno hefyd i estyn yr hyblygrwydd i gynnwys pobl yr effeithir arnynt gan y newidiadau y bwriedir eu cyflwyno i Gredyd Cynhwysol o fis Hydref 2021 ymlaen ac i barhau i roi cymorth tanwydd gaeaf rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth 2022 i gartrefi nad ydynt ar y grid.

Y Gronfa Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol  

23 Medi 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y nodau, y meini prawf a’r trefniadau cyllido ar gyfer y Gronfa Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol.  

Cyllid ar gyfer trefniadau cymorth i rieni mewn perthynas â Deddf Plant Cymru

22 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer trefniadau cymorth i rieni mewn perthynas â Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Cyfathrebu a Marchnata Cyngor gan Weinidogion ar derfynau cyflymder 20 milltir yr awr

22 Medi 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo rhyddhau cyllid ar gyfer ymgyrch cenedlaethol i gyflwyno terfynau cyflymder diofyn o 20 milltir yr awr ar ffyrdd cyfyngedig ar draws Cymru. 

Adolygiad annibynnol o’r Dreth Trafodiadau Tir

22 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gychwyn y broses gaffael er mwyn adolygu’n annibynnol Ddeddf Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017.

Estyn Llinell Gymorth y Samariaid ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol o 2021 hyd 2022

22 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu £50,000 o ddyraniad COVID-19 i Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2021 hyd 2022 am gyfnod estynedig o 12 mis i wasanaeth llinell gymorth y Samariaid ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cais galw i mewn - Cais cynllunio llawn 

21 Medi 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi penderfynu galw cais cynllunio i mewn ar gyfer datblygiad annedd arfaethedig ar dir yn Llwydlo Fach, Aber-arth, Ceredigion.

Y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth : Penodi aelodau o'r Bwrdd

21 Medi 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i benodi Lyndon Edwards, Catherine Mackenzie, Sarah Bell, Stephen Briggs a Colin Bateman yn aelodau o’r bwrdd ar gyfer y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth.

Blaenau’r Cymoedd

21 Medi 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo strategaeth economaidd ar gyfer Blaenau’r Cymoedd.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

17 Medi 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Ymgyrch frechu’r gaeaf, helpwch ni i’ch helpu chi (Help Us to Help You)

17 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno ar y pecyn gweithgarwch cyfathrebu i gefnogi Ymgyrch Frechu’r Gaeaf, helpwch ni i’ch helpu chi (Help us to Help you).

Recriwtio i ofal cymdeithasol

15 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gefnogi cynigion i gynyddu’r niferoedd sy’n cael eu recriwtio i’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyllideb Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru 2021 i 2022

15 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyrannu cyllid yn 2021-22 tuag at gost y swyddfa ar gyfer Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cadw Rhif y GIG ar gyfer Plant wedi’u mabwysiadu

15 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y gall swyddogion ddechrau gweithio gyda swyddogion Llywodraeth y DU a chydweithwyr yn GIG Cymru i ddatblygu a gweithredu newidiadau gweithredol i gadw rhifau GIG ar gyfer plant sy’n cael eu mabwysiadu yng Nghymru a dechrau ar ymarfer ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a theuluoedd mabwysiedig yng Nghymru.

Adolygu’r Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol

15 Medi 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gynnal adolygiad o’r cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol yng ngoleuni newidiadau i reoliadau COVID-19 y mis Medi hwn.
 

Penderfyniad Cynllunio ar Ddatblygiad o Bwysigrwydd Cenedlaethol – Fferm solar ar Lefelau Gwynllŵg

14 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi gwrthod caniatâd cynllunio ar gyfer Datblygiad o Bwysigrwydd Cenedlaethol ar gyfer fferm solar ar Lefelau Gwynllŵg.

Gwneud is-ddeddfwriaeth - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2021

14 Medi 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2021

Dileu’r gofyniad i hunanynysu wrth ddychwelyd o wledydd ar y Rhestr Oren: canllawiau ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

14 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ganllawiau ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol ar ôl dileu’r gofyniad iddynt hunanynysu pan fyddant yn dychwelyd o wledydd ar y rhestr oren.

Nodyn Cyngor Technegol 15

13 Medi 2021

Cytunodd y Gweinidog Newid Hinsawdd ar fersiwn newydd o Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu, llifogydd ac erydu arfordirol, ac i'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio ddisodli'r Map Cyngor Datblygu.

Ymgynghoriad ar y fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid

13 Medi 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyhoeddi adroddiad mewn perthynas â’r ymgynghoriad ar y fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid.

Canolfan ganser newydd Felindre

9 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno caniatáu i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre negodi cyfraniad sydd wedi’i gapio tuag at gostau’r rhai sy’n gwneud cynnig fel rhan o’r broses gaffael ar gyfer canolfan ganser newydd Felindre.

Eye Cymru 2021

9 Medi 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gymorth COVID ychwanegol ar gyfer Eye Cymru 2021.

Datganiad llafar - gwarant i bobl ifanc

9 Medi 2021

Mae’r Prif Weinidog a Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid er mwyn cefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r gwarant i bobl ifanc ar gyfer 2021 i 2022.

Memorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng y BBC a Cymru Greadigol

9 Medi 2021

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip wedi cytuno ar femorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng y BBC a Cymru Greadigol. 

Recriwtio cynghorydd ysgolion cymunedol ar secondiad

9 Medi 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer recriwtio cynghorydd ysgolion cymunedol ar secondiad.

Cyllid ychwanegol i gefnogi’r strategaeth genedlaethol ar gyfer ymchwil ac ymholiad addysgol

8 Medi 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac addysg wedi cytuno ar gyllid ychwanegol o gronfa wrth gefn Covid i gefnogi nodau ac amcanion y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol yn nghyd-destun penodol ei chyfraniad at y Rhaglen Adnewyddu a Diwygio a’r Rhaglen Lywodraethu.

Caffael dyfeisiau prawf llif unffordd ar gyfer profi olrhain diogelu

8 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i optio allan o gaffael dyfeisiau Profion Llif Unffordd ar gyfer Profi Olrhain Diogelu.

Cronfa olyniaeth rheoli cymru – amrywiadau i’r gronfa

8 Medi 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo a nodi nifer o amrywiadau i Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru, a weithredir gan Fanc Datblygu Cymru.

Caffael dyfeisiau prawf llif unffordd ar gyfer profi olrhain diogelu

8 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gaffael dyfeisiau Profion Llif Unffordd ar gyfer Profi Olrhain Diogelu.

Lleisiau ar gyfer cymhorthion cyfathrebu uwch-dechnoleg

6 Medi 2021

Mae'r Gweinidog Dros Addysg a'r Gymraeg, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gefnogi creu model iaith Gymraeg gyda lleisiau plant Cymraeg a lleisiau acennog Cymraeg i blant a phobl ifanc yng Nghymru, sy'n dibynnu ar Gymhorthion Cyfathrebu Uwch-dechnoleg/ systemau cyfathrebu amgen a chynyddol i gyfathrebu.

Cyllid grant adferiad diwylliannol

6 Medi 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gam 2 cyllid Grant Adferiad Diwylliannol ar gyfer busnes yng Nghymru.

Darparu gofal iechyd a chymdeithasol mewn carchardai

6 Medi 2021

Mae'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar yr ymatebion i'r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon blaenorol ar ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn ystâd carchardai oedolion.

Gwerthu eiddo

6 Medi 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo gwerthu eiddo ym Mharc Busnes Clawdd Offa, Y Drenewydd, Powys.

Cymorth ychwanegol ar gyfer darparu cymwysterau

6 Medi 2021

Mae'r Gweinidog dros Addysg a'r Gymraeg wedi cymeradwyo cyllid o £3.594 miliwn yn 2021 i 2022 i gefnogi adferiad dysgu, cyflwyno cymwysterau yn 2021 a pharatoadau ar gyfer 2022 er mwyn ymateb i’r tarfu oherwydd COVID.

Penodiad i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

6 Medi 2021

Mae'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi'r Athro Andrew Westwell yn Aelod Annibynnol o Brifysgol i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre o 10 Awst 2021 tan 9 Awst 2025.

Cymorth ar gyfer Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio

6 Medi 2021

Mae'r Gweinidog dros Faterion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd wedi cytuno y dylid darparu cyllideb ychwanegol i sicrhau parhad Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio hyd at ddyddiad diwedd y contract, sef 19 Awst 2022.

Gwasanaeth digidol y Cynnig Gofal Plant

6 Medi 2021

Mae'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddatblygu pecyn cymorth tymor byr ar gyfer Pecyn Cymorth Cynnig Gofal Plant Cymru.

Gwaith biomas y Barri

6 Medi 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi penderfynu bod Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999 wedi cael eu torri mewn perthynas â chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y safle cynhyrchu ynni drwy losgi coed, yn Heol David Davies, y Barri. Cytunodd y Gweinidog na fydd gweithrediadau ar y safle yn cael eu hatal tra bydd datganiad amgylcheddol yn cael ei baratoi ac ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal.

Athrawon newydd gymhwyso ac adferiad dysgu

6 Medi 2021

Mae Gweibnidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol i gefnogi athrawon newydd gymhwyso ac adferiad dysgu yn y flwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Cyllid ar gyfer Grantiau Trafnidiaeth Leol

3 Medi 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddarparu mwy o gyllid ar gyfer Cynlluniau Cyfalaf o dan y Grant Trafnidiaeth Leol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022. 

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

3 Medi 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno â’r argymhellion yn yr Adroddiad Gwerthuso a baratowyd gan Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru. 

Cyllid Trafnidiaeth Cymru

2 Medi 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo'r cynnig cyllido ar gyfer Trafnidiaeth Cymru yn y flwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Swyddog Cyflawni’r Rhyngrwyd Pethau

2 Medi 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ddarparu gwariant, o hyd at £155,549, i ddarparu Swyddog Cyflawni ar gyer y Rhyngrwyd Pethau a grant gweithredol i gefnogi nodau rhaglen y Cymoedd Technoleg.

Cymorth ar gyfer prosiectau ynni

2 Medi 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i sefydlu cynllun grant ynni lleol i gefnogi prosiectau ynni lleol.

Grantiau Trawsnewid Trefi

27 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i roi cyllid grant ychwanegol Trawsnewid Trefi hyd at £156,302 yn 2021 i 2022 ar gyfer datblygu safle Glan yr Afon (Riverside Venue) yn y Drenewydd.

Y rhaglen alinio cyllid

27 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyfeiriad y Rhaglen Alinio Cyllid yn y dyfodol.

Yr amlosgfa arfaethedig yn Aberhafesb

27 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i  alw i mewn y cais cynllunio ar gyfer adeiladu amlosgfa ar dir yn Ael-Y-Bryn, Aberhafesb, y Drenewydd, Powys

Gosod adeilad ar rent

27 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gais Rhondda Cynon Taf i roi caniatâd ar gyfer gosod Plot 3 ym Mharc Coed Elai ar rent i Mallows Bottling Ltd.

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

27 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar wariant sy’n gysylltiedig â chynllun cyfathrebu’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

27 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid ar gyfer gwerthuso swyddi Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Gwaith atgyweirio yn SA1 Abertawe

26 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i'r gwaith atgyweirio yn SA1 Abertawe.

Newidiadau i Orchymyn Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth 2008

26 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno ar ddrafft o Orchymyn Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth a Gorchymyn Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (Diwygio) 2022 ar gyfer ymgynghori.

Cynnig ar gyfer cymorth apeliadau’r cynllun cymorth preswylio’n sefydlog i ddinasyddion yr UE  

24 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i estyn y gwasanaethau a ddarperir gan Newfields Law i ddinasyddion yr UE yng Nghymru, o fewn trefniadau’r contract presennol, i gynnwys cymorth ar gyfer apeliadau lle mae gan unigolyn sail i apelio yn erbyn canlyniad ei gais i’r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. 

Cyhoeddi mapiau amgylcheddol rhyngweithiol ar gyfer cynllunio morol

24 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno y gellir cyhoeddi pecynnau mapio a thystiolaeth ar-lein ar gyfer y sectorau ffrwd llanw, ynni tonnau a dyframaeth.

Gwaredu tir yn Llangefni, Ynys Môn

24 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i drefniant gwaredu tir yn Llangefni, Ynys Môn.

Darparu gwasanaethau ambiwlans brys modern sy'n perfformio'n dda

24 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar fesurau i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaeth ambiwlans brys modern sy'n perfformio'n dda.

Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig – Cynigion Prosiect

24 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf y gronfa gofal integredig ar gyfer prosiectau yn rhanbarthau Cwm Taf Morgannwg, Gorllewin Morgannwg, Powys a Chaerdydd a'r Fro.

Datblygu unedau diwydiannol newydd, Parc Bryn Cegin, Bangor, Gwynedd

24 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno y gellir gwerthu buddiant Gweinidogion Cymru yn rhydd-ddaliad llain o dir diwydiannol ym Mangor, ynghyd ag opsiwn i brynu ac i ddyfarnu grant datblygu eiddo i gefnogi'r gwaith o ddatblygu cynllun datblygu diwydiannol. 

Arolwg incwm a gwariant myfyrwyr 2021 i 2022

24 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer arolwg incwm a gwariant myfyrwyr 2021 i 2022.

Aflonyddu rhywiol a cham-drin rhywiol gan gyfoedion – cynllun prosiect arolwg thematig Estyn

24 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi comisiynu Estyn i gynnal adolygiad o ddiwylliant a phrosesau diogelu mewn ysgolion.

Fframweithiau penderfynu lleol ar reoli heintiadau COVID-19 ar gyfer addysg bellach ac uwch

24 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gyhoeddi fframweithiau penderfynu lleol ar reoli heintiadau COVID-19 i’r sectorau addysg bellach ac uwch ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Cyllid adfer diwylliannol Cymru

23 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid grant adfer diwylliannol cam 2 ar gyfer tri busnes yng Nghymru.

Bwrdd cynghori datblygu diwydiannol Cymru

23 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i osod adroddiad blynyddol Deddf Datblygu Diwydiannol 1982 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020 i 2021, gerbron Senedd Cymru.

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru - Penodi Cadeirydd newydd

23 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Chris Martin yn Gadeirydd yr Hwb Gwyddorau Bywyd a'r Athro Syr Mansel Aylward fel Aelod Anweithredol o Fwrdd yr Hwb Gwyddorau Bywyd.

Gweithredu Uned Gwahaniaethau ar sail Hil, Uned Gwahaniaethau ar sail Anabledd ac Uned Data Cydraddoldeb

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i weithredu Uned Gwahaniaethau ar Sail Hil, Uned Gwahaniaethau ar sail Anabledd ac Uned Data Cydraddoldeb a fydd dan adolygiad drwy gydol y broses weithredu.

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar – Prosiect Peilot ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

19 Awst 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i derfynu gwaith pellach mewn perthynas ag Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar - Prosiect Peilot gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwaredu tir

19 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cael gwared ar eiddo rhydd-ddaliadol yn y Drenewydd, Powys.

Gwaredu tir ym Mhort Talbot

19 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gael gwared ar tua 9.8 erw o dir i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cymhwyster Cenedlaethol MA Addysg (Cymru)

19 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ddatblygu'r Cymhwyster Cenedlaethol MA Addysg (Cymru) ymhellach, gan sicrhau ei fod yn cynnwys yr opsiynau ar gyfer dau lwybr arbenigol cychwynnol a bod yr opsiynau ar gyfer cyflwyno cwrs tair blynedd yn cael eu gwireddu.

Moderneiddio Iechyd Meddwl Oedolion - Achos Amlinellol Strategol

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo'r Achos Amlinellol Strategol, y cyntaf o broses cymeradwyo achosion busnes tri cham ar gyfer buddsoddiad sylweddol yn GIG Cymru gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i foderneiddio gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion yn yr ardal, gyda chymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Argymhelliad Dyfarniad Cyllid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) 2021 i 2022

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i barhau i gyflwyno prosiect cerbydau casglu ULEV gyda chymorth cyfalaf cychwynnol o £6m wedi'i ddyrannu ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Cynllun Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2021 i 2022

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddull graddol o ymdrin ag ail flwyddyn y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2. Defnyddio £15m o'r gyllideb bresennol o £50m i ehangu blwyddyn gyntaf y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2, a datblygu ail gam y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2 gan ddefnyddio'r gyllideb sy'n weddill o £35m.

Ymestyn tymor Cadeirydd Technoleg Iechyd Cymru

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn penodiad Dr Peter Groves fel Cadeirydd Technoleg Iechyd Cymru tan fis Mawrth 2025.

Cronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden 2

19 Awst 2021

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden 2, gwerth £4 miliwn, i gefnogi'r sector i ymateb i heriau parhaus pandemig Covid-19.

Hybu Cig Cymru - Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2021

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i osod Datganiadau Ariannol Blynyddol Hybu Cig Cymru 2020 i 2021 gerbron y Senedd ac i Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi'r Datganiadau Ariannol ar eu gwefan.

Unedau Profi Symudol Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid Llywodraeth Cymru i barhau i gefnogi Unedau Profi Symudol Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Grant Cyfalaf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2021 i 2022

19 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi cytuno ar £830,622 o gyllid i gefnogi 30 o brosiectau o dan y rhaglen grant cyfalaf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.  

Safonau dylunio newydd i adeiladu tai fforddiadwy yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus

17 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyflwyno’r safonau dylunio “Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru 2021” ar gyfer cartrefi fforddiadwy a ariennir gan gyfalaf tai, i gyhoeddi’r safon ar unwaith ac iddi fod yn gymwys i bob cynllun a gyflwynir ar gyfer cam cysyniad craffu technegol Llywodraeth Cymru o 1 Hydref 2021 ymlaen. 

Cydweithio â chronfa treftadaeth y loteri genedlaethol i hyrwyddo treftadaeth leol

17 Awst 2021

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, Gweinidog yr Economi, a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gydweithio â chronfa dreftadaeth y loteri genedlaethol i hyrwyddo treftadaeth leol.

Cyllid adfer yn sgil Covid i fentrau i gefnogi gwasanaethau a darpariaeth y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae

17 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid adfer yn sgil Covid i fentrau i gefnogi datblygiad plant ac ystod o raglenni cymorth cynnar i geisio mynd i’r afael ag effeithiau’r pandemig.

Taliadau entrepreneuriaeth a chyflawni

17 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i’r taliadau entrepreneuriaeth a chyflawni – Medi a Hydref 2021.

Dogfen fframwaith a llythyr cylch gorchwyl y ganolfan gwasanaethau cyhoeddus digidol

17 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo dogfen fframwaith a llythyr cylch gorchwyl newydd ar gyfer y ganolfan gwasanaethau cyhoeddus digidol.

Cynllun Adfer Economi Castell-nedd Port Talbot – Cais am Gymorth

16 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar y cais am gymorth a wnaed mewn perthynas â Chynllun Adfer Economi Castell-nedd Port Talbot.

Penderfyniad ar gais o dan y drefn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol, fferm solar Tŷ-croes

16 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi penderfynu ar gais gan Spring DEV 02 Limited i osod fferm solar ffotofoltäig ar y ddaear, gan gynnwys llwybr ceblau, ar dir i’r dwyrain o’r A48 a thir i’r de-orllewin o Dŷ-croes, Sir Gaerfyrddin. Mae’r Gweinidog wedi rhoi caniatâd, gan roi amodau ar y caniatâd hwnnw. 

Olynydd i’r rhaglen cyflwyno band eang ffeibr – Estyn y Contract Ansawdd Technegol

16 Awst 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar wariant ychwanegol sy’n gysylltiedig â phrofi a gwirio’r seilwaith a ddefnyddir gan BT o dan y prosiect sy’n olynu rhaglen Cyflymu Cymru ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2021 i 2022 a 2022 i 2023.

Cyllid er mwyn Cymharu Tri Safle Posibl ar gyfer Parc Bwyd

16 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i alluogi gwaith diwydrwydd dyladwy er mwyn cymharu tri safle posibl ar gyfer Parc Gweithgynhyrchu ac Arloesedd Bwydydd o dan raglen y Cymoedd Technoleg.

Polisi a Deddfwriaeth ar Reoli Tybaco 

16 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo swm o £195,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i 2022 er mwyn helpu i gefnogi’r rhaglen waith ar dybaco.

Cronfa Dyfodol yr Economi  – Cyfarfod y Panel Buddsoddi ar 6 Gorffennaf 2021 

16 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ym Mhowys. 

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru

16 Awst 2021
 
Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Arian Grant i bum busnes yng Nghymru o dan Gam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol. 

Eiddo hunanddarpar – gwiriadau ychwanegol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio

16 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi cyllid i Asiantaeth y Swyddfa Brisio er mwyn iddi fedru anfon Ffurflenni Datgan statudol i bob eiddo hunanddarpar yng Nghymru bob dwy flynedd, gan ddechrau yn 2021-22 er mwyn ailgadarnhau bod yr eiddo yn dal i fodloni’r meini prawf cymhwyster a nodir yn y rheoliadau.  

Cynllun gwirfoddol Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar draws y DU

16 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno, mewn egwyddor, y caiff Cymru gymryd rhan mewn cynllun gwirfoddol Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar draws y DU er mwyn mynd i’r afael â sbwriel a staeniau a achosir gan gwm cnoi.

Ariannu Rhaglen Ynni’r Môr

16 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Rhaglen Ynni’r Môr, gan gynnwys Her y Morlynnoedd Llanw, ar gyfer gweddill blwyddyn ariannol 2021-2022. 

Ffïoedd cynghori proffesiynol

16 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar wariant gwasanaeth ymgynghori arbenigol ar gyfer prosiect rheilffyrdd yn y De. 

Cyllid ar gyfer benthyciadau trawsnewid trefi

12 Awst 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i agor cais am geisiadau ar gyfer cynllun benthyciadau newydd trawsnewid trefi sydd werth £5 miliwn ar gyfer 2021 hyd 2022.

Rhaglen ARTHUR – achos busnes amlinellol strategol – prynu data economaidd

12 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo prynu rhifyn 2020 o adroddiad MEDraysintell ar feddyginiaeth niwclear am gost o EUR 15,750.

Ailbenodi aelod annibynnol o’r trydydd sector ar gyfer bwrdd iechyd prifysgol Caerdydd a’r Fro

12 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Sara Moseley yn aelod annibynnol o’r trydydd sector ar gyfer bwrdd iechyd prifysgol Caerdydd a’r Fro am 4 blynedd, o 1 Hydref 2021 hyd 30 Medi 2025. 

Datblygu achos busnes strategol ar gyfer rhaglen ARTHUR

12 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo’r cais am £30,000 (yn cynnwys TAW) ar gyfer datblygu achos busnes amlinellol i’r rhaglen ARTHUR. 

Cynnal Safonau Proffesiynol yng Nghymru

11 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo rhagor o gyllid ar gyfer cynnal gwaith adolygu’r weithdrefn Cynnal Safonau Proffesiynol yng Nghymru er mwyn ymchwilio i bryderon a mynd i’r afael â nhw ynghylch gallu, perfformiad ac ymddygiad ar gyfer yr holl feddygon a deintyddion a gyflogir gan sefydliadau’r GIG yng Nghymru. 

Cymeradwyo cynllun yswiriant Griffiths and Armour ar gyfer Arolygwyr Cymeradwy

11 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gymeradwyo cynllun yswiriant Griffiths and Armour ar gyfer Arolygwyr Cymeradwy. 

Gorchymyn Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth 2008 – ymgynghoriad a newidiadau i OS

11 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno y gall Llywodraeth y DU gynnal un ymgynghoriad ar ran Gweinidogion Cymru, a chyda’u cymeradwyaeth nhw, ar draws y DU ar gyfer cyfnod byrrach o chwe wythnos ac wedi cytuno y gall Ysgrifennydd Gwladol Defra wneud diwygiadau i Orchymyn Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth. 

Ehangu tîm cyflawni Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol

11 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid i ehangu tîm cyflawni Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol.

Ymestyn Contract - Darparu Cyngor Cyfreithiol Arbenigol mewn perthynas â gweinyddu Dawnus

11 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i Ymestyn Contract Hugh James LLP, sy’n darparu cyngor cyfreithiol arbenigol mewn perthynas â gweinyddu cwmni Dawnus.

Canllawiau newydd sydd â goblygiadau i'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed

11 Awst 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Cylchlythyr Llywodraeth Cymru WGC 005/2021 i ddarparwyr gofal plant a chwarae cofrestredig a phartïon eraill â diddordeb ar 20 Gorffennaf 2021.  

Ailbwrpasu Benthyciad Dulliau Adeiladu Modern Cartrefi Melin

11 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ailbwrpasu benthyciad cyfalaf trafodiad ariannol presennol er mwyn ei gwneud yn bosibl darparu cartrefi cymdeithasol newydd gan ddefnyddio Dulliau Adeiladu Modern.

Cynllun Peilot Profi Poer LAMP Optigene

11 Awst 2021
 
Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i beidio â datblygu cynllun peilot profi poer LAMP ym Mhrifysgol Abertawe.

Canllaw i Gymru’r Dyfodol

11 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi Canllaw i Gymru’r Dyfodol: Cwestiynau Cyffredin, 2il Argraffiad.

Mynediad at Naloxone

10 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno i ymuno ag ymarfer ymgynghori a gynhelir ar draws y DU gyfan ynglŷn ag ehangu mynediad at Naloxone.

Gwasanaethau niwroddatblygu

10 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno ar fesurau i wella gwasanaethau niwroddatblygu, gan ganolbwyntio i ddechrau ar anabledd dysgu, awtistiaeth, ac anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd.

Adolygiad Barnwrol mewn perthynas â phenderfyniad apêl gynllunio

10 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i’r Arolygiaeth Gynllunio ymdrin â’r Adolygiad Barnwrol sydd wedi ei ddwyn ymlaen gan y Treatment Hub.

Cymorth i’r gweithlu addysg

9 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg,  y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo cyllid i sicrhau bod cymorth iechyd meddwl a llesiant yn parhau i’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Penodiad i Chwaraeon Cymru

9 Awst 2021

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo’r trefniadau ar gyfer penodi Cadeirydd newydd i Chwaraeon Cymru. 

Metro Gogledd Cymru

9 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo rhagor o gyllid ar gyfer rhaglen Metro Gogledd Cymru.

Cynllun Rhwydwaith Effeithlonrwydd Gwresogi

9 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i Gymru optio i mewn i arddangoswr y Cynllun Rhwydwaith Effeithlonrwydd Gwresogi, sy’n cael ei redeg gan BEIS, yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 

Llacio amodau cynllunio

9 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ysgrifennu i awdurdodau cynllunio lleol i ofyn iddynt barhau i lacio ar yr orfodaeth o amodau sy’n cyfyngu ar gyflenwadau manwerthu, gan gynghori manwerthwyr bwyd mawr i ddychwelyd at yr oriau agor a nodir yn eu caniatâd cynllunio. 

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

9 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Carolyn Donoghue yn Aelod Annibynnol (Prifysgol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, am 4 blynedd, o 4 Awst 2021 hyd at 3 Awst 2025.

Y rhaglen brechu yn erbyn COVID-19

9 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar rôl gofal sylfaenol o ran darparu’r rhaglen brechu yn erbyn COVID-19, yn benodol y brechlyn Pfizer.

Cymorth i gynghorau cymuned a chynghorau tref

5 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid i sefydlu swydd Swyddog Digidol i gefnogi'r sector cynghorau cymuned a chynghorau tref yng Nghymru.

Swydd Cydgysylltydd Cenedlaethol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

5 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn secondiadau’r swydd Cydgysylltydd Cenedlaethol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn Llywodraeth Cymru.

Adroddiadau blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol

5 Awst 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer proses caffael i gomisiynu'r gwaith o ddatblygu canllawiau y gall awdurdodau lleol gyfeirio atynt wrth lunio tystiolaeth i ysgrifennu Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol.

Gofal Cymdeithasol Cymru

5 Awst 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Gynllun Busnes Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer 2021 i 2022.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif

5 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo'r Achos Busnes ar gyfer Campws y Tyllgoed, Caerdydd o dan Raglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif.

Penodi i Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru)

5 Awst 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ymarfer penodi ar gyfer Cadeirydd newydd i Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru).

Casglu deunydd ailgylchadwy ar garreg y drws yn Sir Gaerfyrddin

5 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ‘mewn egwyddor’ ar gyllid i wneud newidiadau i gasgliadau deunydd ailgylchadwy ar garreg y drws yn Sir Gaerfyrddin.

Arolwg o Incwm a Gwariant Myfyrwyr

5 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer yr Arolwg o Incwm a Gwariant Myfyrwyr, 2021 i 2022.

Cyflenwadau meddyginiaethau

5 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar drefniadau ar gyfer rheoli cyflenwadau meddyginiaethau pe bai rhywbeth yn amharu ar y farchnad feddyginiaethau.   

Tracio gwastraff yn ddigidol

5 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo’r papur ymgynghori a’r Asesiad Effaith ar gyfer ei gwneud yn orfodol i dracio gwastraff yn ddigidol.

Pwysau Iach: Cymru Iach

5 Awst 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Cynllun Cyflawni Pwysau Iach; Cymru Iach 2022 i 2024.

Integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol

5 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo rhaglen ariannu bum mlynedd newydd ar gyfer integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Cymru o fis Ebrill 2022.

Cais cymeradwyaeth fenthyca

5 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo rhoi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Tref Tywyn.

Dysgu proffesiynol Anghenion Dysgu Ychwanegol

2 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer dysgu proffesiynol Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd wedi’i achredu.

Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

2 Awst 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer gweithgareddau’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yng Nghymru  yn 2021 i 2022

Ailbenodi i CCAUC

2 Awst 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ailbenodi Dr John Graystone fel aelod o gyngor CCAUC.

Cais am fenthyciad

30 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi c gymeradwyo benthyciad i Gyngor Tref Castell-nedd.

Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE

30 Goffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i barhau â’r contract gyda Newfields Law am Wasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE am chwarter arall.

Rhaglenni astudio ôl-16 arbenigol

30 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.  

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

30 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid i ymestyn sawl swydd yn Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru am 12 mis arall.

Strategaeth cyfarpar diogelu personol

29 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y strategaeth cyfarpar diogelu personol ar gyfer 2021 i 2022.

Cronfa Dyfodol yr Economi

29 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gyllid Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yng Ngwynedd.

Grant ENABLE

28 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Prif Weinidog wedi cytuno i gynyddu’r grant ENABLE i awdurdodau lleol.

Addasiadau tai

28 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi Dadansoddiad Lefel Uchel o’r Data ar Addasiadau Tai 2019 i 2020.

Cyllid ar gyfer y Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd

28 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y dyraniad cyllid ar gyfer 2021 i 2022 mewn perthynas â’r Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd.

Rhaglen diogelu ac eiriolaeth

28 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer gwaith y rhaglen diogelu ac eiriolaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Coedwig Genedlaethol

28 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i lansio Grant Buddsoddi mewn Coetir y Goedwig Genedlaethol er mwyn cyllido’r gwaith o greu ac ehangu coetiroedd ledled Cymru yn 2021 i 2022. 

Cyllideb Arolygiaeth Gynllunio Cymru

27 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllideb flynyddol o £2,997,000 ar gyfer Arolygiaeth Gynllunio Cymru, ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU

26 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyfundrefn codi tâl arfaethedig Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU 2021 i 2022.

Llwyth gwaith gormodol mewn addysg bellach

26 Gorffennnaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi prosiect i adolygu llwythi gwaith mewn addysg bellach.

Cyllid adfer diwylliannol

26 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid grant adfer diwylliannol Cam 2 ar gyfer tri busnes yng Nghymru.

Cam darganfod ar gyfer moderneiddio TG i ddadansoddwyr

26 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo gwariant o hyd at £75,000 a TAW i ariannu “cam darganfod” ar gyfer moderneiddio TG i ddadansoddwyr yn Llywodraeth Cymru.

Cyllid ychwanegol ar gyfer hyfforddiant beicio

22 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i wneud £500,000 ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol i ddarparu hyfforddiant beicio ychwanegol ar gyfer oedolion a phlant yn 2021 i 2022.

Cefnogi Prentisiaethau Adeiladu Arbenigol

22 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gontract pedair blynedd gael ei roi i Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu i gefnogi prentisiaethau mewn adeiladu a sgaffaldio. 

Gwasanaethau Cymorth ar gyfer Iechyd Meddwl Gweithlu GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru

22 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo cyngor i gomisiynu ymarfer tendro i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl ar gyfer gweithlu’r GIG a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. 

Sefydlu System newydd ar gyfer Monitro, Rheoli a Goruchwylio

22 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i barhau i gydweithio â Sefydliad Rheoli Morol er mwyn datblygu’r datrysiad TG newydd ar gyfer cofnodi, casglu ac adrodd ar ddata goruchwylio ac arolygu pysgodfeydd y DU, cyllido’r costau datblygu a gwella parhaus o brosiect Rheoli a Gorfodi Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a neilltuo cyllid er mwyn talu costau refeniw parhaus y system hon. 

Ymestyn y Rhyddhad Ardrethi o 100% i Fusnesau Bach ar gyfer darparwyr gofal plant cofrestredig

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i estyn y Rhyddhad Ardrethi o 100% i Fusnesau Bach ar gyfer meithrinfeydd gofal dydd cofrestredig am gyfnod pellach o dair blynedd (hyd at 31 Mawrth 2025).

Cyhoeddi adroddiad Karel Williams o Foundational Economy Research 

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi adroddiad Foundational Economy Research Ltd –  ‘Small Towns, Big Issues: aligning business models, organisation, imagination’ ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cyllid Grant ar gyfer Ariannu Camerâu Diogelwch yng Nghymru 2021 i 2022

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid grant refeniw ar gyfer Gan Bwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru, o hyd at £2,550,000 yn 2021 i 2022 i helpu i redeg dwy swyddfa docynnau a sicrhau bod camerâu diogelwch yn cael eu defnyddio ar y rhwydwaith cefnffyrdd a thraffyrdd yng Nghymru.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

21 Gorffennaf 2021

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip wedi cytuno ar gynllun recriwtio i benodi Llywydd ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Pasbort Diogelwch Tân ar gyfer Adeiladau

21 Gorffennaf 2021
 
Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer adeiladau preswyl talach i arwain y gwaith o gyflwyno 'Pasbort Diogelwch Tân' ar gyfer adeiladau. 

Penodi cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd Dewis Gyrfa

21 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Benodiad Cyhoeddus yn 2021 i recriwtio Cadeirydd ar gyfer Bwrdd Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru).

Prosiect Sgiliau Bwyd Lantra Cymru

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wedi cytuno i wneud arian ar gael i barhau â Phrosiect Lantra – Sgiliau Bwyd Cymru.

Penodi Cadeirydd a Bwrdd dros dro ar gyfer y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo penodi Jessica Leigh Jones yn Gadeirydd dros dro a Darius Pocha, Ruth Glazzard, Neil Prior a Derek Walker yn aelodau dros dro o Fwrdd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

Adroddiad arolwg Beaufort ar agweddau'r cyhoedd ac ymgynghoriad cyhoeddus ar y  Terfyn Cyflymder Diofyn Cenedlaethol o  20mya

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyhoeddi canlyniadau adroddiad arolwg Beaufort ar agweddau cyhoeddus, a chynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y Terfyn Cyflymder Diofyn Cenedlaethol o 20mya.

Ymgyrch 'Siarad Gyda Fi'

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynnydd o £250,000 i gyllideb 'Siarad Gyda Fi' ar gyfer Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

Ymestyn penodiadau Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar estyniad un flwyddyn ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol, Martin Buckle, y tri phenodai cyhoeddus a'r 11 aelod enwebedig.

Caffael contractwyr i Adeiladu Safle Rheoli Ffin Gogledd Cymru

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd a Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gyhoeddi'r pecyn tendro ar gyfer contractwyr i ddylunio ac adeiladu Safle Rheoli Ffin Gogledd Cymru.

Cynlluniau recriwtio ar gyfer Penodi Aelod Annibynnol (Cyllid) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun recriwtio ar gyfer penodi Aelod Annibynnol (Cyllid) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

Cynlluniau recriwtio ar gyfer Penodi Aelod Annibynnol (y Gymuned) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun recriwtio ar gyfer penodi Aelod Annibynnol (y Gymuned) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cynlluniau recriwtio i Benodi Aelod Annibynnol (y Trydydd Sector) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun recriwtio ar gyfer penodi Aelod Annibynnol (y Trydydd Sector) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Canolfan Seren 

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gweithgareddau i'w cefnogi drwy raglen Seren yn ystod 2020 i 2021.

Diwygio'r Cwricwlwm 

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno ar y camau nesaf arfaethedig ar gyfer gweithredu Cwricwlwm i Gymru. Bydd y rhain yn cael eu rhannu mewn Datganiad Llafar i'r Senedd.

Cynnig Lleoliad STEP

21 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gynnig Lleoliad STEP – cais ail gam am gymorth arian cyfatebol Cyngor Sir Penfro.

Cymhorthdal Cyflog a Chymorth Cydgysylltwyr ar gyfer y Cynllun Prentisiaethau Adeiladu

21 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyfraniad ariannol ar gyfer mentora gan gydgysylltwyr a chymorth llesiant ac, os oes angen, cymhorthdal cyflog  brentisiaid ar gyfer prosiectau adeiladu Prentisiaeth a Rennir Cyfle ac y Prentis ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022. 

Penodi Aelodau Enwebedig i Gyngor y Gweithlu Addysg 2021

21 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno ar y weithdrefn ar gyfer penodi dau aelod enwebedig i Gyngor y Gweithlu Addysg.

Parhau i ariannu setliadau peilot 20 mya 2021 i 2022

19 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i barhau â’r cyllid grant ar gyfer gweithredu cam cyntaf / setliadau peilot 20mya.

Amrywio cytundeb cyfreithiol

19 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddiwygio cytundeb cyfreithiol a chyllideb er mwyn hwyluso newid camau’r gwaith sy’n gysylltiedig â Gorsaf Bysys Caerdydd.

Ymestyn tymor cynghorwyr cenedlaethol ar gyfer trais yn erbyn menywod, trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig, a thrais rhywiol

19 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i ail-benodi Yasmin Khan a Nazir Afzal OBE yn gynghorwyr cenedlaethol ar gyfer trais yn erbyn menywod, trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig, a thrais rhywiol.

Datblygu Ardaloedd Adnoddau Strategol ar gyfer Cynllunio Morol

19 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno’r rhaglen waith ar gyfer cynllunio morol i fapio a nodi ardaloedd adnoddau strategol posibl.

Cyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni ôl-16

19 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.  

Cyllid Adferiad Diwylliannol Cymru

15 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Gyllid Grant Adferiad Diwylliannol Cam 2 ar gyfer dau fusnes yng Nghymru.

Gosod adroddiad blynyddol Ofgem yn y Senedd

15 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i osod adroddiad blynyddol Ofgem gerbron y Senedd.

Papur Statws Brechu / Datrysiad dros y Ffôn

15 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno, yn dilyn y cyfnod interim llwyddiannus, y dylai Dinas a Chyngor Abertawe barhau i ddarparu gwasanaeth ffôn i bobl Cymru allu gofyn am dystysgrifau statws brechu ar bapur tan o leiaf 31 Mawrth 2022.

Y Cynllun Tir ar gyfer Tai 2021 i 2022

15 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i barhau â'r Cynllun Tir ar gyfer Tai, er mwyn defnyddio'r dyraniad o £10m yn 2021 i 2022 o arian Cyfalaf Trafodiadau Ariannol ac mae wedi nodi amseriad a thelerau arfaethedig y Cynllun Tir ar gyfer Tai o 2021 i 2022.

Strategaethau Ynni Rhanbarthol

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ardystio’r cyfeiriad strategol y mae’r strategaethau ynni rhanbarthol yn ei gynrychioli ac i gyhoeddi strategaethau ynni rhanbarthol. 

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol 

14 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol. 

Penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun recriwtio ar gyfer penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. 

Adolygu’r Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai a Gofrestrwyd yng Nghymru 

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ymgynghori ar Statws a Safonau Rheoleiddiol drafft ar gyfer y Fframwaith Rheoleiddio Cymdeithasau Tai a Gofrestrwyd yng Nghymru ac i gyfnod ymgynghori byrrach o chwe wythnos gyda’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal drwy aelodau’r Grŵp Cynghori ar Reoleiddio.

Cymorth ar gyfer Rhaglen Clystyrau Darbodus Toyota 2021 i 2025

14 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Raglen Clystyrau Darbodus Toyota – 2021 i 2025.

Cyllideb datblygu Gofal Sylfaenol – 2021 i 2022

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi cyllid Llywodraeth Cymru 2021 i 2022 ar gyfer datblygiad parhaus gwasanaethau gofal sylfaenol. 

Ymgynghoriad cyhoeddus ac asesiadau effaith – terfyn cyflymder diofyn o 20mya 

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi canlyniadau adroddiad arolwg agweddau  cyhoeddus Beaufort a’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Terfyn Cyflymder Diofyn Cenedlaethol o 20mya.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau 21ain Ganrif – Amrywiadau achosion busnes yn ystod Mehefin 2021

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar argymhellion a wnaed gan y Panel Buddsoddi  Addysg ar yr amrywiadau achosion busnes yn ystod Mehefin 2021.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau 21ain Ganrif – Cyfradd ymyrraeth a chymeradwyo achos busnes Coleg Catholig Dewi Sant 

14 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar yr argymhellion a wnaed gan y Panel Buddsoddi Addysg ym mis Mehefin i gymeradwyo cyfradd ymyrraeth cyllid uwch gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Coleg Catholig Dewi Sant yng Nghaerdydd a’u cynllun cyfalaf cyntaf o dan y Rhaglen.

Ymestyn y gyfradd adrodd ar gyfer y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol 

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adrodd yn erbyn y camau gweithredu ym Mlwyddyn 3 y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol, hyd 30 Mehefin 2022.

Cefnogaeth ddigidol ôl-16 a’r defnydd effeithiol o dechnoleg 

14 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer cefnogaeth ddigidol ôl-16 a’r defnydd effeithiol o dechnoleg.

Ysgolion 21ain Ganrif 

14 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr argymhellion a wnaed gan y Panel Buddsoddi Addysg ar yr achosion busnes Cynllun Amlinellol Strategol / Achos Busnes Amlinellol / Achos Busnes Llawn / Achos Cyfiawnhad Busnes yn ystod mis Mehefin 2021.

Cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg 2021 i 2022

14 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo newidiadau i’r rhaglen gyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer 2021 i 2022.

Amrywiad grant cyfalaf o’r cyllid Cynnig Gofal Plant 

14 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo amrywiad grant cyfalaf mewn perthynas â throsglwyddo cyllid cyfalaf gofal plant. 

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

12 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol.

Gwaredu tir ym Mae Caerdydd

12 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i werthu tir ym Mae Caerdydd. 

Cyfrifon blynyddol bwrdd marchnata gwlân Prydain

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cymeradwyo cynnwys adroddiad blynyddol a chyfrifon bwrdd marchnata gwlân Prydain ar gyfer 2018 hyd 2019 a 2019 hyd 2020 ac wedi cytuno iddynt gael eu gosod gerbron Senedd y DU.

Adroddiad blynyddol 2020 hyd 2021 y Pwyllgor ar gyfer rheoli gwastraff ymbelydrol 

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi adroddiad blynyddol 2020 hyd 2021 y Pwyllgor ar gyfer rheoli gwastraff ymbelydrol. 

Ymgynghoriad ar welliannau i les anifeiliaid ym maes trafnidiaeth

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cymeradwyo’r Crynodeb o Ymatebion ac Ymateb y Llywodraeth i’r Ymgynghoriad ar Welliannau i Les Anifeiliaid ym maes Trafnidiaeth ac wedi cytuno iddo gaelei gyhoeddi. 

Fframwaith datblygu’r sector bwyd 2022 hyd 2025/26

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i gynnal ymarfer caffael agored drwy GwerthwchiGymru ac wedi cytuno y gall fframwaith newydd o gontractwyr a ffefrir gael ei ddatblygu. 

Cyllid ychwanegol ar gyfer ymateb brys i ddigartrefedd

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno y gall yr ymateb brys i ddigartrefedd barhau hyd ddiwedd y flwyddyn ariannol 2021-2022, gan ddefnyddio cyllid ychwanegol a ddyranwyd i gronfa caledi’r awdurdodau lleol. Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol hefyd wedi cytuno i ddyrannu £10m yn ychwanegol i’r gronfa caledi awdurdodau lleol ar gyfer yr ymateb brys i ddigartrefedd. 

Diweddariad ar recriwtio 100 yn fwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo ar y cyd drefniadau ar gyfer cyllido costau recriwtio ac adleoli 100 yn fwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu er mwyn cyflawni ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu. 

Cronfa Dyfodol yr Economi 

8 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid o Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yn Rhondda Cynon Taf.

Cronfa Dyfodol yr Economi 

8 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar gyllid o Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect yng Nghaerffili.

Ymgynghoriad ar is-ddeddfwriaeth ar drefniadau asesu o dan Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021

8 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Ymgynghoriad ar yr Is-ddeddfwriaeth ar drefniadau asesu ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru.

Un llwybr canser

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i barhau i ddarparu cyllid ar gyfer y llwybr lle’r amheuir canser a bwrdd rhwydwaith canser Cymru. 

Cynghorwyr Proffesiynol i helpu i weithredu’r cwricwlwm 

8 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi rhoi cymeradwyaeth ar gyfer recriwtio dau gynghorydd proffesiynol i helpu i weithredu’r Cwricwlwm i Gymru.

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol/Busnes Corfforaethol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun recriwtio ar gyfer penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol/Busnes Corfforaethol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Estyn Cytundeb Benthyca

8 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i estyn cytundeb benthyca ar delerau masnachol. 

Grwpiau Cyswllt mewn Lleoliadau Gofal Plant

8 Gorffennaf 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddileu’r angen i gadw plant mewn lleoliadau gofal plant yn yr un grwpiau cyswllt. 

Cyhoeddiad Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19

5 Gorffennaf 2021

Mae Prif Weinidog Cymru a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar drefniadau ar gyfer cyhoeddi Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19.

Statws Brechu Ar-lein

5 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddull digidol o alluogi dinasyddion Cymru i gael mynediad at eu statws brechu o ran Covid-19 ar-lein, ac wedi cytuno ar gyllid i dalu cost ei weithredu o ddyraniad ariannol Profi, Olrhain, Diogelu.

Fframwaith Gweithredu Olrhain Cysylltiadau ar gyfer y Drydedd Don

5 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Fframwaith Gweithredu Olrhain Cysylltiadau.

Ymgynghori ar yr Adolygiad o Bolisi Datgomisiynu Niwclear a Sylweddau Ymbelydrol

5 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno y dylai Llywodraeth Cymru ymgynghori â Llywodraeth y DU, Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon a Llywodraeth yr Alban ar Adolygiad o Bolisi Datgomisiynu Niwclear a Sylweddau Ymbelydrol.

Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru

5 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno i lofnodi’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru sy’n amlinellu’r trefniadau gwaith rhwng Comisiynydd Plant Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dyraniad arfaethedig cyllideb refeniw yr Is-adran Dysgu Digidol ar gyfer 2021 i 2022

5 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer gwariant a dyraniadau cyllideb refeniw 2021 i 2022 mewn perthynas â’r Is-adran Dysgu Digidol.

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni’r Sector Cyhoeddus

5 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i arian a adenillir gael ei ddefnyddio ar gyfer benthyciadau a grantiau ad-daladwy lle mae ymrwymiadau wedi’u gwneud, benthyciadau sy’n cael eu profi ar hyn o bryd, a buddsoddiadau pellach lle gwneir ceisiadau.

Galw cais cynllunio i mewn

5 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod cais i alw cais cynllunio i mewn ar gyfer 25 o anheddau preswyl fforddiadwy, mynediad, man parcio ceir, gwaith tirlunio a draenio a'r holl waith cysylltiedig ar dir i'r gogledd o Ffordd Brynna, Brynna, Rhondda Cynon Taf.  

Mapiau sŵn

5 Gorffennaf 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gaffael mapiau sŵn newydd i Gymru, ac i gaffael cyngor a chymorth arbenigol i helpu i gyflwyno Nodyn Cyngor Technegol newydd ar ansawdd aer, sŵn a seinwedd.

Taliadau entrepreneuriaeth a chyflenwi

5 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ryddhau taliadau ym mlynyddoedd ariannol 2021 i 2022, 2022 i 2023 a 2023 i 2024.

Cais cynllunio

1 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod cais cynllunio a alwyd i mewn ar gyfer annedd ar dir gyferbyn â Phenllwynbedw Fawr, Tynreithin, Tregaron, Ceredigion.

Cais cynllunio

1 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod cais cynllunio a alwyd i mewn ar gyfer adeiladu byngalo a gweithdy newydd ar safle ger Tŷ Alaw, Ponthirwaun, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2RL. 

Cais cynllunio

1 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi gwrthod cais cynllunio a alwyd i mewn ar gyfer adeiladu annedd fforddiadwy ar dir ar Fferm Moch, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion.

Y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif

1 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i’r argymhellion a wnaed gan y Panel Buddsoddi Addysg ym mis Mehefin i gymeradwyo cynnydd yng nghyfradd ymyrraeth ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Coleg Catholig Dewi Sant yng Nghaerdydd a’u cynllun cyfalaf cyntaf o dan y Rhaglen.

Ymestyn cynllun iechyd meddwl adran 64 a phrosiectau adfer iechyd meddwl

1 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles wedi cymeradwyo ymestyn cynllun grant iechyd meddwl adran 64 a phrosiectau adfer iechyd meddwl hyd at fis Mawrth 2022.

Strategaeth Bioddiogelwch Iechyd Planhigion diwygiedig ar gyfer Prydain Fawr

1 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddatblygu Strategaeth Bioddiogelwch Iechyd Planhigion diwygiedig ar gyfer Prydain Fawr.

Penodiadau i fwrdd Awdurdod Cyllid Cymru

1 Gorffennaf 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i hysbysebu ar gyfer 3 cyfarwyddwr anweithredol i fwrdd Awdurdod Cyllid Cymru ac ymestyn y cyfnod mewn swydd ar gyfer 2 gyfarwyddwr anweithredol interim am 3 mis arall o fis Hydref 2021.

Y Rhaglen Addysg Ryngwladol 2021 i 2022

1 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cyflawni’r Rhaglen Addysg Ryngwladol yn ystod 2021 i 2022.

Cyllid brys i fusnesau

1 Gorffennaf 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo cyllid brys pellach ar gyfer busnesau sy'n parhau i fod ar gau neu sy'n cael eu effeithio'n ddifrifol gan gyfyngiadau, ac wedi nodi ei bod yn bosibl mai dyma’r cymorth terfynol o'r fath i fusnesau sydd bellach yn gallu masnachu – yn amodol ar rai amodau.

Oriau gweithredu llinell gymorth y Gwasanaeth Allforio Pysgod

30 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i leihau oriau gweithredu llinell gymorth y Gwasanaeth Allforio Pysgod o 24 awr saith diwrnod yr wythnos i rhwng dydd Llun a dydd Gwener 07:00 – 20:00, a chyfuno llinell gymorth y Gwasanaeth Allforio Pysgod â’r llinell gymorth Cofnodi Dalfeydd.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

30 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag Innovate UK.

Meini prawf newydd ar gyfer cymeradwyo cynlluniau yswiriant i Arolygwyr Cymeradwy

30 Mehefin 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar feini prawf newydd ar gyfer cymeradwyo cynlluniau yswiriant i Arolygwyr Cymeradwy 2021 a chyhoeddi cylchlythyr yn esbonio'r newidiadau.

Cyhoeddi Asesiad Cynhwysfawr Cenedlaethol o wresogi ac oeri

30 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi'r Asesiad Cynhwysfawr Cenedlaethol o'r potensial ar gyfer gwresogi ac oeri effeithlon.

Cyllid ar gyfer Gweithgarwch Ymchwil Economaidd a Chyllidol yn 2021 i 2022

29 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo £100,000 o gyllid ar gyfer gweithgarwch ymchwil economaidd a chyllidol yn y flwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Cytundeb Defnyddwyr Maes Awyr

29 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ganiatáu Cytundeb Defnyddwyr Maes Awyr newydd i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn (MOD) ym Mharc Busnes Bro Tathan.

Prydau ysgol am ddim

28 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer darparu prydau ysgol am ddim, ar gyfer disgyblion cymwys, yn ystod gwyliau ysgol 2021 i 2022.

Astudiaethau addysg bellach arbenigol

28 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau.

Ysgol Uwchradd Gatholig Cardinal Newman

28 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gais Cyngor Rhondda Cynon Taf i ohirio dyddiad gweithredu ei gynnig i ddileu’r chweched dosbarth yn Ysgol Uwchradd Gatholig Cardinal Newman o 1 Medi 2022 i 1 Medi 2023.

Cyllid ychwanegol y Gronfa Adfer Diwylliannol

28 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddyraniad o £8m o gronfeydd wrth gefn ar gyfer y Gronfa Adfer Diwylliannol o 2021 i 2022 yn unol â'r cyllid y cytunwyd arno'n flaenorol o hyd at £30m i helpu i gefnogi'r sectorau diwylliant, y celfyddydau, creadigol a threftadaeth o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Cynghorydd Proffesiynol y Cyfnod Sylfaen

28 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno i ariannu'r broses o recriwtio Cynghorydd Proffesiynol y Cyfnod Sylfaen i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a gweithredu Cwricwlwm i Gymru a'r Rhaglen Adnewyddu a Diwygio am ddwy flynedd o fis Medi 2021.

Cymorth ar gyfer Wythnos Tech a gynhelir gan Technology Connected - 21 i 25 Mehefin 2021

28 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar ddarparu cyllid i Technology Connected i gefnogi'r gwaith o gyflwyno Wythnos Tech Cymru 2021.

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg: 2020 i 2021

28 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno ar Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020 i 2021.

Achos Busnes Llawn Machynlleth

28 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar yr Achos Busnes Llawn gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer Canolfan Iechyd a Llesiant newydd ym Machynlleth gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Y Rhaglen Genedlaethol Delweddu Diagnostig 2021 i 2022

28 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllid cyfalaf 2021 i 2022 ar gyfer Rhaglen Genedlaethol Delweddu Diagnostig.

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg: 2020 i 2021

28 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg 2020 i 2021.

Adolygiad Perfformiad Amgylcheddol y DU y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

28 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd wedi cytuno bod swyddogion, ar ran Gweinidogion Cymru, yn cysylltu â'r OECD o ran Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr y DU.

Gwerthuso ymddygiad o ran profion COVID-19 asymptomatig torfol

24 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gomisiynu ymchwil i werthuso ymddygiad sy’n ymwneud â phrofion COVID rheolaidd gan ddefnyddio Dyfeisiau Llif Unffordd yng Nghymru.

Ffioedd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru

24 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo darparu cyllid pellach i CBAC i alluogi lleihau ffioedd mynediad ymhellach a chefnogi CBAC gyda chostau gweinyddu apeliadau fel na fydd dysgwyr yn wynebu unrhyw ffioedd ar gyfer apeliadau yn 2021.

Gorchymyn Prynu Gorfodol – Cyngor Cwnsler y Frenhines – Gorsaf Bŵer Baglan

24 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ddarpariaeth i geisio barn Cwnsler y Frenhines ynglŷn â rhoi gorchymyn prynu gorfodol ar gyfer gorsaf bŵer.

Cronfa gofal integredig - ariannu cyfalaf

24 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau yn rhanbarthau Cwm Taf, y Gogledd, Gwent a Chaerdydd a’r Fro.

I CAN Work IPS (Lleoliad a Chymorth Unigol)  Cam 2

24 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cytuno i roi cyfraniad arian cyfatebol tuag at gynnig 3 blynedd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gyda 70% wedi’i ariannu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau) ar gyfer 2021-22 i gyfrannu at waith cychwynnol a llwyddiannau cynllun peilot prosiect IPS I CAN Work yn ail gam y broses ddarparu.

PPPATI (cynllun profi gwrthgyrff ar ôl prawf positif) cynllun profi gwrthgyrff PCR (adwaith cadwynol polymerasau) ar ôl prawf positif

24 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i optio i mewn i’r cynllun profi gwrthgyrff ar ôl prawf positif (PPATI) gan yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a fydd yn dechrau ym mis Gorffennaf 2021.

Addasu benthyciad cyfalaf trafodiadau ariannol presennol at ddiben arall i alluogi dulliau adeiladu modern gan Gartrefi Conwy

24 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i addasu benthyciad cyfalaf trafodiadau ariannol presennol at ddiben arall i alluogi Cartrefi Conwy i gynhyrchu a darparu 411 o gartrefi cymdeithasol dros gyfnod o 7 mlynedd gan ddefnyddio dulliau adeiladu modern.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

23 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad gan Banel Apelio Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod Cynllun Taliad Sylfaenol 2018 ar gyfer gweithgareddau amaethyddol gan na chafwyd unrhyw dystiolaeth ategol erbyn 15 Mai, ac na chafwyd unrhyw hysbysiad y byddai gweithgaredd yn digwydd ar ôl 15 Mai a thystiolaeth yn cael ei chyflwyno o fewn 30 diwrnod i'r gweithgaredd ddigwydd.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

23 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad gan Banel Apelio Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod un o hawliadau cyfnod 1 y Grant Busnes i Ffermydd yn dilyn archwiliad yn y fan a’r lle oherwydd bod rhywfaint o'r offer a brynwyd wedi'i ddefnyddio at ddibenion contractio a bod rhywfaint ohono yn arfer bod yn offer ar log a’i fod felly’n ail law.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

23 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad gan Banel Apelio Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod un o geisiadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2017 gan na dderbyniwyd unrhyw dystiolaeth ategol ar gyfer "gweithgareddau amaethyddol" erbyn dyddiad cau Ffurflen Cais Sengl 2017 ac na dderbyniwyd hysbysiad erbyn 15 Mai, y byddai gweithgaredd yn digwydd ar ôl 15 Mai a thystiolaeth yn cael ei chyflwyno o fewn 30 diwrnod i'r gweithgaredd ddigwydd.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

23 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad gan Banel Apelio Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod un o hawliadau cyfnod 1 y Grant Busnes i Ffermydd yn dilyn archwiliad yn y fan a’r lle oherwydd bod rhywfaint o'r offer a brynwyd wedi'i ddefnyddio at ddibenion contractio a bod rhywfaint ohono yn arfer bod yn offer ar log a’i fod felly’n ail law.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

23 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad gan Banel Apelio Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod un o hawliadau cyfnod 5 y Grant Busnes i Ffermydd gan fod y busnes wedi methu â chyflwyno tystiolaeth erbyn 19 Mawrth 2019.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

23 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad gan Banel Apelio Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod un o geisiadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2019 gan na dderbyniwyd unrhyw dystiolaeth ategol ar gyfer "gweithgareddau amaethyddol" erbyn 15 Mai, ac na dderbyniwyd hysbysiad erbyn 15 Mai y byddai gweithgaredd yn digwydd ar ôl 15 Mai a thystiolaeth yn cael ei chyflwyno o fewn 30 diwrnod i'r gweithgaredd ddigwydd.

Proses Apelio Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig

23 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i dderbyn argymhelliad gan Banel Apelio Annibynnol i wrthod yr apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod taliad Glastir ar barseli caeau SJ1434 2636 ac SJ1433 2187. Cafodd codau anghymwys ar gyfer opsiynau rheoli 101 a 31 eu cofnodi ar gyfer y parseli ar Ffurflen y Cais Sengl 2016.

Cynllun Realeiddio Asedau – Eiddo sydd Dros Ben gan yr Adran Drafnidiaeth - 2021 i 2022

21 Mehefin 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i werthu asedau sydd dros ben gan yr Adran Drafnidiaeth, ac ar ddyraniad ar gyfer ffioedd a thaliadau (gan gynnwys gwariant marchnata) i gefnogi’r gweithgarwch hwn.

Cyngor Cymuned Bethesda

21 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo caniatáu benthyciad i Gyngor Cymuned Bethesda.

Adolygu Canllawiau Datblygu Cynaliadwy

21 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i’r Adolygiad o’r Canllawiau Datblygu Cynaliadwy.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

21 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Ychwanegu at gyllid brys

17 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i ychwanegu at gyllid brys i’r busnesau hynny sydd wedi teimlo’r effaith fwyaf o ganlyniad i symud fesul cam i lefel rhybudd un.

Gwasanaethau sy’n rhoi cymorth i bobl wella o COVID 19

17 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid o £5m fel rhan o’r rhaglen Adferiad (Recovery), er mwyn rhoi cymorth i ddatblygu gwasanaethau cymunedol i gefnogi’r rheini sy’n gwella o effeithiau COVID-19, boed hynny’n uniongyrchol neu o ganlyniad i haint (COVID hir) neu’n anuniongyrchol fel rhan o effeithiau ehangach y pandemig.

Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru 2021 i 2022

17 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gynyddu’r taliad i optometryddion sy’n darparu Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru yn 2021 i 2022.

Effaith economaidd tebygol canolfannau data yng Nghymru

17 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i’r effaith economaidd tebygol a gaiff buddsoddi mewn canolfannau data yng Nghymru.

Covid-19: Cymorth i fusnesau yn y dyfodol

17 Mehefin 2021

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i’r pecyn cymorth i fusnesau dros y cyfnod nesaf wrth adfer yn sgil COVID-19.

Dyraniadau o’r Gronfa Band-eang Lleol – Haen 2

17 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar y cyllid ar gyfer Cynllun Cyfalaf a Chynllun Refeniw y Gronfa Band-eang Lleol ar gyfer Haen 2.

Cronfa Dyfodol yr Economi – Cyfarfod y Panel Buddsoddi ar 4 Mai 2021

17 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i roi cyllid o Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect ym Mlaenau Gwent.

Buddsoddiad mewn technoleg celloedd awtomatig LAMP Optigene

17 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i dynnu allan o gam un proses gaffael Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer technoleg celloedd awtomatig LAMP a derbyn y canlyniadau.

Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant – Ysgol Y Ffin

16 Mehefin 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ar gyfer amrywio Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant i Ysgol Y Ffin, ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, Sir Fynwy.

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2021 i 2022

16 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid Llywodraeth Cymru i Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2021 i 2022.

Rhaglen Gwella Cynhyrchiant Busnes

16 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i’r Rhaglen Gwella Cynhyrchiant Busnes.

Menter Wnïo Treorci

16 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i’r cyllid ar gyfer sefydlu Menter Wnïo Treorci.

Diwrnod Aer Glân Cymru 2021

16 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gontract sydd werth £15,000 gyda Global Action Plan i gyflenwi deunyddiau addysgiadol ar ansawdd yr aer i gefnogi Diwrnod Aer Glân Cymru 2021.

Profi am COVID-19

14 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid gan Lywodraeth Cymru i gynnig Pharmacy Collect yng Nghymru fel sianel ychwanegol ar gyfer derbyn pecynnau prawf llif unffordd.

Prosiectau Buddsoddi mewn Ansawdd

14 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiectau Buddsoddi mewn Ansawdd yn y sector ôl-16.

Rheoliadau cytundeb partneriaeth dreftadaeth

14 Mehefin 2021

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo newidiadau i’r rheoliadau cytundeb partneriaeth dreftadaeth yn dilyn ymgynghoriad a hefyd wedi cytuno i orchymyn cychwyn gael ei baratoi er mwyn dwyn i rym gytundebau partneriaeth dreftadaeth a’r gofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol

14 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol.

Cyllid i Awdurdodau Lleol ar gyfer Ôl-daliadau Rhyddhad Ardrethi

14 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i awdurdodau lleol fel y gallant wneud ôl-daliadau ychwanegol o dan gynllun Rhyddhad Ardrethi 2020 hyd 2021 ar gyfer busnesau Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch.

Digwyddiadau prawf peilot – Digwyddiad Busnes yng ngwesty hamdden y Celtic Manor

10 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi'r Digwyddiad Busnes yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor ar 20 Mai er mwyn caniatáu iddo gael ei gynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – ‘Mae angen gwenyn arnom’ yn Theatr Brycheiniog

10 Mehefin 2021
 
Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi'r digwyddiad ‘Mae angen gwenyn arnom’ yn Theatr Brycheiniog ar 3 a 4 Mehefin er mwyn caniatáu iddo gael ei gynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – Triathlon Cymru

10 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi Triathlon Cymru ar 12 Mehefin er mwyn caniatáu iddo gael ei gynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiadau prawf peilot – Morgannwg yn erbyn Swydd Gaerhirfryn a Chymru yn erbyn Albania

10 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi’r gêm rhwng Morgannwg a Swydd Gaerhirfryn (3 Mehefin) a’r gêm rhwng Cymru ac Albania (5 Mehefin) er mwyn caniatáu iddynt gael eu cynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Ymgynghori ar opsiynau ar gyfer darparu’r Gwasanaeth electronig gorfodol ar gyfer Olrhain Gwastraff

10 Mehefin 2021
 
Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ymgynghoriad ledled y DU ar yr opsiynau ar gyfer darparu’r gwasanaeth electronig gorfodol ar gyfer olrhain gwastraff.

Ailgymeradwyo sefydliadau i ddarparu cyrsiau yng Nghymru o dan y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed

10 Mehefin 2021
 
Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo ceisiadau a gyflwynwyd gan IAM Driver Retraining Academy Limited a TTC 2000 Limited i ddarparu cyrsiau yng Nghymru o dan y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed.

Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig – Cynigion Prosiect

9 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf o dan y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau o fewn rhanbarthau Cwm Taf, Gogledd Cymru, Gwent, Gorllewin Morgannwg, Gorllewin Cymru a Chaerdydd a’r Fro.

Digwyddiadau prawf peilot – Dathliad Eid a Gŵyl Tafwyl

9 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Prif Weinidog wedi awdurdodi Dathliad Eid a Gŵyl Tafwyl er mwyn sicrhau y gallant gael eu cynnal fel rhan o’r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – Gêm ail gyfle rhwng Abertawe a Barnsley, ddydd Sadwrn 22 Mai

9 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Prif Weinidog wedi awdurdodi’r gêm ail gyfle rhwng Abertawe a Barnsley ddydd Sadwrn 22 Mai er mwyn sicrhau y gall gael ei chynnal fel rhan o’r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – Gêm ail gyfle rhwng Dinas Casnewydd a Forest Green ar 18 Mai

9 Mehefin 2021

Mae’r Prif Weinidog wedi awdurdodi’r gêm ail gyfle rhwng Dinas Casnewydd a Forest Green ar 18 Mai er mwyn sicrhau y gall gael ei chynnal fel rhan o’r rhaglen digwyddiadau prawf.

Penodi Comisiynydd Plant nesaf Cymru

8 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r broses benodi ar gyfer Comisiynydd Plant nesaf Cymru.

Cymorth i Gomisiynydd y Gymraeg

7 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ddyrannu £108,000 o gyllid cyfalaf ychwanegol i Gomisiynydd y Gymraeg ym mlwyddyn ariannol 2021 i 2022, i ariannu gwaith uwchraddio'r system TG.

Canolfan iechyd a lles dwyrain Casnewydd

7 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar yr achos busnes amlinellol dros ddatblygu canolfan iechyd a lles yn nwyrain Casnewydd.

Unedau profi symudol COVID

7 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddefnyddio dwy uned symudol i brosesu profion COVID-19 i gefnogi unrhyw waith rheoli brigiad o achosion posibl a phrofion ymchwydd os oes angen.

Profion PCR ar gyfer teithio rhyngwladol

7 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylai fod cap ar draws y DU ar nifer profion PCR y GIG sydd ar gael i deithwyr rhyngwladol sy’n dychwelyd eu prynu.

Penodiad i Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru

7 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynllun recriwtio ar gyfer penodi Cadeirydd newydd i Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru.

Diwrnod Windrush 2021

7 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i’w roi tuag at ddathlu Diwrnod Windrush 2021.

Gwariant Ymyriadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

2 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i Wariant Ymyriadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar gyfer 2021 i 2022.

Hysbysiad o’r Bwriad i Gaffael yn Orfodol Hawliau

2 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i gyhoeddi Hysbysiad o Fwriad i roi tystysgrif o dan Baragraff 6 o Atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 at ddibenion darparu hawliau tir cyffredin newydd er mwyn i brosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri allu mynd yn ei flaen.

Atgyweiriadau ar ôl stormydd

2 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno, mewn ymateb i’r niwed i asedau llifogydd ledled Cymru gan stormydd a thywydd eithafol ym mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021, i ariannu’r gwerth £1,733,160 o atgyweiriadau cymwys.

Hysbysiad o’r Bwriad i Gaffael yn Orfodol Hawliau

27 Mai 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i gyhoeddi Hysbysiad o Fwriad i roi tystysgrif o dan Baragraff 6 o Atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 at ddibenion darparu hawliau tir cyffredin newydd er mwyn i brosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri allu mynd yn ei flaen.

Cyngor Tref Penmaenmawr

26 Mai 2021

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Tref Penmaenmawr am £50,000.

Parhau i ymestyn contract y Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE – contract Newfields Law

26 Mai 2021

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cymeradwyo trefniadau i ymestyn contract Newfields Law i ddarparu Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE hyd at 30 Medi 2021.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

26 Mai 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Rhaglen Ynni’r Môr gan gynnwys Her Morlyn Llanw

25 Mai 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid interim ar gyfer datblygu Rhaglen Ynni’r Môr gan gynnwys Her Morlyn Llanw yn y flwyddyn ariannol bresennol, sef 2021 hyd 2022.

Ysgol Gynradd Bro Ogwr – corff llywodraethu

21 Mai 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cais oddi wrth awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr i sefydlu Bwrdd Gweithredol Interim yn lle corff llywodraethu Ysgol Gynradd Bro Ogwr.

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru – Diweddariad am Ardal Ymyrryd – Adolygiad o’r Farchnad Agored 2021

20 Mai 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gymeradwyo’r gwariant ar gyfer cynnal y Diweddariad am Ardal Ymyrryd – Adolygiad o’r Farchnad Agored 2021.

Caffael tir yn Abertawe

18 Mai 2021

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo camau i gaffael tir yn Abertawe.