Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion

Darllen manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Search our decision reports using Ctrl + F.

Profi am COVID-19

14 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid gan Lywodraeth Cymru i gynnig Pharmacy Collect yng Nghymru fel sianel ychwanegol ar gyfer derbyn pecynnau prawf llif unffordd.

Prosiectau Buddsoddi mewn Ansawdd

14 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiectau Buddsoddi mewn Ansawdd yn y sector ôl-16.

Rheoliadau cytundeb partneriaeth dreftadaeth

14 Mehefin 2021

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo newidiadau i’r rheoliadau cytundeb partneriaeth dreftadaeth yn dilyn ymgynghoriad a hefyd wedi cytuno i orchymyn cychwyn gael ei baratoi er mwyn dwyn i rym gytundebau partneriaeth dreftadaeth a’r gofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol

14 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol.

Cyllid i Awdurdodau Lleol ar gyfer Ôl-daliadau Rhyddhad Ardrethi

14 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i awdurdodau lleol fel y gallant wneud ôl-daliadau ychwanegol o dan gynllun Rhyddhad Ardrethi 2020 hyd 2021 ar gyfer busnesau Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch.

Digwyddiadau prawf peilot – Digwyddiad Busnes yng ngwesty hamdden y Celtic Manor

10 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi'r Digwyddiad Busnes yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor ar 20 Mai er mwyn caniatáu iddo gael ei gynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – ‘Mae angen gwenyn arnom’ yn Theatr Brycheiniog

10 Mehefin 2021
 
Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi'r digwyddiad ‘Mae angen gwenyn arnom’ yn Theatr Brycheiniog ar 3 a 4 Mehefin er mwyn caniatáu iddo gael ei gynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – Triathlon Cymru

10 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi Triathlon Cymru ar 12 Mehefin er mwyn caniatáu iddo gael ei gynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiadau prawf peilot – Morgannwg yn erbyn Swydd Gaerhirfryn a Chymru yn erbyn Albania

10 Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog wedi awdurdodi’r gêm rhwng Morgannwg a Swydd Gaerhirfryn (3 Mehefin) a’r gêm rhwng Cymru ac Albania (5 Mehefin) er mwyn caniatáu iddynt gael eu cynnal yn rhan o'r rhaglen digwyddiadau prawf.

Ymgynghori ar opsiynau ar gyfer darparu’r Gwasanaeth electronig gorfodol ar gyfer Olrhain Gwastraff

10 Mehefin 2021
 
Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ymgynghoriad ledled y DU ar yr opsiynau ar gyfer darparu’r gwasanaeth electronig gorfodol ar gyfer olrhain gwastraff.

Ailgymeradwyo sefydliadau i ddarparu cyrsiau yng Nghymru o dan y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed

10 Mehefin 2021
 
Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo ceisiadau a gyflwynwyd gan IAM Driver Retraining Academy Limited a TTC 2000 Limited i ddarparu cyrsiau yng Nghymru o dan y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy'n Yfed.

Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig – Cynigion Prosiect

9 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf o dan y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau o fewn rhanbarthau Cwm Taf, Gogledd Cymru, Gwent, Gorllewin Morgannwg, Gorllewin Cymru a Chaerdydd a’r Fro.

Digwyddiadau prawf peilot – Dathliad Eid a Gŵyl Tafwyl

9 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Prif Weinidog wedi awdurdodi Dathliad Eid a Gŵyl Tafwyl er mwyn sicrhau y gallant gael eu cynnal fel rhan o’r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – Gêm ail gyfle rhwng Abertawe a Barnsley, ddydd Sadwrn 22 Mai

9 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Prif Weinidog wedi awdurdodi’r gêm ail gyfle rhwng Abertawe a Barnsley ddydd Sadwrn 22 Mai er mwyn sicrhau y gall gael ei chynnal fel rhan o’r rhaglen digwyddiadau prawf.

Digwyddiad prawf peilot – Gêm ail gyfle rhwng Dinas Casnewydd a Forest Green ar 18 Mai

9 Mehefin 2021

Mae’r Prif Weinidog wedi awdurdodi’r gêm ail gyfle rhwng Dinas Casnewydd a Forest Green ar 18 Mai er mwyn sicrhau y gall gael ei chynnal fel rhan o’r rhaglen digwyddiadau prawf.

Penodi Comisiynydd Plant nesaf Cymru

8 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r broses benodi ar gyfer Comisiynydd Plant nesaf Cymru.

Cymorth i Gomisiynydd y Gymraeg

7 Mehefin 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ddyrannu £108,000 o gyllid cyfalaf ychwanegol i Gomisiynydd y Gymraeg ym mlwyddyn ariannol 2021 i 2022, i ariannu gwaith uwchraddio'r system TG.

Canolfan iechyd a lles dwyrain Casnewydd

7 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar yr achos busnes amlinellol dros ddatblygu canolfan iechyd a lles yn nwyrain Casnewydd.

Unedau profi symudol COVID

7 Mehefin 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddefnyddio dwy uned symudol i brosesu profion COVID-19 i gefnogi unrhyw waith rheoli brigiad o achosion posibl a phrofion ymchwydd os oes angen.

Profion PCR ar gyfer teithio rhyngwladol

7 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylai fod cap ar draws y DU ar nifer profion PCR y GIG sydd ar gael i deithwyr rhyngwladol sy’n dychwelyd eu prynu.

Penodiad i Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru

7 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynllun recriwtio ar gyfer penodi Cadeirydd newydd i Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru.

Diwrnod Windrush 2021

7 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i’w roi tuag at ddathlu Diwrnod Windrush 2021.

Gwariant Ymyriadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

2 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i Wariant Ymyriadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar gyfer 2021 i 2022.

Hysbysiad o’r Bwriad i Gaffael yn Orfodol Hawliau

2 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i gyhoeddi Hysbysiad o Fwriad i roi tystysgrif o dan Baragraff 6 o Atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 at ddibenion darparu hawliau tir cyffredin newydd er mwyn i brosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri allu mynd yn ei flaen.

Atgyweiriadau ar ôl stormydd

2 Mehefin 2021

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno, mewn ymateb i’r niwed i asedau llifogydd ledled Cymru gan stormydd a thywydd eithafol ym mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021, i ariannu’r gwerth £1,733,160 o atgyweiriadau cymwys.

Hysbysiad o’r Bwriad i Gaffael yn Orfodol Hawliau

27 Mai 2021

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i gyhoeddi Hysbysiad o Fwriad i roi tystysgrif o dan Baragraff 6 o Atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 at ddibenion darparu hawliau tir cyffredin newydd er mwyn i brosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri allu mynd yn ei flaen.

Cyngor Tref Penmaenmawr

26 Mai 2021

Mae'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Tref Penmaenmawr am £50,000.

Parhau i ymestyn contract y Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE – contract Newfields Law

26 Mai 2021

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cymeradwyo trefniadau i ymestyn contract Newfields Law i ddarparu Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE hyd at 30 Medi 2021.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

26 Mai 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Rhaglen Ynni’r Môr gan gynnwys Her Morlyn Llanw

25 Mai 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid interim ar gyfer datblygu Rhaglen Ynni’r Môr gan gynnwys Her Morlyn Llanw yn y flwyddyn ariannol bresennol, sef 2021 hyd 2022.

Ysgol Gynradd Bro Ogwr – corff llywodraethu

21 Mai 2021

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo cais oddi wrth awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr i sefydlu Bwrdd Gweithredol Interim yn lle corff llywodraethu Ysgol Gynradd Bro Ogwr.

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru – Diweddariad am Ardal Ymyrryd – Adolygiad o’r Farchnad Agored 2021

20 Mai 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gymeradwyo’r gwariant ar gyfer cynnal y Diweddariad am Ardal Ymyrryd – Adolygiad o’r Farchnad Agored 2021.

Caffael tir yn Abertawe

18 Mai 2021

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo camau i gaffael tir yn Abertawe.