Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion

Darllen manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Ionawr 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Search our decision reports using Ctrl + F.

Ail-benodiadau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

20 Ionawr 2022

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo ailbenodiadau Rob Humphreys fel Cadeirydd a’r Athro Mark Smith fel Aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Cyllid i gynnal arolwg o signal ffôn symudol yn y Gogledd 

20 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ariannu arolwg o signal ffôn symudol ar ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd. 

Cyllid ar gyfer darparu gweithgarwch i gefnogi gofalwyr di-dâl

20 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i neilltuo £1m ar gyfer darparu gweithgarwch i gefnogi gofalwyr di-dâl yn 2022 i 2023.

Dyraniadau Cyllideb 2022 i 2023

20 Ionawr 2022

Mae’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniadau’r gyllideb ar gyfer y Gwasanaethau Tân ac Achub, ac ar gyfer y Lluoedd Arfog, yn 2022 i 2023.

Adroddiad ar Sicrwydd Perfformiad Rheoliadau Tai 2020 i 2021

20 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi nodi’r Adroddiad ar Sicrwydd Perfformiad Rheoliadau Tai 2020 i 2021,  ac mae wedi cytuno i’w gyhoeddi.

Ymateb i Adroddiad Thematig Estyn – Ysgolion pob oed

19 Ionawr 2022

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad thematig Estyn ar gyfer ysgolion pob oed yng Nghymru.

Cyllideb y Gymraeg

19 Ionawr 2022

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i ailddyrannu cyllideb y Gymraeg ar gyfer 2021 i 2022.

Ail flaenoriaethu cyllid i hybu’r Gymraeg mewn Busnes er mwyn cynyddu defnydd rhyngbersonol y Gymraeg 

19 Ionawr 2022

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno ar y cyllid a ddyrannwyd er mwyn cynyddu defnydd rhyngbersonol y Gymraeg  yn unol â Rhaglen Waith Cymraeg 2050 Work: 2021 i 2026.

Achos Busnes Llawn ar gyfer gwaith paratoi safle Felindre 

19 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Achos Busnes Paratoi’r Safle ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre.   

‘Cardigan Mash’

19 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i ddyrannu £540k o’r arian grant Trawsnewid Trefi i brosiect ‘Cardigan Mash’ yn Aberteifi. 

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir - Llacio

19 Ionawr 2022

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i lacio’r safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 oed.

Ffioedd Cyngor Proffesiynol

18 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer cyngor proffesiynol i helpu gyda phrisio sy’n gysylltiedig â phrosiect rheilffordd yn y De.

Cronfa Dyfodol yr Economi – Cyfarfod y Panel Buddsoddi ar 23 Tachwedd 2021

18 Ionawr 2022

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i wrthod cais i Gronfa Dyfodol yr Economi.

Cronfa Dyfodol yr Economi – Cyfarfod y Panel Buddsoddi ar 14 Rhagfyr 2021

18 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i roi cyllid o Gronfa Dyfodol yr Economi i brosiect yng Nghaerdydd.

Cais am Gymeradwyaeth Fenthyca – Cyngor Cymuned Llanedi

18 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi Cymeradwyaeth Fenthyca, ar gyfer £600,000, i Gyngor Cymuned Llanedi yn ystod blwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer ardal Gorsaf Drenau Pen-y-bont ar Ogwr

18 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid datblygu trawsnewid trefi, hyd at £35,000, tuag at gynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer ardal Gorsaf Drenau Pen-y-bont ar Ogwr.

Diweddaru’r Strategaeth Digidol a Data ar gyfer Iechyd a Gofal

18 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyngor o ran y dull gweithredu a ddefnyddir i ddiweddaru’r Strategaeth Digidol a Data ar gyfer Iechyd a Gofal. 

Rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc (2)

17 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar estyniad tymor byr o 6 mis er mwyn cadw 2 ffrwd waith o’r Rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc.

Y Gronfa Gofal Integredig

17 Ionawr 2022

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer dau brosiect yn rhanbarth Cwm Taf Morgannwg a dau brosiect yn rhanbarth Gwent.

Strategaeth Carbon Isel ar gyfer yr Is-adran Eiddo

17 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i benodi ymgynghorwyr i ddatblygu Strategaeth Carbon Isel ar gyfer yr Is-adran Eiddo.

Estyn Prosiect Tell Me More

13 Ionawr 2022

Cytunodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i gyllid i estyn prosiect Tell Me More hyd at fis Mawrth 2022. Mae’r prosiect yn golygu ymgysylltu’n uniongyrchol â phobl sy’n byw mewn cartrefi gofal i drafod eu profiadau yn ystod pandemig COVID-19.

Grantiau Trafnidiaeth Leol: Canllawiau 2022-2023

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i’r trefniadau ar gyfer cyllid grant cyfalaf ar gyfer grantiau trafnidiaeth leol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-2023. 

Cymorth i Brynu – Cymru, Taliadau ar ôl Cwblhau i gwsmeriaid Cam 3

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi penderfynu peidio â chyflwyno taliadau ar ôl cwblhau ar gyfer cwsmeriaid cam 3 Cymorth i Brynu – Cymru ar hyn o bryd. 

Safonau Rheoleiddiol Diwygiedig ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gyhoeddi Fframwaith Rheoleiddiol diwygiedig ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi’u cofrestru yng Nghymru. 

Ailbenodi Cyfarwyddwr Anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan AS, wedi ailbenodi Anoopa Jonga Singh yn Gyfarwyddwr Anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am gyfnod o 4 blynedd, rhwng 9 Rhagfyr 2021 ac 8 Rhagfyr 2025. 

Codi rhenti i landlordiaid cymdeithasol – trefniadau dros dro ar gyfer 2022 i 2023

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i’r cynnydd mwyaf a ganiateir dros dro mewn rhenti i landlordiaid cymdeithasol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022 i 2023 ac i barhau i atal bandiau rhent targed ar gyfer tai cymdeithasol. 

Y Broses Gwneud Cais ar gyfer Llwybrau Diogel mewn Cymunedau – 2022-2023 

13 Ionawr 2022

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i’r broses gwneud cais ar gyfer y Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer 2022-2023. 

Trosglwyddo Eiddo Uned 2, Campws Gwaun Elai Medi, Llantrisant 

13 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo’r penderfyniad i werthu tir yn Llantrisant. 

Adnoddau rhyngweithiol ar gyfer dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur

13 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i’r cyllid ychwanegol ar gyfer caffael adnoddau rhyngweithiol ar gyfer dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur. 

Cyllid i roi cyfle i Gymru gymryd rhan yn Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022

13 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gyllid i roi cyfle i Gymru gymryd rhan yn Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022. 

Ystadau Cymru

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllideb o £300,000 i Ystadau Cymru gomisiynu ymgynghorwyr i gynnal ymarfer cwmpasu i nodi’r ardaloedd  yn yr ystâd gyhoeddus sy’n mynd i wneud y cyfraniad mwyaf at y cynllun Di-Garbon 2030 dros y pum mlynedd nesaf. 

Delio â honiadau o gam-drin

13 Ionawr 2022

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gychwyn y broses ymgynghori ar y canllawiau diwygiedig ‘Diogelu plant mewn addysg: ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill’.

Y Protocol Cenedlaethol ar gyfer Comirnaty® (Plant 5-11 oed) brechlyn COVID-19 mRNA

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar brotocol cenedlaethol i ganiatáu i’r rheini sy’n weithwyr gofal iechyd proffesiynol nad ydynt fel arfer yn brechu, a phobl nad ydynt yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol, i weithredu Protocol Cenedlaethol ar gyfer Comirnaty® (Plant 5-11 oed) brechlyn COVID-19 mRNA.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Cronfa’r Teulu

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyroddi grant untro ychwanegol o £230,000 i Ymddiriedolaeth Cronfa’r Teulu ar gyfer 2021 i 2022.  

Cynllunio ar gyfer Raglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 2022 i 2023

13 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar ffordd ymlaen ar gyfer y blynyddoedd i ddod mewn cysylltiad â’r Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Penodi Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

11 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi’r Cynghorydd Geraint E Hopkins fel Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Bydd ei gyfnod yn dechrau ar 06/01/2022, am 4 blynedd, tan 05/01/2026.

Ymgysylltu â phobl hŷn drwy bandemig Covid-19 a thu hwnt

11 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gefnogi’r gwaith o barhau i ymgysylltu yn uniongyrchol â grŵp eang o bobl hŷn.

Cymorth ar frys i fusnesau

11 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno ar becyn cymorth ar frys i fusnesau yn sgil Covid.

Cyllido Trafnidiaeth Lleol – blwyddyn ariannol Rhagfyr 2021 i 2022

11 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer grantiau trafnidiaeth lleol ar gyfer blwyddyn ariannol  2021 to 2022 ac eithrio Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Dinas a Sir Abertawe. Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar y cyllid i’r ddau gorff hwnnw. 

Gwariant ychwanegol ar gyfer datblygu tai cymdeithasol a thai fforddiadwy

11 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer caffael tir gan yr Is-adran Tir ac i gynorthwyo Awdurdodau Lleol i symud ymlaen gyda chynigion i ddatblygu tir a/neu adeiladau ar gyfer tai fforddiadwy a thai cymdeithasol. 

Gwobrau Ystadau Cymru 

11 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r argymhellion ar gyfer y ceisiadau ar gyfer y gwobrau ac enillwyr terfynol Gwobrau Ystadau Cymru.

Fferyllfeydd Cymunedol

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol i gynyddu mynediad at y gwasanaeth mân anhwylderau a chefnogi’r gwaith o reoli pwysau’r gaeaf mewn fferyllfeydd cymunedol yn ogystal â llacio rhywfaint ar ofynion contract y fferyllfeydd hynny sy’n ymrwymo i wella mynediad. 

Grant Urddas Mislif

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynigion o ran amrywiad i’r Grant Urddas Mislif ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021 hyd 2022 er mwyn ei gwneud hi'n bosibl i ddefnyddio canran fach o’r grant ar gyfer hyfforddiant ac addysg ac ar gyfer estyn y ddarpariaeth i bobl ddigartref fel y gellir darparu dillad ar eu cyfer.

Cymorth ar gyfer pobl mewn gofal

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo rhaglen cyllid cyfalaf newydd gwerth £60.5 miliwn a fydd ar waith rhwng 2022 a 2025 er mwyn cefnogi llety ar gyfer pobl sydd ag anghenion o ran gofal a chymorth ar draws Cymru. 

Safleoedd masnachol

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i benodi ymgynghorydd i baratoi brîff dylunio amlinellol ar gyfer safleoedd masnachol newydd.

Estyn menter ar y cyd ar gyfer unedau busnes newydd ym Mhenrhos, Caergybi

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i estyn menter ar y cyd a darparu cyllid ychwanegol er mwyn cyflawni cam arall o unedau busnes ym Mhenrhos, Caergybi. 

Hyrwyddo bwyd a diod o Gymru

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd wedi cytuno i gychwyn y broses gaffael er mwyn cyflwyno contract newydd yn lle’r contract presennol sy’n hyrwyddo bwyd a diod o Gymru. 

Cyflwyno dyfeisiau porth LoRaWAN

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cytuno i gyflwyno dyfeisiau porth LoRaWAN i awdurdodau lleol y cymoedd gogleddol.

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng S4C a Cymru Greadigol

10 Ionawr 2022

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon wedi cymeradwyo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng S4C a Cymru Greadigol.

Bro Tathan

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo penodi cynghorwyr cyfreithiol i oruchwylio contractau a ddyfernir ar gyfer cyfleustodau ym Mro Tathan. 

Tir ar gyfer Cynllun Tai

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cymeradwyo’r ceisiadau am fenthyciadau ar gyfer ail gylch y Cynllun Tir ar gyfer Tai 2021 hyd 2022.

Rhaglen grantiau Galluogi Tai Gwledig

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i gynnal y rhaglen grantiau Galluogi Tai Gwledig am gyfnod o dair blynedd – 2022 hyd 2023, 2023 hyd 2024 a 2024 hyd 2025. 

Gwaith ymchwil a datblygu ar gyfer media.cymru

10 Ionawr 2022

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen ymchwil a datblygu media.cymru – 2022 hyd 2026.

Rhaglen Amser i Newid Cymru

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Mind Cymru dros dair blynedd, o fis Ebrill 2022, er mwyn cyflawni Cam 4 rhaglen Amser i Newid Cymru.  

Cyfoeth Naturiol Cymru

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno i alluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i fanteisio ar warrant untro o adnoddau ychwanegol gwerth £9 miliwn.

Negeseuon cyfathrebu ynghylch Cysylltiadau Rhyngwladol

10 Ionawr 2022

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i benodi asiantaeth allanol er mwyn cyflwyno negeseuon cyfathrebu ynghylch y Strategaeth Ryngwladol a chynlluniau gweithredu rhyngwladol.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r pecyn cymorth ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 2022 hyd 2023; a’r dull bwriedig ar gyfer cymorth o 2023 hyd 2024.

Data am berfformiad ôl-16

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cytuno i gynhyrchu elfen dyddiad cyflawni’r mesurau perfformiad cyson ôl-16 ar gyfer 2021 hyd 2022 i’w defnyddio gan ddarparwyr dysgu at ddibenion prosesau monitro mewnol a sicrhau ansawdd fel rhan o drefniadau gwerthuso a gwella. 

Arolwg Adnoddau Teuluol

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo gwariant er mwyn hybu’r Arolwg Adnoddau Teuluol yng Nghymru ar gyfer 2021 hyd 2022 a 2022 hyd 2023. 

Rhaglen y Cymoedd Technoleg 

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo cais rhaglen y Cymoedd Technoleg am awdurdod ariannol dirprwyedig ar gyfer astudiaethau a ffioedd diwydrwydd dyladwy.

House of Memories Cymru

10 Ionawr 2022

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cytuno i gefnogi prosiect i greu fersiwn Gymraeg o’r ap House of Memories, sydd wedi ennill gwobrau.

Amgueddfa Pêl-droed Cymru

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cytuno ar gyllid ychwanegol ar gyfer y cam cychwynnol o ddatblygu prosiect Amgueddfa Pêl-droed Cymru, sy’n cynnwys sefydlu a chyflwyno rhaglen Cymru gyfan i ymgysylltu â rhanddeiliaid, trosglwyddo’r grant presennol ac estyn y dyddiad cau ar gyfer cam 1 o fis Ebrill i fis Gorffennaf 2022.

Amgueddfeydd lleol

10 Ionawr 2022

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo cyfres o ymyriadau a phrosiectau bychan, sydd oll yn anelu at gefnogi’r sector amgueddfeydd lleol a’r ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i fuddsoddi mewn amgueddfeydd.

Amgueddfeydd lleol

10 Ionawr 2022

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip wedi cytuno i ailgychwyn a pharhau i gymryd rhan yn Nghynllun Achredu Amgueddfeydd y Deyrnas Unedig; i gomisiynu adolygiad o’r cynllun;  ac i gomisiynu arfarniad o’r opsiynau a gwaith ychwanegol i archwilio ac edrych ar arwyddocâd cenedlaethol gwrthrychau sydd  mewn amgueddfeydd lleol yng Nghymru.

Cefnogaeth i’r ddarpariaeth addysgol yn y sector nas cynhelir

10 Ionawr 2022

Mae'r Gweinidog dros Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno ar gyllid grant i gefnogi darpariaeth addysg gynnar mewn lleoliadau nas cynhelir a ariennir.

Costau cynnal a chadw mewn ysgolion

10 Ionawr 2022

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg wedi cytuno ar gyllid i gefnogi costau cynnal refeniw mewn ysgolion yn 2021 i 2022.  

Uwchraddio Llinellau Craidd y Cymoedd

10 Ionawr 2022

Mae'r Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog dros Newid Yn yr Hinsawdd wedi cytuno i ariannu gwaith dylunio i gefnogi'r defnydd o ffibr ychwanegol a seilwaith cysylltiedig ar linellau craidd y cymoedd.

Cynllun y Taliad Sylfaenol

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi cytuno i bennu cyllideb o £238 miliwn i Daliadau Uniongyrchol Cymru ar gyfer y Cynllun Taliadau Sylfaenol yn 2022

Cronfa Diogelwch Adeiladau Cymru

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar egwyddorion cynllun ar gyfer rhai lesddeiliaid mewn adeiladau preswyl uchel iawn neu o uchder canolig (dros 11 metr o uchder) sy’n dioddef, neu’n wynebu, caledi ariannol sylweddol o ganlyniad i broblemau posibl yn ymwneud â diogelwch rhag tân. 

Asesu opsiynau ynni yn Celtic lakes, Casnewydd

10 Ionawr 2022

Mae Gweinidog yr Economi wedi cymeradwyo penodi ymgynghorwyr i ddarparu cefnogaeth dechnegol.

Terfyn Cyflymder Ffyrdd Cyfyngedig 

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cytuno ar y cyllid i’w roi i awdurdodau lleol yng Nghymru i ddechrau gwaith paratoadol cychwynnol ar gyfer y terfyn cyflymder diofyn arfaethedig o 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Lance Carver yn Aelod Cyswllt o Fwrdd Iechyd Preifysgpol Caerdydd a’r Fro, yn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bro Morgannwg.

Cyllidar gyfer cydraddoldeb a chynhwysiant

10 Ionawr 2022

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer cydraddoldeb a chynhwysiant am 2022.