Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion

Darllen manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

I chwilio drwy ein hadroddiadau penderfyniad, defnyddiwch Ctrl + F.

Fferyllydd arbenigol ar gyfer partneriaeth cydwasanaethau'r GIG

3 Mawrth 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ariannu swydd 'Fferyllydd Arbenigol Cymru - Cynllunio Wrth Gefn (Meddyginiaethau)' o fewn Partneriaeth Cydwasanaethau'r GIG.

Ymestyn rhanddirymiad ar gyfer hylif diheintio dwylo

3 Mawrth 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ymestyn rhanddirymiadau presennol i ganiatáu i nifer o gynhyrchion diheintio dwylo barhau i fod ar gael er mwyn helpu i atal lledaeniad y coronafeirws yng Nghymru.

Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc

3 Mawrth 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i awdurdodau lleol yn 2021 i 2022, ar gyfer blwyddyn 2 y prosiect Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc cenedlaethol.

Gwastraff deunydd pacio

3 Mawrth 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ymgynghoriad ar y cyd ar y trefniadau a ffefrir ar gyfer cynllun Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar gyfer gwastraff deunydd pacio.

Penodiadau i'r Bwrdd Cymwysterau

3 Mawrth 2021

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y penodiadau i Fwrdd Cymwysterau Cymru, sef Sharron Lusher a Hannah Burch ar 1 Ebrill 2021, a Douglas Blackstock, Michael Griffiths a Graham Hudson ar 15 Mehefin 2021.

Cynllun Monitro Pryfed Peillio'r DU

3 Mawrth 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i flwyddyn ychwanegol o gyfraniad ariannol i Gynllun Monitro Pryfed Peillio'r DU.

Entrepreneuriaeth a Thaliadau Cyflenwi

3 Mawrth 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo taliadau i’w rhyddhau ym mlynyddoedd ariannol 2021 hyd 2022.

Gweithgarwch i hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer mewnfuddsoddi

3 Mawrth 2021
 
Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo Cyllid i gyflawni rhaglen o weithgarwch yn 2021 a 2022 i gefnogi hybu mewnfuddsoddiad.

Dyrannu Contractau Aildendro am Wasanaethau a Reolir gan Bartneriaeth Cyflenwi Milfeddygol

3 Mawrth 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddyrannu dau gontract mewn dwy ardal ddaearyddol, Menter a Busnes yng Ngogledd Cymru (Lot 1) a Iechyd Da (gwledig) Cyf. De Cymru (Lot 2) i gynnal profion TB ar dda byw ac ymgymryd â gofynion cysylltiedig am wasanaethau milfeddygol o dan y Bartneriaeth Cyflenwi Milfeddygol.

Banc Datblygu Cymru - Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru - Cyfalafu

3 Mawrth 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo dyrannu Cyllid ategol i Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru, a weithredir gan Fanc datblygu Cymru.

Gwobrau ymrwymiad ymgynghorwyr a rhagoriaeth clinigol ar gyfer 2021 i 2022

3 Mawrth 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y taliadau i ymgynghorwyr ar bwyntiau 00, 01, a 02 o raddfa gyflog ymgynghorwyr yng Nghymru.

Ailbenodi Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

3 Mawrth 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i Vivienne Harpwood barhau i wasanaethu fel Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Bydd ei hailbenodiad yn para hyd nes 30 Medi 2022.

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru

3 Mawrth 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid grant adferiad diwylliannol i fusnes yng Nghymru.

Cynigion ar gyfer dychwelyd i hyfforddiant cyflogadwyedd

3 Mawrth 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gynigion i hyfforddiant cyflogadwyedd ar gyfer rhaglenni cyflogaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru ddychwelyd yn raddol.

Ymchwil Annibynnol i Gydymffurfiaeth Banc Cymunedol â Chymorth Gwladwriaethol

1 Mawrth 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid yn 2021 hyd 2021 ar gyfer ymchwil i gydymffurfiaeth cynnig am fanc cymunedol yng Nghymru o ran cymorth gwladwriaethol.

Cyllid Buddsoddi er mwyn cefnogi rhaglen waith Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant yn 2020 hyd 2021

1 Mawrth 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo £40,000 ar gyfer Cyngor Sir Caerdydd ar ran Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru er mwyn buddsoddi yn y gwaith datblygu a’r gwaith cynllunio sydd ynghlwm wrth yr ymgyrch marchnata ar gyfer brand maethu i holl awdurdodau lleol Cymru. Mae’r Dirprwy Weinidog hefyd wedi cymeradwyo £50,000 ar gyfer recriwtio i un swydd a fydd yn dechrau cynllun peilot y prosiect Cysylltiadau Gydol Oes o fewn y gwasanaeth cymorth i deuluoedd yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

Cymorth Ariannol gan Cymru Greadigol ar gyfer Pum Prosiect Sgiliau yn y Sector Sgrîn

1 Mawrth 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ddarparu grant gwerth £153,000 i gefnogi pum prosiect sgiliau yn y sector sgrîn ar gyfer y sector creadigol yng Nghymru.

Diweddaru Mynegai Heneiddio y DU

1 Mawrth 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Prifysgol Abertawe i ddiweddaru Mynegai Heneiddio y DU a chyflwyno dangosyddion cydraddoldeb Newydd.

Gorsaf Integredig yn Shotton a’r Rhaglen Mynediad i Bawb

25 Chwefror 2021

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno y ceir cynnwys mynediad heb risiau i Riwabon ac mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar y cynllun ar gyfer Gorsaf Integredig yn Shotton.

Menter Drafnidiaeth o’r Cymoedd i’r Gwaith

25 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid i gefnogi estyniad i Gynllun Peilot Trafnidiaeth y Cymoedd am flwyddyn arall rhwng 2021 a 2022.

Canllawiau ar Ardrethi Annomestig − Cynllun Rhyddhad Ardrethi Ychwanegol ym maes Lletygarwch a Hamdden

25 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol ar weinyddu'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Ychwanegol ym maes Lletygarwch a Hamdden.

Penodi Asesydd Diogelu'r Amgylchedd Dros Dro, Cymru

25 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo penodi Dr Nerys Llewelyn Jones yn Asesydd Dros Dro Diogelu'r Amgylchedd, Cymru.

Estyn cyllid rhaglenni ar gyfer swyddi o fewn yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd

25 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymestyn cyllid rhaglenni ar gyfer deuddeg swydd sy’n bodoli eisoes/newydd yn yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd.

Penodi Ymgynghorwyr Prisio Asedau

25 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar broses ar gyfer penodi ymgynghorwyr i ddarparu'r prisiad asedau blynyddol.

Covid-19 – Diweddariad ar Addysg Uwch –Adolygiad mis Chwefror

25 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Prif Weinidog wedi cytuno ar y bwriad i ganiatáu carfan fach o Fyfyrwyr Addysg Uwch i ddychwelyd.

Prosiect Datblygu'r Gweithlu Ôl-16

25 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid o’r gyllideb Buddsoddi mewn Ansawdd addysg bellach i ddatblygu'r prosiect datblygu'r gweithlu Ôl-16.

Yr Ymddiriedolaeth Garbon – Cynllun Benthyca

24 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gau'r Cynllun Benthyciadau presennol i BBaChau mewn ffordd gyfrifol ac i gynnal rhagor o drafodaethau â'r Ymddiriedolaeth Garbon i addasu’r ffordd y defnyddir gweddill yr arian, gyda'r bwriad o lansio prosiect newydd erbyn 1 Ebrill 2021.

Gwerthu tir yn Abertawe

24 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno y ceir gwerthu tir yn Abertawe.

Gwerthu tir ym Mharc Busnes Broadaxe

24 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno y ceir amrywio’r telerau sy’n gysylltiedig â gwaredu safle yn Llanandras, Powys.

Adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru ar weithredu cynigion gan Gomisiwn y Gyfraith

24 Chwefror 2021

Mae’r Prif Weinidog a'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog dros Bontio Ewropeaidd wedi cytuno ar adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith.

Cyhoeddi’r Cod Arferion Gorau ar Ddatblygu’r Rhwydwaith Ffonau Symudol

24 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyhoeddi'r Cod Arferion Gorau diwygiedig ar Ddatblygu’r Rhwydwaith Ffonau Symudol.

Datgarboneiddio Diwydiannol yng Nghymru

24 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen Datgarboneiddio Diwydiannol Cymru.

Cyfalaf ar gyfer y Gronfa Gofal Integredig

24 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf o dan y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau yn rhanbarthau Cwm Taf Morgannwg a Chaerdydd a'r Fro.

Penodi Aelod Cyffredinol Annibynnol o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

24 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Dr Rhobert Lewis yn Aelod Cyffredinol Annibynnol o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am 4 blynedd, o 22 Chwefror 2021 tan 21 Chwefror 2025.

Diweddariad ar VR Investment

24 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno y dylid ad-dalu’n gynnar fenthyciad a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i gwmni, a chadw ei ecwiti ar yr un telerau masnachol â chyfranddalwyr lleiafrifol eraill.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol

24 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru – Ysgol Westward House, Sir Gaerfyrddin. 

Penodiad yr aelod dros Gymru ar fwrdd Ffocws ar Drafnidiaeth

24 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i estyn cyfnod penodiad yr aelod dros Gymru ar fwrdd Ffocws ar Drafnidiaeth tan ar ôl etholiadau nesaf Senedd Cymru.

Buddsoddiad i Gymdeithas Dai United Welsh o dan y Rhaglen Tai Arloesol ar gyfer Dulliau Adeiladu Modern

24 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddarparu cymorth o dan y Rhaglen Tai Arloesol i Gymdeithas Tai Unedig Cymru ar gyfer darparu tai fforddiadwy gan ddefnyddio Dulliau Adeiladu Modern.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol – Sporting Chance, Casenwydd

24 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais i gofrestru ysgol annibynnol – Sporting Chance, Casenwydd.

Ymateb i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

24 Chwefror 2021
 
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Clyw fy nghân: Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw.

Cyllideb rhaglen Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed 2021 i 2022

24 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg wedi cytuno ar drefniadau ar gyfer dyrannu cyllideb y rhaglen Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed 2021 i 2022.

Cyllid i sicrhau bod PYST Cyfyngedig a’r platfform digidol dwyieithog AM yn parhau i weithredu

24 Chwefror 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid i sicrhau bod PYST Cyfyngedig a’r platfform digidol dwyieithog AM yn parhau i weithredu.

Adran 83; Caniatâd i Cyfoeth Naturiol Cymru ymrwymo i gytundeb ar gyfer Ogwr Uchaf

24 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno y gall Cyfoeth Naturiol Cymru ymrwymo i gytundeb les gyda Renewable Energy Systems dros ran o Ystad Goetir Llywodraeth Cymru ger Ogwr Uchaf.

Cynllun Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi

24 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Prif Weinidog wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Cynllun Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi, hen adeilad Crown Packaging, Castell-nedd a Chynllun Creu Lleoedd ar gyfer Canol Dinas Abertawe ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Astudio mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

23 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Ymateb i’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

23 Chwefror 2021

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwrisitaeth wedi cytuno i’r ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ar ‘Effaith Covid-19 ar y Diwydiannau Creadigol’.

Cyngor Llyfrau Cymru

23 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i gynllun gweithredol Cyngor Llyfrau Cymru ar gyfer 2020 i 2021.

Ymateb i’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

23 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar ‘Effaith Covid-19 ar Newyddiaduraeth a’r Cyfryngau Lleol’.

Partneriaeth Cyllido Ffeithiol Cymru Greadigol

23 Chwefror 2021

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i gyllid ar gyfer partneriaeth cyd-gyllido ar gyfer cynnwys ffeithiol gyda BBC Cymru a BBC 3, i gefnogi’r sector cynhyrchu ffeithiol cynhenid.

Rhaglen Creu 5G

23 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristieth, a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gostau yn gysylltiedig â chais i’r Adran Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer cystadleuaeth ‘Creu 5G’.

Profiad realiti estynedig

23 Chwefror 2021

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwareon a Thwristiaeth wedi cytuno i ddyfarnu £50,000 i Fictioneers Limited am gostau’n gysylltiedig â darparu profiad realiti estynedig.

Cymorth Busnes

23 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i gyllid ar gyfer busnes yng Nghaerdydd.

Byrddau Iechyd Lleol a Chyllid Partneriaethau Gofalwyr

23 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllid o £1 miliwn ar gyfer byrddau iechyd lleol a’u partneriaethau gofalwyr yn 2021 i 2022, ar gyfer gweithgareddau i gefnogi gofalwyr di-dâl, gan gynnwys gofalwyr ifanc.

Cyllid ar gyfer cam profi Cwricwlwm drafft lleoliadau nad ydynt yn cael eu cynnal a threfniadau asesu yn ystod tymor yr Haf 2021

23 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo y trefnidadau i brofi cwricwlwm drafft lleoliadau nad ydynt yn cael eu cynnal a threfniadau asesu yn ystod tymor yr haf.

Cyllid refeniw i gefnogi darparu Gweithgareddau Parodrwydd ar gyfer Argyfyngau Iechyd

23 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllid refeniw ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021 i gefnogi darparu Gweithgareddau Parodrwydd ar gyfer Argyfyngau Iechyd.

Cynigion i reoli risgiau o rywogaethau estron goresgynnol yn 2021 i 2022

23 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gynigion amlinellol ar gyfer gweithredu yn 2021 i 2022 i wella’r broses o reoli rhywogaethau estron goresgynnol yng Nghymru, gan helpu i fodloni ymrwymiadau bioamrywiaeth cenedlaethol a rhyngwladol.

Genomeg Pathogenau: y gofynion cyfalaf

22 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno’r cyllid ychwanegol ar gyfer Gwasanaeth Genomeg Pathogenau.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Prentisiaid - allgau digidol

22 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021, er mwyn helpu prentisiaid sydd wedi eu hallgáu’n ddigidol i barhau â’u rhaglen brentisiaeth.

Cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Cymuned y Mwmbwls

22 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo rhoi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Cymuned y Mwmbwls.

Cyllid cyfalaf ar gyfer Hen Neuadd y Sir Llandeilo

18 Chwefror 2021

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno cyllid o £0.2miliwn ar gyfer helpu i wneud gwaith atgyweirio ar Neuadd y Sir yn Llandeilo.

Datrys Anghydfod ynglŷn â Chontract

18 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar y datrysiad o’r anghydfod contractiol gyda’r contractiwr Costain, mewn perthynas â’r gwaith ar yr A465 (Rhan 2).

Moderneiddio er mwyn gwireddu gweledigaeth 21ain Ganrif ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mlaenau Gwent

18 Chwefror 2021

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid ar gyfer mapio a phrofi gwasanaethau digidol ar-lein a ddarperir i gwsmeriaid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Darparu Cyllid y Cymoedd Technoleg ar gyfer  Parc Cyflogaeth Lime Avenue

18 Chwefror 2021

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid ar gyfer datblygu Parc Cyflogaeth Lime Avenue yng  Nglynebwy.

Prosiect 5G Cysylltu Cymunedau Gwledig y Cymoedd Technoleg

18 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, wedi cymeradwyo rhoi £1.2m ar gyfer prosiect arloesi a seilwaith 5G i gefnogi busnesau yn y Cymoedd Technoleg.

Banc Datblygu Cymru

18 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo Dogfen Fframwaith ddiwygiedig rhwng Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Y Dull o Brofi mewn Lleoliadau Addysg a Gofal Plant yng Nghymru 

18 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar brofion ddwywaith yr wythnos i staff mewn Lleoliadau Addysg a Gofal Plant yng Nghymru. 

Taliadau’r Cynnig Gofal Plant a COVID-19

18 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar daliadau’r Cynnig Gofal Plant a COVID-19: trefniadau cyllid o 22 Chwefror hyd at ddiwedd gwyliau Pasg yr ysgol 2021.

Cyllid ar gyfer Groundwork

18 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid refeniw ar gyfer Groundwork Cymru yn 2021 i 2022.

Cyllid ar gyfer cefnogi cydnerthedd Diogelu Iechyd

18 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer recriwtio mwy na 100 o staff diogelu iechyd cyfwerth ag amser llawn ychwanegol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyngor Cymuned Saundersfoot

18 Chwefror 2021

Mae Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo rhoi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Cymuned Saundersfoot.

Gwerthu tir yn Llanelwy

18 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar waredu tir yn Llanelwy.

Cynigion Prosiect cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig

17 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf o dan y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau yn rhanbarthau Gogledd Cymru, Gorllewin Cymru a Chaerdydd a’r Fro.

Cronfa’r Economi Gylchol

17 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid, yn 2020 i 2021, ar gyfer prosiectau sy'n hyrwyddo adferiad gwyrdd yng nghanol ein trefi.

Cyllid cyfalaf ar gyfer y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys

17 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar £1.669m o gyllid i gefnogi gwaith i weithredu gwasanaeth 24/7 a sefydlu’r Gwasanaeth Trosglwyddo Gofal Critigol. 

Ymestyn y system atgyfeirio electronig ddeintyddol

17 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn contract y system rheoli atgyfeiriadau electronig deintyddol.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Data Gofal Cymdeithasol

17 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y meysydd ffocws cychwynnol ar gyfer bwrw ati i rannu data gwasanaethau cymdeithasol.

Adnodd asesu risg Covid-19

16 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i hyrwyddo adnodd asesu risg Covid-19 i ymarferwyr sy’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol.

Adroddiadau blynyddol gwasanaethau cymdeithasol

16 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno na fydd rhaid cyflwyno adroddiadau blynyddol gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ar gyfer 2019 i 2020 tan fis Medi 2021 oherwydd effaith pandemig Covid-19.

Cymorth ar gyfer Undeb Credyd Celtic

16 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi £55,000 mewn cymorth cyfalaf i Undeb Credyd Celtic.

Adolygiadau blynyddol ar faethu

16 Chwefror 2021
 
Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar estyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adolygiad blynyddol llawn gan gynnwys asesiad meddygol llawn ar gyfer gofalwyr maeth dros dro.

Rhaglen adfer Twristiaeth a Marchnata

16 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar y cyllid i gefnogi rhaglen adfer Twristiaeth a Marchnata gwerth £1.04 miliwn ar gyfer 2020 i 2021, er mwyn cynorthwyo rhan allweddol o gynllun economi Cymru i adfer yn dilyn pandemig Covid-19 ac ail-agor yn ddiogel.

Y Fframwaith Cymunedol ar gyfer rheoli Covid

16 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i estyn y Fframwaith Cymunedol ar gyfer rheoli Covid.

Cymru’r Dyfodol – y cynllun cenedlaethol 2040

16 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y dogfennau cysylltiedig i gyd-fynd â chyhoeddi ‘Cymru’r Dyfodol – y cynllun cenedlaethol 2040’.

Rhaglen Technoleg Addysg Hwb

15 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid i barhau i gefnogi rhaglen Technoleg Addysg Hwb.

Rhaglen Seren

15 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglen Seren 2021 i 2022.

Profion Covid-19

15 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i’r cynllun peilot arfaethedig ym Mhrifysgol Abertawe sy’n defnyddio dyfeisiau LAMP Optigene i gynnal profion ar fyfyrwyr asymptomatig.

Penodiad i’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

15 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gymeradwyo cyfansoddiad arfaethedig y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth, ac wedi cytuno i ailbenodi Janet Swadling am ail dymor ar y Bwrdd.

Gwaredu tir

15 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i waredu eiddo ym Mhowys.

Datblygu rhanbarthol

15 Chwefror 2021

Mae’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Prif Weinidog wedi cytuno i gomisiynu’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) i helpu i weithredu rhai o’u hargymhellion yn adroddiad yr OECD ar ddatblygu rhanbarthol.

Gwerthu eiddo

15 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i werthu eiddo yng Nglyn Ebwy.

Awdurdod Harbwr Caerdydd

15 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Awdurdod Harbwr Caerdydd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Rhaglen dyfodol gofal cymdeithasol

15 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer secondiad i Lywodraeth Cymru i gefnogi gwaith ar weithredu'r rhaglen dyfodol gofal cymdeithasol.

Cymorth i’r diwydiannau creadigol

15 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid i gefnogi rhaglen gwerth £1 miliwn i adfer y diwydiannau creadigol i gynorthwyo adferiad a thwf y sector.

Grantiau Trafnidiaeth Leol

15 Chwefror 2021

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar drefniadau ar gyfer y Gronfa Trafnidiaeth Leol, y Gronfa Ffyrdd Cydnerth a’r Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn yn 2021 i 2022, ac ar ganllawiau sydd i’w rhannu ag awdurdodau lleol.

Cais am Gyllid Adfer yn sgil COVID - yr Urdd

15 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg wedi cytuno ar gyllid ychwanegol gwerth £1.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn 2020-21 i gefnogi adferiad yr Urdd o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19.

Safle Bro Tathan

15 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar ragor o gyllid sy’n gysylltiedig â datblygu a gweithredu safle Bro Tathan.

Cymru’n Cofio Wales Remembers

11 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar y costau ychwanegol ar gyfer cyhoeddi Cymru’n Cofio Wales Remembers yn derfynol.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

11 Chwefror 2021

Mae Dirprwy Weinidog  Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gynllun strategol newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer 2021 i 2026.

Penodiadau i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg

11 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg wedi penodi Rona Aldrich, Elin Maher a Gwyn Williams i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg am dymor o dair blynedd, sy’n cychwyn ar 1 Ebrill 2021.

Cynllun Cyflawni Carbon Isel

11 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol i symud ymlaen â’r gwaith o ddatblygu’r Cynllun Cyflawni Carbon Isel nesaf.

Cael gwared ar dir

11 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gael gwared ar dir yng Nghonwy.

Cymeradwyaeth fenthyca

11 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cais i roi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Tref Llangefni.

Profion C19 estynedig mewn Cartrefi Gofal

9 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Thai wedi cytuno i gynnal profion COVID-19 estynedig mewn cartrefi gofal. 

Cynhyrchion Diogelu Planhigion a Bioladdwyr

9 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i Gytundebau Asiantaeth amgen rhwng yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Gweinidogion Cymru ar Gynhyrchion Diogelu Planhigion a bioladdwyr.

Cronfa Cymunedau Arfordirol 2021-23

9 Chwefror 2021
 
Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i Rownd 6 y Gronfa Cymunedau Arfordirol ar gyfer 2021-23, a weinyddir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gyda dyraniad o'r gronfa wedi'i thargedu at ganol trefi arfordirol.

Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo 2021-22

9 Chwefror 2021
 
Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i barhau i ariannu Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Gwaredu tir i'r gogledd o Lys Ynadon Port Talbot

9 Chwefror 2021
 
Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i waredu tir ym Mhort Talbot.

Cyllid Ffliw Adar

9 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi awdurdodi £1 miliwn o gyllid brys ar gyfer yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion i reoli achosion o’r Ffliw Adar yng Nghymru. Cytunwyd ar ddyraniad cychwynnol o £500k ar 4 Chwefror.

Cyrff adolygu cyflogau’r GIG a Meddygon a Deintyddion

9 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar lythyron cylch gwaith Corff Adolygu Cyflogau’r GIG a Chorff Adolygu Cyflogau Meddygon a Deintyddion ar gyfer 2021 i 2022.

Cynlluniau peilot 20 mya

9 Chwefror 2021

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiectau cynlluniau peilot 20 mya.

Aelodaeth partneriaeth Ymchwil Ynni

9 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ariannu’r gwaith o adnewyddu aelodaeth y bartneriaeth Ymchwil Ynni am dair blynedd mewn un taliad ym mis Ionawr 2021.

Trosglwyddo cyllid o gronfeydd wrth gefn

9 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo trosglwyddo £1 miliwn o’r cronfeydd wrth gefn i gwrdd â gorwariant a ragwelir yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

Setliad yr Heddlu

9 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar Setliad yr Heddlu ar gyfer 2021 i 2022.

Cyfarpar diogelu rhag Covid-19 i yrwyr tacsi

9 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gynnig pecyn cyfarpar proffesiynol personol am ddim i bob gyrrwr tacsi neu gerbyd hurio trwyddedig yng Nghymru.

Profi am COVID-19

8 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y Rhaglen Profi am COVID-19 yn y Gymuned.

Lleferydd, iaith a chyfathrebu plant

8 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar newidiadau i’r cyllid ar gyfer ‘Siarad gyda Fi: Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu’.

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol

8 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo ymestyn y Gronfa Adferiad Diwylliannol i weithwyr llawrydd cymwys ar gyfanswm o £8.870 miliwn.

Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru

8 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ddyrannu cyllid atodol i Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru, a weithredir gan Banc Datblygu Cymru.

Rhyddhad ardrethi i fusnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

8 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i sefydlu cynllun grant i ddarparu’r hyn sy’n cyfateb i ryddhad ardrethi llawn i fusnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy’n meddiannu safleoedd sydd â gwerth ardrethol o dros £500k, ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020 i 2021.

Ymestyn contract Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol

8 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i ymestyn y contract Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar gyfer rhai sy’n gweithio gyda dioddefwyr cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu’n dod i gysylltiad â hwy.

Cyllid ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru

8 Chwefror 2021
 
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru.

Cynllun Blynyddol Ofcom

8 Chwefror 2021

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar yr ymateb i Gynllun Blynyddol arfaethedig Ofcom ar gyfer 2021 - 2022.

Gwerthu tir

8 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i werthu tir ym Mharc Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr.

Y Gronfa Newyddiaduraeth Gymunedol Annibynnol

8 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar ragor o gyllid grant cydnerthu busnes ar gyfer pob un o’r wyth sefydliad newyddion cymunedol annibynnol mewn ymateb i argyfwng Covid-19.

Penodi i WGC Holdco Ltd

4 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi,Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i benodi cyfarwyddwr i WGC HoldCo Limited.

Cymeradwyaeth i gynnal Arolwg Masnach i Gymru 2021/22

4 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i wario hyd at £200,000 ar gomisiynu Arolwg Masnach i Gymru yn 2021 hyd 2022.

Recriwtio i dair swydd wag hanfodol ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau

3 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ddefnyddio cyllid y rhaglen i lenwi tair swydd wag hanfodol o fewn yr Is-adran Cyflogadwyedd a Sgiliau.

Cyllid Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol 2020-21

3 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau i ddarparu’r cyllid i Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol ar gyfer 2020-21.

Cynlluniau Gwella Teithio Llesol a Chefnffyrdd

3 Chwefror 2021

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r Canllawiau ar Weithdrefnau a Chyngor ar gyfer Cynlluniau Gwella Teithio Llesol a Chefnffyrdd

Grantiau Ardrethi Annomestig 25 Ionawr – 31 Mawrth

3 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo pecyn cymorth busnes ar gyfer siopau dianghenraid, busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth.

Cytuno ar y Cynllun Cyflawni diwygiedig ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2019-22

3 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg wedi cytuno ar ddiwygiadau i’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau fel y’i cyhoeddwyd ar 28 Ionawr 2021

Cofrestru ysgol annibynnol

3 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru – Coleg Gwyddoniaeth Wadham, Park House, Park Square, Casnewydd

Cymorth ar gyfer Byrddau Gwasanaethau’r Cyhoedd

3 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i’r pecyn cymorth ar gyfer Byrddau Gwasanaethau’r Cyhoedd ym mlwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Gwaith deuoli yr A465

3 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i lunio Gorchymyn atodol ar gyfer Cynllun Deuoli Blaenau’r Cymoedd, Dowlais Top i Hirwaun ar yr A465.

Cyllid ar gyfer Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

3 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau i ariannu Cymdeithas Pysgotwyr Cymru am eu cyllid craidd ar gyfer 2021 i 2022.

Cyllid ar gyfer Cadw

3 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid refeniw ychwanegol i Cadw ar gyfer 2020 i 2021.

Y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif

1 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr Achos Cyfiawnhad Busnes sy’n gysylltiedig ag Ysgol Gynradd Waldo Williams, Hwlffordd.

Cynllun Gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru

1 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ‘Y Cwricwlwm i Gymru: Cynllun Gweithredu’r Cwricwlwm, Rhwydwaith Cenedlaethol, a’r Cynllun Adfer Dysgu’.

Cyllid ar gyfer Cymunedau’n Creu Cartrefi

1 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru yn 2021 i 2022 i gefnogi’r prosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi.

Addysg bellach arbenigol

1 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyngor mewn perthynas â statws sefydliadau addysg bellach arbenigol yn dilyn y penderfyniad i gau ysgolion a cholegau ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb fel ymateb i bandemig y coronafeirws.

Gwaith allgymorth brechu COVID-19

1 Chwefror 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo £70,000 o gymorth ar gyfer cynnal rhagor o waith allgymorth brechu COVID-19 gyda chymunedau lleiafrifoedd ethnig.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

1 Chwefror 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi David Edwards fel Aelod Annibynnol, TGCh, i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, am gyfnod o 4 blynedd o 01 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2025. 

Rheoliadau Gwastraff Deunydd Pacio

1 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar y cyd i’r Deyrnas Unedig gyfan ar y diwygiadau arfaethedig i Reoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007 yn sgil bwriad yr Alban i gyflwyno Cynllun Dychwelyd Blaendal.

Gwaith Calon Energy

1 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid gwerth £54,000 a phenodiad Arup i ddarparu cyngor technegol allanol i Waith Calon Energy.

Gwaith Calon Energy

1 Chwefror 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar wariant a phenodi cwmni cyfreithiol i ddarparu cyngor cyfreithiol allanol mewn perthynas â Gwaith Calon Energy.

Pwysau’r gaeaf ar iechyd a gofal cymdeithasol

1 Chwefror 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ychwanegol i fodloni cynlluniau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer y gaeaf a Covid.

Cyllid Cafcass Cymru

27 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar adnoddau i Cafcass Cymru gyflawni ei ddyletswyddau statudol.

Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws

27 Ionawr 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar gyllid ar gyfer prosiectau sy’n ceisio grantiau refeniw o’r Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws.

Cyllid Cafcass Cymru

27 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar adnoddau i Cafcass Cymru gyflawni ei ddyletswyddau statudol.

Cymru’r Dyfodol 2040

27 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y newidiadau terfynol i ‘Cymru’r Dyfodol 2040’.

Cyllid Cafcass Cymru

27 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar adnoddau i Cafcass Cymru gyflawni ei ddyletswyddau statudol.

Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri

25 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar yr Hysbysiad o Fwriad i ddarparu hawliau mynediad "mannau agored" newydd i alluogi Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri i fynd yn ei flaen.

Cau llwybrau troed cyhoeddus

25 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i roi terfyn amser o 12 mis i Gyngor Bro Morgannwg ar gyfer datrys achos o gau llwybr cyhoeddus, ond dylid datrys achosion yn y dyfodol o fewn 6 mis.

Gwasanaeth 111

25 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gyflwyno gwasanaeth 111 ymhellach ledled Cymru.

Cyllid Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru

21 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg wedi cytuno i gynyddu cyllid Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru £1.5 miliwn yn rheolaidd o flwyddyn ariannol 2021 i 2022 ymlaen oherwydd y swyddogaethau a'r cyfrifoldebau ychwanegol sy'n ofynnol yn dilyn cyfnod Pontio'r UE.

Niwed i'r ymennydd sy'n gysylltiedig ag alcohol

21 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg wedi cytuno i ymgynghori ar Fframwaith Cymorth a Thriniaeth drafft ar gyfer Atal, Diagnosis, Triniaeth a Chymorth ar Niwed i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig ag Alcohol.

Taliadau’r Cynnig Gofal Plant

21 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar drefniadau talu Cynnig Gofal Plant yn ystod pandemig Covid-19 rhwng mis Ionawr a mis Chwefror 2021.

Adferiad gwyrdd

21 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gyllid ailadeiladu Covid-19 ar gyfer ehangu siopau ailddefnyddio ac atgyweirio i hyrwyddo adferiad gwyrdd yng nghanol ein trefi.

Datblygu safleoedd

21 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid pellach sy'n gysylltiedig â'r safle datblygu yng Nghoed Ely, Tonyrefail.

Gwerthu tir

21 Ionawr 20211

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i werthu tir yng Nghasnewydd.

Cymorth busnes

21 Ionawr 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar Gyllid Grant Adferiad Diwylliannol ar gyfer busnes yng Nghymru.

Rhaglen Technoleg Addysg Hwb

19 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Addysg a'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar fuddsoddiad pellach o £11.888 miliwn yn rhaglen Technoleg Addysg Hwb i brynu dyfeisiau addysg ym mlwyddyn ariannol 2020 i 2021.

Cymorth busnes

19 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar Gyllid Dyfodol yr Economi ar gyfer prosiect ym Mlaenau Gwent.

Sector ynni hydrogen

19 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i  gyhoeddi 'Hydrogen yng Nghymru' ar gyfer ymgynghoriad. 

Cymorth busnes

19 Ionawr 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar Gyllid Grant Adferiad Diwylliannol ar gyfer busnes yng Nghymru.

Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

19 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddiweddaru'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Parc Beicio Cymru

19 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i Cyfoeth Naturiol Cymru ymrwymo i brydles newydd ar ystad goetir Llywodraeth Cymru yng Nghoedwig Gethin, er mwyn ehangu Parc Beicio Cymru.

Rheoliadau adeiladau rhestredig

19 Ionawr 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar ymgynghoriad cyhoeddus ar reoliadau adeiladau rhestredig drafft a dogfen ganllaw gysylltiedig.

Cymorth busnes

19 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar Gyllid Grant Datblygu Eiddo ar gyfer datblygiad arfaethedig ar Lannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.

Cymorth i wirfoddoli yn y GIG

19 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn cyllid grant ar gyfer cydgysylltu ymgysylltiad y Trydydd Sector a gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Grant Plant a Chymunedau

19 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddyraniadau dangosol y Grant Plant a Chymunedau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-2022 i awdurdodau lleol a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent.

Cyllid ar gyfer consortiwm gofal plant Cwlwm

18 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cynnig cyllid dangosol i gonsortiwm gofal plant Cwlwm o £1,444,410 ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-2022.

Cymorth busnes

18 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gydsynio i gwmni ymrwymo i gytundeb Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws.

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

18 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ymestyn y trefniant gyda Skills Development Scotland i barhau i gynnal y gwaith o reoli, darparu a chydgysylltu Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) a chomisiynu fframweithiau prentisiaeth newydd â blaenoriaeth, a'u diwygio, yn ystod 2021 i 2022 a pharhau i ddarparu cymorth ariannol i ddatblygu NOS â blaenoriaeth yn ystod 2021 i 2022 a chomisiynu sicrwydd ansawdd cyfieithiadau Cymraeg NOS.

Cymorth busnes

18 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid i alluogi prynu ac adnewyddu ffatri ym Mlaenau Gwent ynghyd â'r gwasanaethau cyfreithiol a rheoli prosiect cysylltiedig.

Grant Adfer Diwylliannol

18 Ionawr 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid Grant Adfer Diwylliannol ar gyfer sefydliad yng Nghymru.

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol

14 Ionawr 2021

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i Gyllid y Gronfa Adferiad Diwylliannol i sefydliad yng Nghymru.

Manyleb a Chanllawiau y Rhaglen Dysgu yn Seiliedig ar Waith

14 Ionawr 2021

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar ddiweddariadau i Fanyleb a Chanllawiau y Rhaglen Dysgu yn Seiliedig ar Waith i ganiatáu eithriadau cymhwysedd i daliadau cymhelliant cyflogwr i recriwtio prentisiaid.

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi’i Reoleiddio

14 Ionawr 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-gyflwyno llacio dros-dro i’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi’i Reoleiddio (ar gyfer plant hyd at 12 oed) i bob darparwr gofal plant cofrestredig tan 30 Mehefin 2021.  Mae’r llacio dros dro yn gysylltiedig â safonau penodol sy’n cael eu pennu o fewn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi’i Reoleiddio i blant hyd at 12 mlwydd oed ac mae yn ymateb i Covid-19.  Bydd unrhyw lacio yn cael ei gyfyngu i ganllawiau Llywodraeth Cymru, ac yn amodol ar gymeradwyaeth yr awdurdod lleol fesul achos.

Cronfa Band Eang Lleol

14 Ionawr 2021

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Cynlluniau Cyfalaf a Refeniw y Gronfa Band Eang Lleol ar gyfer Cyfnod 1 ac i ymestyn cyfnod y gronfa i gynnwys blwyddyn ariannol 2023 i 2024.

Cymorth ar gyfer ymchwil

14 Ionawr 2021

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gyllideb o £2 filiwn yn gysylltiedig â chais i gystadleuaeth ‘Strength in Places’ Ymchwil ac Arloesi yn y DU.

Cymorth ar gyfer dysgu o dan arweiniad yr undebau

14 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni Blwyddyn 3 Cronfa Ddysgu Undebau Cymru a TUC Cymru. 

Grant Tai Cymdeithasol

14 Ionawr 2021

Mae Gweinidog Tai Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddyraniad Grant Tai Cymdeithasol 2020 i 2021 a dyrannu cyllid i Grŵp Pobl.  

Prosiect deuoli yr A465

14 Ionawr 2021

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i daliad iawndal i fusnes a chaffael eiddo.

Adfer benthyciad

14 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidaeith wedi cytuno ar drefniadau ar gyfer setliad/adferiad rhannol o gronfeydd benthyciad masnachol sy’n weddill o weinyddiaeth cwmni o Dde Cymru.

Parc Busnes Clawdd Offa

14 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidaieth a Gogledd Cymru wedi cytuno i adeiladu a lesio adeilad newydd ym Mhowys.

Cymorth Dysgu Ychwanegol

14 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gyllid ar gyfer Cymorth Dysgu Ychwanegol i gefnogi dysgwyr yng Nghymru sy’n defnyddio darpariaeth ddydd mewn sefydliadau addysg bellach yn Lloegr.

Y Grant Cymorth Tai

14 Ionawr 2021

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar ddyraniad dangosol y Grant Cymorth Tai i Gyngor Abertawe ar gyfer 2021-2022. Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y dyraniadau dangosol ar gyfer yr awdurdodau lleol eraill.

Y Gronfa Gofal Integredig

14 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid o hyd at £40 miliwn o dan y Gronfa Gofal Integredig ar draws ardaloedd y byrddau partneriaeth rhanbarthol ar gyfer 2021-2022.  

Y Gronfa Gofal Integredig

14 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid o dan y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau yn rhanbarthau Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf, Gogledd Cymru, Gorllewin Morgannwg a Gorllewin Cymru.

Gwaith ychwanegol i helpu i Ddatblygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a’r Cynllun Cyflawni Carbon Isel

14 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol 2020-2021 i ddatblygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a’r Cynllun Cyflawni Carbon Isel.

Canolfan Cymru ar gyfer tystiolaeth coronafeirws

14 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg wedi cytuno i sefydlu canolfan ar gyfer tystiolaeth coronafeirws i Gymru, a fydd yn darparu rhaglen − penodol i Gymru − o waith ymchwil a gwaith i gyfuno tystiolaeth a defnyddio gwybodaeth er mwyn mynd i’r afael â’r blaenoriaethau a’r anghenion brys sy’n codi yn sgil pandemig y coronafeirws.   

Cyfarwyddyd gyrfaoedd

14 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddod â Chynllun Peilot Gatsby i ben ar 31 Rhagfyr yn unol â’r bwriad gwreiddiol, ac y dylai Gyrfa Cymru fynd ati i ddatblygu Dyfarniad Ansawdd newydd ar gyfer cyfarwyddyd da ar yrfaoedd mewn ysgolion, gan fynd ati hefyd i ddatblygu proses ar gyfer cyflwyno’r dyfarniad hwnnw ar draws Cymru.    

Y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni

14 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar y taliadau sydd i’w rhyddhau ar gyfer y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni yn y blynyddoedd ariannol 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 a 2023-2024.

Y Cynllun Atal Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon

14 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i lansio’r ymgynghoriad ar y Cynllun Atal Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon i Gymru ym mis Ionawr 2021.

Cymorth i ddarparu addysg yn y sector nas cynhelir

14 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid grant i helpu i ddarparu addysg yn y sector nas cynhelir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-2022.

Rheoleiddio nwyon Osȏn a nwyon wedi’u Fflworeiddio

12 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i’r Cytundeb Fframwaith Amlinellol dros dro a’r Concordat cysylltiedig dros dro sy’n pennu y llywodraethu hirdymor i reoleiddio sylweddau gostwng Osȏn a nwyon tŷ gwydr wedi’u Fflworeiddio ledled Prydain Fawr.

Rheoli llygredd diwydiannol

12 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i’r Cytundeb Fframwaith Amlinellol dros dro a’r Concordat cysylltiedig dros dro sy’n pennu y llywodraethu hirdymor i gefnogi’r broses o osod y Dulliau Gorau sydd ar gael i reoli llygredd diwydiannol ledled y Deyrnas Unedig.

Cyllideb Cydraddoldeb a Chydlyniant

12 Ionawr 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar gyllideb Cydraddoldeb a Chydlyniant ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Adolygu cyllid Chwarae Teg

12 Ionawr 2021

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar wariant i gynnal adolygiad gwerth am arian annibynnol ar gyfer cyllid craidd Chwarae Teg.

Cynllun Cymunedau Treth Gwaredu Tirlenwi

12 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gwmpas yr adolygiad o’r Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi i’w gynnal gan sefydliad allanol; ac i ymestyn y contract presennol gyda Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gynnal y cynllun am 24 mis pellach.

Cynllun Cymhelliant Hyfforddi Athrawon

12 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gyllid ar gyfer y Cynllun Cymhelliant Hyfforddi Athrawon Addysg Bellach ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Bargen Twf y Gogledd

12 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno’r Cytundeb Bargen llawn ar gyfer Bargen Twf y Gogledd.

Y Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg

12 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn y Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg am 12 mis arall, hyd at fis Mawrth 2022, ac i gwmpasu a datblygu rhaglen ariannu ar gyfer y dyfodol.

Cyllid camddefnyddio sylweddau

11 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg wedi cymeradwyo dyraniadau dangosol y cyllidebau Camddefnyddio Sylweddau refeniw a chyfalaf, yn sgil cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar 21 Rhagfyr 2020.

Caffael Bysiau Allyriadau Isel Iawn

11 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i sicrhau bod cyllid ar gael i Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer prynu 8 bws allyriadau isel iawn, a’r cyfarpar cysylltiedig ar gyfer gwefru cerbydau, i’w defnyddio ar lwybr teithio TrawsCymru T1.

Cymorth busnes

11 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi cyllid  o Gronfa Dyfodol yr Economi i brosiect yn Sir y Fflint.

Cyllid y Grant Adfer Diwylliannol

7 Ionawr 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid Grant Adfer Diwylliannol ar gyfer 3 sefydliad.

Cyllid y Grant Adfer Diwylliannol

7 Ionawr 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid Grant Adfer Diwylliannol ar gyfer 2 sefydliad.

Yr Is-adran Dysgu Digidol

7 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer chwe swydd newydd, a recriwtiwyd yn allanol, am gyfnod penodol o ddwy flynedd ar gyfer yr Is-adran Dysgu Digidol.

Cymeradwyaeth fenthyca

7 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo rhoi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Tref Llandeilo Fawr.

Gweledigaeth strategol Gyrfa Cymru

7 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo gweledigaeth strategol 2021 i 2026 ar gyfer 'Dyfodol Mwy Disglair' Gyrfa Cymru.

Yr Asiantaeth Ewropeaidd dros Anghenion Arbennig

7 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno i adnewyddu aelodaeth Cymru o'r Asiantaeth Ewropeaidd dros Anghenion Arbennig ac Addysg Gynhwysol ar gyfer 2021.

Polisi Cynllunio Cymru

7 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyhoeddi Argraffiad 11 o Bolisi Cynllunio Cymru ochr yn ochr â Cymru’r Dyfodol : Cynllun Cenedlaethol 2040 a dirymu Nodyn Cyngor Technegol 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Nodyn 8: Nodyn 8: Cynllunio ar gyfer Adnewyddadwy ar yr un dyddiad ag y cyhoeddir y ddwy ddogfen.

Astudiaeth ddichonoldeb carbon isel

7 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ddarparu cyllid yn 2020 i 2021 i Gyngor Sir Ynys Môn, i gefnogi astudiaeth ddichonoldeb carbon isel.

Cyllid ysgogi economaidd

7 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ddarparu cyllid yn 2020 i 2021 i Gyngor Gwynedd, er mwyn cynyddu cadernid canolfannau masnachol yng Ngwynedd.

Y Gronfa Gofal Integredig

7 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog  Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg wedi cytuno i ddyrannu'r £89 miliwn i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol drwy'r Gronfa Gofal Integredig ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022, ac na fydd y Gronfa bellach yn ariannu System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru o ddiwedd mis Mawrth 2021. Bydd y cyfrifoldeb dros y cyllid hwn, a £2 filiwn ychwanegol, yn dod o'r Rhaglen Trawsnewid.

Cyllid Hyfforddeiaethau a Thwf Swyddi Cymru

7 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo dyraniadau darparwyr Hyfforddeiaethau a Thwf Swyddi Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022

Mynediad at brosiect Bocs Bwyd Da

7 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid i gefnogi pum ysgol ar draws ardal Parc Rhanbarthol y Cymoedd i gael mynediad at brosiect Bocs Bwyd Da.

Cyllid y Rhyngrwyd Pethau

6 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo dyrannu gwerth £100,000 o seilwaith ddigidol i bob awdurdod unedol yn rhanbarth y Canolbarth a’r De Orllewin.

Cronfa Busnesau Bychan y Canolbarth a’r De Orllewin

6 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i sefydlu Cronfa Busnesau Bychan i ddarparu buddsoddiad i bob un o’r chwe awdurdod unedol yn rhanbarth y Canolbarth a’r De Orllewin.

System TGCh i gefnogi’r sector sgiliau ôl-16

6 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid o £381,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i 2022, i ariannu penodi contractwyr TG arbenigol i gyflawni’r rhaglenni Etifeddiaeth Cyflogadwyedd, y Rhaglen Twf Swyddi Cymru a Mwy a’r Rhaglen ReAct a Mwy.

Cwricwlwm Cymru

6 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y dull gweithredu a gynlluniwyd ar gyfer cynnal ymgyngoriadau ar ganllawiau ychwanegol ar gyfer Cwricwlwm Cymru a’r amserlen a gytunwyd ar gyfer diweddaru’r Fframwaith.

Benthyciadau Canol Trefi at ddefnydd awdurdodau lleol

6 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar alwad agored ar gyfer Cyfalaf Benthyciadau Canol Trefi at ddefnydd pob awdurdod lleol ar draws Cymru.

Bargen Twf Canolbarth Cymru

6 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar drefniadau cyllid a phenawdau’r telerau ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

6 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Patsy Roseblade fel Aelod Cyllid Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg am 4 blynedd o 1 Mawrth 2021 tan 28 Chwefror 2025.

Ailbenodiadau i Addysg a Gwella Iechyd Cymru 

6 Ionawr 2021

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Dr Ruth Hall (ailbenodiad 3 blynedd o 01 Chwefror 2021 tan 31 Ionawr 2024), Gill Lewis (ailbenodiad 4 blynedd o 01 Chwefror 2021 tan 31 Ionawr 2025) a’r Athro Ceri Phillips (ailbenodiadau 4 blynedd o 01 Chwefror 2021 tan 31 Ionawr 2025) fel Cyfarwyddwyr Anweithredol i Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

5 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid ar gyfer gwerthuso ac i gefnogi rheolwyr cynlluniau i sefydlu cynlluniau o dan y Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn 2021 i 2022. Mae'r Gweinidog hefyd wedi cytuno ar grant i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar gyfer Partneriaethau Natur Lleol i weithredu ar yr un rhaglen tan fis Mawrth 2021.

Partneriaethau Natur Lleol

5 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar ddyraniadau cyllid ar gyfer Partneriaethau Natur Lleol yn 2021 i 2022.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

5 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar drefniadau i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol hwyluso a chyflenwi Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn 2021 i 2022.

Y Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

5 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau â'r trefniadau presennol gyda phartneriaid cyflenwi cyfredol am flwyddyn ac wedi cytuno ar gyllid o £1.8 miliwn ar gyfer Cadwch Gymru'n Daclus yn 2021 i 2022.

Y Cynllun Gweithredu ar Allforio

5 Ionawr 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid i gyflawni'r Cynllun Gweithredu ar Allforio o'r flwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Cyllid ar gyfer Uned Gyflawni Cyllid GIG Cymru

5 Ionawr 2021

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid pellach ar gyfer Uned Gyflawni Cyllid GIG Cymru i wella ei chefnogaeth i ddatblygu a gweithredu Gofal Iechyd ar sail Gwerth, ailgyfeirio ffocws y Fframwaith Effeithlonrwydd a pharhau i ddatblygu ei swyddogaeth cefnogi a herio o fewn GIG Cymru.

Cyllideb Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

5 Ionawr 2021

Mae'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip wedi cytuno ar y Gyllideb ddangosol ym maes Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021 i 2022.