Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

I chwilio drwy ein hadroddiadau penderfyniad, defnyddiwch Ctrl + F.

Cyllid ar gyfer Allwedd Band Eang Cymru a Chynlluniau Gigabit Cymru

4 Mehefin 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Allwedd Band Eang Cymru a Chynlluniau Gigabit Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021.

Allwedd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf yng Nghymru

4 Mehefin 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gynnwys safleoedd ychwanegol o fewn rhaglen Allwedd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf yng Nghymru.

Cynllun gwres adnewyddadwy Llywodraeth y DU ar gyfer y dyfodol

4 Mehefin 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ei bod yn fodlon ar gyfeiriad cynllun arfaethedig Prydain i gefnogi gwres carbon isel yn y dyfodol.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16

4 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Llythyr cylch gwaith ar gyfer y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

4 Mehefin 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r llythyr cylch gwaith a’r cytundeb rheoli ar gyfer cam Alpha y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

Penodiad i Fwrdd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

4 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar benodiad Sally Meecham fel Cadeirydd Bwrdd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol ar gyfer y cam Alpha.

Cyllid i ddatblygu a chefnogi athrawon

4 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid i ddatblygu a chefnogi athrawon yn 2020 i 2021.

Dyraniadau ar gyfer prentisiaethau

4 Mehefin 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gontract 2020 i 2021 i ddyrannu arian i ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith er mwyn rhedeg rhaglenni prentisiaeth.

Cyllid ar gyfer FareShare

4 Mehefin 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ychwanegol i alluogi FareShare i weithredu ar draws y Gogledd, gan gefnogi cyrff trydydd sector i ddarparu bwyd, gyda’r nod o sefydlu gwasanaeth cynaliadwy.

Ymateb i’r ymgynghoriad ar y Contractau Gwahaniaeth

4 Mehefin 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, mewn ymateb i ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i gynllun Contractau Gwahaniaeth, ac i gyhoeddi’r llythyr fel rhan o’r broses o sefydlu safbwynt Cymru ar y mater hwn.

Gwelliannau diogelwch Ffordd Feicio Porth Teigr

3 Mehefin 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ychwanegol ar gyfer astudiaethau peirianneg a seilwaith.

Datblygu unedau busnes newydd

3 Mehefin 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo datblygu unedau busnes newydd ar Barc Busnes Clawdd Offa ger y Trallwng, Powys.

Datblygu unedau busnes newydd

3 Mehefin 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo datblygu unedau busnes newydd ar Stad Ddiwydiannol Treowain, Machynlleth, Powys.

Cymorth i’r Prosiect Cydnerthedd Llywodraeth Leol

3 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Prif Weinidog wedi cytuno i ddarparu £1.2 miliwn fel rhan o Gronfa Bontio’r Undeb Ewropeaidd i roi cymorth i’r Prosiect Cydnerthedd Llywodraeth Leol yn 2020 i 2021. 

Cyllid i Cymorth i Ferched Cymru

3 Mehefin 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i ddyrannu £104,000 i Cymorth i Ferched Cymru o gyllideb refeniw Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar gyfer 2020 i 2021.

Ailbenodi i Gyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg

2 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Rowena Myles i Gyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg hyd 31 Mai 2022.

Cylch gwaith Estyn

2 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cylch gwaith blynyddol Estyn ar gyfer 2020 hyd 2021.

Pleidlais sengl drosglwyddadwy

1 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gomisiynu ymchwil allanol ynghylch mecanweithiau cyfrif ar gyfer pleidlais sengl drosglwyddadwy.

Trafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw

1 Mehefin 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynllun peilot dros 3 mis ynghylch trafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

1 Mehefin 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r achosion busnes ar gyfer Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif erbyn mis Ebrill 2020.

Ymestyn penodiad Is-gadeirydd Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

29 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i Martyn Waygood barhau i wasanaethu fel Is-gadeirydd Dro Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Bydd yn parhau yn ei swydd tan 31 Mawrth 2021.

Cyllid ar gyfer Gwobrau CREST

29 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i barhau i roi cyllid grant i raglen Gwobrau CREST yng Nghymru Cymdeithas Gwyddoniaeth Prydain sy’n cefnogi myfyrwyr i ymwneud â gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn ystod y flwyddyn ariannol hon 2020 i 2021.

Cyllid Cyngor y Gweithlu Addysg

29 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gymorth grant Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer 2020-2021.

Cymorth i rieni

28 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cyllid am gyfnod arbrofol o chwe mis er mwyn gwella’r cymorth sydd ar gael i rieni drwy linell gymorth sy’n bodoli’n barod ar gyfer rhieni.

Cyllid ar gyfer adnodd capasiti Gofal a Chymorth

27 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid grant i alluogi Data Cymru i barhau i reoli, cynnal a gwreiddio’r adnodd capasiti Gofal a Chymorth.

Cyllid i Addysg a Gwella Iechyd Cymru

27 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniad craidd Addysg a Gwella Iechyd Cymru ar gyfer 2020 i 2021.

Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol

22 May 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i osod y sylfeini ar gyfer Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol benodedig yn y Canolbarth.

Cymorth busnes

22 May 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar Gyllid Cadernid Economaidd ar gyfer busnes yn y De-ddwyrain.  

Ailbenodi aelodau i Hybu Cig Cymru  / Meat Promotion Wales

22 May 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi ailbenodi Huw Davies, John T Davies, Claire Williams, Caroline Smith, Rhys Davies a Gareth Wynn Davies yn aelodau o Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2023; ac wedi ailbenodi Kevin Roberts yn Gadeirydd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2021.

Penodiadau i Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales

22 May 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi: cytuno ar benodi Melody Chapman, Rhys Davies, Nadine Porter a Prys Morgan fel aelodau newydd o Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales ar gyfer y cyfnod o 9 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2023.

Rhaglen Sêr Cymru

21 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid cam nesaf Rhaglen Sêr Cymru i fynd i’r afael â Covid-19.

Cyfnewidfa Caerdydd Canolog

21 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo £66,000 o wariant (gan gynnwys TAW) ar gyfer astudiaeth hydreiddedd Cyfnewidfa Caerdydd Canolog.

Mapiau teithio llesol

20 Mai 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gaffael a phenodi contractwyr i ymgymryd â gwasanaethau ymgysylltu ac ymgynghori i gefnogi awdurdodau lleol wrth iddynt baratoi’r iteriad nesaf o’u mapiau o rwydwaith integredig ar gyfer teithio llesol.

Cwmnïau Bws Caerdydd a Chasnewydd

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar wariant ar gyfer cam cyntaf ffioedd cynghori ariannol a’r gost o gael barn cam cyntaf gan Gwnsleriaid ynghylch cyfyngiadau perchnogaeth a chyfleoedd.

Hysbysiad malltod mewn perthynas â’r A55

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i dderbyn hysbysiad malltod a roddwyd ar Weinidogion Cymru mewn perthynas ag eiddo yn Llanfairfechan, Conwy ar gyfer y cynllun ffordd ar gyfer cyffyrdd 15 a 16 ar yr A55, ac y dylai’r negodiadau i brynu’r eiddo ddechrau.

Cymorth busnes

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar feini prawf cymhwysedd ar gyfer y broses werthuso mewn perthynas â’r cyllid o’r Gronfa Cadernid Economaidd a roddir i fusnesau mwy.

Cymorth busnes

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi cyllid o’r Gronfa Cadernid Economaidd i ddau fusnes yn y De-ddwyrain.

Cymorth busnes

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i roi cyllid o’r Gronfa Cadernid Economaidd i fusnes twristiaeth yn y De-orllewin.

Cymorth busnes

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cymorth busnes

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ddarparu cyllid interim ar gyfer pecynnau gwaith llywodraethu ac aelodaeth o CSConnected.

Cymorth busnes

20 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i newidiadau i gytundeb benthyciad ar gyfer cyfnod o 12 mis mewn perthynas â chwmni o Gasnewydd.

Ad-drefnu ffioedd dysgu

19 May 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ychwanegol i ad-drefnu amserlen taliadau ffioedd dysgu 2020 i 2021.

Cyllid ar gyfer Awdurdod Cyllid Cymru

19 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllideb cyfalaf arfaethedig i Awdurdod Cyllid Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, 2020 i 2021, er mwyn caniatáu iddo brynu trwyddedau meddalwedd ac ariannu gwelliannau i’w system rheoli data i gynnal gwasanaethau Awdurdod Cyllid Cymru yn ddiogel a chydymffurfio â’i rwymedigaethau rheoli data statudol.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

18 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi’r Athro Keith Lloyd fel Aelod Annibynnol (Prifysgol) ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, am 4 blynedd o 13 Mai 2020 i 12 Mai 2024.

Gofal Cymdeithasol Cymru

18 Mai 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y llythyr cylch gwaith a chyllid o £142,357 ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru er mwyn iddo gyflawni gwaith sy’n ymwneud â Covid-19 a chefnogi gweithlu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant rhwng Ebrill a Medi 2020.

Adolygiad o gyllid ysgolion

18 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ymestyn cwmpas yr adolygiad o gyllid ysgolion i gynnwys consortia rhanbarthol, er mwyn bwrw ymlaen ag argymhellion adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyllid ysgolion.

Ail-benodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

15 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-benodi Melvin Jehu OBE fel Aelod Annibynnol (Cymunedol) am 4 blynedd, o 1 Ebrill 2020 hyd at 31 Mawrth 2024.

Ail-benodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

15 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-benodi Jayne Sadgrove fel Aelod Annibynnol (Prifysgol) am 4 blynedd, o 1 Ebrill 2020 hyd at 31 Mawrth 2024.

Gwobrau Rhagoriaeth Glinigol

15 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ohirio rownd Gwobrau Rhagoriaeth Glinigol 2020.

Penodi aelodau o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

14 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi penodi Dr Peter Higson a Charlotte Hitchings fel aelodau rhwng 5 Mai 2020 a 4 Mai 2023.

Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

13 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y llythyr ynghylch y mesurau perfformiad blynyddol a’r adnoddau y cytunir arnynt ar gyfer y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar gyfer 2020 i 2021.

Blaenoriaethau Cyfoeth Naturiol Cymru

13 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at Gyfoeth Naturiol Cymru yn amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer y corff yn ystod 2020 i 2021.

Gweithgareddau rhaglen Seren

13 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi gweithgareddau drwy raglen Seren yn ystod 2020 i 2021.

Cyllid Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

13 Mai 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ar gyfer ailddatblygu hen neuadd fingo a safle clwb nos Angharad’s ym Mhontypridd.

Ymgyrch hyrwyddo cynnyrch llaeth

12 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno y bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £25,000 tuag at ymgyrch hyrwyddo cynnyrch llaeth.

Safle Sipsiwn a Theithwyr Riverside

12 Mai 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar £150,000 o gyllid pellach o dan y Cynllun Grant Cyfalaf ar gyfer Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr i Sir y Fflint gan ddod â chyfanswm y grant ar gyfer y prosiect hwn i £400,000.

Cymorth busnes

11 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid grant yn 2020 i 2021 i gwmni gryfhau ei gapasiti i weithredu’n fwy hirdymor i gefnogi unigolion dan anfantais, yn bennaf yn ardaloedd Blaenau’r Cymoedd nad oes ganddynt fynediad i gyllid i ddod yn hunangyflogedig.

Cyllid cymorth dewisol

11 Mai 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno y bydd canolfan gwasanaeth y Cronfa Cymorth Dewisol yn cymhwyso mwy o hyblygrwydd a disgresiwn mewn perthynas â nifer ac amlder taliadau brys y gall fod eu hangen ar gleientiaid yn ystod yr argyfwng Covid-19 presennol.

Cyllid ar gyfer Sustrans

7 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo grant craidd o £130,000 i Sustrans Cymru ar gyfer 2020 hyd 2021.

Cynllun peilot pecynnau babanod

7 Mai 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymrwymo i drefniant contraction uniongyrchol â Gwasanaethau Argraffu Cysylltiedig ar gyfer dosabarthu’r cynllun peilot pecynnau babanod.

Rhaglenni Diogelwch Tân Cymunedol

7 Mai 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar  gyfer rhaglenni ‘Diogelwch Tân Cymunedol’ gan Awdurdodau Tân ac Achub yn 2020 hyd 2021, yn seiliedig ar gynigion cyllid ar y cyd ar draws Cymru.

Cymorth i fusnesau

7 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid sbarduno ychwanegol gwerth hyd at £90,000 ar gyfer y cwmni newydd Cambria Cydfuddiannol Cyf.

Estyn cyfnod Cadeirydd CCAUC yn y swydd

7 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i estyn cyfnod Cadeirydd presennol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru am hyd at wyth mis o 5 Mai 2020 hyd 4 Ionawr 2021.

Cronfa Grant Gwella Gwasanaethau Seibr Awdurdodau Lleol

6 Mai 2020

Mae’r Gweinidog a’r Trefnydd wedi cytuno ar gronfa grant i awdurdodau lleol i helpu i wella eu cydnerthedd seibr.

Cefnogaeth i hosbisau

6 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo pecyn cymorth ar gyfer hosbisau yng Nghymru am gyfnod o 3 mis i gefnogi’r sector ac i gryfhau cymorth profedigaeth.  Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi dyrannu hyd at £6.3 miliwn o’r gronfa ymateb ganolog i ariannu’r gweithgarwch hwn.

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

6 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniad y Gronfa Ariannol Wrth Gefn ar gyfer tymor yr Haf 2019 i 2020

Danfon presgripsiynau

6 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i gynigion y Post Brenhinol i ddarparu gwasanaeth tracio ac olrhain, i gefnogi’r cynllun danfon presgripsiynau.

Danfon presgripsiynau

6 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynigion am gynllun danfon fferyllol yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio y Pro Delivery Manager a sefydlu gweithlu o yrwyr gwirfoddol i ddanfon y presgripsiynau.

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid o 6 mis ar gyfer prynu trwyddedau Pro Delivery Manager ac i ariannu costau gwirfoddolwyr o’r gronfa ganolog i ymateb i Covid-19.

Prynu gorfodol yng Nghymru

6 Mai 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r crynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad ‘Polisi a Ddiweddarwyd a’r Canllawiau ar Brynu Gorfodol yng Nghymru’ ac wedi cytuno i ddatblygu rhagor o ddiwygiadau i symleiddio’r broses prynu gorfodol yng Nghymru.

Gwaredu tir

4 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Abertawe.

Cyfarwyddyd Ymarfer ar gyfer Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru

4 Mai 2020

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar Gyfarwyddyd Ymarfer ar gyfer Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru, o ran ymateb i’r argyfwng coronafeirws yn unol â Deddf Coronafeirws  2020.

Cynnal a chadw’r draffordd a’r rhwydwaith cefnffyrdd

4 Mai 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo gwariant o £50m o gyllid cyfalaf ar gyfer y cyfnod Ebrill i Medi, ar gyfer gweithgareddau rhwydwaith ffyrdd trafnidiaeth strategol.

Band eang cyflym

4 Mai 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gyflawni gweithgareddau cyfathrebu mewn perthynas ag opsiynau cysylltedd band eang cyflym iawn.

Darparu cyngor ac arweiniad arbenigol

30 Ebrill 2020

Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i sefydlu, gweithredu ac ariannu platfform cyfathrebu arbenigol Cymru gyfan, sy’n cael ei gyflenwi gan Consultant Connect i GIG Cymru.

Gwasanaethau mapio GIS Teithio Llesol a Mapiau Rhwydwaith Integredig

30 Ebrill 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymestyn y dyddiad i awdurdodau lleol gyflwyno fersiynau diwygiedig o’u Mapiau Rhwydwaith Integredig a Mapiau Llwybrau Presennol, ymestyn dyddiad cau’r ymgynghoriad ar Ganllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol a chytuno ar ddatblygu system fapio newydd.

Ffi aelodaeth Vanguard 

30 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo talu ffi aelodaeth Cynllun Vanguard blynyddol ar gyfer 2020 i 2021.

Eithrio lloeau o brofion TB rheolaidd ar fuches

30 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i eithrio gwartheg o dan 180 diwrnod oed rhag profion rheolaidd yn ystod pandemig Covid-19, i sicrhau y gellir cadw at yr argymhelliad iechyd cyhoeddus i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. (Bydd yr eithriad hwn yn cael ei adolygu yn rheolaidd yn ystod y pandemig). Ni fydd cyfyngiadau ar symud mewn buches lle mae’r gwartheg dros 180 diwrnod oed yn cael prawf clir mewn profion TB rheolaidd.

Cyllid e-sgol 

30 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020 i 2021 i helpu’r prosiect e-sgol i wella’r ddarpariaeth ar gyfer awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Systemau Digidol Busnes Cymru 

30 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer systemau rheoli a gwybodaeth digidol Busnes Cymru.

Cynnal a chadw’r draffordd a’r rhwydwaith cefnffyrdd

30 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar wariant refeniw ar gyfer Ebrill – Medi, ar gyfer cynnal a chadw’r draffordd a’r rhwydwaith cefnffyrdd.

Covid-19 a chymwysterau galwedigaethol

30 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi cyfarwyddyd i Cymwysterau Cymru, yn nodi’r polisi ar gyfer ei waith gyda sefydliadau dyfarnu a darparwyr dysgu, ar gyfer dyfarnu graddau i’r dysgwyr galwedigaethol y mae’r pandemig Covid-19 wedi tarfu ar eu hastudiaethau.

Cronfa Dyfodol yr Economi 

30 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi cyllid i gwmni gweithgynhyrchu yn y Canolbarth.

Ail-ganolbwyntio gwaith yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar er mwyn ymateb i Covid-19

30 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-ganolbwyntio gwaith yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar, ac i ryddhau ac ail-dargedu’r caspasiti staffio er mwyn ymateb i’r anghenion gofal plant uniongyrchol sy’n codi oherwydd yr argyfwng coronafeirws, ac i ddechrau ystyried y goblygiadau tymor byr a thymor hir i’r sector gofal plant.

Dileu’r pridiant ar dir ar Ystad Ddiwydiannol Rasa Glynebwy

30 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ryddhau’r sicrhad ar dir y mae Llywodraeth Cymru yn berchen arno ar Ystad Ddiwydiannol Rasa.

Strategaeth a Chynllun Gweithredu ar gyfer Cleifion Allanol

30 Ebrill 2020

Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y strategaeth a’r cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer cleifion allanol ar gyfer 2020 i 2023, gan gynnwys cynigion i drawsnewid cyllid.

Prydau ysgol am ddim

27 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno y bydd Llywodraeth Cymru, yn hytrach na datblygu cynllun talebau cenedlaethol ar gyfer prydau ysgol am ddim, yn parhau i helpu Awdurdodau Lleol i ddarparu systemau cymorth rhanbarthol i ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim.

Cymorth busnes

24 Ebrill 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymestyn trafodiad masnachol.

Ail-benodi i Fwrdd Cymwysterau Cymru

24 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ail-benodi un aelod presennol o’r bwrdd, David Jones, am gyfnod o dair blynedd, ac i ymestyn tymor un aelod presennol o’r bwrdd, Arun Midha, tan 31 Mawrth 2021.

Prosiect Swyddogion Galluogi Tai Gwledig

24 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid i’r prosiect Swyddogion Galluogi Tai Gwledig ar gyfer 2020 i 2021.

Gwasanaethau cymdeithasol i blant

24 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ‘Gwasanaethau cymdeithasol i blant yn ystod y pandemig Covid-19: canllawiau’.

Rhaglen Dyfarnu Corfforaethol y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi

24 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo cyllid i weithredu rhaglen datblygu caffael proffesiynol ar gyfer dyfarnu corfforaethol, ac wedi caniatáu i’r rhaglen fynd yn ei blaen.

Archwiliadau hylendid bwyd

24 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru roi cyngor i awdurdodau lleol er mwyn medru gostwng dros dro amlder yr ymyraethau rheoli swyddogol a ragnodir yng Nghod Ymarfer y Gyfraith Bwyd a Phorthiant (Cymru) mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.  

Caffael tir

24 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo caffael tua 9 erw o dir sy’n cynnwys olion archeolegol sylweddol yng Nghaerleon, gwariant cysylltiedig â’r prynu a gwaith ategol.

Rhyddhad ardrethi annomestig

22 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ddarparu rhyddhad ardrethi annomestig o 100% i eiddo yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden sydd â gwerth ardrethol o hyd at £500,000.

Adeiladu safleoedd busnes newydd

22 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo diwygiadau i gynnig i adeiladu safleoedd busnes newydd ym Mhowys.

Astudio mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

22 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Rhyddhad ardrethi annomestig

22 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar y canllawiau ar gyfer y rhyddhad ardrethi annomestig i fusnesau sy’n delio â Covid-19, ac mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y trefniadau cyllidebol.

Cwlwm a Chwarae Cymru

22 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu £225k i bartneriaeth Cwlwm ar gyfer y cymorth a roddwyd ganddynt i’r sector gofal plant a chwarae yn sgil y llifogydd diweddar ac ar ddechrau’r pandemig Covid-19. Penderfynodd y Gweinidogion i beidio â rhoi’r £75k mewn cyllid ychwanegol i Chwarae Cymru y tro hwn.

Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu

22 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar Ddatganiad Polisi sydd yn amlinellu’r rhaglen Dilyniant Dysgu ar ôl i ysgolion gau oherwydd  Covid-19 “Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu”.

Strategaeth unigrwydd ac ynysigrwydd

22 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i liniaru effaith Covid-19 ar lefelau unigrwydd ac ynysigrwydd, sy’n cynnwys y symiau canlynol ar gyfer 2020-21, £52,708 i Cysylltu Bywydau a Mwy ac ailbennu £400,000 o’r gronfa unigrwydd ac ynysigrwydd  cymdeithasol i gefnogi gwasanaeth ymgyfeillio cenedlaethol sef, Ffrind mewn Angen/Friend in Need.

Therapi Amnewid Opioid

22 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gefnogi’r ddarpariaeth Therapi Amnewid Opioid amgen (y gellir ei chwistrellu) leded Cymru. 

Estyn y Cynllun Benthyca Dyfeisiau

21 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo dyfarniad o £803,080 o’r Gronfa Buddsoddi mewn Blaenoriaethau Digidol ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru, i estyn y Cynllun Benthyca Dyfeisiau presennol a ddarperir o dan raglen Cymunedau Digidol Cymru.

Ysbyty maes Abertawe

21 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo’r cydsyniadau a’r cytundebau cysylltiedig i ganiatáu creu ysbyty maes ar bwys Abertawe.

Tâl salwch uwch

21 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo newidiadau i dalu taliadau uwch i staff yr Agenda ar gyfer Newid pan fyddant yn absennol oherwydd salwch.

Ymgyrch trais domestig

20 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i ddatblygu ymgyrch ar y cyfryngau er mwyn codi ymwybyddiaeth o broblemau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng y coronafeirws.

Gwaith adfer tir

20 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidaieth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ragor o waith adfer tir ar safle yng Nghasnewydd.

Capasiti iechyd meddwl

20 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ‘mewn egwyddor’ i wariant o hyd at £6m i gaffael capasiti ychwanegol ar gyfer cleifion mewnol iechyd meddwl yng Nghymru.

Ymgynghoriad ar ryddhad ardrethi elusennol

20 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ymestyn yr ymgynghoriad ar ryddhad ardrethi elusennol ar gyfer ysgolion ac ysbytai Cymru tu hwnt i’r dyddiad cau presennol o 24 Ebrill, yng ngoleuni’r pandemig Covid-19.

Canllawiau i lochesi trais domestig

20 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau Covid-19 ar gyfer llochesi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Ar ben hynny, mae’r Dirprwy Weinidog wedi cytuno ar newidiadau parhaus i’r canllawiau i adlewyrchu canllawiau iechyd pellach yn y dyfodol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru neu Lywodraeth y DU.

Canllawiau Covid-19

16 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau Covid-19 ar gyfer troseddu yn erbyn menywod, cam-drin domestig a gwasanaethau cyflawnwyr troseddau rhyw.

Cais i gymeradwyo benthyciad

16 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r ffaith i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr gael eu cymeradwyo am fenthyciad.

Cyllid CCAUC

15 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi hysbysu CCAUC o ddyraniad cyllid dangosol ar gyfer 2020-21.

Cymorth busnes

15 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar gyllid ar gyfer cwmni trafnidiaeth cludo nwyddau sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. 

Y Grant Plant a Chymunedau

15 Ebrill 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i anfon llythyr cynnig grant terfynol am flwyddyn i’r cyrff perthnasol ar gyfer y Grant Plant a Chymunedau.

Cyllid ar gyfer Awtistiaeth

15 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gefnogi’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau awtistiaeth yn 2020 i 2021, gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Cadeiryddion Sectorau Annibynnol y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

15 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ailbenodi Cadeirydd y Sector Porc am dymor arall o ddwy flynedd ac ymestyn tymor Cadeirydd y Sector Tatws am dri mis arall.  

Llacio dros dro safonau gofynnol cenedlaethol penodedig ar gyfer gofal plant wedi’i reoleiddio

15 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i lacio dros dro safonau penodedig a osodwyd yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi’i Reoleiddio ar gyfer plant hyd at 12 oed fel ymateb i COVID-19. Wrth lacio’r safonau, cydymffurfir â chanllawiau Llywodraeth Cymru, a bydd pob achos yn amodol ar gael cymeradwyaeth yr awdurdod lleol.

Adnewyddu prydles

14 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo adnewyddu prydles ar eiddo ar Barc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhyddhau tir

14 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar Weithred Rhyddhau amodol mewn perthynas â thir yn Llanelli.

Cyllid Twristiaeth

14 Ebrill 2020

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect twristiaeth yn Abertawe a Rhondda Cynon Taf.

Cronfa COVID-19 newyddiaduraeth gymunedol annibynnol

14 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo grant cadernid busnes o £76,500, sy'n gyfystyr â £8,500 ar gyfer pob un o'r naw sefydliad newyddion cymunedol annibynnol mewn ymateb i'r argyfwng COVID-19. 

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

14 Ebrill 2020

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Delyth Raynsford fel Aelod Annibynnol (Cymuned) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am 1 flwyddyn, rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.

Profi am COVID-19

14 Ebrill 2020

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Gynllun Profi Cenedlaethol Cymru ar gyfer COVID-19, sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd ynglŷn â'n dull o fynd i’r afael â phrofi am COVID-19 yng Nghymru.

Penodiadau i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

14 Ebrill 2020

Mae'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ailbenodi Tracey Evans yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a Julian Stedman a James Marsden yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, o 1 Ebrill 2020, am gyfnod o bedair blynedd.

Penodiadau i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

14 Ebrill 2020

Mae'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i benodi Tim Jones yn aelod newydd o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ac Elizabeth Davies ac Aled Edwards yn aelodau newydd o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, o 1 Ebrill 2020 am gyfnod o bedair blynedd.

Darpariaeth prydau ysgol am ddim

8 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno bod y cymorth presennol i deuluoedd sydd â phlant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn cynnwys cyfnod gwyliau ysgol y Pasg.

Derbyniadau i’r ysbyty

8 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo amryw o weithgareddau i gyflymu’r broses o ryddhau unigolion o’r ysbyty yn ddiogel ac i le priodol ac arafu derbyniadau i’r ysbyty i helpu’r ymateb cenedlaethol i Covid-19 a chreu capasiti yn y system gofal iechyd. 

Cyllid ar gyfer tai cymdeithasol

8 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar fenthyciadau Cyfalaf Trafodiadau Ariannol ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol eiddo preswyl i gefnogi dulliau adeiladu modern ar gyfer tai cymdeithasol fel rhan o gam 3 y Rhaglen Tai Arloesol.

Grant Atal Digartrefedd

8 Ebrill 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y rhaglen o brosiectau sydd i gael ei hariannu o’r Grant Atal Digartrefedd yn 2020 i 2021.

Profion cenedlaethol 2020

8 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y dull i’w gymryd mewn perthynas â’r profion cenedlaethol a’r asesiadau ar-lein wedi’u teilwra at unigolion ar gyfer dysgwyr blynyddoedd 2 i 9 yn ystod gweddill blwyddyn ysgol 2019 i 2020.

Cynllun Peilot Trafnidiaeth y Cymoedd

8 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer parhau â Chynllun Peilot Trafnidiaeth y Cymoedd ar gyfer 2020 i 2021.

Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru

8 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo sefydlu Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru, a fydd yn cael ei weithredu gan Fanc Datblygu Cymru.

Cronfa Achub ac Ailstrwythuro Cymru

8 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo dyraniad cyllid atodol ar gyfer Cronfa Achub ac Ailstrwythuro Cymru, sy’n cael ei gweithredu gan Fanc Datblygu Cymru.

Grantiau rhan-amser i ddibynyddion ar gyfer dysgu o bell

7 Ebrill 2020

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo'r cynnig, gan roi cyfarwyddyd i’r  Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr i adael y cymorth ar gyfer blwyddyn academaidd 2018 i 2019 yn ei le, er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i dderbyn grantiau rhan-amser ar gyfer dibynyddion.

Taliadau’r Cynllun Grant Dysgu - Addysg Bellach

7 Ebrill 2020

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno i barhau i wneud taliadau’r Cynllun Grant Dysgu  - Addysg Bellach i fyfyrwyr cymwys yn ystod yr argyfwng Covid-19, yn ystod y flwyddyn academaidd 2019 i 2020.

Penodi Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

7 Ebrill 2020

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Emma Woollett yn Gadeirydd am gyfnod o 4 blynedd o 1 Ebrill 2020 tan 31 Mawrth 2024.

Profi ar gyfer TB yn ystod Covid-19

7 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau â'r dull presennol o gynnal profion TB yn ystod pandemig COVID-19. Ni ddylid cynnal profion TB ar ffermydd oni bai ei bod yn ddiogel i wneud hynny. Bydd milfeddygon yn cysylltu â pherchnogion ffermydd cyn cynnal unrhyw brofion i sicrhau ei bod yn ddiogel i ddod yno, a dylai pawb sy'n gysylltiedig â'r gwaith gadw at ofynion ymbellhau cymdeithasol priodol. Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn adolygu'r mater yn barhaus.

Cyllid yn ymwneud â thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

7 Ebrill 2020

Mae'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip wedi cytuno ar y dyraniad cyllid i ymdrin â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar gyfer 2020 i 2021.

Penodi Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda

7 Ebrill 2020

Mae’r  Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Judith Hardisty yn Is-gadeirydd am gyfnod o  4 blynedd o 1 Ebrill 2020 tan 31 Mawrth 2024.

Cyllid ar gyfer llety gwasgaredig

7 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar ddyraniad ychwanegol o gyllid cyfalaf am flwyddyn ar gyfer llety gwasgaredig.

Cyllid ar gyfer Chwarae Teg

7 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar gyllid ar gyfer cyflwyno rhaglen Chwarae Teg yn 2020 a 2021.

Canolfan rheoli gwastraff Bryn Pica

3 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddarparu cyfraniad cyllid cyfalaf tuag at y costau o ddatblygu safle Parc Eco yng nghanolfan rheoli gwastraff Bryn Pica Cyngor Rhondda Cynon Taf ger Aberdâr.

 

Diwydiant Cymru

3 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo a dyrannu cylch gwaith a llythyrau cyllido Diwydiant Cymru 2020 i 2021.

Datblygu Porthladd Caergybi, Ynys Môn

3 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gynnal astudiaethau economaidd pellach ar gyfer datblygu is-adeiledd ar Ynys Môn.

Ymestyn yr ymgyrch digartrefedd cudd

3 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymestyn yr ymgyrch gyfathrebu ar ddigartrefedd ieuenctid i ganolbwyntio ar Covid-19.

Rhagolygon cyllid ar gyfer treth

3 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i drosglwyddo cyllid i’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (drwy Drysorlys Ei Mawrhydi) ar gyfer cynhyrchu a chyhoeddi rhagolygon treth annibynnol i gyd-fynd â Chyllideb Llywodraeth Cymru.

Llywydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru

3 Ebrill 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo’r penderfyniad i Is-lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Meri Hughes, barhau yn ei rôl fel Llywydd hyd at 31 Mawrth 2021.

Cyllid ar gyfer prydau ysgol am ddim

1 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid i awdurdodau lleol i roi cymorth ariannol i deuluoedd disgyblion sy’n methu cael prydau ysgol am ddim o ganlyniad i gau’r ysgolion oherwydd y pandemig COVID-19.

Cyllid cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig

1 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau o fewn rhanbarth y gorllewin.

Salix Finance

1 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gytundeb grant gyda Salix Finance ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021, er mwyn rhoi digon o amser i ddatrys materion yn ymwneud â dwyn Salix Finance dan reolaeth gyhoeddus neu i osod trefniadau amgen yn eu lle.

Gwasanaeth awyr Caerdydd i Ynys Môn

1 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i atal y gwasanaeth awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn dros dro am gyfnod cychwynnol o hyd at 3 mis.

Cyllid ar gyfer Ynni Môr Cymru

1 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Ynni Môr Cymru sy’n swm o £220,000 dros 2 flynedd, 2020 i 2021 a 2021 i 2022.

Cyflenwadau hanfodol i’r GIG

1 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno y gellir darparu hyd at £5 miliwn o gyllid i gynorthwyo gyda chyflenwadau hanfodol i’r GIG er mwyn bodloni anghenion sy’n codi wrth i’r pandemig COVID-19 ddatblygu.

Cyflenwadau bwyd i unigolion sy’n cael eu gwarchod

1 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i sefydlu cynllun ar unwaith i ddarparu cyflenwadau bwyd yn uniongyrchol i unigolion sy’n cael eu gwarchod yng Nghymru.

Cymorth i fusnesau

1 Ebrill 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo hyd at £200,000 o gyllid i ddatblygu ymgyrch ac asedau creadigol cysylltiedig i gyfathrebu ynghylch y cymorth ymarferol ac ariannol a fydd ar gael i fusnesau yng Nghymru, mewn ymateb i Covid-19.

Diwygio Polisi Cynllunio Cymru

1 Ebrill 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddiwygiadau i’r polisi cynllunio cyhoeddus cenedlaethol yn ymwneud â chyflenwi tai drwy’r system gynllunio, dirymu Nodyn Cyngor Technegol 1 (Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai) a chyhoeddi adroddiad cryno o’r ymgynghoriad cysylltiedig.

COVID-19 – Cymorth brys

31 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gynghori awdurdodau lleol i ddefnyddio pwerau a chyllid arall i helpu’r rhai sydd angen lloches a mathau eraill o gymorth o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Penodiad i’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

31 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i benodi Sarah Pumffret yn Aelod Annibynnol/Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg y  Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth.

TGAU a Safon UG

31 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y ffordd y bydd graddau’n cael eu cyfrifo ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 10 sy’n sefyll unedau TGAU a myfyrwyr Safon UG yn 2020 a 2021 sydd i fod i sefyll eu harholiadau yn haf 2020.

Gofal Cymdeithasol Cymru

30 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer 2020 i 2021

Cyllid Lwfans Atgyweiriadau Mawr

30 Mawrth 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i barhau i ddyrannu cyllid Lwfans Atgyweiriadau Mawr ar gyfer 2020 i 2021 i’r un-ar-ddeg o awdurdodau lleol.

Ceisiadau i drosglwyddo er mwyn alinio cyllid

30 Mawrth 2020

Nid yw’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar geisiadau trosglwyddo gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i symud y tanwariant o’r  Grant Plant a Chymunedau i’r Grant Cymorth Tai ar gyfer 2019 i 2020.

Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo

26 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i barhau i gyllido Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 hyd 2021.

Adolygiad o weithgarwch Iechyd rhyngwladol yng Nghymru

26 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gomisiynu adolygiad cyflym o weithgarwch Iechyd rhyngwladol yng Nghymru.

Grŵp Cynghori Trethi

26 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ddirwyn y Grŵp Cynghori Trethi i ben a sefydlu yn ei le Grŵp Ymgysylltu Trethi. 

Gwaredu tir

26 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i werthu llain o dir ym Mhen-y-bont ar Ogwr er mwyn hwyluso gwaith adeiladu uned ddiwydiannol er mwyn cyfrannu at gyflawni elfen Cyflenwi Eiddo’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi.

Parhad Prosiect Dysgu

26 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r Prosiect Parhad Dysgu er mwyn cefnogi ysgolion, dysgwyr a rhieni yn ystod pandemig Covid-19.

Estyn tmhorau aelod o fwrdd Comisiwn Dylunio Cymru

26 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i estyn tymhorau 2 Aelod o Fwrdd Comisiwn Dylunio Cymru.

Cais am gymeradwyaeth i fenthyciad

26 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gymeradwyo benthyciad ar gyfer Cyngor Cymuned Llys-faen.

Cais am gymeradwyaeth i fenthyciad

26 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gymeradwyo benthyciad ar gyfer Cyngor Tref Rhuddlan.

Diwygio’r cytundeb benthyciadau

24 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i newid amodau cytundeb benthyciadau.

Dysgu Seiliedig ar Waith

24 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno ar gyfres o fesurau i ddarparu cymorth ariannol i ddarparwyr a dysgwyr Dysgu Seiliedig ar Waith dros gyfnod y coronafeirws ac i’r mesurau hynny barhau tan o leiaf Awst 2020.

Estyniad i’r Cynllun Rhannu Prentisiaeth

24 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo hyd at £62,235 o gyllid i helpu i recriwtio prentisiaid yn ardal Tasglu’r Cymoedd i Y Prentis, y Cynllun Rhannu Prentisiaeth.

Pobl sy’n cysgu allan

24 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ariannu awdurdodau lleol i’w helpu i ddarparu llety a chefnogaeth frys i bobl sy’n cysgu allan neu sy’n aros mewn llety dros dro anfoddhaol yn ystod pandemig y coronafeirws.

Estyniad o’r contract Byw Heb Ofn

24 Mawrth 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i estyn am flwyddyn y contract ymgyrch gyfathrebu ar Drais yn erbyn Menywod, Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol, a thrywydd yr ymgyrch genedlaethol ar godi ymwybyddiaeth yn ystod 2020 i 2021.

Y Sefydliad Ffiseg

23 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi cyllid i’r Sefydliad Ffiseg ar gyfer 2020 i 2021 ar gyfer gweithredu rhaglen y rhwydwaith ysgogi ffiseg (Stimulating Physics Network) a’r prosiect gwella cydbwysedd rhwng y rhywiau (Improving Gender Balance Project).

ReStart: prosiect integreiddio ffoaduriaid

23 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo cais i’r Gronfa Lloches, Mudo, ac Integreiddio i ymestyn ReStart: y prosiect integreiddio ffoaduriaid hyd at 31 Rhagfyr 2021

Cymorth ar gyfer prosiectau gofal integredig

23 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi cyllid cyfalaf o’r Gronfa Gofal Integredig i brosiectau o fewn rhanbarthau’r Gogledd a Chaerdydd a’r Fro.

Adroddiad Estyn ar ddatblygu arweinyddiaeth

23 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno’r ymateb i adroddiad thematig Estyn ar ddatblygu arweinyddiaeth, astudiaethau achos o ddysgu proffesiynol ar gyfer arweinyddiaeth ysgol.

Yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

23 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno’r gyllideb ar gyfer yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ar gyfer 2020 i 2021.

Trafnidiaeth Cymru

20 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar refeniw ychwanegol ar gyfer Trafnidiaeth Cymru i gwmpasu ei gylch gwaith yn 2019 i 2020

Gwaredu ased

20 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i leihau pris gwerthu eiddo, oherwydd difrod a wnaed gan ddŵr.

Peiriannau tocynnau clyfar

20 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno ar wariant yn ystod 2019 i 2020 i hwyluso gwaith i osod 95 yn rhagor o Beiriannau Tocynnau Electronig, fel sy’n ofynnol i gadw cofnod o siwrneiau rhad ac am dim ar y bws gan bobl hŷn neu anabl sy’n defnyddio cardiau clyfar.

A55

20 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ddyfarnu’r contract i ddylunio ac adeiladu’r Gwelliant i’r A55 o Aber i Dai’r Meibion.

Maes awyr Sain Tathan

20 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gynnydd ym mhris y contract ar gyfer maes awyr Sain Tathan i gydymffurfio ag amodau’r drwydded gan yr Awdurdod Hedfan Sifil.    

Cyfraddau ardoll y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

20 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo'r cyfraddau ardoll ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020 i 2021

Diweddaru capasiti cydgasglu band eang y sector cyhoeddus

20 Mawrth 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddiweddaru capasiti cydgasglu band eang y sector cyhoeddus i wella gwasanaethau ymgynghori drwy fideo ar gyfer Ymarferwyr Cyffredinol.

Cyfer llinell gymorth Childline

20 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer NSPCC yn 2020 i 2021.

Llwybr teithio llesol, Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr

20 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y llwybr teithio llesol yn Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr.

Offer profi golwg plant

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer offer profi golwg plant, a phrofion lleferydd Cymraeg yn y maes awdioleg.

Cyfleusterau newid babanod

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i sicrhau mwy o ddarpariaeth o gyfleusterau newid babanod yn yr holl doiledau cyhoeddus drwy newidiadau i’r Dogfennau Cymeradwyo, ac i gyhoeddi ymgynghoriad ar y cynigion.

Addasu proffiliau ad-dalu

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar newidiadau i ad-daliadau 2019 a 2020 ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Hafal.

Rhaglen Prentisiaid Gofal Iechyd

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid refeniw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gefnogi’r Rhaglen Prentisiaid Gofal Iechyd.

System gofal maeth Mockingbird

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ddarparu cyfalaf i Gyngor Sir y Fflint i weithredu system gofal maeth Mockingbird.

Prosiect offer diogelwch personol

19 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, er mwyn rhoi’r prosiect offer diogelwch personol ar waith.

Prosiect e-restr

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid yn 2019 a 2020 ar gyfer prosiect e-restr a gaiff ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Prosiect system cynnal a chadw gweithredol

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid yn 2019 a 2020 ar gyfer system cynnal a chadw gweithredol a gaiff ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Ymestyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a’r Rhaglen Fframweithiau Prentisiaethau

18 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ymestyn y trefniadau â Skills Development Scotland (SDS) ar gyfer 2020 i 2021 er mwyn parhau i gynnal, cyflenwi a chydlynu Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol y DU (NOS) a chomisiynu fframweithiau prentisiaethau newydd, ac adolygu rhai â blaenoriaeth. Cytunodd y Gweinidog hefyd i barhau i roi cyllid i gefnogi SDS i ddatblygu NOS â blaenoriaeth yn ystod 2020 i 2021 a chomisiynu trefniadau ar gyfer sicrhau ansawdd cyfieithiadau Cymraeg o’r NOS yn ystod 2020 i 2021.

Rhaglen Trawsnewid Digidol

18 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo y dylid trosglwyddo cyllid i gefnogi’r rhaglen Trawsnewid Digidol.

Buddsoddi i Arbed

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Addysg, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Prif Weinidog yn cytuno â’r addasiadau Buddsoddi i Arbed i’r gyllideb atodol ar gyfer 2019 i 2020. 

Recriwtio nyrsys tramor

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cytuno i ryddhau cyllid gwerth £2,975,000 i dri Bwrdd Iechyd ar gyfer prosiectau recriwtio nyrsys tramor.

Prosiect cofnodion iechyd

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Brosiect Buddsoddi i Arbed Cofnodion Iechyd Digidol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Gwasanaethau ymarferwyr cyffredinol yn ardal Wrecsam

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer sefydlu cwmni buddiannau cymunedol i ddarparu gwasanaethau ymarferwyr cyffredinol yn ardal Wrecsam. 

Y Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaethau

18 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gau y Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaethau i ymgeiswyr newydd o 1 Mai 2020.

Cynllun Chwaraeon Cymru ar gyfer gadael swydd yn gynnar o wirfodd

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid yn 2019 i 2020 i gefnogi’r cynllun ar gyfer gadael swydd yn gynnar o wirfodd a gynhelir gan Chwaraeon Cymru. 

Prosiect system cynnal a chadw gweithredol

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid yn 2019 a 2020 ar gyfer system cynnal a chadw gweithredol a gaiff ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Prosiect e-restr

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid yn 2019 a 2020 ar gyfer prosiect e-restr a gaiff ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Prosiect offer diogelwch personol

18 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, er mwyn rhoi’r prosiect offer diogelwch personol ar waith.

System gofal maeth Mockingbird

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ddarparu cyfalaf i Gyngor Sir y Fflint i weithredu system gofal maeth Mockingbird.

Rhaglen Prentisiaid Gofal Iechyd

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid refeniw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gefnogi’r Rhaglen Prentisiaid Gofal Iechyd.

Addasu proffiliau ad-dalu

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar newidiadau i ad-daliadau 2019 a 2020 ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Hafal.

Cyfleusterau newid babanod

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i sicrhau mwy o ddarpariaeth o gyfleusterau newid babanod yn yr holl doiledau cyhoeddus drwy newidiadau i’r Dogfennau Cymeradwyo, ac i gyhoeddi ymgynghoriad ar y cynigion.

Offer profi golwg plant

18 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer offer profi golwg plant, a phrofion lleferydd Cymraeg yn y maes awdioleg.

Meddygon arbenigol ac arbenigwyr cyswllt

17 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y mandad ar y cyd, gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar gyfer negodiadau i ailffurfio contractau ar gyfer Meddygon Arbenigol ac Arbenigwyr Cyswllt.

Mae staff y GIG yn talu

17 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gynyddu’r gyfradd fesul awr o fis Ebrill 2020 i staff Agenda ar gyfer Newid GIG Cymru i adlewyrchu’r cynnydd mewn cyflog byw.

Gwobrau Rhagoriaeth Clinigol

17 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Wobrau Rhagoriaeth Clinigol 2019.

Cymorth i ynni dŵr

17 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i’r sector ynni dŵr tuag at dalu eu rhwymedigaeth ardrethi annomestig.

Newidiadau i ganol benthyciadau a rhaglenni benthyciadau eiddo

17 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i addasu’r rhaglenni benthyg presennol i’w gwneud yn fwy hyblyg ac felly’n haws eu defnyddio er mwyn helpu i ddechrau ailddefnyddio eiddo gwag.

Cymorth busnes

16 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno ar gyllid i gwmni Gwasanaethau Ariannol yng Nghaerdydd.

Dyraniadau Cyllid

16 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddyraniad cyllideb i’r gwasanaethau tân ac achub, ac ar gyfer materion y Lluoedd Arfog, yn 2020 i 2021.

Trosglwyddo tir

16 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo trosglwyddo tir yn Sir Ddinbych.

Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2018

16 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i Gyngor Sir Ceredigion gadarnhau eu gorchymyn traffig ledled y sir.

Ailbenodi i Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre

16 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi’r Athro Donna Mead fel Cadeirydd Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre am 4 blynedd, o 1 Mai 2020 hyd at 30 Ebrill 2024.

Coed Elai, Tonyrefail

16 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol i gwblhau seilwaith yng Nghoed Elai, Tonyrefail.

Hyfforddeiaethau a’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd

16 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr  Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i ymestyn contractau Hyfforddeiaethau, y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd a Twf Swyddi Cymru hyd at 31 Mawrth 2021, ac wedi cytuno i barhau i ddarparu rhaglenni grant Access a ReAct ar gyfer yr un cyfnod. 

Diweddariad am ganllawiau gyrfaoedd

16 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i sefydlu gweithgor i ddatblygu canllawiau ar gyfer gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â gwaith yn y cwricwlwm newydd.

Datganiad o Fwriad Cymru–Québec

11 Mawrth 2020

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cytuno i lofnodi Datganiad o Fwriad rhwng Cymru a Québec a sefydlu cronfa ar y cyd i gefnogi gweithgarwch cydweithredol.

Rheiddiaduron Quinn

11 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i ryddhau rhagor o sicrhad ariannol a gedwir gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â safle gweithgynhyrchu rheiddiaduron panel y Quinn Radiator Group fel rhan o’r broses weinyddu.

Grant refeniw craidd Awdurdod Parc Cenedlaethol

11 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo grant refeniw craidd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021.

Cyllidebau ardaloedd menter

11 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i wario cyfanswm cyllideb ddirprwyedig yn ystod blwyddyn ariannol 2020 i 2021, ar gyfer Dyfrffordd y Ddau Gleddau, Glannau Port Talbot, Ynys Môn ac Eryri, er mwyn helpu’r byrddau i barhau i ddarparu prosiectau penodol sy’n unol â’u cynlluniau strategol eu hunain. Hefyd Glyn Ebwy, Glannau Dyfrdwy, Maes Awyr Caerdydd a Chanol Caerdydd er mwyn cwblhau unrhyw brosiectau sydd gan y bwrdd ar y gweill a chefnogi gweithgarwch pellach  fewn yr ardaloedd sy’n unol â’u cynlluniau strategol.

Bil Bwrdd y Llyfrgell Brydeinig (Pŵer i Fenthyg)

11 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i gadarnhau wrth Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU ein bod yn cytuno i beidio cyflwyno Memorandwm a Chynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Senedd mewn perthynas â’r Bil.

Ffioedd deintyddol y GIG

11 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gynyddu ffioedd deintyddol y GIG o fis Ebrill 2020.

Trosglwyddo Teitl Cofrestru Tir

11 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno y gellir trosglwyddo perchnogaeth safle yn Ffynnon Taf i Drafnidiaeth Cymru, ac y gallant gytuno ar drefniadau les er mwyn symud ymlaen i gyflawni’r datblygiad.

Gwrthfesurau a deunyddiau traul y ffliw

11 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ychwanegol i ailgyflenwi gwrthfesurau a deunyddiau traul ar gyfer pandemig ffliw.

Sefydlu Grŵp Cynghori ar Bolisi Masnach

11 Mawrth 2020

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cytuno ar gynnig i sefydlu Grŵp Cynghori ar Bolisi Masnach.

Cefnogaeth i Word Skills UK

11 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo cyfraniad ariannol o £250,000 i brosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru er mwyn cefnogi Word Skills UK mewn gweithgarwch yn ymwneud â chystadleuwyr a chystadlaethau yng Nghymru.

Cynllun lledaenu’r A465

11 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi derbyn yr Hysbysiad Malltod statudol a roddwyd i Weinidogion Cymru mewn cysylltiad ag adrannau 5 a 6 o gynllun ffordd yr A465 ‘Blaenau’r Cymoedd’.

Amgueddfa Cymru

11 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gylch cyflog Amgueddfa Cymru 2019 i 2020.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

11 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gais cylch cyflog Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2019 i 2020.

Cronfa eiddo gwag canol trefi

11 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar drefniadau cyflawni ar gyfer Cronfa Rheoli Eiddo Gwag Canol Trefi.

Ailbenodi i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

11 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Paul Hollard fel Cyfarwyddwr Anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am 4 blynedd o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2024.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

11 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu am Is-gadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Cefnogaeth i ddioddefwyr llifogydd

10 Mawrth 2020

Mae’r Prif Weinidog, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gynyddu gwerth ariannol dyfarniadau y Gronfa Cymorth Dewisol a roddir i ddioddefwyr llifogydd trwy Daliad Cymorth Brys, i alluogi’r rhai yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd diweddar i wneud cais, ar sail eithriadol, am daliad ariannol brys mwy.

Cyllid arweinydd clinigol Clefyd Llid y Coluddyn

10 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ariannu swydd arweinydd clinigol Clefyd Llid y Coluddyn o fis Ebrill 2020 i fis Mawrth 2023 o’r Rhaglen Endosgopi Cenedlaethol sy’n rhan o’r gyllideb llwybrau clinigol gwerth £10 miliwn ‘Cymru Iachach’.

Cymwysterau Cymru

10 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r llythyr cyllid dyraniad grant a’r llythyr cylch gwaith Tymor y Llywodraeth ar gyfer 2020 i 2021 i Cymwysterau Cymru.

Cymorth grant ar gyfer prosiectau Menter Cyllid Preifat Cyfredol

10 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar Grant Refeniw Blynyddol i dalu costau cynnal cyfleusterau gan gynnwys prosiectau Menter Cyllid Preifat cyfredol ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ac awdurdodau tân.

Cyngor Cynghori Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru

10 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cyfarfodydd Cyngor Cynghori Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru.

Cyllid I gefnogi’r broses o greu Cymru iachach

10 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno I ariannu prosiectau arloesol lleol I gyflawni amcanion ‘Fferylliaeth: Darparu Cymru Iachach’.

Parc Busnes Rose Heyworth, Abertyleri

10 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent er mwyn sicrhau mesurau ychwanegol i ddefnyddio ynni yn effeithlon fel rhan o’r gwaith o adnewyddu pedwar uned busnes yn y parc busnes.

Cefnogaeth i brosiectau cymunedol trwy gyllido torfol

10 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ddarparu £165,000 i alluogi i bum awdurdod lleol, trwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, i ddyfarnu contract am hyd at ddwy flynedd i gyflenwr darparu platfform cyllido torfol cymunedol ar-lein.

Y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif

10 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo achosion busnes Y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif a ystyriwyd gan y Panel Buddsoddi mewn Addysg ym mis Chwefror 2020.

Cymeradwyo benthyca

10 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo benthyca arian i Gyngor Tref Neyland er mwyn gwneud iawn am ddiffyg ar gyfer y Ganolfan Gymunedol newydd yn ystod blwyddyn ariannol 2019 hyd 2020.

Estyniad i rai o grwpiau contractau’r fframwaith hyfforddiant cenedlaethol

6 Mawrth 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i estyn contractau’r fframwaith hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer grŵp 2 a 3 a grŵp 4, 5 a 6 hyd 31 Mawrth 2021.

Cyllid ar gyfer cefnogi gwaith datblygu polisi ar arweinyddiaeth a dysgu proffesiynol

6 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cefnogi gwaith gweithredu’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol a ffrydiau gwaith datblygu arweinyddiaeth yn ystod 2019-20.

Cais am statws ysgol annibynnol

6 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais Ysgol Tarren am statws ysgol annibynnol. Golyga hyn y bydd yr ysgol yn cael ei chynnwys ar gofrestr Llywodraeth Cymru o ysgolion annibynnol.

Gwaredu tir

6 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i waredu tir yng Nghasllwchwr.

Coffi Newid Hinsawdd 2020

6 Mawrth 2020

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo’r trefniadau cyllid ar gyfer Coffi Newid Hinsawdd 2020 – sef prosiect mewn partneriaeth rhwng Cymru ac Affrica sy’n cefnogi tyfwyr coffi Masnach Deg yn Uganda.

Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn

6 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gymeradwyo’r gyllideb ychwanegol ar gyfer y gwaith seilwaith ar Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn.

Cyllid ar gyfer rhaglen astudio ôl-16

6 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer rhaglen astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Gwaredu tir

6 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i werthu tir yn Abertawe.

sgol Haf Seren International 2020

6 Mawrth 2020

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ysgol Haf Seren International 2020 ym Mhrifysgol Chicago.

Datganoli cymhwysedd treth pellach

6 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i gyflwyno cais ffurfiol i Lywodraeth y DU ynghylch datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru y cymhwysedd deddfwriaethol a fyddai’n galluogi’r Cynulliad i gyflwyno treth ar ‘dir a bennwyd fel tir sy’n addas ar gyfer datblygiadau yng Nghymru’.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif

6 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r achosion busnes mewn perthynas â Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif ar gyfer mis Chwefror 2020.

Ystad Ddiwydiannol Cilyrychen, Sir Gaerfyrddin

6 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i gymeradwyo cyllid ar gyfer uwchraddio’r cyswllt trydan ac amrywio telerau’r brydles mewn perthynas ag eiddo yn Sir Gaerfyrddin.

Gŵyl y Gelli

3 Mawrth 2020

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cefnogi nifer o raglenni addysg i ysgolion a phobl ifanc fel rhan o Ŵyl y Gelli 2020 hyd 2021.

Cymorth i fusnesau

3 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllid sbarduno ar gyfer dau gwmni o dan y Rhaglen Alacrity Cyber.

Cyllid ar gyfer creu swydd - swyddog adfywio

3 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cymeradwyo dyraniad o hyd at £120,000 o’r Cronfeydd Cyd Fenter, dros gyfnod o 3 blynedd, i gyllido swydd Uwch Reolwr Prosiect a fydd yn gweithio o fewn Cyngor Dinas Casnewydd.

Dyfodol Re:fit yng Nghymru

3 Mawrth 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau i weithredu o dan fframwaith newydd Re:fit 4 o fis Ebrill 2020 a bydd partneriaethau lleol yn parhau i gynnig cymorth i gyrff cyhoeddus o fis Ebrill 2020 er mwyn cyflawni prosiectau ar raddfa fawr i arbed ynni o fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Rhaglen Tai Arloesol

3 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cynlluniau refeniw ychwanegol i’w cynnwys yn y Rhaglen Tai Arloesol ar gyfer 2019 hyd 2020.

Ymateb i’r llifogydd

3 Mawrth 2020

Mae Prif Weinidog Cymru, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i sefydlu cronfa grant refeniw a fydd yn cefnogi busnesau y mae’r llifogydd wedi effeithio arnynt ac yn cynnig rhyddhad disgresiynol o ardrethi busnes am hyd at 3 mis lle y mae nifer uchel o safleoedd busnes wedi dioddef o effeithiau’r llifogydd o fewn lleoliad crynodedig.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

2 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Paul Deneen, OBE, fel Aelod Annibynnol (Cymunedol), am 4 blynedd o 26 Chwefror 2020 tan 25 Chwefror 2024.

Ysgolion Arweinyddiaeth Sector Cyhoeddus

2 Mawrth 2020

Cytunodd y Prif Weinidog mewn egwyddor i ymrwymiad i ddarparu ysgolion haf a gaeaf blynyddol Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan rhwng 2021 a 2024.

Cyllid Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

2 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cyllid Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio mewn egwyddor ar gyfer prosiect strategol yn y De-orllewin.

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach

2 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021.

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru

2 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid grant i Gynllun Addysg Beirianneg Cymru o 1 Ebrill 2020 ar gyfer y flwyddyn ariannol lawn 2020 i 2021.

Parth Menter Dyfrffyrdd Hafan

28 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i ymestyn terfyn Parth Menter Dyfrffyrdd Hafan i gynnwys ardal y Glannau, Aberdaugleddau.

Ysgolion Haf Rhyngwladol Rhwydwaith Seren 2020

28 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid i Harvard ar gyfer ysgolion haf rhyngwladol Rhwydwaith Seren 2020

Ail gaffael Hwb, y Platfform Digidol ar gyfer Dysgu

28 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ail gaffael Hwb, y Platfform Digidol ar gyfer Dysgu.

Tai Fforddiadwy

27 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y strategaeth ‘Ail-ddychmygu adeiladu tai cymdeithasol yng Nghymru: Strategaeth dulliau modern o adeiladu ar gyfer tai cymdeithasol.

Mynediad at fand eang

27 Chwefror 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddatblygu ymyriadau pellach i ddarparu mynediad i fand eang cyflym a dibynadwy i eiddo ar draws Cymru

Bwcabus yn y Gorllewin

27 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi cymorth ariannol i Gyngor Sir Caerfyrddin yn 2020 i 2021 i gynnal y gwasanaeth Bwcabus presennol hyd at ddiwedd mis Medi 2020, cyn belled bod Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i roi arian cyfatebol ar gyfer yr un cyfnod.

Prydles Sain Tathan

27 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi prydles o 2 flynedd i elusen am adeilad yn Sain Tathan, am y gwerth rhent a elwir yn “rhent hedyn pupur”, sef £1, ac sy’n cael ei gyfrif yn rhodd.

Ailbenodi aelodau annibynnol i Addysg a Gwella Iechyd Cymru

27 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ailbenodi Tina Donnelly am gyfnod o 4 blynedd o 1 Chwefror 2020 tan 31 Ionawr 2024, John Hill-Tout am 2 flynedd o 1 Chwefror 2020 tan 31 Ionawr 2022 a Dr Heidi Phillips am 3 blynedd o 1 Chwefror 2020 tan 31 Ionawr 2023

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

27 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo penodi Mrs Sharon Richards fel Aelod Cyswllt (Cadeirydd, Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid) am gyfnod o ddwy flynedd i ddechrau. 

Addysg grefyddol ac addysg cydberthynas a rhywioldeb yn y cwricwlwm newydd

27 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Prif Weinidog wedi cytuno na fydd hawl i beidio cymryd rhan mewn addysg grefyddol ac addysg cydberthynas a rhywioldeb yn y cwricwlwm newydd.

Cyllideb

27 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo cyllideb ddrafft 2020 i 2021 i’w gosod gerbron y Senedd.

Cymorth busnes

27 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer prosiect ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Cymorth busnes

27 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer prosiect yn Sir Gaerfyrddin

Ffioedd cyfreithiol

27 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo cyllideb ar gyfer ffioedd cyfreithiol mewn perthynas ag anghydfod cyfreithiol.

Cymeradwyo benthyciad

27 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyflwyno cymeradwyaeth benthyca i Gyngor Cymuned Llanedi yn ystod blwyddyn ariannol 2019 i 2020. 

Awdurdodau tân ac achub

27 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyhoeddi adroddiad a datganiad ysgrifenedig cysylltiedig ynghylch i ba raddau mae awdurdodau tân ac achub wedi cydymffurfio â’n fframwaith genedlaethol.

Gwaredu lesddaliad

27 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo gwaredu lesddaliad eiddo yn Abertawe.

Cymorth i fusnesau

27 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i gyllid Cronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer busnes gweithgynhyrchu yn Rhondda Cynon Taf.

Cymorth i fusnesau

27 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i gyllid ar gyfer prosiect yng Nghasnewydd.

Cynhadledd Gofal Sylfaenol Brys

25 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cyllid ar gyfer yr ail gynhadledd flynyddol ar Ofal Sylfaenol Brys.

Setliad Llywodraeth Leol

25 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cyfrifiadau a’r dyraniadau ar gyfer Setliad Llywodraeth Leol 2020 i 2021.

Trosglwyddo ased

24 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cymeradwyo cyllideb ychwanegol a diwygiad i drefniadau contract i helpu i drosglwyddo ased yn Abertawe.

Prosiect rhwydwaith ffyrdd strategol y De

24 Chwefror 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ariannu gwelliannau i seilwaith dwythell a ffeibr ar hyd y rhwydwaith cefnffyrdd.

Cymorth busnes

24 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i ddyfarnu grant ym Mharc Penarlâg, Brychdyn.

Gwaredu tir

24 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i waredu tir yn Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Cofrestr Landlordiaid Cymdeithasol

24 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i sefydlu maen prawf ar gyfer tynnu sefydliad oddi ar y Cofrestr Landlordiaid Cymdeithasol (RSL), gyda’r RSL yn gwneud cais i dynnu’r sefydliad mewn ffordd strwythuredig gyda mesurau diogelu priodol i denantiaid a buddsoddiad cyhoeddus. 

Cymorth busnes

24 Chwefror 2020

Mae'r Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer busnes ar Ynys Môn.

Ailddatblygu Stryd Edward Henry Street, y Rhyl.

24 Chwefror 2020

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid grant o dan y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio i Gyngor Sir Ddinbych ar gyfer ailddatblygu Stryd Edward Henry, y Rhyl.

The Automobile Palace, Llandrindod

24 Chwefror 2020

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gais am gyllid grant o dan y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ar gyfer prynu ac ailddatblygu yr Automobile Palace, Llandrindod.

Partneriaeth Strategol Busnes yn y Gymuned

20 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddarparu cyllid grant i Busnes yn y Gymuned am ran o flwyddyn ariannol 2019 i 2020 a’r flwyddyn ariannol 2020 i 2021 er mwyn gwreiddio ymgysylltiad Busnes yn y Gymuned â busnesau yng Nghymru er mwyn hybu a meithrin arferion busnes cyfrifol.

Prosiect deuoli’r A465, adrannau 5 a 6, Dowlais i Hirwaun

20 Chwefror 2020

Mae'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y gall y prosiect hwn fynd yn ei flaen i wahoddiad i gyflwyno tendr terfynol a chwblhau'r ddeialog gystadleuol yn y broses gaffael.

Cynllun cymhelliant Iaith Athrawon Yfory

20 Chwefror 2020

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo parhau â’r Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory presennol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020 i 2021.

Gostwng nifer y troseddau gan fenywod

19 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar flwyddyn o estyniad i swydd rheolwr y rhaglen, ac mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid i ymestyn y swydd hon.

Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands

19 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i ddatblygu adeiladau masnachol yn Nwyrain Cross Hands ac i Gyngor Sir Caerfyrddin fod yn brif bartner cyflenwi ar gyfer y datblygiad.

Cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc

19 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar daliad ex-gratia mewn perthynas â chontract y Cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc.

Unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol

19 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno i gyhoeddi ‘Cysylltu Cymunedau: Strategaeth ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach’ ac wedi cytuno i sefydlu cronfa unigrwydd ac ynysigrwydd gwerth £1.4 miliwn am y dair blynedd rhwng 2020 a 2023.

Cymorth i Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot

19 Chwefror 2020

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i roi cyfraniad i gynorthwyo gyda chostau Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot: prif gampws Aberhonddu, Llandrindod a’r Drenewydd.

Caniatáu les hir

19 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ganiatáu les 125 mlynedd yng Nglyn Ebwy.

Cofrestr Meddygon Locwm i Gymru Gyfan

18 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer datblygu Cofrestr Meddygon Locwm i Gymru Gyfan.

Cyllid datblygu proffesiynol ar gyfer y sector addysg bellach

18 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid datblygu proffesiynol ar gyfer y sector addysg bellach yng Nghymru.

Cymeradwyo benthyciad ar gyfer llywodraeth leol

18 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Tref Caergybi yn ystod blwyddyn ariannol 2019 hyd 2020.

Undebau credyd

18 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y canlynol;

  • Benthyciad i Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro er mwyn atgyfnerthu’r cronfeydd cyfalaf tra’u bod yn trosglwyddo i eiddo newydd sy’n cynrychioli newid sylweddo i’w model busnes. Bydd y benthyciad yn creu byffer gan y rhagwelir y bydd y ddwy flynedd gyntaf yn heriol o safbwynt eu cymhareb cyfalaf i ased.
  • Benthyciad i Undeb Credyd Casnewydd er mwyn atgyfnerthu’r cronfeydd cyfalaf a fydd yn ei gwneud hi’n bosibl i nifer yr aelodau gynyddu.

Cymorth ar gyfer gofalwyr

17 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniad o £1.295 miliwn i helpu i gyflawni’r tair blaenoriaeth genedlaethol ar gyfer gofalwyr, gan gynnwys cyllido cardiau adnabod ar gyfer gofalwyr ifanc.

Cysylltiad Metro i Borth Teigr / Pentir Alexandra

17 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar wariant i gomisiynu Trafnidiaeth Cymru i gwblhau astudiaeth cam 18 ac astudiaeth alinio yn unol â’r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru ar gyfer cysylltiad metro posibl, ac ar foratoriwm ar waredu tir yn ardal Porth Teigr /Pentir Alexandra tan i’r gwaith uchod gael ei gwblhau. 

Cyllid ar gyfer Groundwork yng Nghymru

17 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y cyllid refeniw ar gyfer Groundwork yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020 – 2021.

Cynlluniau bond y grant Atal Digartrefedd

17 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i drosglwyddo arian y Grant Atal Digartrefedd a ddefnyddir i gyllido cynlluniau bond i’r Grant Cymorth Tai o fis Ebrill 2021 ymlaen, i gadw rhwymedigaethau’r bondiau a gyllidwyd o dan y Grant Atal Digartrefedd, ac i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i nodi’r gofynion sylfaenol o ran gwasanaethau yn y dyfodol.

Cyllid ar gyfer y Rhaglen Heneiddio’n Iach

17 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar  £227,642 o gyllid i Age Cymru ddarparu’r Rhaglen Heneiddio’n Iach rhwng 2020 to 2021.

Cymorth ar ôl profedigaeth yn sgil hunanladdiad

17 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cymorth ariannol o hyd at £10,000 y flwyddyn i 5 elusen sy’n rhoi cymorth profedigaeth i’r rheini a gafodd brofedigaeth yng Nghymru yn sgil hunanladdiad.

Aelodaeth o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

17 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ailbenodi aelodau presennol Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru am 18 mis, ac i recriwtio aelodau newydd ychwanegol o’r bwrdd o’r clystyrau bwyd, yn seiliedig ar y bylchau o ran sgiliau ar y bwrdd presennol, ac yna i symud ymlaen i benodi’r bwrdd cyfan yn llawn am y cyfnod o bedair blynedd ar ôl Blas Cymru 2021.

Ymateb i’r adolygiad o brofedigaeth

17 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar yr ymateb i’r adolygiad o brofedigaeth, ynghyd â chyllid o £1 filiwn rhwng 2021 a 2022.

Cronfa Ymddiriedolaeth Gymunedol fferm Wynt Clocaenog

17 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar y trefniadau a wnaed gan Innogy ar gyfer Cronfa Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Clocaenog.

Penodiadau i’r Panel Cynghori i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg

14 Chwefror 2020

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo penodi Anne Davies a Nia Elias i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg am gyfnod o dair blynedd.

Rôl y Panel Cynghori yw:

•             rhoi cymorth a chyngor i'r Comisiynydd mewn perthynas â swyddogaethau'r Comisiynydd yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a gweithredu, ble y bo angen, fel 'cyfaill beirniadol'.

•             bod yn fforwm lle caiff materion sy'n berthnasol i swyddogaethau'r Comisiynydd eu trafod.

•             Ar gais y Comisiynydd, ystyried dogfennau penodol a luniwyd gan y Comisiynydd a mynegi barn am y dogfennau hynny.

Cymorth ar gyfer tîm ymyrraeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

14 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i gefnogi gwariant tîm ymyrraeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg rhwng 2019 a 2020 a 2020 i 2021.

Canllawiau Grant Cymorth Tai

14 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyhoeddi’r ‘Canllawiau Grant Cymorth Tai’ terfynol a’r adroddiad sy’n rhoi crynodeb o ymatebion yr ymgynghoriad i’r canllawiau drafft.

Cyllid ar gyfer Buddsoddi mewn prosiectau o Safon

14 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gyllid ar gyfer Buddsoddi mewn prosiectau o Safon ar gyfer y sector ôl-16.

Hunan-asesu Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

14 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddull o gynnal cynllun peilot ar hunan-asesu Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol er mwyn datblygu gweithio ar y cyd. 

Ail-benodiad i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd y Cyhoedd Cymru

14 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ail-benodi Alison Ward, y Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol) a Judi Rhys, Cyfarwyddwr Anweithredol (Trydydd Sector) am 2 flynedd o’r 1 Ebrill 2020 tan 31 Mawrth 2022.

Cyllid ar gyfer Amgueddfa

13 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid gwerth cyfanswm o £2.575 miliwn, ar draws tair blwyddyn ariannol, er mwyn mynd i’r afael â gwaith ar ddatblygu cynlluniau busnes a chyflawni amgueddfa pêl-droed ac arddangos celf gyfoes ar draws Cymru. Bydd cyllid hefyd yn cefnogi gwaith cynnal a chadw cyfalaf yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ac ailddatblygu Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Prosiect lleihau carbon Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

13 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro at ddiben ei brosiect lleihau carbon.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

13 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo dyfarniad o £10 miliwn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer 2019 i 2020.

Canllawiau ar hunanesgeulustod

13 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo dyfarniad o £15,000 ar gyfer comisiynu gwaith i ddatblygu canllawiau newydd ar hunanesgeulustod a phrotocol enghreifftiol drafft ar gyfer cefnogi arferion ar draws lleoliadau perthnasol.

Canllawiau ar gyfer sefydliadau addysg bellach arbenigol

13 Chwefror

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r canllawiau polisi diwygiedig; canllawiau technegol diwygiedig ar gyfer sefydliadau addysg bellach arbenigol; a chanllawiau technegol diwygiedig ar gyfer Gyrfa Cymru.

Canolfan ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (Cymru)

13 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Addysg a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar y cyd ar gyfer cyflawni cam alffa y Ganolfan ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (Cymru) am chwech i wyth mis er mwyn cefnogi sector Cyhoeddus Cymru i drawsnewid yn ddigidol wasanaethau cyhoeddus sy’n diwallu anghenion a disgwyliadau defnyddwyr.

Dyraniadau Cronfa’r Economi Gylchol

11 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddyraniad Cronfa’r Economi Gylchol ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff a ariennir yn gyhoeddus.

Ar Drywydd Dysgu

11 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer tri darn allweddol o waith dros y flwyddyn ariannol 2020 i 2021 mewn perthynas ag ymchwil a chymorth asesu ar gyfer ‘Ar Drywydd Dysgu’.

Gofyn a Gweithredu

10 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar gyllid ar gyfer y gwerthusiad ‘Gofyn a Gweithredu’.   

Cyllid ychwanegol ar gyfer pwysau’r gaeaf

10 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar £10 miliwn arall, i gael ei neilltuo drwy fyrddau partneriaethau rhanbarthol, ar gyfer helpu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i fynd i’r afael â phwysau’r gaeaf a wynebir ar hyn o bryd. 

Cyllid buddsoddi mewn adfywio

10 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno mewn egwyddor ar gymeradwyo Cyllid Buddsoddi mewn Adfywio Wedi’i Dargedu ar gyfer dau brosiect strategol yn y de-orllewin.

Cymorth ar gyfer arloesi mewn bwyd a diod

10 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar sicrhau bod cyllid o £2,000,000 ar gael er mwyn prynu offer newydd, yn y Ganolfan Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu ym Mrychdyn, er mwyn cefnogi’r cynllun strategol ar gyfer bwyd a diod yn 2020 i 2026 er mwyn datblygu meysydd arloesi newydd.

Datblygu economaidd yn y Canolbarth

7 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid sbarduno i gefnogi’r gwaith o sefydlu swyddfa ar gyfer y rhaglen er mwyn helpu i reoli datblygu economaidd rhanbarthol ar y cyd yn y Canolbarth, a’i gyflawni.

Prynu tir yng Nghaerllion

7 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo caffael tua 9 erw o dir yn cynnwys gweddillion archeolegol pwysig yng Nghaerllion, ac mae’r gwariant yn gysylltiedig â phrynu gweithfeydd atodol.

Cyllid iechyd meddwl ar gyfer y sector addysg bellach

7 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cefnogi iechyd meddwl a llesiant yn y sector addysg bellach.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

7 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer ‘Diwrnod Gwyddoniaeth’, digwyddiad i ennyn diddordeb mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain.  

Rhannu data

6 Chewfror 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i sefydlu Bwrdd Adolygu sengl ar gyfer Rhannu Data yng Nghymru, o dan Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017.

Rhagnodi cynnyrch heb glwten

6 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hyrwyddo model cymysg ar gyfer darparu cynnyrch heb glwten i bobl â chlefyd seliag yng Nghymru; a bod swyddogion yn trafod gyda byrddau iechyd pa mor ymarferol fyddai darparu opsiynau prynu amgen i gleifion.

Gwerthu Tir

6 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu dau barsel o dir yn Sir Benfro.

Cyllid ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

6 Chwefror 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i roi grant i Sgiliau Creadigol a Diwylliannol i sefydlu a gweithredu cynllun peilot ar gyfer Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru.

Rhaglen Colegau ac Ysgolion yr 21ain ganrif

6 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog wedi cymeradwyo’r achosion busnes a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf.

Dyrannu cyllid cronfeydd wrth gefn yn ystod y flwyddyn

6 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno’r dyraniad o gyllid cronfeydd wrth gefn yn ystod y flwyddyn, fel y nodir yn yr Ail Gyllideb Atodol.

Ail-benodi i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-benodi Martin Veale fel Aelod Annibynnol (Cyllid) i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre am 4 blynedd, o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2024.

Menter ar y cyd yng Nghaerffili

5 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ychwanegol ar gyfer menter ar y cyd yng Nghaerffili.

Taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol

5 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i wneud taliadau ar gyfer Cynllun y Taliad Sylfaenol o 2020 ymlaen mewn £ sterling yn hytrach nag ewros €.

Grant Cymorth ar gyfer Diwygio Etholiadol

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar grant cymorth i awdurdodau lleol yng Nghymru yn 2019-2020 a 2020-2021, er mwyn eu galluogi i roi diwygiadau etholiadol ar waith yng Nghymru.

Cefnogi mentrau cymdeithasol

5 Chwefror 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i barhau â’r cyllid grant craidd o fis Ebrill 2020 tan fis Mehefin 2021 ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru a Cwmnïau Cymdeithasol Cymru.

Cymorth ar gyfer canol trefi

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ailwampio’r cyllid adfywio o dan yr enw Trawsnewid Trefi, sy’n ymestyn Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio o 2021 i 2022, a phecyn cyllid refeniw un flwyddyn er mwyn galluogi awdurdodau lleol i ddatblygu cynlluniau, prosiectau a darpariaethau ar gyfer canol trefi.

Ymarfer caffael Job Support Wales

5 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i beidio â rhoi diwedd ar yr ymarfer caffael mewn perthynas â rhaglen Job Support Wales, ac i ystyried dulliau gweithredu eraill.

Cymorth cyflogadwyedd

5 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymestyn contractau ar gyfer hyfforddeiaethau a rhaglenni sgiliau cyflogadwyedd, gan barhau i ddarparu’r rhaglenni grant ReAct a Mynediad tan 31 Gorffennaf 2020.

Gwaith draenio tir yng Nghasllwchwr

5 Chwefror 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddod â’r contract gwaith mewn perthynas â draenio tir yng Nghasllwchwr, Abertawe i ben.

Toiledau ‘Changing Places’

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyhoeddi papur ymgynghori ar newidiadau i’r ddogfen a gymeradwywyd mewn perthynas â Rhan M y rheoliadau adeiladu i gynyddu darpariaeth toiledau ‘Changing Places’ yng Nghymru.

Cronfa Cymunedau’r Arfordir

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar Gylch 6 Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar gyfer 2021 i 2023, gan dargedu trefi arfordirol gyda hanner y gronfa.

Apêl cyllid myfyriwr

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ailsefydlu cyllid myfyriwr ar gyfer blwyddyn academaidd 2018 i 2019 a dileu’r gordaliadau grant a wnaed y flwyddyn honno, a dynodi’n benodol gwrs presennol y myfyriwr ar sail dros dro er mwyn galluogi’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr i asesu ei gais am gymorth ar gyfer 2019 i 2020.

Diwygio’r rheoliadau adeiladu

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyhoeddi cylchlythyr newydd i ddisodli cylchlythyr 004/2019 sy’n darparu canllawiau ar effaith Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2019 ac sy’n cynnwys hysbysiad o dan adran 6 o Ddeddf Adeiladu 1984 yn cymeradwyo rhai dogfennau at ddibenion Rheoliadau Adeiladu 2010.

Cyllid o’r Gronfa Gofal Integredig

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid o Brif Raglen Gyfalaf y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiect yn ardal Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg.

Technocamps

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Technocamps rhwng 2020 a 2021, i gefnogi cyfrifiadureg mewn ysgolion ledled Cymru.

Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)

31 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ariannu’r gwaith o gynhyrchu canllaw syml i’r Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru).

Cyllid i wella gwasanaethau cymdeithasol

31 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i awdurdodau lleol er mwyn helpu i roi’r ‘Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol’ newydd ar waith.

Galw cais cynllunio i mewn

31 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i alw i mewn y cais cynllunio am annedd arfaethedig i gynnwys mynediad i gerbydau a gosod cyfleuster parod i drin carthion ar dir yn Feinog Uchaf, Dihewyd, Llambed.

Penodi i Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr

30 Ionawr 2020

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Arwel Ellis Owen yn Gadeirydd Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Ofalwyr.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol ym maes Cynllunio

30 Ionawr 2020

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar yr adroddiad blynyddol sy'n nodi perfformiad y system gynllunio yn y cyfnod adrodd o 2018 i 2019.

Cymeradwyo benthyca

30 Ionawr 2020

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytunoi roi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Tref Llangefni ar gyfer benthyg arian at ddibenion cyfalaf yn ystod  2019 i 2020.

Dyraniadau grant y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

30 Ionawr 2020

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gefnogi dau gais am brosiect grant o dan y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio sydd i'w darparu yng Ngogledd Cymru.

Canllawiau Cwricwlwm Cymru

29 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau Cwricwlwm Cymru a deunyddiau cysylltiedig.

Cyllid datblygu gwledig

29 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i drosglwyddo 15% o gyllid y Polisi Amaethyddol Cyffredin o’r Cynllun Taliad Sylfaenol i ariannu datblygu gwledig.

Cynllun cyflawni iechyd meddwl

29 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Cynllun Cyflawni 2019-2022’ Llywodraeth Cymru.

Grant Atal Digartrefedd

28 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo dyraniadau dangosol ar gyfer 2020 i 2021 o dan y Grant Atal Digartrefedd.

Cymorth busnes

28 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi cymorth o Gronfa Dyfodol yr Economi i gwmni gweithgynhyrchu o Sir Gaerfyrddin.

Dyfodol Byd-eang

27 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gyhoeddi ‘Cynllun Dyfodol Byd-eang’ newydd ym mis Ebrill 2020 sy’n ymwneud â chyfnod dwy flynedd tan fis Mawrth 2022 a pharhad y grŵp llywio Dyfodol Byd-eang.

Cyfradd Ardollau Cig Coch Cymru

27 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i 1) cynnal lefel bresennol cyfradd ardollau Cig Coch Cymru ar gyfer 2020 i 2021 a 2) cynnal lefel bresennol costau adennill ardollau Cig Coch Cymru mewn lladd-dai/marchnadoedd arwerthiant ar gyfer 2020 i 2021.

Estyniad cyllid ar gyfer prosiectau undeb credyd

27 Ionawr 2020

Cytunodd y Prif Weinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ar estyniad ‘mewn egwyddor’ ar gyfer y cyllid a roddwyd i undebau credyd am flwyddyn arall.

Cyllid ar gyfer prosiect seibrgadernid Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a’r her ‘Cyber Matrix’.

27 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gweithdai seibrgadernid ar gyfer Fforymau Lleol Cymru Gydnerth ac arian ar gyfer Tarian i sicrhau lleoliad ar gyfer yr her ‘Cyber Matrix’.

Entrepreneuriaeth a Thaliad Cyflawni

27 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar y taliadau sy’n ddyledus i unigolion a sefydliadau dan drefniadau presennol y rhaglen ar gyfer Entrepreneuriaeth a Chyflawni.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu

27 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar ‘Gynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu yng Nghymru 2020 i 2021 – Canllawiau’, y llythyr derbyn grant a’r llythyr cynnig grant, gan gynnwys y telerau ac amodau.

Cyllid ar gyfer Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

24 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar gyfer 2019 i 2020.

Cymorth ar gyfer partneriaethau sgiliau rhanbarthol

24 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gymorth parhaus ar gyfer y tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol drwy ddyfarniad grant ac ymrwymiad o gyllid yn 2020 i 2021.

Cyllideb Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

24 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y gyllideb arfaethedig ar gyfer swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar gyfer 2020 i 2021, ac i’w gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddechrau 2020.

Setliad yr heddlu

23 Ionawr 2020

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo setliad terfynol yr heddlu ar gyfer 2020 i 2021.

Arian i Techniquest

23 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais gan Techniquest am arian ychwanegol.

Clefyd coed ynn

22 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer delio â phob coeden beryglus ar draws y rhwydwaith cefnffyrdd a thraffyrdd ar gyfer blwyddyn ariannol 2019 i 2020.

Prosiectau a gyllidir gan y Rhaglen Effeithlonrwydd Drwy Dechnoleg

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo newidiadau i ddyraniadau cyllid ar gyfer prosiectau newydd a phrosiectau presennol a gyllidir gan y Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg.

Gwasanaethau gofal Iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ‘Canllawiau ar reoli, trosglwyddo ac atebolrwydd gwasanaethau gofal Iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc wrth iddynt drosglwyddo o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion’ at ddiben ymgynghori.

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

21 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo fframwaith monitro ac adrodd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Cyllid i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gweithgareddau’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yng Nghymru ar gyfer 2019 hyd 2020.

Yr Adolygiad o Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer Oedolion yng Nghymru

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer costau cyfieithu’r adroddiad ar yr ‘Adolygiad o Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer oedolion yng Nghymru’.

Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

21 Ionawr 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i brynu llwybryddion ar gyfer rhwydwaith Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.

Dyraniadau cyllid ar gyfer y Byrddau Iechyd

20 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniadau’r Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2020 i 2021.

Cymorth busnes

20 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer busnes yng Nghaerdydd.

Cymorth ar gyfer dysgwyr ag anghenion mawr

20 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r dyraniad cyllid i Goleg Henffordd a Llwydlo er mwyn rhoi cymorth dysgu ychwanegol  i ddysgwyr o Gymru sydd ag anghenion mawr.

Gwasanaethau llyfrgell

20 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi rhoi cymeradwyaeth ar gyfer cyhoeddi’r adroddiadau addasu a’r llythyrau adborth i bob awdurdod lleol ynglŷn â pherfformiad eu gwasanaethau llyfrgell yn ystod y flwyddyn 2018 i 2019, a hefyd ar gyfer estyn chweched Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cymru, yr un cyfredol, ‘Llyfrgelloedd Cysylltiedig ac Uchelgeisiol’, am flwyddyn arall.  

Cyllid ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol

20 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y dyraniad cyllid ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer  2020 i 2021.

Trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ffurfio Grŵp Gorchwyl a Gorffen a fydd yn ystyried diweddaru system Cymru ar gyfer trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat.

Papur tystiolaeth y Pwyllgor Cyllid

17 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo’r papur tystiolaeth ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i effaith amrywiadau mewn treth incwm cenedlaethol ac is-genedlaethol.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yng Nghaerdydd.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn Sir Benfro.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer OGM (SW) yng Nghaerffili.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid gan Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer busnes gweithgynhyrchu yng Nghaerffili.

Swyddi o fewn y tîm Iechyd a thai

17 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer 2020 hyd 2021 er mwyn ariannu parhad 3 swydd o fewn y tim Iechyd a thai hyd fis Mawrth 2021. 

Prynu tir

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Seilwaith wedi cymeradwyo camau i brynu tir cyflogaeth ym Mhowys.

Penodiadau i Fwrdd Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

17 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ailbenodi Rachel Hughes a Carys Howell yn Ymddiriedolwyr ar Fwrdd Amgueddfa Cymru – National Museum Wales am dymor o dair blynedd arall o 1 Ionawr 2020 hyd 31 Rhagfyr 2022, ac i benodi Richard Pickett yn Ymddiriedolwr o 1 Ionawr 2020 hyd 31 Rhagfyr 2023.

Cynllun cyflenwi Pwysau Iach: Cymru Iach

17 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r manylion cyllid er mwyn cyllido’r camau a gynhwysir yng nghynllun cyflenwi 2020 hyd 2022.

Prosiect arddangos Aráe Lanw Gogledd Ynys Môn

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyfraniad at gostau prosiect uwch fel bod modd cwblhau camau cydsyniad a datblygiad Morlais prosiect Arddangos Aráe Lanw arfordir gogledd Ynys Môn.

Cyllid ar gyfer Age Cymru

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid grant ar gyfer Age Cymru, a hynny er mwyn cefnogi Age Alliance Wales a grwpiau cenedlaethol ar gyfer pobl hŷn.

Rhaglen Sêr Cymru

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer cam nesaf rhaglen Sêr Cymru.

Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Preswyl Mawr) (Hysbysu) (Cymru) 2020 a’r canllawiau ategol.

Recriwtio i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r ymgyrch recriwtio ar gyfer Aelod Annibynnol (Cymunedol) i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cynllun deuoli’r A465

16 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer cynllun Adran 5 a 6 yr A465, Dowlais i Hirwaun.

Adolygiad o derfynau cymunedau yn Sir Fynwy

15 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r argymhellion a gynhwysir yn adroddiad Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar adolygiad o ffiniau cymunedau yn Sir Fynwy.

Dyraniadau Grant y Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy

15 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r  Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ariannu 32 o brosiectau drwy Grant y Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy rhwng 2020 a 2023.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

15 Ionawr 2020

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Ann Murphy fel Aelod Annibynnol Undebau Llafur i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am ddwy flynedd.

Gwaredu tanc tannwydd awyrennau

15 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i drosglwyddo cerbyd tannwydd awyrennau i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Pont Dyfi newydd

15 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno I wneud Gorchmynion ar gyfer pont Dyfi newydd ar yr A487.

Gwerthu tir

15 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Llanion Hill, Sir Benfro.

Cymorth i ddarpariaeth addysg yn y sector nas cynhelir

15 Ionawr 2020

Mae'r Gweinidog dros Addysg wedi cytuno cyllid grant i gefnogi’r ddarpariaeth addysg yn y sector nas cynhelir ar gyfer 2020 a 2021.

Ymarfer penodi tri chyfarwyddwr anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

13 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu ar gyfer penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol), Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgol) a Chyfarwyddwr Anweithredol (Iechyd y Cyhoedd). 

Cyngor ar gyfer cefnogi’r sector hedfan yng Nghymru

13 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i gomisiynu cyngor cyfreithiol a thechnegol arbenigol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu’r sector a pholisïau hedfan yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd ariannol 2019-2020 a 2020-2021.

Gwaredu tir

10 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y gellir gwaredu tir ym Maglan.

Ceisiadau i’r cynllun Tir ar gyfer Tai

10 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r ceisiadau benthyca ar gyfer y cynllun Tir ar gyfer Tai yn 2019 i 2020.

Rhaglen cyllid cyfalaf cynnal a chadw ar gyfer ysgolion a cholegau

10 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r rhaglen cyllid cyfalaf cynnal a chadw ar gyfer ysgolion a cholegau.

Y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

10 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo diweddaru’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. 

Polisi Adnoddau Naturiol 

10 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i’r canlynol: cyhoeddi adroddiad ciplun y Polisi Adnoddau Naturiol ym mis Ionawr 2020; dull gweithredu amlinellol ar gyfer gwerthuso’r Polisi Cyfoeth Naturiol; caffael adolygiad o arferion gorau i lywio cynlluniau cyflawni’r dyfodol a chynigion ar gyfer cymuned ymarfer, gan gynnwys ymchwilio i’r posibilrwydd o wefan ategol.

Y Cynllun Cyflawni ar gyfer Tirweddau a Hamdden Awyr Agored

9 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddrafft o’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Tirweddau a Hamdden Awyr Agored, 2020 i 2021, ynghyd â’r dyraniadau cyllid amlinellol.

Cyfnod Allweddol 4

9 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r newidiadau i’r wybodaeth am gyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4 a gyhoeddir ar ‘Fy Ysgol Leol’.

Cymorth ychwanegol i’r Asiantaeth Safonau Bwyd

9 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi dyraniad o £200,000 ar gyfer 2019 i 2020 i’r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru i helpu i gynnal mwy o hyfforddiant a threfniadau paratoi ar gyfer porthladdoedd a busnesau.

Cymorth ar gyfer Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y pecyn cymorth ar gyfer Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yn 2020 i 2021 a chostau cysylltiedig.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Dr Rhian Thomas fel yr Aelod Annibynnol (Cyfalaf ac Ystadau) am 2 flynedd o 17 Rhagfyr 2019 tan 16 Rhagfyr 2021.

Pŵer yn Celtic Lakes

8 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo ymgynghorydd i gynnal astudiaeth ddichonoldeb.

Cymru Iach ar Waith

8 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddewisiadau cyllid i’r dyfodol i ‘Cymru Iach ar Waith’ gefnogi datblygiad a gweithrediad model darparu newydd a dyraniad model darparu newydd a dyraniad tanwariant ar y gwaith hwn yn 2019 i 2020.  

Gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y bydd y contract ar gyfer y gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru yn cael ei ymestyn am 24 mis arall, ac y bydd yn edrych ar y potensial i gynnwys gweithwyr proffesiynol iechyd eraill yng nghylch gwaith y gwasanaeth.

Cymeradwyo benthyciad ar gyfer y Drenewydd a Llanllwchaiarn

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo benthyciad i Gyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn ar gyfer creu parc cyrchfan chwarae.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Cymorth ar gyfer Neuadd Albert, Abertawe

8 Ionawr 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo dyraniad o gymorth grant dan y rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, ar gyfer Neuadd Albert, Abertawe.

Prosiect peilot Cronfa Dyfodol yr Economi

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant o £150,000 ar gyfer prosiect peilot o fewn Cronfa Dyfodol yr Economi.

Camau i fynd i’r afael â chysgu allan y gaeaf hwn

7 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer mynd i’r afael â chysgu allan y gaeaf hwn.

Grant Cymorth Tai

7 Ionawr 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno’r dyraniadau dangosol o gyllid ar gyfer y Grant Cymorth Tai yn 2020 i 2021.

Ymestyn contractau Busnes Cymru

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymestyn contractau cyflawni craidd a chyflymu twf presennol Busnes Cymru hyd at 30 Medi 2021.

Gwaredu tir

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i waredu tir ar gyfer cyfleuster rheoli nwy yn Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr.

Cymelliadau Addysg Gychwynnol i Athrawon

7 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo parhau â’r cynllun cymelliadau ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon yn y flwyddyn academaidd 2020 i 2021.

Adolygiad o raglen yr Ardaloedd Menter

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y gall swyddogion fwrw ymlaen â’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad o’r rhaglen Ardaloedd Menter.

Cyllid i gefnogi’r sector bwyd a diod

6 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar £795,000 o gyllid i gyflawni rhaglen arfaethedig o ymweliadau masnach tramor ac arddangosfeydd bwyd a diod rhyngwladol yn 2020 i 2021.

Trefniadau cyllido i ddilyn y Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant

6 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar drefniadau cyllido ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020 i 2021 ar ôl i’r Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant presennol ddod i ben.

Trosglwyddo cyllid

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol,  y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i drosglwyddo cyllid cyfalaf o Cartrefi a Lleoedd  i Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymarfer arfaethedig yr ail gyllideb atodol 2019 i 2020.

Cyllid ar gyfer Rhwydwaith Trawma Mawr yn y de a’r canolbarth

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniad o £1.28 Miliwn o gyllid mewn blwyddyn i gefnogi costau gweithredu datblygu Rhwydwaith Trawma Mawr ar gyfer y de, y gorllewin a de Powys.

Cyllid craidd Iechyd Cyhoeddus Cymru

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar £106.323 Miliwn o gyllid ar gyfer gwaelodlin Iechyd Cyhoeddus Cymru 2020 i 2021.

Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru

6 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cynnal a datblygu Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru 2020 i 2024.

Dyrannu adnoddau’r GIG

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i fabwysiadu fformiwla seiliedig ar anghenion i ddyrannu adnoddau’r GIG er mwyn rhoi cyllid i Fyrddau Iechyd Lleol, a chyllid ychwanegol o £10 Miliwn i Fyrddau Iechyd Hywel Dda a Phrifysgol Bae Abertawe.

Cymorth ar gyfer prosiect twristiaeth

6 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect twristiaeth yng Ngheredigion.

Cyllid grant y Gangen Ymgysylltu ag Ieuenctid

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar drefniadau cyllid grant o fewn cyllideb y Gangen Ymgysylltu ag Ieuenctid ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021. Mae’r gwaith wedi cael ei ddatblygu a bydd yn symud ymlaen yng nghyd-destun ein Strategaeth Gwaith Ieuenctid i Gymru.

Ymgynghoriad ar atal arolygon Estyn yn rhannol

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r crynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad.

Cyllideb trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

6 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar ddyraniad cyllideb trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a  thrais rhywiol 2020 i 2021.

Setliad rhent tai cymdeithasol

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar setliad rhent tai cymdeithasol 5 mlynedd Cymru rhwng 2020 a 2021.

Cynllun peilot Prydlesu y Sector Rhentu Preifat

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ariannu gwerthusiad o Gynllun braenaru Prydlesu y Sector Rhentu Preifat.

Ymgynghoriad rheoliadau adeiladu

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar bapurau ymgynghori ar gyfer cynigion rhan L (Arbed Tanwydd ac Ynni) ac F (Awyru) y Rheoliadau Adeiladu mewn perthynas ag anheddau newydd.

Rhannu’r dudalen hon