Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

I chwilio drwy ein hadroddiadau penderfyniad, defnyddiwch Ctrl + F.

Cyllid ar gyfer Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

24 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar gyfer 2019 i 2020.

Cymorth ar gyfer partneriaethau sgiliau rhanbarthol

24 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gymorth parhaus ar gyfer y tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol drwy ddyfarniad grant ac ymrwymiad o gyllid yn 2020 i 2021.

Cyllideb Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

24 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y gyllideb arfaethedig ar gyfer swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar gyfer 2020 i 2021, ac i’w gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddechrau 2020.

Setliad yr heddlu

23 Ionawr 2020

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo setliad terfynol yr heddlu ar gyfer 2020 i 2021.

Arian i Techniquest

23 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais gan Techniquest am arian ychwanegol.

Clefyd coed ynn

22 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer delio â phob coeden beryglus ar draws y rhwydwaith cefnffyrdd a thraffyrdd ar gyfer blwyddyn ariannol 2019 i 2020.

Prosiectau a gyllidir gan y Rhaglen Effeithlonrwydd Drwy Dechnoleg

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo newidiadau i ddyraniadau cyllid ar gyfer prosiectau newydd a phrosiectau presennol a gyllidir gan y Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg.

Gwasanaethau gofal Iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ‘Canllawiau ar reoli, trosglwyddo ac atebolrwydd gwasanaethau gofal Iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc wrth iddynt drosglwyddo o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion’ at ddiben ymgynghori.

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

21 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo fframwaith monitro ac adrodd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Cyllid i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gweithgareddau’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yng Nghymru ar gyfer 2019 hyd 2020.

Yr Adolygiad o Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer Oedolion yng Nghymru

21 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer costau cyfieithu’r adroddiad ar yr ‘Adolygiad o Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer oedolion yng Nghymru’.

Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

21 Ionawr 2020

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i brynu llwybryddion ar gyfer rhwydwaith Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.

Dyraniadau cyllid ar gyfer y Byrddau Iechyd

20 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniadau’r Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2020 i 2021.

Cymorth busnes

20 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer busnes yng Nghaerdydd.

Cymorth ar gyfer dysgwyr ag anghenion mawr

20 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r dyraniad cyllid i Goleg Henffordd a Llwydlo er mwyn rhoi cymorth dysgu ychwanegol  i ddysgwyr o Gymru sydd ag anghenion mawr.

Gwasanaethau llyfrgell

20 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi rhoi cymeradwyaeth ar gyfer cyhoeddi’r adroddiadau addasu a’r llythyrau adborth i bob awdurdod lleol ynglŷn â pherfformiad eu gwasanaethau llyfrgell yn ystod y flwyddyn 2018 i 2019, a hefyd ar gyfer estyn chweched Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cymru, yr un cyfredol, ‘Llyfrgelloedd Cysylltiedig ac Uchelgeisiol’, am flwyddyn arall.  

Cyllid ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol

20 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y dyraniad cyllid ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer  2020 i 2021.

Trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ffurfio Grŵp Gorchwyl a Gorffen a fydd yn ystyried diweddaru system Cymru ar gyfer trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat.

Papur tystiolaeth y Pwyllgor Cyllid

17 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo’r papur tystiolaeth ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i effaith amrywiadau mewn treth incwm cenedlaethol ac is-genedlaethol.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yng Nghaerdydd.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn Sir Benfro.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer OGM (SW) yng Nghaerffili.

Cymorth i fusnes

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid gan Gronfa Dyfodol yr Economi ar gyfer busnes gweithgynhyrchu yng Nghaerffili.

Swyddi o fewn y tîm Iechyd a thai

17 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer 2020 hyd 2021 er mwyn ariannu parhad 3 swydd o fewn y tim Iechyd a thai hyd fis Mawrth 2021. 

Prynu tir

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Seilwaith wedi cymeradwyo camau i brynu tir cyflogaeth ym Mhowys.

Penodiadau i Fwrdd Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

17 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ailbenodi Rachel Hughes a Carys Howell yn Ymddiriedolwyr ar Fwrdd Amgueddfa Cymru – National Museum Wales am dymor o dair blynedd arall o 1 Ionawr 2020 hyd 31 Rhagfyr 2022, ac i benodi Richard Pickett yn Ymddiriedolwr o 1 Ionawr 2020 hyd 31 Rhagfyr 2023.

Cynllun cyflenwi Pwysau Iach: Cymru Iach

17 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r manylion cyllid er mwyn cyllido’r camau a gynhwysir yng nghynllun cyflenwi 2020 hyd 2022.

Prosiect arddangos Aráe Lanw Gogledd Ynys Môn

17 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyfraniad at gostau prosiect uwch fel bod modd cwblhau camau cydsyniad a datblygiad Morlais prosiect Arddangos Aráe Lanw arfordir gogledd Ynys Môn.

Cyllid ar gyfer Age Cymru

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid grant ar gyfer Age Cymru, a hynny er mwyn cefnogi Age Alliance Wales a grwpiau cenedlaethol ar gyfer pobl hŷn.

Rhaglen Sêr Cymru

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer cam nesaf rhaglen Sêr Cymru.

Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Preswyl Mawr) (Hysbysu) (Cymru) 2020 a’r canllawiau ategol.

Recriwtio i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

16 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r ymgyrch recriwtio ar gyfer Aelod Annibynnol (Cymunedol) i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cynllun deuoli’r A465

16 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer cynllun Adran 5 a 6 yr A465, Dowlais i Hirwaun.

Adolygiad o derfynau cymunedau yn Sir Fynwy

15 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r argymhellion a gynhwysir yn adroddiad Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar adolygiad o ffiniau cymunedau yn Sir Fynwy.

Dyraniadau Grant y Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy

15 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r  Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ariannu 32 o brosiectau drwy Grant y Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy rhwng 2020 a 2023.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

15 Ionawr 2020

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Ann Murphy fel Aelod Annibynnol Undebau Llafur i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am ddwy flynedd.

Gwaredu tanc tannwydd awyrennau

15 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i drosglwyddo cerbyd tannwydd awyrennau i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Pont Dyfi newydd

15 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno I wneud Gorchmynion ar gyfer pont Dyfi newydd ar yr A487.

Gwerthu tir

15 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Llanion Hill, Sir Benfro.

Cymorth i ddarpariaeth addysg yn y sector nas cynhelir

15 Ionawr 2020

Mae'r Gweinidog dros Addysg wedi cytuno cyllid grant i gefnogi’r ddarpariaeth addysg yn y sector nas cynhelir ar gyfer 2020 a 2021.

Ymarfer penodi tri chyfarwyddwr anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

13 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu ar gyfer penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol), Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgol) a Chyfarwyddwr Anweithredol (Iechyd y Cyhoedd). 

Cyngor ar gyfer cefnogi’r sector hedfan yng Nghymru

13 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i gomisiynu cyngor cyfreithiol a thechnegol arbenigol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu’r sector a pholisïau hedfan yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd ariannol 2019-2020 a 2020-2021.

Gwaredu tir

10 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y gellir gwaredu tir ym Maglan.

Ceisiadau i’r cynllun Tir ar gyfer Tai

10 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r ceisiadau benthyca ar gyfer y cynllun Tir ar gyfer Tai yn 2019 i 2020.

Rhaglen cyllid cyfalaf cynnal a chadw ar gyfer ysgolion a cholegau

10 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r rhaglen cyllid cyfalaf cynnal a chadw ar gyfer ysgolion a cholegau.

Y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

10 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo diweddaru’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. 

Polisi Adnoddau Naturiol 

10 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i’r canlynol: cyhoeddi adroddiad ciplun y Polisi Adnoddau Naturiol ym mis Ionawr 2020; dull gweithredu amlinellol ar gyfer gwerthuso’r Polisi Cyfoeth Naturiol; caffael adolygiad o arferion gorau i lywio cynlluniau cyflawni’r dyfodol a chynigion ar gyfer cymuned ymarfer, gan gynnwys ymchwilio i’r posibilrwydd o wefan ategol.

Y Cynllun Cyflawni ar gyfer Tirweddau a Hamdden Awyr Agored

9 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddrafft o’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Tirweddau a Hamdden Awyr Agored, 2020 i 2021, ynghyd â’r dyraniadau cyllid amlinellol.

Cyfnod Allweddol 4

9 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r newidiadau i’r wybodaeth am gyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4 a gyhoeddir ar ‘Fy Ysgol Leol’.

Cymorth ychwanegol i’r Asiantaeth Safonau Bwyd

9 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi dyraniad o £200,000 ar gyfer 2019 i 2020 i’r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru i helpu i gynnal mwy o hyfforddiant a threfniadau paratoi ar gyfer porthladdoedd a busnesau.

Cymorth ar gyfer Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y pecyn cymorth ar gyfer Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yn 2020 i 2021 a chostau cysylltiedig.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Dr Rhian Thomas fel yr Aelod Annibynnol (Cyfalaf ac Ystadau) am 2 flynedd o 17 Rhagfyr 2019 tan 16 Rhagfyr 2021.

Pŵer yn Celtic Lakes

8 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo ymgynghorydd i gynnal astudiaeth ddichonoldeb.

Cymru Iach ar Waith

8 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddewisiadau cyllid i’r dyfodol i ‘Cymru Iach ar Waith’ gefnogi datblygiad a gweithrediad model darparu newydd a dyraniad model darparu newydd a dyraniad tanwariant ar y gwaith hwn yn 2019 i 2020.  

Gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y bydd y contract ar gyfer y gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru yn cael ei ymestyn am 24 mis arall, ac y bydd yn edrych ar y potensial i gynnwys gweithwyr proffesiynol iechyd eraill yng nghylch gwaith y gwasanaeth.

Cymeradwyo benthyciad ar gyfer y Drenewydd a Llanllwchaiarn

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo benthyciad i Gyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn ar gyfer creu parc cyrchfan chwarae.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

8 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Cymorth ar gyfer Neuadd Albert, Abertawe

8 Ionawr 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo dyraniad o gymorth grant dan y rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, ar gyfer Neuadd Albert, Abertawe.

Prosiect peilot Cronfa Dyfodol yr Economi

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant o £150,000 ar gyfer prosiect peilot o fewn Cronfa Dyfodol yr Economi.

Camau i fynd i’r afael â chysgu allan y gaeaf hwn

7 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer mynd i’r afael â chysgu allan y gaeaf hwn.

Grant Cymorth Tai

7 Ionawr 2020

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno’r dyraniadau dangosol o gyllid ar gyfer y Grant Cymorth Tai yn 2020 i 2021.

Ymestyn contractau Busnes Cymru

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymestyn contractau cyflawni craidd a chyflymu twf presennol Busnes Cymru hyd at 30 Medi 2021.

Gwaredu tir

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i waredu tir ar gyfer cyfleuster rheoli nwy yn Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr.

Cymelliadau Addysg Gychwynnol i Athrawon

7 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo parhau â’r cynllun cymelliadau ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon yn y flwyddyn academaidd 2020 i 2021.

Adolygiad o raglen yr Ardaloedd Menter

7 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y gall swyddogion fwrw ymlaen â’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad o’r rhaglen Ardaloedd Menter.

Cyllid i gefnogi’r sector bwyd a diod

6 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar £795,000 o gyllid i gyflawni rhaglen arfaethedig o ymweliadau masnach tramor ac arddangosfeydd bwyd a diod rhyngwladol yn 2020 i 2021.

Trefniadau cyllido i ddilyn y Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant

6 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar drefniadau cyllido ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020 i 2021 ar ôl i’r Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant presennol ddod i ben.

Trosglwyddo cyllid

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol,  y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i drosglwyddo cyllid cyfalaf o Cartrefi a Lleoedd  i Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymarfer arfaethedig yr ail gyllideb atodol 2019 i 2020.

Cyllid ar gyfer Rhwydwaith Trawma Mawr yn y de a’r canolbarth

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddyraniad o £1.28 Miliwn o gyllid mewn blwyddyn i gefnogi costau gweithredu datblygu Rhwydwaith Trawma Mawr ar gyfer y de, y gorllewin a de Powys.

Cyllid craidd Iechyd Cyhoeddus Cymru

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar £106.323 Miliwn o gyllid ar gyfer gwaelodlin Iechyd Cyhoeddus Cymru 2020 i 2021.

Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru

6 Ionawr 2020

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cynnal a datblygu Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru 2020 i 2024.

Dyrannu adnoddau’r GIG

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i fabwysiadu fformiwla seiliedig ar anghenion i ddyrannu adnoddau’r GIG er mwyn rhoi cyllid i Fyrddau Iechyd Lleol, a chyllid ychwanegol o £10 Miliwn i Fyrddau Iechyd Hywel Dda a Phrifysgol Bae Abertawe.

Cymorth ar gyfer prosiect twristiaeth

6 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect twristiaeth yng Ngheredigion.

Cyllid grant y Gangen Ymgysylltu ag Ieuenctid

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar drefniadau cyllid grant o fewn cyllideb y Gangen Ymgysylltu ag Ieuenctid ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021. Mae’r gwaith wedi cael ei ddatblygu a bydd yn symud ymlaen yng nghyd-destun ein Strategaeth Gwaith Ieuenctid i Gymru.

Ymgynghoriad ar atal arolygon Estyn yn rhannol

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r crynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad.

Cyllideb trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

6 Ionawr 2020

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar ddyraniad cyllideb trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a  thrais rhywiol 2020 i 2021.

Setliad rhent tai cymdeithasol

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar setliad rhent tai cymdeithasol 5 mlynedd Cymru rhwng 2020 a 2021.

Cynllun peilot Prydlesu y Sector Rhentu Preifat

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ariannu gwerthusiad o Gynllun braenaru Prydlesu y Sector Rhentu Preifat.

Ymgynghoriad rheoliadau adeiladu

6 Ionawr 2020

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar bapurau ymgynghori ar gyfer cynigion rhan L (Arbed Tanwydd ac Ynni) ac F (Awyru) y Rheoliadau Adeiladu mewn perthynas ag anheddau newydd.