Neidio i'r prif gynnwy
Brexit heb gytundeb: Bobl anabl

Yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE,  Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod lleisiau pobl anabl yn cael eu clywed; a bod gwybodaeth arbenigol ar gael yn rhwydd i bobl anabl, gan gynnwys cyngor a chymorth mewn perthynas â'r newidiadau sy'n effeithio arnynt. Er mwyn sicrhau hyn, rydym yn gweithio'n agos gydag Anabledd Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), a'r sefydliadau sy'n cael eu cynrychioli ar y Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl.

Mae Anabledd Cymru wedi cael cyllid i gefnogi pobl anabl a’u paratoi ar gyfer yr effaith y gallai ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) o’r Undeb Ewropeaidd (UE) ei chael ar eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae’r prosiect:

  • yn darparu cyfleoedd ymgysylltu sydd wedi’u teilwra  ar gyfer anghenion pobl anabl
  • yn cynhyrchu gwybodaeth ac yn cyfeirio at wybodaeth mewn fformatau hygyrch
  • yn cynnal trafodaethau am yr effaith hirdymor bosibl ar feddyginiaethau, gwasanaethau a budd-daliadau

Mae Anabledd Cymru, Prifysgol Caerdydd a phrosiect Fforwm Brexit CGGC wedi cydweithio i gynhyrchu gwybodaeth am effaith Brexit ar bobl anabl yng Nghymru. Gellir cael gwybodaeth bellach drwy ddilyn y dolenni isod:

Mae Anabledd Cymru hefyd wedi cyfrannu at Faniffesto Brexit Disability Rights UK, ac wedi cofnodi ei gymeradwyaeth o'r ddogfen honno.

Mae’r prif faterion a godwyd gan Anabledd Cymru yn cwmpasu meysydd polisi Llywodraeth Cymru. Isod mae dolenni cyswllt i’r wybodaeth berthnasol ar wefan Paratoi Cymru a gwefannau eraill, ar gyfer pob un o’r prif faterion. Os nad oes gwybodaeth am faes penodol ar gael ar wefan Paratoi Cymru neu ar wefannau eraill, rhoddir diweddariad.

Mynediad at dechnolegau cynorthwyol o'r UE ar ôl Brexit

Mae Awdurdodau lleol wedi bod yn darparu technoleg gynorthwyol, megis larymau cymunedol, ers peth amser. Fodd bynnag, gan fod y boblogaeth yn heneiddio a bod technolegau bellach yn fwy fforddiadwy, mae llawer mwy o opsiynau ar gael erbyn hyn, gan gynnwys technoleg monitro yn y cartref. Mae'r sector gofal a alluogir gan dechnoleg/technoleg gynorthwyol yn fyd-eang ei natur, ond er hynny mae wedi cael cymorth sylweddol sydd wedi ei ariannu gan yr UE. Mae'n bosibl y bydd cwmnïau sy'n darparu technoleg gynorthwyol yn symud i'r UE oherwydd yr ansicrwydd, a gallai hynny olygu na fydd mor hawdd cael gafael ar y dechnoleg gynorthwyol. Gallai effeithio ar y gost hefyd.

Defnyddio Bathodyn Glas mewn gwledydd eraill

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn cael ei gydnabod ar draws yr UE, ac mae trefniadau cyfatebol yn eu lle. Ar hyn o bryd mae swyddogion Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU yn gweithio gyda swyddogion yr UE i negodi parhau â'r cytundeb hwn. Mae adran ar deithio tramor yn y llyfryn Cynllun y Bathodyn Glas - Hawliau a Chyfrifoldebau yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Iechyd

Byw'n annibynnol

Yr effeithiau ehangach

Nesaf: busnes a’r economi >