Gwasanaethau lleol a’r trydydd sector

Yn yr adran hon

Llywodraeth leol
Trydydd sector

Llywodraeth leol

Mae llywodraeth leol yn darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yng Nghymru – megis gofal cymdeithasol ac addysg, y sonnir amdanynt mewn adrannau eraill o wefan Paratoi Cymru. Mae gwasanaethau'r cynghorau yn ymdrin â thrigolion lleol gannoedd o filoedd o weithiau bob dydd. Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynllunio ar gyfer gwasanaethau yng ngwahanol senarios Brexit, gan gynnwys Brexit heb gytundeb.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda llywodraeth leol i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu gudag awdurdodau lleol i’w helpu i baratoi i’r DU ymadael yr UE.

Sefydlwyd panel cynghori, gyda chynrychiolwyr o lywodraeth leol a swyddogion Llywodraeth Cymru. Bydd y panel yn sicrhau bod dull cydlynol o weithredu’n cael ei ddilyn ar draws yr holl wasanaethau y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol amdanynt.

Mae nifer o fforymau ymgysylltu ar gyfer gwasanaethau penodol, gyda chynrychiolaeth o’r awdurdodau lleol arnynt. Mae’r rhain yn cynnwys grŵp llywio cynllunio porthladdoedd a meysydd awyr Llywodraeth Cymru a’r grŵp arwain pontio o’r UE a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cael cyllid i helpu awdurdodau lleol i ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer ymadael â’r UE. Ar y cyd â Grant Thornton, defnyddiwyd peth o’r cyllid hwn i ddatblygu pecyn a Dangosfwrdd Cysylltiedig â Brexit cymorth er mwyn nodi’r effeithiau lleol a mynd i’r afael â nhw. Mae awdurdodau lleol hefyd wedi cael cyllid yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod adnodd penodol ar gael ym mhob awdurdod lleol i wneud y gwaith cynllunio, cydlynu a pharatoi angenrheidiol ar gyfer Brexit.

Mae CLlLC wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau cynllunio Brexit i swyddogion llywodraeth leol ar draws Cymru, am nifer o faterion cysylltiedig â Brexit.

Sefydliadau’r trydydd sector

Mae llawer o gymunedau Cymru’n elwa o’r gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau’r trydydd sector.

Brexit heb gytundeb yn effeithio ar sefydliadau’r trydydd sector mewn gwahanol ffyrdd, gan ddibynnu ar y math o wasanaethau a ddarperir ganddynt, y bobl a wasanaethant a’r bobl a gyflogir ganddynt.

Gan ddefnyddio cyllid o'r Gronfa Bontio Ewropeaidd, mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddeall sut y bydd Brexit yn effeithio ar wasanaethau cymunedol yng Nghymru ac i helpu’r trydydd sector i gynllunio ar gyfer pob senario posibl. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi cyhoeddi ymchwil ar rymuso cymunedau yng nghyd-destun Brexit. Nod yr ymchwil yw ceisio nodi pa gymorth sydd ei angen i sicrhau bod y trydydd sector yn ddigon cadarn i ddelio ag unrhyw heriau a chyfleoedd a allai godi yn sgil Brexit.

Os ydych am gael gwybod mwy am y prosiect hwn, cysylltwch â GCGC yn uniongyrchol ar funding@wcva.org.uk. Rydym yn bwriadu trafod y Gronfa Bontio Ewropeaidd gyda chynrychiolwyr y trydydd sector mewn cyfarfod o Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector cyn hir. Yn y cyfamser, cysylltwch ag uned y trydydd sector yn Llywodraeth Cymru os bydd gennych ymholiadau: thirdsectorqueries@llywcymru.

Nesaf: cronfeydd srwythurol yr UE >