Neidio i'r prif gynnwy
Gwasanaethau lleol a’r trydydd sector

Yn yr adran hon

Llywodraeth leol
Trydydd sector

Llywodraeth leol

Mae llywodraeth leol yn darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yng Nghymru – megis gofal cymdeithasol ac addysg, y sonnir amdanynt mewn adrannau eraill o wefan Paratoi Cymru. Mae gwasanaethau'r cynghorau yn ymdrin â thrigolion lleol gannoedd o filoedd o weithiau bob dydd. Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynllunio ar gyfer gwasanaethau yng ngwahanol senarios Brexit.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda llywodraeth leol i rannu gwybodaeth ag awdurdodau lleol i’w helpu i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU o’r UE. Bydd hyn yn parhau gydol y cyfnod pontio.

Sefydlwyd panel cynghori, gyda chynrychiolwyr o lywodraeth leol a swyddogion Llywodraeth Cymru. Bydd y panel yn sicrhau bod dull cydlynol o weithredu’n cael ei ddilyn ar draws yr holl wasanaethau y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol amdanynt.

Mae nifer o fforymau ymgysylltu ar gyfer gwasanaethau penodol, gyda chynrychiolaeth o’r awdurdodau lleol arnynt. Mae’r rhain yn cynnwys grŵp llywio cynllunio porthladdoedd a meysydd awyr Llywodraeth Cymru a’r grŵp arwain pontio o’r UE a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cael cyllid i helpu awdurdodau lleol i ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer ymadael â’r UE. Ar y cyd â Grant Thornton, defnyddiwyd peth o’r cyllid hwn i ddatblygu pecyn a Dangosfwrdd Cysylltiedig â Brexit cymorth er mwyn nodi’r effeithiau lleol a mynd i’r afael â nhw.  Derbyniodd awdurdodau lleol gyllid yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru hefyd, er mwyn sicrhau bod ganddynt adnodd penodol ar gyfer gwneud y gwaith cynllunio, cydlynu a pharatoi angenrheidiol ar gyfer Brexit.

Mae CLlLC wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau cynllunio Brexit i swyddogion llywodraeth leol ar draws Cymru, am nifer o faterion cysylltiedig â Brexit.

Sefydliadau’r trydydd sector

Mae llawer o gymunedau Cymru’n elwa o’r gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau’r trydydd sector.

Brexit heb gytundeb yn effeithio ar sefydliadau’r trydydd sector mewn gwahanol ffyrdd, gan ddibynnu ar y math o wasanaethau a ddarperir ganddynt, y bobl a wasanaethant a’r bobl a gyflogir ganddynt.

Gan ddefnyddio cyllid o'r Gronfa Bontio Ewropeaidd, mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddeall sut y bydd Brexit yn effeithio ar wasanaethau cymunedol yng Nghymru ac i helpu’r trydydd sector i gynllunio. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi cyhoeddi ymchwil ar rymuso cymunedau yng nghyd-destun Brexit. Nod yr ymchwil yw ceisio nodi pa gymorth sydd ei angen i sicrhau bod y trydydd sector yn ddigon cadarn i ddelio ag unrhyw heriau a chyfleoedd a allai godi yn sgil Brexit. Maent hefyd yn datblygu porthol ar-lein sy’n cefnogi sefydliadau’r Trydydd Sector i elwa ar yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i feithrin cadernid ar ôl Brexit.

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) wedi sefydlu Fforwm Cymdeithas Sifil ar Brexit. Diben y Fforwm hwn yw cael gwybodaeth glir gan yr aelodau ar y prif feysydd Brexit sydd o ddiddordeb iddynt, a chael gwybod hefyd beth yw eu prif bryderon ac ar beth yr hoffent ddylanwadu.

Os ydych am gael gwybod mwy am y prosiect hwn, cysylltwch â GCGC yn uniongyrchol ar funding@wcva.org.uk. Cysylltwch ag uned y trydydd sector yn Llywodraeth Cymru os bydd gennych ymholiadau: thirdsectorqueries@llywcymru.

Nesaf: cronfeydd srwythurol yr UE >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon