Neidio i'r prif gynnwy
Cydlyniant cymunedol

Yn yr adran hon

Sut yr ydym yn gweithio gydag eraill
Rhaglen cydlyniant cymunedol
Mynd i'r afael â throseddau casineb
Cefnogi Dinasyddion yr UE

Sut yr ydym yn gweithio gydag eraill

Mae Llywodraeth Cymru am wneud yn siŵr bod Cymru yn wlad gynhwysol, sy'n croesawu pobl o bob cefndir, heb oddef unrhyw senoffobia, hiliaeth na rhagfarn.

Rydym yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol, yr heddlu a sefydliadau cydraddoldeb a chynhwysiant yn y trydydd sector i sicrhau cydlyniant ac undod ym mhob cymuned. Rydym hefyd yn ariannu timau cydlyniant cymunedol rhanbarthol sy'n chwarae rhan hanfodol yn cefnogi’r gwaith hwn ar draws Cymru.

Mae refferendwm yr UE wedi achosi rhaniadau mewn teuluoedd, cymunedau a chymdeithas, a allai gymryd cenhedlaeth i wella. Mewn rhai achosion, mae tensiynau wedi cynyddu mewn cymunedau. O amgylch allanfa'r UE, gallai'r gwaethygu'r tensiynau hyn ymhellach.

Rhaglen cydlyniant cymunedol

Mae Cronfa Bontio’r UE, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi helpu i ehangu’r rhaglen cydlyniant cymunedol rhanbarthol a’r rhwydwaith o gydlynwyr er mwyn helpu i nodi problemau posibl a thensiynau cynyddol. Eu rôl nhw yw trafod â chymunedau, cysuro a hwyluso cydweithredu rhwng y gwasanaethau cyhoeddus. Bydd arian ychwanegol o Gronfa Bontio’r UE yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ar waith y rhwydwaith presennol o gydlynwyr gan gynnal gwaith penodol i leddfu’r tensiwn cymunedol oherwydd Brexit.

Mynd i'r afael â throseddau casineb

Bydd cyllid o Gronfa Bontio'r UE gan Lywodraeth Cymru yn cyfrannu at leihau maint ac effaith troseddau casineb yng Nghymru. Mae cyllid yn cael ei ddarparu i Cymorth i Ddioddefwyr Cymru i gynyddu capasiti'r Ganolfan Genedlaethol Adrodd am Droseddau Casineb a Chymorth, sy'n darparu cymorth ac eiriolaeth annibynnol i ddioddefwyr. Rydym hefyd yn darparu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a chymunedau ffydd lleiafrifol, drwy ein Grant Cymunedau Lleiafrifol i fynd i’r afael â Throseddau Casineb. Bydd y Grant yn helpu i fynd i'r afael â throseddau casineb y mae'r aelodau hyn o'n cymuned wedi'u profi.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ceisio rhannu mwy o negeseuon sicrwydd i Ddinasyddion yr UE, ac annog y gymuned ehangach i wrthwynebu anoddefgarwch.

Cefnogi Dinasyddion yr UE

I gefnogi Dinasyddion yr UE rydym wedi datblygu Prosiect Hawliau Dinasyddion yr UE. Mae wedi'i ariannu drwy Gronfa Bontio’r UE. Mae'r prosiect yn cael ei gyflawni gan Cyngor ar Bopeth Cymru, ac yn darparu gwasanaethau cynghori i Ddinasyddion yr UE ynghylch gwneud cais am statws preswylydd sefydlog yn y DU, cymorth gyda materion lles cymdeithasol, herio unrhyw anghydraddoldeb a darparu cyngor arbenigol yn ymwneud â chamfanteisio yn y gweithle.

Caiff y prosiect ei gefnogi gan weithgareddau allgymorth ac ymgysylltiad cymunedol gan y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, a Settled - elusen a sefydlwyd gan y grŵp eiriolaeth i ddinasyddion yr UE, The 3 Million.

Gellir cysylltu â Cyngor ar Bopeth ar 0300 3309 059 i gael cyngor rhad ac am ddim ar y ffôn neu wyneb yn wyneb, neu ar y wefan Cyngor ar Bopeth. Mae'r cyngor hwn yn cael ei gynnig ledled Cymru, a bydd modd trefnu gwasanaeth cyfieithu os oes angen.

Mae'r wefan EUSS Wales yn dwyn ynghyd yr amrywiol gymorth sydd ar gael i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru http://www.eusswales.com/.

Cymorth a cyngor

Os ydych am siarad â rhywun am faterion sy’n peri pryder yn eich cymuned, gallech gysylltu â’r canlynol:

Yn dilyn Brexit, bydd y rheolau ynghylch sut mae data personol yn llifo rhwng yr UE a'r DU yn newid. Ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth i ddarganfod mwy am sut fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi neu'ch sefydliad.

Nesaf: gwasanaethau lleol a’r trydydd sector >