Cydlyniant cymunedol

Yn yr adran hon

Sut yr ydym yn gweithio gydag eraill
Rhaglen cydlyniant cymunedol
Cymorth a chefnogaeth

Sut yr ydym yn gweithio gydag eraill

Mae Llywodraeth Cymru am wneud yn siŵr bod gennym genedl gynhwysol sy’n croesawu pobl o bob cefndir heb senoffobia, hiliaeth neu gulni o unrhyw fath.

Rydym yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol, yr heddlu a sefydliadau cydraddoldeb a chynhwysiant yn y trydydd sector i sicrhau cydlyniant ac undod ym mhob cymuned. Rydym hefyd yn ariannu gweithwyr rhanbarthol mewn wyth ardal ar draws Cymru, ac maen nhw’n hanfodol ar gyfer cefnogi’r gwaith cydlyniant cymunedol.

Mae refferendwm yr UE wedi achosi rhaniadau mewn teuluoedd, cymunedau a chymdeithas, a bydd yr holltau hyn yn cymryd cenhedlaeth i wella. Mewn rhai achosion, mae tensiynau wedi cynyddu mewn cymunedau ac fe gafwyd troseddau casineb hyd yn oed. Wrth inni nesáu at ddyddiad ymadael â’r UE – ac wrth i Brexit heb gytundeb achosi rhagor o ansicrwydd – mae’n bosibl y bydd y tensiynau’n gwaethygu.

Rhaglen cydlyniant cymunedol

Mae Cronfa Bontio’r UE, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi helpu i ehangu’r rhaglen cydlyniant cymunedol a’r rhwydwaith o gydlynwyr er mwyn helpu i nodi’r problemau posibl yn eu hardaloedd. Eu rôl nhw yw lleihau’r tensiwn yn eu hardaloedd drwy drafod, cysuro a hwyluso cydweithredu rhwng y gwasanaethau cyhoeddus. Defnyddir arian ychwanegol o Gronfa Bontio’r UE i adeiladu ar waith y rhwydwaith presennol o gydlynwyr gan gynnal gwaith penodol i leddfu’r tensiwn cymunedol oherwydd Brexit.

Ble i fynd am gymorth a chyngor

Os ydych am siarad â rhywun am faterion sy’n peri pryder yn eich cymuned, gallech gysylltu â’r canlynol:

Yn dilyn Brexit, bydd y rheolau ynghylch sut mae data personol yn llifo rhwng yr UE a'r DU yn newid. Ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth i ddarganfod mwy am sut fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi neu'ch sefydliad.

Nesaf: gwasanaethau lleol a’r trydydd sector >