Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y cynllun cymorth hunanynysu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi dweud wrthych am hunanynysu, naill ai am eich bod wedi profi'n bositif am COVID-19 neu eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif, efallai y bydd gennych hawl i gael rhywfaint o gymorth ariannol yn ystod eich cyfnod hunanynysu. Bydd pobl sy'n gymwys yn derbyn £750 o daliad cymorth hunanynysu neu ddarpariaeth o'r gronfa ddewisol i aros gartref i helpu i atal lledaeniad y feirws.

Os byddwch yn gwneud cais am y taliad hwn bydd angen i ni brosesu eich data personol i asesu a ydych yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol, ac os felly, i ddarparu taliad i chi. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn nodi pa ddata personol y byddwn yn defnyddio, sut y byddwn yn ei ddefnyddio a pham.

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y data personol yr byddwn yn eu casglu drwy eich cais at ddibenion asesu cymhwysedd, gweinyddu a gwneud taliadau dan y Cynllun Cymorth Hunanynysu, ac fe fyddwn yn eu prosesu yn unol â’n tasg gyhoeddus a’r awdurdod swyddogol a roddwyd inni. Os yw eich gwybodaeth yn cyfrif fel data categori arbennig byddwn yn ei phrosesu am resymau budd sylweddol i'r cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd.

Byddwn hefyd yn casglu ac yn paru eich gwybodaeth â data a gedwir gan gyrff cyhoeddus eraill megis:

  • Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am wybodaeth am y budd-daliadau rydych yn eu cael fel Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cymorth Cyflogaeth),
  • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) i gael gwybodaeth am eich statws cyflogaeth,
  • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) am gadarnhad o'ch statws ynysu ar y system Profi, Olrhain, Diogelu,
  • Awdurdodau lleol eraill yng Nghymru i gael cadarnhad nad ydych eisoes yn derbyn y Taliad Salwch Statudol (bydd y gwiriad hwn yn cael ei wneud gan Data Cymru ar ran eich awdurdod lleol).

Byddwn hefyd yn cael data gan y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu i gadarnhau eich bod naill ai wedi profi'n bositif am COVID-19 neu eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

Eich awdurdod lleol

Rydym wedi gofyn i’ch Awdurdod Lleol yng Nghymru fod yn brosesydd data at y dibenion hyn a bydd yn ymdrin â cheisiadau gan y rhai sy'n preswylio o fewn ei ffiniau. Bydd yn cynnal gwiriadau gyda'r Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu i gadarnhau eich bod naill ai wedi profi'n bositif am COVID-19 neu eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

Byddwn hefyd yn gofyn i'ch Awdurdod Lleol gynnal gwiriadau gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i wirio a ydych chi neu'ch partner yn derbyn budd-dal cymwys ac i gynnal gwiriadau gyda CThEM i gadarnhau eich statws cyflogaeth.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn gofyn i'ch Awdurdod Lleol ddarparu gwybodaeth i CThEM mewn perthynas ag unrhyw daliadau a wneir i chi, oherwydd bod taliadau cymorth hunanynysu yn ddarostyngedig i dreth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd angen i chi ddatgan y taliad ar eich ffurflen hunanasesu.

Ni fyddwn yn rhannu eich data fel arall â sefydliadau neu unigolion eraill y tu allan i Lywodraeth Cymru at unrhyw ddiben nad yw'n gysylltiedig â'r Cynllun Cymorth Hunanynysu.

Gofynnwyd i'ch awdurdod lleol gadw eich holl ddata personol mewn perthynas â'ch cais am daliad cymorth hunanynysu. Er mai Llywodraeth Cymru yw'r Rheolwr Data yn yr amgylchiadau hyn, ni fyddwn fel arfer yn derbyn unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch, ac eithrio os ydych yn dymuno gwneud cwyn, nac arfer eich hawliau diogelu data o dan y GDPR, neu os bydd Awdurdod Lleol wedi nodi amheuaeth o dwyll. Yn yr achos hwn, bydd eich awdurdod lleol yn rhoi copi o'ch gwybodaeth i ni i'n galluogi i ymateb. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnwys data taliadau cymorth hunanynysu a gedwir gan Awdurdodau Lleol yn ymarfer nesaf y Fenter Twyll Genedlaethol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Fenter.

Bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn data dienw (gyda'r holl ddata adnabyddadwy wedi’u dileu) oddi wrth Awdurdodau Lleol Cymru at ddibenion monitro a goruchwylio, i gynorthwyo ymchwil a llunio polisïau'n well, ac i werthuso perfformiad y Cynllun Cymorth Hunanynysu. 

Byddwn ond yn cadw eich data personol cyhyd ag y bydd eu hangen at ddibenion argyfwng COVID-19, ac at ddibenion archwilio a thalu. Byddwn yn cadw unrhyw gofnodion sy'n ymwneud â thrafodion ariannol am gyfnod o chwe blynedd. 

Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

  • i gael gwybod am y data personol a gedwir amdanoch gan Lywodraeth Cymru, a chael gafael arnynt
  • i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny
  • (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data
  • (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu ‘dileu’
  • (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data
  • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG), ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Os hoffech arfer eich hawl dan y GDPR neu’n dymuno gwneud cwyn yn ymwneud â phrosesu eich data, dylech gysylltu â communities.coronavirus@gov.wales.

Fel arall, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

Y Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: dataprotectionofficer@gov.wales.

Mae manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk

Newidiadau polisi

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd, a byddwn yn sicrhau bod fersiynau newydd ar gael ar ein tudalen hysbysiadau preifatrwydd ar ein gwefan. Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 16/11/2020.