Neidio i'r prif gynnwy

A ydych chi’n gymwys i gael triniaeth COVID-19 neu i gymryd rhan yn un o astudiaethau gwrthfeirol y DU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae cleifion y GIG sy’n wynebu risg uwch o COVID-19 yn gymwys am opsiynau triniaethau newydd. 

Brechlynnau yw’r peth pwysicaf o hyd i warchod y rhai hynny sy’n fwyaf agored i niwed.

Mae triniaethau COVID-19 yn fesurau pellach ochr yn ochr â brechlynnau. Mae’r opsiynau triniaethau presennol yn cynnwys Paxloid a Lagevrio, meddyginiaethau gwrthfeirol drwy’r geg. Mae triniaeth gwrthgyrff monoclonaidd sy’n niwtraleiddio ar gael hefyd, o’r enw Xevudy.

Gallwch gael triniaethau gwrthfeirol mewn dwy ffordd:

 • yn rhan o’ch gofal safonol os ydych yn wynebu’r risg uchaf o gael COVID-19 difrifol a’ch bod yn eithriadol o agored i niwed
 • drwy astudiaeth wrthfeirol ar draws y DU gyfan o’r enw PANORAMIC.

Triniaeth COVID-19 i bobl sydd â’r risg uchaf o gael COVID-19 difrifol

Mae rhai pobl yn wynebu risg arbennig o uchel o gael COVID-19 difrifol. Mae’n rhain yn cynnwys:

 • pobl â chanser
 • pobl ag afiechyd yr arennau neu’r afu/iau
 • pobl â syndrom Down
 • pobl â chlefyd y crymangelloedd
 • pobl sydd wedi cael trawsblaniad
 • pobl â HIV
 • pobl â chyflwr niwrolegol prin (fel sglerosis ymledol, clefyd Huntington, clefyd niwronau motor neu myasthenia gravis)
 • neu phobl sydd â nam ar eu system imiwnedd

Os ydych chi yn y grŵp hwn a’ch bod yn profi’n bositif am COVID-19, efallai y byddwch yn gymwys i gael triniaeth. Mae angen dechrau’r driniaeth o fewn 5 diwrnod o gael symptomau. Mae triniaethau’n eich helpu i ymdopi â’ch symptomau, a lleihau’r risg ichi fod yn sâl

Sut i gael gafael ar y driniaeth

Os oes gennych symptomau COVID-19, y ffordd gyflymaf o gael triniaeth yw gwneud prawf llif unffordd a chofnodi’r canlyniad ar-lein.

Neu, ffoniwch 119 (am ddim) 8am - 6pm dydd Llun – dydd Gwener, a 9am - 1pm dydd Sadwrn a dydd Sul. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg / We welcome calls in Welsh.

Dylech sicrhau bod gennych becyn o brofion llif unffordd gartref rhag ofn ichi ddatblygu symptomau.

Gallwch archebu profion llif unffordd arlein neu drwy ffonio 119. Croesawir galwadau yn Gymraeg.

Os oes gennych symptomau COVID-19 ond bod canlyniad eich prawf llif unffordd yn negatif, dylech gymryd prawf PCR.

Gallwch archebu pecyn prawf PCR drwy ffonio 119. Cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud eich prawf PCR gartref.

Os ydych chi’n cael trafferth cael ateb pan yn ffonio 119 i gael pecyn prawf PCR, ceisiwch ffonio eto yn ddiweddarach a pharhewch i gymryd profion llif unffordd yn ddyddiol. 

Os byddwch yn profi’n bositif am COVID-19, efallai y bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn cysylltu â chi. Gallai hyn fod drwy alwad ffôn neu neges destun (SMS). Bydd y gweithiwr yn trefnu apwyntiad er mwyn penderfynu a yw triniaeth yn addas ar eich cyfer.

Ffoniwch 111 (GIG 111 Cymru) os oes gennych symptomau ac os nad oes neb wedi cysylltu â chi o fewn 48 awr o naill ai:

 • gael canlyniad eich prawf PCR, neu
 • wedi ichi roi gwybod am ganlyniad prawf llif unffordd positif

Esboniwch eich bod wedi profi’n bositif am COVID-19 ac y gallech fod yn gymwys am driniaethau gwrthfeirol.

Gall y sawl sy’n ateb eich galwad gynnig bod nyrs yn asesu eich symptomau. Efallai y byddant yn eich cyfeirio am apwyntiad gyda’r Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol. Mae hyn er mwyn penderfynu a allai triniaeth fod yn addas ar eich cyfer. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am beth fydd yn digwydd ar ôl i chi brofi’n bositif ar wefan y Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol.

Os ydych yn byw mewn cartref gofal

Os ydych yn byw mewn cartref gofal a bod gennych symptomau COVID-19, y ffordd gyflymaf o gael triniaeth (os ydych yn gymwys) yw defnyddio prawf llif unffordd a rhoi gwybod am y canlyniad ar-lein (gov.uk). Os oes angen help arnoch, bydd aelod o staff yn gallu ei ddarparu.

Pobl sy’n 50 oed neu’n hŷn, neu bobl sy’n 18 oed neu’n hŷn sydd â chyflwr iechyd

Efallai y byddwch yn gymwys i gymryd rhan mewn astudiaeth triniaeth wrthfeirol y DU o’r enw PANORAMIC.

Mae astudiaeth PANORAMIC yn edrych ar y defnydd o dabledi gwrthfeirol er mwyn:

 • lleihau difrifoldeb y feirws
 • cyflymu’r broses o wella
 • osgoi’r angen am driniaethau yn yr ysbyty

Mae’r feddyginiaeth eisoes wedi cael ei chymeradwyo gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA). Bydd yr astudiaeth hon yn sicrhau mwy o ddata ar sut y mae cyffuriau gwrthfeirol yn gweithio mewn poblogaeth lle mae’r mwyafrif o bobl wedi’u brechu. Bydd hyn yn llywio penderfyniadau yn y dyfodol.

I gael fwy o wybodaeth ewch i wefan astudio PANORAMIC neu ffoniwch 08081 560017 (mae galwadau am ddim).

Ceir rhagor o wybodaeth am beth i'w ddisgwyl o'r astudiaeth ac a yw'n recriwtio yng Nghymru ar hyn o bryd ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Triniaethau eraill

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, efallai y gallwch gymryd rhan mewn astudiaeth y DU ynglŷn â  thriniaethau COVID-19 eraill. Mae hyn drwy astudiaeth PRINCIPLE.

Efallai y byddwch yn gymwys os:

 • ydych chi’n 18 oed neu'n hŷn
 • ydych chi wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn yr 14 diwrnod diwethaf
 • ydych chi wedi cael symptomau COVID-19 am llai nag 14 diwrnod

Os ydych yn bodloni'r tri maen prawf, ewch i wefan astudiaeth Principle.

Ymweld â phobl sy’n gymwys am driniaethau COVID-19

Er mwyn cadw pobl sy’n gymwys am driniaethau COVID-19 yn ddiogel, rydym yn sicrhau bod profion llif unffordd ar gael am ddim i’ch teulu, ffrindiau a gofalwyr. Gallant eu defnyddio i brofi eu hunain cyn eu bod yn ymweld â chi. 

Gall eich teulu, ffrindiau neu ofalwyr archebu profion llif unffordd ar-lein neu drwy ffonio 119