Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o beth sy'n rhaid i chi wneud a beth sydd ar agor o 17 Gorffennaf.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Gorffennaf 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid ichi ei wneud

Rhaid ichi wneud y canlynol:

 • wisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do
 • peidio â ffurfio aelwyd estynedig gyda mwy na 2 aelwyd arall a pheidio â newid yr aelwydydd
 • peidio â chwrdd o dan do yn eich cartref ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig neu dim mwy na phum person arall o wahanol aelwydydd
 • peidio â chwrdd â mwy na phum person arall mewn lleoliadau a reoleiddir o dan do, fel caffis, tai bwyta a thafarndai (oni bai eich bod yn cwrdd â phobl rydych chi’n byw gyda nhw)

Dylech:

 • gadw pellter cymdeithasol wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi
 • gweithio gartre os medrwch
 • cyfyngu i’r eithaf ar deithio i ardal sydd â llawer o achosion
 • osgoi teithio dramor

Beth all agor a chael ei gynnal

 • ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant
 • sefydliadau addysg uwch
 • safleoedd trwyddedig
 • siopau nad ydyn nhw’n hanfodol
 • gwasanaethau cyswllt agos
 • lletygarwch
 • llety gwyliau
 • mannau adloniant
 • atyniadau dan do i ymwelwyr
 • tyniadau awyr agored i ymwelwyr
 • cyfleusterau hamdden a ffitrwydd
 • canolfannau digwyddiadau a chynadledda
 • theatrau a neuaddau cyngerdd
 • addoldai
 • canolfannau cymunedol
 • amlosgfeydd
 • llyfrgelloedd ac archifdai
 • cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff
 • parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • cynulliadau dan do a reoleiddir (a arferai gael eu galw yn weithgareddau dan do wedi’u trefnu) ar gyfer hyd at 200 o bobl yn sefyll a 1,000 o bobl yn eistedd
 • gweithgareddau wedi’u trefnu a digwyddiadau mwy yn yr awyr agored (a elwir yn gynulliadau a reoleiddir mewn rheoliadau)
 • teithio dramor
 • priodasau, partneriaethau sifil ac angladdau (y lleoliad fydd yn pennu’r nifer gaiff fynychu)
 • derbyniad priodas neu bartneriaeth sifil a the angladd
 • gweithgareddau addysgol preswyl i blant ysgolion cynradd ac i grwpiau o hyd at 30 o blant, megis clybiau y tu allan i’r ysgol, fel Brownies neu’r Sgowtiaid
 • canolfannau sglefrio

Beth sy'n gorfod aros ar gau

 • Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion.