Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi sefydlu gweithdrefnau eithriadol er mwyn caniatáu i raglenni ReAct a Mynediad barhau i weithredu. Mae ein timau yn gweithio o gartref, ac ni fyddant mewn sefyllfa i dderbyn ffurflenni papur i’w prosesu. Gallwn dderbyn ffurflenni cais a hawlio digidol.

Gallwch gysylltu â thîm ReAct yn reactenquiries@llyw.cymru. Gallwch gysylltu â thîm Mynediad yn accessprogramme@llyw.cymru.

Ni fydd y llinellau ffôn cymorth yn gweithio nes y bydd pethau wedi dychwelyd i drefn.

Cynnig swydd i weithwyr wedi diswyddo - ReAct

Mae gwybodaeth am gynnig swydd i weithwyr wedi eu diswyddo ar Busnes Cymru. Gallwch hefyd ffonio 03000 6 03000.

Mae copïau digidol o ffurflen gais ReAct ar gael drwy ebostio tîm ReAct ar reactenquiries@llyw.cymru

Gallwch hefyd gysylltu â Cymru'n Gweithio drwy ebostio workingwales@careerswales.llyw.cymru

Cynnig swydd i rywun sydd wedi bod heb swydd am 2 flynedd neu lai - Mynediad

Mae gwybodaeth am y rhaglen Mynediad a pwy sy'n gymwys ar gael ar wefan Busnes Cymru, neu gallwch ffonio 03000 6 03000.

Mae copïau digidol o ffurflen gais Mynediad ar gael drwy ebostio tîm Mynediad ar accessprogramme@llyw.cymru.

Gallwch hefyd gysylltu â Cymru’n Gweithio yn workingwales@careerswales.llyw.cymru neu drwy ffonio 0800 028 4844.

Sut i wneud cais

Gallwch gysylltu â thimau ReAct neu Mynediad i gael cyngor ar sut i lenwi'r ffurflenni. Dylech anfon ffurflenni wedi eu cwblhau ynghyd â chopïau wedi eu sgnio o unrhyw dystiolaeth at reactenquiries@llyw.cymru neu accessprogramme@llyw.cymru.

Caiff pob cais ei ystyried fesul achos. Cewch e-bost yn nodi ein penderfyniad ymhen 10 diwrnod gwaith.

Yn hytrach na chyfarfod aelod newydd o staff wyneb yn wyneb i gwblhau'r ffurflen, dylech anfon copi digidol atynt. Gellir cwblhau'r adran 'manylion y cyflogai' ar wahân.

Hawlio taliadau

ReAct

Gallwch hawlio’r taliad cyntaf unwaith y bydd eich gweithiwr newydd wedi’i gyflogi ers 13 wythnos. Os bydd y dyddiad hwn yn cwympo yn ystod cyfnod y cyfyngiadau, cysylltwch â thîm ReAct yn reactenquiries@llyw.cymru ac fe anfonwn fersiwn ddigidol o’r ffurflen hawlio atoch a chyfarwyddiadau ar sut i fynd ati.

Pan fyddwch yn barod i wneud hawliad, dylech lenwi'r ffurflen a anfonwyd atoch, sganiwch hi a’i hanfon at Dîm ReAct ynghyd â thystiolaeth ategol. Fel arall, gallwn anfon fersiynau digidol o’r ffurflenni hawlio. Cysylltwch â thîm ReAct yn reactenquiries@llyw.cymru os oes angen fersiynau digidol o’r ffurflenni arnoch.

Rydym yn eich cynghori i gadw copïau caled o unrhyw ffurflenni hawlio rydym wedi’u hanfon atoch gan y gallem ofyn amdanynt unwaith y daw cyfnod y cyfyngiadau i ben.

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am fwy o wybodaeth neu dystiolaeth i ategu eich cais unwaith y bydd pethau wedi dychwelyd i drefn.

Mynediad

Gallwch hawlio’r taliad cyntaf unwaith y bydd eich gweithiwr newydd wedi’i gyflogi ers 13 wythnos. Os bydd y dyddiad hwn yn cwympo yn ystod cyfnod y cyfyngiadau, cysylltwch â thîm Acess yn accessprogramme@llyw.cymru ac fe anfonwn fersiwn ddigidol o’r ffurflen hawlio atoch a chyfarwyddiadau ar sut i fynd ati.

Pan fyddwch yn barod i wneud hawliad, dylech lenwi'r ffurfleni  wneud hawliad, dylech lenwi'r ffurflen a anfonwyd atoch, sganiwch hi a’i hanfon at dîm Mynediad ynghyd â thystiolaeth ategol. Fel arall, gallwn anfon fersiynau digidol o’r ffurflenni hawlio. Cysylltwch â thîm Mynediad yn accessprogramme@llyw.cymru os oes angen fersiynau digidol o’r ffurflenni arnoch.

Rydym yn eich cynghori i gadw copïau caled o unrhyw ffurflenni hawlio rydym wedi’u hanfon atoch gan y gallem ofyn amdanynt unwaith y daw cyfnod y cyfyngiadau i ben.

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am fwy o wybodaeth neu dystiolaeth i ategu eich cais unwaith y bydd pethau wedi dychwelyd i drefn.