Neidio i'r prif gynnwy

Pan fydd plentyn bach yn gallu siarad, bydd hi’n haws o lawer iddyn nhw ddweud wrthych chi pam eu bod nhw’n crio a beth sydd ei angen arnyn nhw.

Wrth i’ch plentyn dyfu’n hŷn, bydd yn dechrau datblygu mwy o reolaeth dros ei grio.

Awgrymiadau ar gyfer rheoli crio’ch plentyn bach 

  • Gofalwch nad yw’n sâl neu mewn poen. Os oes ganddo dymheredd uchel, efallai ei fod yn sâl. Os ydych chi’n credu bod rhywbeth o’i le, ffoniwch Galw Iechyd Cymru (Dolen allanol) i gael cyngor. Gallwch chi eu ffonio nhw ar 0845 46 47. Os na allwch chi weld unrhyw arwyddion o salwch, gallai cur pen neu glust tost fod yn achosi iddo grio.

  • Ceisiwch weithio allan pam mae’ch plentyn bach yn crio. Ydy e eisiau bwyd neu wedi blino? Efallai y bydd byrbryd, amser tawel neu orffwys yn helpu. 

  • Ydy’ch plentyn yn poeni am rywbeth? Efallai fod eich plentyn yn poeni am fynd i’r feithrinfa, symud tŷ neu fabi newydd. Crio yw ei ffordd o fynegi ei bryder. Ceisiwch dawelu meddwl eich plentyn trwy ei gofleidio a dangos llawer o gariad tuag ato. 

  • Ewch â’ch plentyn bach allan am dro i’r parc neu ymunwch â grŵp rhiant a phlentyn. Gall mynd allan o’r tŷ helpu. Yn ogystal, gall cyfarfod â mamau a thadau eraill helpu i’ch atgoffa chi nad ydych chi ar eich pen eich hun. Bydd eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gallu dweud wrthych chi beth sy’n digwydd yn eich ardal. Gallwch chi eu ffonio nhw ar 0300 123 7777. Mae gwefan Family Point (Dolen allanol) hefyd yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau yn eich ardal. 

  • Gadewch i’ch plentyn bach helpu i fwydo a gwisgo ei hun, a gadewch iddo wneud rhai dewisiadau. Mae plant bach am fod yn annibynnol. Efallai y byddan nhw’n flin neu’n crio os ydyn nhw byth yn cael gwneud unrhyw ddewisiadau. Gallwch chi gynnig dewisiadau syml fel "Wyt ti eisiau chwarae gyda dy flociau neu dynnu llun?" neu "Fyddet ti’n hoffi afal neu fanana?"

  • Peidiwch â gadael i’ch plentyn bach gael rhywbeth dydych chi ddim am iddo ei gael. Gall hyn arwain at fwy o grio y tro nesaf a gall arwain at batrwm o ymddygiad sy’n gallu bod yn anodd ei newid yn ddiweddarach.

  • Siaradwch am ei deimladau. “Rwy’n gwybod dy fod ti’n flin, gan dy fod ti eisiau mynd allan i chwarae. Rwy’n gwybod dy fod ti’n rhwystredig”. Os gall eich plentyn ddisgrifio sut mae’n teimlo gyda geiriau, gall hyn ei helpu i ddeall a rheoli ei deimladau.

  • Ceisiwch dynnu ei sylw. Ceisiwch dynnu sylw’ch plentyn bach gyda thegan neu weithgarwch chwarae, neu bwyntio at rywbeth diddorol, fel cath yn yr ardd. “Dere, gad i ni chwarae gyda’n gilydd. Fyddet ti’n hoffi cael dy greons allan neu ddarllen llyfr?”

  • Peidiwch â chynhyrfu. Os byddwch chi’n gwylltio, efallai y byddwch chi’n gwneud y crio’n waeth.

Peidiwch byth ag ysgwyd, taro na gwneud niwed i blentyn sy’n crio. Os yw pethau’n mynd yn drech na chi, rhowch eich plentyn ifanc mewn man diogel (e.e. yn ei got) a gadewch yr ystafell am ychydig. Neu gofynnwch i ffrind neu aelod o’r teulu ofalu am eich plentyn bach am ychydig er mwyn i chi gael amser i chi’ch hun.

Efallai y bydd hi hefyd yn help i chi drafod pethau. Mae Family Lives (Dolen allanol) yn cynnig llinell gymorth (yr hen Parentline) gyfrinachol am ddim (o linellau tir a’r rhan fwyaf o ffonau symudol). Gallwch chi eu ffonio nhw ar 0808 800 2222 i gael gwybodaeth, cyngor, canllawiau a chymorth ar unrhyw agwedd ar rianta a bywyd teuluol. Mae’r llinell gymorth (Saesneg) ar agor o 9am – 9pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac o 10am – 3pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Mae bod yn rhiant yn gallu bod yn waith anodd iawn, yn enwedig os yw’ch plentyn bach yn crio o hyd. Mae cymryd seibiant a gofyn am help yn bethau cadarnhaol y gallwch chi eu gwneud ar eich cyfer chi a’ch plentyn bach.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon