Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o beth sy'n rhaid i chi ei wneud a beth sydd ar agor ar lefel rhybudd uchel lefel 3.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid ichi ei wneud ar lefel rhybudd 3

Ar lefel rhybudd 3, rhaid ichi wneud y canlynol:

 • cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn eich aelwyd estynedig
 • gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do
 • peidio â chwrdd â neb ond y bobl rydych chi’n byw gyda nhw neu eich aelwyd estynedig mewn cartrefi preifat
 • cyfyngu ar nifer y bobl rydych yn cwrdd â nhw’n gymdeithasol (yn gyffredinol, caiff hyd at 6 o bobl o 6 aelwyd gwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat a mannau awyr agored mewn eiddo a reoleiddir)
 • peidio â theithio dramor heb esgus rhesymol

Beth sy'n gallu agor ar lefel rhybudd 3

 • ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant (gofal plant anffurfiol – hanfodol yn unig)
 • sefydliadau addysg uwch (cymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein)
 • addoldai
 • canolfannau cymunedol
 • amlosgfeydd
 • parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • priodasau, mewn lleoliadau sy’n cael agor, ac angladdau (y lleoliad fydd yn pennu nifer y bobl)
 • lleoliadau priodas ar gyfer ymweliadau gan ddarpar gwsmeriaid
 • derbyniadau priodas a gwylnosau (hyd at 15 o bobl dan do, 30 o bobl yn yr awyr agored)
 • cyrtiau a chyrsiau chwaraeon awyr agored
 • gwasanaethau cysylltiad agos (fel siopau trin gwallt, salonau harddwch a siopau tatŵs)
 • manwerthwyr
 • llyfrgelloedd a gwasanaethau archif
 • atyniadau awyr agored i ymwelwyr a mannau adloniant (gan gynnwys ffeiriau a pharciau thema)
 • llety hunangynhwysol
 • lletygarwch awyr agored
 • rhai cyfleusterau chwaraeon da do megis campfeydd, cyfleusterau ffitrwydd, canolfannau hamdden a phyllau nofio
 • gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer datblygiad a lles plant
 • gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 15 o oedolion dan do neu 30 o oedolion yn yr awyr agored

Beth sy'n gorfod cau

 • canolfannau digwyddiadau a chynadledda
 • theatrau a neuaddau cyngerdd
 • atyniadau dan do i ymwelwyr
 • mannau adloniant dan do
 • cyfleusterau hamdden dan do (megis parciau trampolîn a chanolfannau chwarae dan do)
 • lletygarwch dan do
 • canolfannau sglefrio ia
 • clybiau nos a mannau adloniant i oedolion