Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am roi cyfle i  weithwyr sydd ar absenoldeb ffyrlo yn sgil Covid-19 i ddefnyddio darpariaeth e-ddysgu anffurfiol drwy wefannau adnabyddus. Mae’r ddarpariaeth e-ddysgu sydd ar gael wedi’i hanelu i helpu unigolion i ddiweddaru eu sgiliau, gofalu am eu hiechyd meddwl ac ystyried opsiynau gyrfaoedd at y dyfodol.

Mae codi ymwybyddiaeth a gwella’r mynediad at ddarpariaeth ar-lein yn ystod y cyfnod hwn yn adnodd gwerthfawr i unigolion sy’n poeni am eu swyddi ac sydd o ganlyniad am wella’u sgiliau a’u gwybodaeth.

Gwnaed gwaith i brofi’r ddarpariaeth. Mae’r holl ddeunydd sydd ar gael ar-lein am ddim:

 • eisoes ar gael ac am ddim
 • ar-lein yn gyfan gwbl
 • yn cael eu cynnal gan gwmni adnabyddus sydd â phrofiad sylweddol ym maes e-ddysgu, a nifer sylweddol o ddysgwyr eisoes wedi dilyn eu cyrsiau
 • â chapasiti ar gael i ehangu ar gyfer mwy o bobl

Mae’r hyfforddiant ar-lein ar gael ar wefan Cymru'n Gweithio

Cefnogaeth

Mae Gyrfa Cymru wedi creu tudalen lanio ar borthol Cymru’n Gweithio yn benodol ar gyfer gweithwyr ar absenoldeb ffyrlo.

Darpariaeth gyfyngedig sydd ar gael ar hyn o bryd, yn arbennig o ran cyrsiau Cymraeg, ond maent yn cynnwys:

 • Gwasanaethau Cymorth Ar-lein Busnes Cymru
 • porthol Cyrsiau yng Nghymru Gyrfa Cymru
 • BBC Bitesize
 • Alison
 • OpenLearn
 • FutureLearn
 • Oxford Home Study College
 • The Good Things Foundation

Darpariaeth y Brifysgol Agored yw’r opsiwn a ffefrir ar gyfer cymorth yn sgil ei hamrywiaeth eang o gyrsiau a’i hadnoddau cyfrwng Cymraeg.

Mae cynyddu nifer y cyrsiau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn bwysig. Os byddwn yn penderfynu y byddai cwrs penodol sy’n cael ei gynnal yn Saesneg hefyd yn fanteisiol yn Gymraeg, byddwn yn cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod y deunyddiau yn cael eu cyfieithu.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, y nod fydd darparu pecyn adfer sgiliau ehangach i weithwyr ar absenoldeb ffyrlo yng Nghymru, gyda chyfres ehangach o ddeunyddiau dysgu ar-lein ar gael.

Mae gwybodaeth, cyngor a chanllawiau proffesiynol ar yrfaoedd yn parhau i fod ar gael dros y ffôn, ar-lein a thrwy sgyrsiau ar y we gan Cymru’n Gweithio.

Sut fydd hyn yn help gweithwyr ffyrlo

Mae’r ddarpariaeth e-ddysgu wedi’i hanelu at wella lefelau gwybodaeth unigolion ar draws ystod eang o feysydd. Bydd y cyrsiau anffurfiol sydd ar gael yn galluogi unigolion i fireinio’u sgiliau presennol, dysgu am bynciau newydd, a datblygu eu dealltwriaeth o TGCh i ddysgu ar-lein.

Bydd nifer o unigolion yn bryderus am effaith Covid-19 ar eu swyddi yn y dyfodol. Bydd y ddarpariaeth ar-lein yn cynnig cyngor a chanllawiau i’r rhai sy’n chwilio am gyfeiriad.

Mae nifer o’r adnoddau sydd ar gael yn canolbwyntio ar gefnogi llesiant gweithwyr ar absenoldeb ffyrlo yn ystod y cyfnod anodd sydd ohoni. Drwy gymryd rhan mewn cyrsiau ar-lein, mae’r meddwl yn parhau i weithio, a gall unigolion ennill hunan-hyder.