Neidio i'r prif gynnwy

Hoffem wneud gwelliannau rhwng cylchfan Penblewin a Redstone Cross ar yr A40.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi’i gynllunio
Rhanbarth: Sir Benfro, de-orllewin Cymru
Dyddiad dechrau: haf 2021
Dyddiad dod i ben: diwedd 2022
Cost: £20m
Adeiladu: Arup o ran Dylunio Amgylcheddol a ddarperir gan RML.
WelTAG: Mae astudiaeth WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) cam 1 a cham 2 wedi cael. Mae astudiaeth cam 3 yn cael ei chynnal ar hyn o bryd.

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd yn gerbytffordd sengl gan mwyaf.

Nodwyd yn yr Astudiaeth ar yr A40 i’r Gorllewin o Sanclêr fod angen y cynllun hwn. Gwnaethom ailedrych ar yr astudiaeth a’i diweddaru yn 2015 i gadarnhau y dylwn fwrw ymlaen â’r prosiect hwn.

Mae’r problemau a nodwyd fel a ganlyn:

  • mae Cyffordd y brif ffordd yr A40 a Redstone Cross yn is na’r safon.
  • mae cyfleoedd cyfyngedig i oddiweddyd yn arwain at ansicrwydd o ran amserau teithio a theimlad o rwystredigaeth ymhlith gyrwyr.
  • mae confoiau anaml o gerbydau nwyddau trwm o’r porthladdoedd a cherbydau amaethyddol araf yn gwneud y sefyllfa’n waeth.
  • mae cynnydd tymhorol mewn traffig yn enwedig yn ystod misoedd yr haf yn arwain at draffig yn symud yn araf.
  • mae sawl cyffordd ar gyfer ffyrdd ymyl a mynedfeydd uniongyrchol i eiddo a chaeau amaethyddol sy’n cyfrannu at broblemau gweithredol ar hyd y ffordd.
  • mae cymysgedd o fathau o draffig sy’n defnyddio’r ffordd yn gallu peri i yrwyr wneud symudiadau peryglus a allai arwain at ddamweiniau.
  • mae diffyg trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal hon yn golygu bod pobl yn dibynnu ar geir preifat i gymudo.

Cynydd Presennol

Mae astudiaeth WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) cam 1 a cham 2 wedi cael ei chwblhau, ac mae astudiaeth cam 3 yn cael ei chynnal ar hyn o bryd. Mae problemau ac amcanion y Cynllun wedi cael eu nodi, eu hadolygu a’u gwerthuso. Mae’r problemau’r un fath â’r rheini a nodwyd ar gyfer Gwelliannau i’r A40 rhwng Llanddewi Felffre a Phenblewin, ac y cytunwyd arnynt gyda’r grŵp adolygu. Mae’r grŵp yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Arcadis, Arup wedi’i gefnogi gan RML, a Chyngor Sir Penfro a’r awdurdod lleol  

Mae WelTAG yn ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn ystyried effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid a’r cyhoedd rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2019 i geisio barn ar y gwelliannau arfaethedig i’r A40. Ar ôl i’r ymgynghoriad cyhoeddus gael ei gwblhau, cafodd y llwybr a ffefrir ar gyfer gwelliannau rhwng cylchfan Penblewin a Redstone Cross ar yr A40 ei gyhoeddi.

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch y llwybr a ffefrir, mae’r dyluniad amlinellol a’r asesiad effaith manwl ar yr effaith ar yr amgylcheddol wedi’u cwblhau. Mae hyn wedi ein helpu i bennu’r tir sy’n ofynnol ar gyfer adeiladu’r cynllun. 

Y cynllun

Cyhoeddi’r Llwybr a Ffefrir: tymor yr hydref 2019
Cyhoeddi Gorchmynion Drafft: haf 2020
Y broses statudol: haf 2020 tan diwedd 2020
Ymchwiliad Cyhoeddus Posibl (os oes angen): diwedd 2020
Caffael contractwr: haf 2021 
Dechrau’r gwaith adeiladu: hydref 2021
Y gwaith adeiladu yn dod i ben: diwedd 2022

Camau nesaf

Caiff arddangosfeydd ynghylch y gorchmynion drafft eu cynnal ym mis Awst 2020, a hynny ar ôl i’r gorchmynion drafft gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2020. Caiff y manylion eu cyhoeddi ar y cyd â’r gorchmynion drafft. 

Sut yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 26 Gorffennaf 2019 a 20 Medi 2019.

Ym mis Ebrill gwnaethom gynnal dwy gyfres o arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd mewn perthynas â’r Gwelliannau i’r A40 rhwng Penblewin a Redstone Cross – yn Neuadd Bentref Llanddewi Felffre ac yn Bloomfield House, Arberth. Gwahoddwyd mynychwyr i lenwi holiaduron adborth ym mhob arddangosfa.

Gwnaethom gynnal ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2019.

Byddwn yn cynnal arddangosfa gwybodaeth i’r cyhoedd arall ar 16 Rhagfyr yn Neuadd y Frenhines, Arberth.

Dysgu mwy

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, cysylltwch â  Martin Gallimore, Swyddog Cyswllt y Cyhoedd Arup, yn uniongyrchol ar 07923 887119 neu drwy e-bost: A40enquiries@arup.com 

Rhannu’r dudalen hon