Hoffem wneud gwelliannau rhwng cylchfan Penblewin a Redstone Cross ar yr A40, Sir Benfro.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi’i gynllunio
Rhanbarth: de-orllewin Cymru
Dyddiad dechrau: haf 2021
Dyddiad dod i ben: diwedd 2022
Cost: £21m
Adeiladu: Arup o ran Dylunio Amgylcheddol a ddarperir gan RML.

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd yn gerbytffordd sengl gan mwyaf.

Nodwyd yn yr astudiaeth ar yr A40 i’r Gorllewin o Sanclêr fod angen y cynllun hwn. Gwnaethom ailedrych ar yr astudiaeth a’i diweddaru yn 2015 i gadarnhau y dylwn fwrw ymlaen â’r prosiect hwn.

Ym mis Awst 2018, cadarnhaodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates AC, yn ysgrifenedig i’r Uwch Grwner mewn ymateb i’r cwest i farwolaeth gyrrwr wrth iddo ymuno â’r A40 yn Redstone Cross, fod ymchwiliadau wedi dechrau i ddatblygu cyfleoedd goddiweddyd pellach a gwella diogelwch ar hyd yr A40, sy’n cynnwys gwelliannau yn Redstone Cross.

Mae’r problemau a nodwyd fel a ganlyn:

  • Mae Cyffordd y brif ffordd yr A40 a Redstone Cross yn is na’r safon.
  • Mae cyfleoedd cyfyngedig i oddiweddyd yn arwain at ansicrwydd o ran amserau teithio a theimlad o rwystredigaeth ymhlith gyrwyr.
  • Mae confoiau anaml o gerbydau nwyddau trwm o’r porthladdoedd a cherbydau amaethyddol araf yn cyfrannu at gyfnodau o blatwnio ac ansicrwydd o ran amserau teithio ac mae’r cyfleoedd cyfyngedig i oddiweddyd yn gwaethygu’r sefyllfa honno.
  • Mae cynnydd tymhorol mewn traffig ar hyd yr A40 yn enwedig yn ystod misoedd yr haf yn arwain at draffig yn symud yn araf sy’n achosi ansicrwydd o ran amserau teithio ac mae’r cyfleoedd cyfyngedig i oddiweddyd yn gwaethygu’r sefyllfa honno.
  • Mae sawl cyffordd ar gyfer ffyrdd ymyl a mynedfeydd uniongyrchol i eiddo a chaeau amaethyddol oddi ar yr A40 ac maent yn cyfrannu at broblemau gweithredol ar hyd y ffordd.
  • Mae cymysgedd o fathau o draffig sy’n defnyddio’r ffordd yn cyfrannu at yr ansicrwydd o ran amserau teithio a theimlad o rwystredigaeth ymhlith gyrwyr, symudiadau peryglus a gwrthdrawiadau.
  • Mae diffyg cysylltiadau strategol ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn Sir Benfro yn golygu yn gyffredinol bod mwy o bobl yn dibynnu ar geir preifat i deithio rhwng trefi.

Cynydd Presennol

Mae un astudiaeth o Gam 1 a Cham 2 yn unol ag Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) ar waith ar hyn o bryd. Mae problemau ac amcanion y Cynllun wedi’u pennu ac mae atebion wedi’u nodi, eu hadolygu ac yn cael eu gwerthuso. Mae’r problemau a’r amcanion yn cyd-fynd â’r rheini a nodwyd ar gyfer Gwelliannau i’r A40 rhwng Llanddewi Felffre a Phenblewin ac y cytunwyd arnynt gyda’r Grŵp Adolygu. Mae WelTAG yn ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn ystyried effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Fel rhan o Astudiaeth barhaus WelTAG, mae’r opsiynau yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd. Mae hynny’n cynnwys gwerthusiad o’r opsiynau ffordd yn unol ag amcanion y cynllun ac ystyriaethau cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Gwneir hyn yn unol â’r Senario Gwneud Cyn Lleied â Phosibl sy’n adlewyrchu’r sefyllfa bresennol ynghyd â gwaith ymyrryd cyfyngedig ac mae’n cynnwys unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol a nodwyd yn y Cynllun Datblygu leol. Mae’r gwerthusiad hefyd yn ystyried sut y mae pob opsiwn yn perfformio o ran mynd i’r afael â’r problemau a nodwyd.

Y cynllun

Cyhoeddi’r Llwybr a Ffefrir: Tymor yr hydref 2019
Cyhoeddi Gorchmynion Drafft: dechrau 2020
Y broses statudol: Dechrau 2020 tan Ddechrau 2021
Ymchwiliad Cyhoeddus Posibl (os oes angen): Haf 2020
Penderfyniad Gweinidogion Cymru i  wneud y Gorchmynion: Dechrau 2021 
Dechrau’r gwaith adeiladu: Haf 2021
Y gwaith adeiladu yn dod i ben: Diwedd 2022

Camau nesaf

Ar ôl cwblhau’r ymgynghoriad cyhoeddus a gwerthuso’r opsiynau, bydd y llwybr a ffefrir yn cael ei gyhoeddi.
Ar ôl hynny, bydd Arup yn cwblhau’r dyluniad amlinellol a’r Asesiad manwl ar yr Effaith Amgylcheddol. Bydd hyn yn ein helpu i nodi’r tir sydd ei angen i adeiladu’r cynllun. Byddwn yna’n symud drwy’r broses statudol ac yn gofyn am bwerau i adeiladu’r ffordd.

Bydd y Gorchmynion Drafft ar gyfer y cynllun hwn ar gael ddechrau 2020. Bydd arddangosfa o’r Gorchmynion Drafft yn cael ei chynnal yn y gymuned leol tua’r un adeg. Bydd y Gorchmynion Drafft yn rhoi cyfle ichi wrthwynebu, cefnogi neu fynegi opsiynau eraill.

Fel rhan o’r broses gyfreithiol, byddwn yn ystyried yr holl ymatebion. Byddwn yna’n penderfynu a oes angen cynnal ymchwiliad cyhoeddus lleol.

Sut yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 26 Gorffennaf 2019 a 20 Medi 2019.

Rydym wedi cynnal dwy gyfres o arddangosfeydd i gyfleu gwybodaeth gyhoeddus ar gyfer Gwelliannau i’r A40 rhwng Penblewin a Redstone Cross. Ar 10 ac 11 Ebrill yn Neuadd Bentref Llanddewi Felffre ac ar 30 Mai yn Bloomfield House, Arberth, gwahoddwyd pobl i lenwi holiaduron adborth ym mhob arddangosfa.

Mae Arup wedi penodi Swyddog Cyswllt y Cyhoedd penodol ar gyfer y cynllun.

Dysgu mwy

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, cysylltwch â  Martin Gallimore, Swyddog Cyswllt y Cyhoedd Arup, yn uniongyrchol ar 07923 887119 neu drwy e-bost: A40enquiries@arup.com