Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn gwella’r ffordd rhwng Llanddewi Felffre, Penblewin a Redstone Cross.

Statws:
Yn cael ei adeiladu
Rhanbarth / Sir:
Sir Benfro, de-orllewin Cymru
Dyddiad dechrau:
haf 2021
Dyddiad gorffen:
hydref 2023
Cost:
£60 miliwn
Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Pam rydym yn ei wneud?

Mae’r rhan fwyaf o’r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd yn lôn gerbydau sengl. Rydym am uwchraddio’r ffordd bresennol ier mwyn gwella diogelwch a chynnwys llwybrau beicio a cherdded newydd.

Dyma’r problemau cyfredol:

 • dim ond ychydig o fannau lle gellir mynd heibio i gerbydau araf
 • gwelededd gwael
 • llawer o fynedfeydd sy’n dod allan i’r yffordd
 • gall traffig gynyddu dros 30% yn ystod yr haf
 • mae’r ffordd yn hollti’r cymunedau
 • mae'r A40 yn mynd drwy Landdewi Felffre lle mae terfyn cyflymder o 40mya. Mae hynny’n golygu bod amseroedd teithio’n wael. Mae’r ffordd yn beryglus i yrwyr oherwydd ei bod yn bosibl y byddant yn cymryd mwy o risgiau wrth fynd heibio i gerbydau arafach.
 • nid yw prif linell yr A40 na Chyffordd Redstone Cross yn cyrraedd y safon ofynnol

Gwnaethom nodi yn yr Astudiaeth o'r A40 i'r Gorllewin o Sanclêr fod angen y cynllun hwn. Gwnaethom adolygu a diweddaru'r astudiaeth yn 2015 er mwyn cadarnhau y dylem barhau â'r prosiect.

Beth rydym yn ei wneud

Cafodd nifer o amcanion o ran cynllunio trafnidiaeth eu datblygu fesul cam yn ystod gwaith datblygu ac ymgynghori a wnaed yn y gorffennol ar brosiect yr A40, gan anelu i fynd i’r afael ag un neu fwy o’r problemau a nodwyd.

Dyma amcanion y cynllun:

 • Gwneud y rhwydwaith yn fwy cydnerth a’i gwneud yn haws i bobl sy’n teithio ar hyd y coridor trafnidiaeth rhwng y dwyrain a’r gorllewin gyrraedd cyrchfannau sy’n allweddol o safbwynt cyflogaeth, cymunedau a thwristiaeth.
 • Gwella ffyniant a sicrhau gwell mynediad i dref sirol Hwlffordd, Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a phorthladdoedd Abergwaun, Aberdaugleddau a Doc Penfro yn y De-orllewin.
 • Gwella’r sefyllfa o ran gwahanu’r cymunedau o boptu’r ffordda chreu buddion o ran iechyd ac amwynderau.
 • Lleihau nifer y gwrthdrawiadau a lleihau eudifrifoldeb.
 • Gwella diogelwch (a chanfyddiad pobl am ddiogelwch) ar Gyffordd Redstone Cross, lleihau nifer y gwrthdrawiadau a lleihau eu difrifoldeb.
 • Hyrwyddo teithio llesol drwy feicio, marchogaeth a cherdded, gan greu cyfleoedd i bobl fyw bywydau iach
 • Cyflawni cynllun sy’n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac sy’n integreiddio â’r rhwydwaith trafnidiaeth leol er mwyn creu gwell cysylltiadau rhwng cymunedau lleol a chanolfannau trafnidiaeth allweddol.
 • Cyflawni prosiect sy’n gynaliadwy mewnewn Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd eang, gan gymryd camau i leihau neu wrthbwyso gwastraff a charbon.
 • Ystyried yn ofalus yr effaith y mae trafnidiaeth yn ei chael ar yr amgylchedd a chyflwyno gwelliannau lle y bo hynny’n ymarferol.

Mae'r cynllun yn cynnwys:

 • priffordd newydd 6km o hyd, y rhan fwyaf ohoni heb fod yn dilyn llinell yr hen ffordd
 • cylchfan newydd i'r dwyrain o Landdewi Felffre ar gyfer mynediad i’r pentref
 • cyffordd newydd i'r gorllewin o Landdewi Felffre
 • ehangu Cylchfan Penblewin
 • cyffordd newydd yn Redstone Cross
 • dwy drosbont ar gyfer y ffyrdd presennol
 • tanffyrdd ar gyfer draenio a mamaliaid
 • gwaith teithio llesol ar hyd yr hen rwydwaith ffyrdd.

Sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen

Penodwyd Alun Griffiths Contractwyr i wneud y gwaith.

Dechreuodd y gwaith dylunio manwl a’r arolygon ecoleg yng ngwanwyn 2021.

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn hydref 2021 ac rydym wrthi ar hyn o bryd yn paratoi'r ardal ar gyfer y prif waith adeiladu. Mae'r gwaith yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • sefydlu swyddfeydd y safle
 • caffael is-gontractwyr
 • cael y cymeradwyaethau angenrheidiol o ran ecoleg ar ôl yr arolygon
 • cynnal Ymchwiliadau Tir

Amserlen

Ymchwiliad lleol cyhoeddus: Mawrth a Thachwedd 2020
Gwneud gorchmynion ar gyfer y cynllun: Mawrth 2021
Caffael contractiwr: rhwng hydref 2020 a haf 2021
Gwaith adeiladu yn dechrau: haf 2021
Adeiladu'n dod i ben: hydref 2023

Sut ydym ni’n ymgynghori

Yn hydref 2021, cynhaliodd Alun Griffiths dwy Arddangosfa Gyhoeddus.

Llanddewi Felffre i Benblewin

Gwnaethom ymgynghori â’r cyhoedd yn 2006 yn ystod y broses o ddatblygu’r llwybr a ffefrir. Gwnaethom drafod â busnesau Sir Benfro yn ystod yr astudiaeth a gynhaliwyd yn 2015.

Cynhaliwyd dwy arddangosfa gyhoeddus ym mis Ebrill a mis Hydref 2017. Ar ôl i’r Gorchmynion drafft gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019, gwnaethom benderfyniad i gynnal Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus, oherwydd gwrthwynebiadau a ddaeth i law mewn ymateb i'r Gorchmynion drafft. Cynhaliwyd cyfarfod cyn-ymchwiliad ym mis Ionawr 2020.

Cynhaliwyd yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ym mis Mawrth 2020.

Penblewin i Redstone Cross

Cynhaliwyd dwy gyfres o arddangosfeydd ym mis Ebrill 2019 i roi gwybodaeth i'r cyhoedd.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Gorffennaf 2019 a mis Medi 2019.

Cynhaliwyd arddangosfa arall i roi gwybodaeth i’r cyhoedd ym mis Rhagfyr 2019.

Cynhaliwyd arddangosfeydd am yr Gorchmynion drafft ym mis Awst 2020 ar ôl i'r gorchmynion drafft gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2020.

Ar ôl i’r Gorchmynion drafft gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2020, gwnaethom benderfynu cynnal Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus, oherwydd y gwrthwynebiadau a ddaeth i law mewn ymateb i'r Gorchmynion drafft.

Cynhaliwyd Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ym mis Tachwedd 2020.

Am ragor o wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau, gallwch gysylltu â’r Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd ar 0330 107 1504 neu drwy anfon e-bost at: A40LVRCenquiries@alungriffiths.co.uk.

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau

Gorchmynion

Y ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i’r prosiect fynd yn ei flaen gan gynnwys drafftiau i’r cyhoedd wneud sylwadau arnynt