Sut rydym yn mynd ati i ddatblygu polisïau ar gyfer defnyddio'n moroedd mewn ffordd gynaliadwy.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Hydref 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Rydym wrthi'n gweithio ar Gynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru (CMCC). Mae'n amlinellu polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer defnyddio'n moroedd mewn ffordd gynaliadwy dros yr 20 mlynedd nesaf.

O dan  Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir, mae'n rhaid inni baratoi Cynllun Morol. Gweinidogion Cymru yw’r Awdurdod Cynllunio ar gyfer:

  • dyfroedd glannau Cymru (hyd at 12 milltir forol o'r lan)
  • môr mawr Cymru (rhwng 12 a 200 o filltiroedd morol o’r lan)

Bydd CMCC yn:

  • cefnogi'n gweledigaeth ar gyfer moroedd glân, iach, diogel ac amrywiol
  • llywio datblygu cynaliadwy yn y dyfodol
  • cefnogi twf gofod morol ac adnoddau naturiol ('twf glas')

Tystiolaeth

Bydd sicrhau sylfaen dystiolaeth gref:

  • yn gwella ein gwybodaeth am ein moroedd
  • yn sail i'r gwaith o sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio a'u rheoli mewn modd cynaliadwy
  • yn sicrhau gwaith cynllunio morol effeithiol

Mae'n sylfaen dystiolaeth yn cynnwys:

Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru'r adroddiad ar dystiolaeth forol er mwyn gwella ein dealltwriaeth o foroedd Cymru.

Datblygu'r cynllun

Bydd CMCC yn amlinellu cynlluniau a pholisïau ar gyfer ardaloedd y glannau ac ardaloedd y môr mawr. Bydd canllawiau ar sut i roi'r cynlluniau a'r polisïau hynny ar waith yn helpu awdurdodau i ddeall y penderfyniadau y bydd angen iddynt eu gwneud.

Mae arnom angen eich mewnbwn er mwyn gallu datblygu cynllun effeithiol, a byddwn yn eich cynnwys mewn sawl gwahanol ffordd:

Rydym wrthi bellach yn gweithio gyda rhanddeiliaid wrth inni fwrw ymlaen i benderfynu'n derfynol ar gynnwys a thestun y cynllun.

Unwaith y caiff ei gymeradwyo gan ein Gweinidogion byddwn yn anelu at gyhoeddi Cynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru yn ystod Haf 2019.  

Mae'r animeiddiad yn esbonio'r broses cynllunio morol.