Sut rydym yn mynd ati i ddatblygu polisïau ar gyfer defnyddio'n moroedd mewn ffordd gynaliadwy.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Hydref 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Rydym wrthi'n gweithio ar Gynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru (CMCC). Mae'n amlinellu ein polisi ar gyfer defnyddio'n moroedd mewn ffordd gynaliadwy dros yr 20 mlynedd nesaf.

O dan  Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir, mae'n rhaid inni baratoi Cynllun Morol. Gweinidogion Cymru yw’r Awdurdod Cynllunio ar gyfer:

  • dyfroedd glannau Cymru (hyd at 12 milltir forol o'r lan)
  • môr mawr Cymru (rhwng 12 a 200 o filltiroedd morol o’r lan)

Bydd cynllunio morol yn:

  • cefnogi'n gweledigaeth ar gyfer moroedd glân, iach, diogel ac amrywiol
  • llywio datblygu cynaliadwy yn y dyfodol
  • cefnogi twf gofod morol ac adnoddau naturiol ('twf glas')

Tystiolaeth

Bydd sicrhau sylfaen dystiolaeth gadarn:

  • yn gwella ein gwybodaeth am ein moroedd
  • yn sail i'r gwaith o sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio a'u rheoli mewn modd cynaliadwy
  • yn sicrhau gwaith cynllunio morol effeithiol

Mae'n sylfaen dystiolaeth yn cynnwys:

Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru'r adroddiad ar dystiolaeth forol o bryd i’w gilydd. Bydd hynny’n rhoi dealltwriaeth inni o’n moroedd.

Datblygu'r cynllun

Bydd CMCC yn amlinellu cynlluniau a pholisïau ar gyfer ardaloedd y glannau ac ardaloedd y môr mawr. Bydd canllawiau ategol ar sut i roi'r cynlluniau a'r polisïau hynny ar waith yn cael eu llunio hefyd. Bydd hyn yn helpu awdurdodau cyhoeddus i wneud penderfyniadau a allai effeithio ar ein moroedd.

I ddatblygu'r cynllun, rydym wedi gofyn am fewnbwn gan randdeiliaid drwy'r ffyrdd a ganlyn:

Unwaith y caiff ei gymeradwyo gan:

  • ein Gweinidogion, ac
  • Ysgrifennydd Gwladol y DU sy'n ymwneud â materion a gedwir yn ôl

byddwn yn anelu at gyhoeddi Cynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru yn ystod mis Hydref 2019.

Gweithredu’r cynllun

Unwaith y byddwn yn cyhoeddi’r cynllun, bydd angen i’r Awdurdodau Cyhoeddus Perthnasol wneud penderfyniadau yn unol ag ef. Oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae’r manylion wedi’u nodi yn adran 58 o Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir (2009). Rydym wedi sefydlu Grŵp Penderfynwyr Cynllunio Morol i helpu awdurdodau cyhoeddus perthnasol i ddeall eu rôl. Rydym hefyd wedi cyhoeddi set o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru: cwestiynau cyffredin.

Mae'r animeiddiad yn esbonio'r broses cynllunio morol.