1. Beth fydd Cynllun Morol Cenedlaethol yn ei wneud?

Bydd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (CMCC) yn cyflwyno polisïau Gweinidog Cymru ar gyfer datblygu moroedd Cymru yn gynaliadwy. Mae mwy a mwy am ddefnyddio ein hamgylchedd morol a bydd y Cynllun hwn yn helpu i reoli'r galw cynyddol hwn. Bydd hefyd yn annog ac yn cefnogi datblygiad economaidd sectorau morol mewn lleoliadau priodol ac yn sicrhau bod camau i ddiogelu'r amgylchedd a ffactorau cymdeithasol yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau sy'n ymwneud â'r môr.

 1. Pam fod angen Cynllun Morol Cenedlaethol?

Yn ddiweddar, mae mwy o bobl o’r farn bod angen gwella'r ffordd y caiff ein hadnoddau naturiol morol gwerthfawr eu rheoli. Yn ôl Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir (2009), mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru, fel yr awdurdod cynllunio ar gyfer ardal glannau ac ardal môr mawr Cymru, gyflwyno cynlluniau sy'n nodi ein polisïau datblygu cynaliadwy ar ôl mabwysiadu Datganiad Polisi Morol y DU.

 1. Beth fydd CMCC yn ei olygu i Gymru?

Mae'r Cynllun yn ein hannog i reoli'r moroedd yn well a'i nod yw sicrhau twf economaidd cynaliadwy (twf glas), a chyflawni amcanion amgylcheddol a chymdeithasol. Bydd rheoli ein hamgylchedd morol yn gynaliadwy yn sicrhau y gall cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol elwa ar ei adnoddau naturiol.

 1. Pwy fydd yn datblygu CMCC?

Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod cynllunio morol a Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am weithredu a datblygu'r Cynllun cyntaf mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid morol ac adrannau eraill o'r Llywodraeth.

 1. Sut y bydd Cynllun Morol Cenedlaethol yn ymwneud â chynllunio daearol?

Bydd CMCC yn mynd law yn llaw â gweithdrefnau cynllunio presennol a bydd yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau strategol a nodir yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ar dir. Bydd ardal CMCC yn gorgyffwrdd yn ffisegol â ffiniau'r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer cynllunio daearol er mwyn sicrhau bod y ddau faes cynllunio morol a daearol yn gweithio gyda'i gilydd.

 1. Pa ardal sy'n berthnasol i CMCC?

Mae'r ardal sy'n berthnasol i CMCC yn ymestyn o'r Cymedr Penllanw Mawr fel ei bod yn cynnwys rhanbarth y glannau a rhanbarth y môr mawr (rhanbarth cynllunio môr mawr Cymru y tu hwnt i 12 môr filltir). Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am yr ardal o'r marc distyll cymedrig tua'r tir felly mae'r ddwy gyfundrefn gynllunio yn gorgyffwrdd.

 1. Bydd CMCC yn berthnasol i weithgareddau a gedwir yn ôl (h.y. y DU) yn ogystal â gweithgareddau datganoledig?

Bydd, rydym yn bwriadu cynllunio ar gyfer gweithgareddau a gedwir yn ôl a wneir ym moroedd Cymru. Bydd Datganiad Polisi Morol y DU, sydd wedi'i greu a'i fabwysiadu gan weinyddiaeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig, yn llywio CMCC. Bydd yn hwyluso dull integredig o gynllunio morol ledled y DU. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i gytuno ar y Cynllun ar gyfer swyddogaethau a gedwir yn ôl mewn perthynas â moroedd Cymru.

 1. Ydy'r Cynllun yn cyflwyno cyfrifoldebau statudol newydd?

Nac ydy, ond rhaid i awdurdodau cyhoeddus perthnasol ystyried y Cynllun wrth iddynt wneud penderfyniadau. Bydd pob corff sydd eisoes yn bodoli yn parhau i gyflawni ei gyfrifoldebau cyflenwi ei hunan.

 1. A fydd y rheini sydd eisoes yn defnyddio'r môr yn gallu parhau i gynnal eu gweithgareddau?

Rhagdybir bod yr amgylchedd morol yn cael ei ddefnyddio, a hynny yn unol â phrosesau penodol megis trwyddedau morol. Bydd y rhagdybiaeth hon yn parhau ond bydd CMCC yn rhoi arweiniad ar yr hyn yr hoffwn ei gyflawni o ran yr ardal forol. Bydd yn helpu i lywio penderfyniadau, yn rhoi arweiniad i weithgareddau allweddol, yn datrys anghydfodau ac yn hyrwyddo cynnal gweithgareddau ar yr un pryd pan fônt yn gorgyffwrdd.

 1. A yw'r Cynllun Morol Cenedlaethol yn gymwys yn unig i ddiwydiannau megis ynni adnewyddadwy a chloddio am agregau?

Datblygwyd y Cynllun ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r môr, gan gynnwys y sectorau ynni (gan gynnwys olew a nwy), pysgota, twristiaeth a hamdden, porthladdoedd a harbwrs, dyframaethu a thrafnidiaeth. Mae hefyd yn cynnwys 'polisïau cyffredinol', er enghraifft, polisïau sy'n ymwneud â'r ecosystem forol a'r amgylchedd hanesyddol morol i sicrhau bod mesurau i ddiogelu ein hamgylcheddau naturiol a hanesyddol yn cael eu hystyried pan fo penderfyniadau yn cael eu gwneud.

 1. A fydd Asesiad Amgylcheddol Strategol o'r Cynllun Morol Cenedlaethol yn cael ei gynnal?

Bydd. Cynhaliwyd Arfarniad o Gynaliadwyedd, sy'n cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol, er mwyn llywio datblygiadau.

 1. Pa wybodaeth a fydd yn cael ei defnyddio i ddatblygu'r Cynllun Morol Cenedlaethol?

Mae Adroddiad Tystiolaeth Forol Cymru yn darparu sylfaen dystiolaeth gydlynol i lywio datblygiad CMCC. Bydd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd. Bydd tystiolaeth ehangach yn ogystal â gwybodaeth a sylwadau gan bobl sydd â diddordeb mewn materion morol hefyd yn cael eu hystyried.

Mae porthol cynllunio morol ar-lein hefyd ar gael sy'n dangos y defnydd a'r gweithgareddau a wneir yn Ardal Forol Cymru.

 1. Pwy fydd yn defnyddio'r Cynllun Morol Cenedlaethol?

Bydd y Cynllun Morol yn cael ei ddefnyddio'n bennaf gan awdurdodau cyhoeddus a wneir penderfyniadau sy'n effeithio ar yr ardal forol neu benderfyniadau a allai effeithio ar yr ardal honno. Bydd yn cael ei ddefnyddio gan unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ardal forol, gan gynnwys y rheini sy'n dwyn cynigion ymlaen a rhanddeiliaid sydd am fynegi sylwadau ar y cynigion hynny. Rydym wedi sefydlu Grŵp Penderfynwyr Cynllunio Morol i helpu awdurdodau perthnasol i ddeall sut y dylid gwneud penderfyniadau yn unol â'r Cynllun.

 1. Pryd fydd y Cynllun Morol yn dod i effaith?

Pan fydd yn cael ei gyhoeddi yn derfynol a'i fabwysiadu.

 1. A fydd cynnwys y Cynllun Morol yn newid?

Rhaid i'r awdurdod cynllunio morol gadw llygad ar y Cynllun. Mae'n ddyletswydd statudol ar Lywodraeth Cymru i adolygu effeithiolrwydd y Cynllun ac i lunio adroddiad ar hynny bob 3 blynedd. Rhaid i'r Llywodraeth gyflwyno adroddiad ar ei bwriad bob 6 mlynedd.

Cymryd rhan

Mae cyfraniad y rheini sydd â diddordeb yn yr ardal forol neu sy'n gyfrifol amdani wedi bod yn ganolog i ddatblygiad y Cynllun Morol, fel y nodir yn y Datganiad ynghylch Ymgysylltu â'r Cyhoedd. Gallwch hefyd gofrestru i gael ein cylchlythyr er mwyn cael gwybod yn rheolaidd sut y mae'r gwaith yn mynd rhagddo. Rydym yn annog pawb sydd â diddordeb mewn cynllunio morol i gysylltu.