Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor i berchenogion da byw a cheffylau sy’n gorfod gofalu am eu hanifeiliaid o dan y cyfyngiadau symud newydd ar bobl a ddaeth i rym ar 23 Mawrth 2020.

Cefndir

Nid oes unrhyw dystiolaeth ar hyn o bryd bod da byw a cheffylau’n gallu cael eu heintio gan y SARS-CoV-2 (y feirws sy’n achosi’r Coronafeirws) na’u bod yn gallu ei drosglwyddo i npn; nac anifeiliaid eraill.

Os ydych chi’n gyfrifol am ofalu am dda byw neu geffylau, dylech baratoi cynllun wrth gefn ar gyfer gofalu amdanyn nhw pe baech chi, eich teulu neu’ch staff yn cael eich taro’n wael neu os na fydd modd ichi allu rhoi’r gofal arferol.  Ystyriwch ddarllen eich cynllun parhau busnes os oes gennych un neu gyngor Llywodraeth Cymru ar y Coronfeirws ar gyfer gweithwyr

Rydyn ni wedi gofyn i berchenogion da byw a cheffylau beidio â symud o’u cartref neu’r fferm os yw hynny’n bosibl.

Os ydych chi’n hunan-ynysu am eich bod yn dangos arwyddion y Coronafeirws neu os ydych wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r symptomau, dylech osgoi dod i gysylltiad ag anifeiliaid. Ceisiwch drefnu bod rhywun arall sydd ddim yn hunan-ynysu yn gofalu am eich anifeiliaid chi. Os nad yw hynny’n bosibl, gofalwch eich bod yn golchi’ch dwylo cyn ac ar ôl trafod yr anifeiliaid a’u cynnyrch.  Mae’n bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar hunan-ynysu.

Beth os oes angen sylw milfeddyg ar eich da byw neu geffylau

Dylech ohirio unrhyw waith milfeddygol os nad yw’n ofal brys fel tocio carnau.

Os yw’ch anifail wedi cael anaf, yn sâl neu os oes angen triniaeth frys arno am gyflwr sydd arno, ffoniwch eich milfeddyg i drafod y ffordd orau o drefnu’r gofal sydd ei angen ar eich anifail.  Peidiwch â mynd at y milfeddyg heb drafod yn gyntaf.  Os medrwch, trefnwch fod rhywun arall nad yw’n dangos unrhyw symptomau yn paratoi ar gyfer ymweliad eich milfeddyg neu siaradwch â’ch milfeddyg o bell gan osgoi cysylltiad agos.  Gwnewch drefniadau arbennig cyn iddo ddod allan i osgoi’r perygl o drosglwyddo’r feirws.

Beth os oes angen pedolau ar eich ceffyl ar fyrder

Dylech osgoi gwaith pedoli os nad yw’n waith brys.

Os oes angen sylw pedolwr ar eich ceffyl ar frys, ffoniwch e i drafod y ffordd orau o drefnu’r sylw sydd ei angen arno.  Peidiwch ag ymweld â’r pedolwr na’i adael i ymweld â chi heb drafod ymlaen llaw.  Os medrwch, trefnwch fod rhywun arall nad yw’n dangos unrhyw symptomau i baratoi ar gyfer ymweliad eich pedolwr neu siaradwch â’ch pedolwr o bell gan osgoi cysylltiad agos.  Gwnewch drefniadau arbennig cyn iddo ddod allan i osgoi’r perygl o drosglwyddo’r feirws.

Ymweliadau â ffermydd a stablau

Dylech ganslo pob ymweliad â fferm neu stabl gan grwpiau o bobl neu ddigwyddiadau ar y fferm, gan gynnwys unrhyw chwaraeon.