Neidio i'r prif gynnwy

1. Teithio i blant o dan 18 a drefnwyd gan sefydliadau addysg

Mae ymweliadau addysgol o ansawdd uchel yn chwarae rhan bwysig i gyfoethogi addysgu a dysgu yn ogystal â chefnogi lles dysgwyr. Yn unol â llacio cyfyngiadau eraill, megis ailagor atyniadau ymwelwyr dan do ac awyr agored ac ailddechrau gweithgareddau wedi'u trefnu dan do ac yn yr awyr agored, efallai y bydd ysgolion a lleoliadau am ystyried cynnal ymweliadau addysgol lle mae ymweld â lleoliadau y tu allan i ystâd yr ysgol neu leoliad yn rhan annatod o'r profiad dysgu.

Ceir gwybodaeth pellach yn y canllawiau gweithredol i ysgolion a lleoliadau.

2. Teithio i fyfyrwyr dros 18 oed a staff a drefnir gan sefydliad addysgiadol

2.1 Myfyrwyr a staff sy'n ystyried teithio dramor ar gyfer lleoliadau neu gyfnewid

Dylech ddarllen cyngor teithio diweddaraf y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn ichi deithio. Gallwch gofrestru i gael negeseuon e-bost ynghylch y wlad/ardal rydych ynddi drwy ddolen 'Get email alerts' ar bob tudalen cyngor teithio.

Cyn ichi deithio, darllenwch y cyngor iechyd diweddaraf a dilyn y canllawiau i deithwyr er mwyn lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19). Hefyd, dylech ddarllen canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru cyn ichi deithio.

Dylech gofio y gallai’r cyngor teithio newid tra byddwch dramor. Rydym yn eich cynghori i ddarllen holl ganllawiau perthnasol GOV.UK yn rheolaidd, gan gynnwys cyn ichi ddychwelyd i’r DU.

Os ydych yn teithio dramor gyda'ch lleoliad neu'ch sefydliad (er enghraifft, darparwr addysg uwch), neu ar ei ran, dylech siarad â nhw cyn ichi adael i gael cyngor ynghylch p'un ai a ddylech chi barhau â'r daith ai peidio.

2.2 Myfyrwyr a staff sy'n ystyried teithio dramor yn ystod toriadau'r tymor

Dylech ystyried y cyngor teithio diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru cyn i chi deithio os ydych:

  • yn fyfyriwr neu'n aelod o staff nad yw'n wladolyn y DU sy'n astudio neu'n gweithio yn y DU
  • yn fyfyriwr neu'n aelod o staff sy'n byw yn y DU sy'n ystyried teithio dramor yn ystod toriadau yn y tymor
  • yn fyfyriwr neu'n aelod o staff sy'n byw yn y DU sydd yn astudio neu'n gweithio dramor ar hyn o bryd sy'n ystyried teithio yn ôl i'r DU yn ystod toriadau'r tymor

Gallwch danysgrifio i hysbysiadau e-bost ar gyfer y wlad/tiriogaeth yr ydych ynddi, neu'n bwriadu ymweld â hi, drwy'r ddolen 'Get email alerts' ar y dudalen cyngor teithio.

Os ydych yn bwriadu teithio dramor, dylech roi gwybod i'ch lleoliad addysg neu sefydliad addysg uwch, fel ei bod yn gwybod o'ch bwriad i deithio, a'u bod yn gallu rhoi'r cyngor a'r canllawiau diweddaraf i chi.

2.3 Myfyrwyr y DU sy'n ystyried teithio dramor i gychwyn neu barhau cyrsiau llawn

Dylech ddarllen cyngor teithio diweddaraf y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn ichi deithio. Gallwch gofrestru i gael negeseuon e-bost ynghylch y wlad/ardal rydych ynddi drwy ddolen 'Get email alerts' ar bob tudalen cyngor teithio.

Cyn ichi deithio, darllenwch y cyngor iechyd diweddaraf a dilyn y canllawiau i deithwyr er mwyn lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19). Hefyd, dylech ddarllen canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru cyn ichi deithio.

Dylech gofio y gallai’r cyngor teithio newid tra byddwch dramor. Rydym yn eich cynghori i ddarllen holl ganllawiau perthnasol GOV.UK yn rheolaidd, gan gynnwys cyn ichi ddychwelyd i’r DU.

Os ydych yn teithio dramor gyda'ch lleoliad neu'ch sefydliad (er enghraifft, darparwr addysg uwch), neu ar ei ran, dylech siarad â nhw cyn ichi adael i gael cyngor ynghylch p'un ai a ddylech chi barhau â'r daith ai peidio.

2.4 Myfyrwyr a staff y DU sydd eisoes yn astudio neu'n gweithio dramor

 

Dylech barhau i fonitro’r cyngor teithio a roddir gan y Swyddfa Dramor, Cymanwlad a Datblygu, a chydymffurfio ag unrhyw fesurau i reoli’r coronafeirws (COVID-19) a sefydlir gan y wlad yr ydych ynddi.

Hefyd, dylech parhau i gadw mewn cyswllt â’ch lleoliad addysg i roi gwybod iddynt am eich cynlluniau er mwyn iddynt allu rhoi’r canllawiau diweddaraf ichi.

Os ydych yn preswylio dramor yn barhaol ac yn bwriadu aros yn eich gwlad breswyl, dylech ddilyn cyngor yr awdurdodau lleol yn y wlad yr ydych yn byw ynddi.

Os ydych dramor, rhaid ichi ddilyn cyngor awdurdodau lleol a dilyn cyngor teithio diweddaraf y Swyddfa Dramor a Chymanwlad. Dylech fod yn barod i gydymffurfio â gofynion hunanynysu, profi a chwarantin lleol, a bydd rhaid ichi ddibynnu ar y system iechyd leol. Dylech gysylltu â’ch cwmni hedfan, eich gweithredwr teithiau a’ch yswiriwr teithio er mwyn gweld pa gymorth y gallant ei gynnig.

Gallwch gofrestru i gael negeseuon e-bost ynghylch y wlad/ardal rydych ynddi drwy ddolen 'Get email alerts' ar bob tudalen cyngor teithio. Hefyd, dylech ddarllen yr wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i weld beth yw’r camau y gallwch eu cymryd i’ch diogelu eich hun.

Os ydych yn ddinesydd y DU sydd angen cymorth brys gan Lywodraeth y DU, gallwch gysylltu â'r llysgenhadaeth, y conswl neu'r uchel gomisiwn Prydeinig agosaf neu â'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn Llundain ar 0207 008 1500 i gael cymorth neu gyngor 24 awr y dydd.

Cyn ichi deithio, dylech hefyd gyfeirio at y canllawiau i deithwyr er mwyn ymgyfarwyddo â'r camau y gallai fod angen ichi eu cymryd ar ôl dychwelyd i'r DU. Darllenwch yr wybodaeth am hunanynysu.

Darllenwch y canllawiau ar yr hyn y gallwch ei wneud os oes angen cymorth ariannol arnoch ac â phwy y gallwch gysylltu i gael cymorth pan fyddwch dramor.

2.5 Myfyrwyr sydd eisoes ar gyfnewidiadau Erasmus+ neu’r European Solidarity Corps

Os ydych wedi aros dramor ac yn datblygu symptomau’r coronafeirws (COVID-19) (tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus, methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas) dylech geisio cymorth meddygol a dilyn cyngor yr awdurdodau lleol. Dylech fod yn barod i gydymffurfio â gofynion hunanynysu, profi a chwarantin lleol, a bydd rhaid ichi ddibynnu ar y system iechyd leol.

Gweler cyngor ar deithio rhyngwladolgwefan yr Asiantaeth Genedlaethol i gael gwybod mwy. Mae atebion i’r cwestiynau sy’n codi amlaf gan gyfranogwyr unigol ar gael. 

Os ydych yn ddinesydd y DU sydd angen cymorth brys gan Lywodraeth y DU tra byddwch dramor oherwydd nad yw’r wlad yr ydych ynddi yn caniatáu ichi deithio’n ôl i’r DU, neu oherwydd nad oes opsiynau teithio masnachol ar gael, gallwch gysylltu â'r llysgenhadaeth, y conswl neu'r uchel gomisiwn Prydeinig agosaf neu â'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn Llundain ar 0207 008 1500 i gael cymorth neu gyngor 24 awr y dydd.

Darllenwch y canllawiau ar yr hyn y gallwch ei wneud os oes angen cymorth ariannol arnoch ac â phwy y gallwch gysylltu i gael cymorth pan fyddwch dramor.

3. Yswiriant teithio

Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain wedi paratoi gwybodaeth ar oblygiadau yswiriant teithio yn dilyn COVID-19. Os oes gyda chi fwy o gwestiynau ynghylch eich yswiriant neu os hoffech fwy o sicrwydd, dylech gysylltu â'ch darparwr yswiriant teithio.

4. Canllawiau mewnfudo

5. Rhagor o wybodaeth

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 105 KB.

Maint Ffeil 105 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.