Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae dyletswydd gyfreithiol o hyd ar sefydliadau, megis prifysgolion, yng Nghymru i gynnal asesiad penodol o'r risg o ledaenu COVID-19 ar eu safleoedd a chymryd mesurau rhesymol i leihau'r risg o ledaenu'r feirws.

O ganlyniad, mae cyfrifoldeb ar brifysgolion i asesu risg ar y campws fel gweithle, a bydd rhai mesurau ar waith i ddiogelu myfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys ei gwneud yn ofynnol gwisgo gorchuddion wyneb a chadw pellter cymdeithasol lle bo hynny'n briodol mewn mannau dan do lle gall myfyrwyr, staff ac eraill ddod at ei gilydd.

Chi yw’r person pwysicaf yn y broses o’ch cael chi adref neu yn ôl i’ch prifysgol a diogelu’r bobl o’ch cwmpas. Bydd y ffordd y byddwch yn penderfynu ymddwyn yn pennu’r risgiau yr ydych yn eu hachosi i eraill a sut y gallech effeithio ar y bobl o’ch cwmpas.

Gallwch gymryd y camau a ganlyn i’ch helpu i’ch diogelu eich hun, eich anwyliaid a’ch cymunedau:

Cofiwch ddarllen y rheolau yng Nghymru.

Brechu

Mae'n rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan i atal lledaeniad y feirws. Mae’r coronafeirws yn cael ei drosglwyddo fel rheol drwy gysylltiad agos ac estynedig mewn mannau dan do. Mae'r risgiau uchaf mewn mannau gorlawn sydd wedi'u hawyru'n wael dros gyfnodau estynedig.

Y ffordd fwyaf effeithiol o leihau’r risg o salwch difrifol yw cael eich brechu, gan gynnwys y pigiad atgyfnerthu. Nid yw hi fyth yn rhy hwyr i gael y brechlyn ac mae canolfannau galw heibio ar agor i bawb, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol.

Mae cymryd y cyfrifoldeb hwn a chael ein brechu yn golygu ein bod yn ystyriol o bobl eraill ac y gallwn ddychwelyd at wneud y pethau rydym wedi'u colli fwyaf. Os ydych wedi eich brechu’n llawn, rydych nid yn unig yn eich diogelu eich hun, ond rydych hefyd yn diogelu eich teulu, eich ffrindiau a’ch cymunedau. Oherwydd ymddangosiad yr amrywiolyn Omicron, mae pob oedolyn dros 18 oed bellach yn gymwys i gael pigiad atgyfnerthu COVID-19.

Dylai myfyrwyr wneud apwyntiad cyn gynted ag y cawn nhw wahoddiad i wneud hynny.

Dyma ragor o wybodaeth am raglen y pigiad atgyfnerthu a’r trefniadau yn eich ardal.

Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn argymell y dylai myfyrwyr wneud yn siŵr eu bod wedi cael eu brechiadau arferol i gyd drwy gysylltu â'u meddyg teulu neu fwrdd iechyd lleol.

Mae llawer o bobl ifanc yn gadael yr ysgol heb gael eu brechiadau arferol i gyd, yn enwedig y brechlyn MMR yn erbyn y frech goch, clwy'r pennau a rwbela (MMR).

Mae pobl o dan 25 oed, yn enwedig myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy'n byw mewn neuaddau preswyl, mewn mwy o berygl o gael llid yr ymennydd a chlefyd meningococaidd, a all arwain at ganlyniadau difrifol.

Dyma ragor o wybodaeth am Fyrddau Iechyd a sut i ddod o hyd i'ch un chi.

Symptomau COVID-19

Os oes gennych chi unrhyw symptomau coronafeirws (tymheredd uchel, peswch cyson newydd neu golli'r gallu i flasu neu arogli, neu newid i’ch gallu i flasu neu arogli), dylech hunanynysu gartref (lle rydych yn byw ar hyn o bryd) a chael prawf PCR hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich brechu’n llawn. Mae hyn yn bwysig, oherwydd gallwch ddal COVID-19 a’i basio ymlaen hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich brechu. Rhaid i chi hunanynysu nes cael canlyniad eich prawf. Os yw’n bositif, parhewch i hunanynysu am 7 diwrnod o ddyddiad dechrau’r symptomau, gan ddilyn y canllawiau hunanynysu. Os yw’n negatif, gallwch stopio hunanynysu. Rydych yn torri'r gyfraith a gallech gael dirwy os nad ydych yn aros gartref ac yn hunanynysu.

Ni ddylech fynd i feddygfa, fferyllfa neu ysbyty i ofyn am brawf gan y gallech heintio eraill.

Os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi’n positif am COVID-19, dylech ddilyn y canllawiau hyn.

Profion cyn teithio

Cynghorir pob myfyriwr sy'n teithio rhwng eu cyfeiriad yn ystod y tymor a'u cyfeiriad cartref i gael prawf cyn teithio. Mae hyn yn bwysig iawn helpu i atal lledaeniad y feirws o un lleoliad i'r llall a bydd hefyd yn golygu y gallwn leihau nifer y myfyrwyr sydd angen hunanynysu. Dylech hefyd edrych ar y gyfraith a’r canllawiau ar deithio i Gymru ac o Gymru, yn enwedig os ydych chi’n bwriadu teithio’n rhyngwladol. Cyn i chi deithio dylech barhau i gymryd prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos ac archebu pecyn o brofion llif unffordd yn barod i'w cymryd gyda chi. Gallwch hefyd gasglu profion o’ch fferyllfa leol.

Os yw eich prawf llif unffordd yn negatif, gallwch deithio i'ch prifysgol/llety yn ystod y tymor neu yn ôl i'ch cyfeiriad cartref (er enghraifft, ar ddiwedd y tymor). Os byddwch yn profi'n bositif, rhaid i chi hunanynysu am 7 diwrnod. Ni ddylech deithio.

Yn ystod y gwyliau, mae profion llif unffordd ar gael o hyd, yn rhad ac am ddim i unrhyw un dros 11 oed i brofi ddwywaith yr wythnos (bob 3 neu 4 diwrnod) heb unrhyw symptomau COVID-19.

Yn unol â’r canllawiau cenedlaethol, fe'ch anogir i gymryd prawf:

  • os ydych yn teithio i rannau eraill o Gymru neu'r DU
  • os ydych yn mynd i fod mewn sefyllfa risg uwch gan gynnwys treulio amser mewn mannau gorlawn neu gaeedig
  • cyn i chi ymweld â phobl sydd mewn mwy o berygl o salwch difrifol o COVID-19

Mae’n bwysig iawn, pan fyddwch yn profi gartref, eich bod yn cofnodi eich canlyniadau ar-lein p’un a yw’n brawf positif, negyddol neu amhendant. Mae cofnodi canlyniadau yn helpu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) i fonitro lledaeniad y feirws, gan drechu’r feirws ac achub bywydau.

Cyn dychwelyd i'ch llety myfyrwyr a / neu ddefnyddio cyfleusterau’r campws, rydym yn annog staff a dysgwyr i gael prawf llif unffordd ddwywaith (3 neu 4 diwrnod ar wahân) yn yr wythnos cyn dychwelyd i'w cyfeiriad yn ystod y tymor. Os byddwch yn cael prawf cyn teithio ac yn cael prawf mor fuan ar ôl cyrraedd â phosibl, bydd hyn yn lleihau'n sylweddol y risg y byddwch yn lledaenu'r feirws.

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr gymryd prawf llif unffordd a rhoi gwybod beth yw’r canlyniad deirgwaith yr wythnos, am eu 28 diwrnod cyntaf yn ôl ar y campws. Mae hyn er mwyn lleihau'r risg o achosion a nifer fawr o fyfyrwyr sydd angen hunanynysu. Drwy ganfod achosion yn gynnar oherwydd bod pawb yn cael eu profi, rydym yn helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Pwysig

Mae canlyniad eich prawf yn gywir ar ddiwrnod y prawf yn unig. Hyd yn oed os yw canlyniad y prawf yn negyddol, rhaid i chi gofio dilyn y rheolau o hyd.

Beth sy'n digwydd os yw canlyniad y prawf yn bositif?

Os yw canlyniad y prawf yn bositif, bydd angen i chi hunanynysu ar unwaith yn eich cyfeiriad am 7 diwrnod yn unol â Rheoliadau Coronafeirws Cymru.

Gallai hyn roi'r argraff na fydd cael prawf o gymorth i chi, gan y gallai canlyniad eich prawf fod yn bositif a'ch atal rhag gwneud yr hyn roeddech chi wedi’i bwriadu ei wneud. Hefyd, gallai atal eich ffrindiau rhag gwneud yr hyn roedden nhw wedi bwriadu ei wneud. Rydym yn gwybod bod hwn yn ddewis anodd iawn, ond rydym yn gwybod hefyd os ydych yn teithio i ran arall o Gymru neu'r DU ac yn mynd â'r feirws gyda chi, y byddwch yn rhoi pobl eraill mewn perygl. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn dilyn y rheolau ac yn hunanynysu os oes gennych symptomau, os ydych yn cael prawf positif neu os ydych yn gysylltiad agos i rywun sydd wedi cael prawf positif os nad ydych wedi’ch eithrio o’r gofyniad i hunanynysu.

Os yw pawb yn cymryd camau i helpu i gadw'r feirws dan reolaeth, bydd pob un ohonom yn gallu parhau i fyw bywyd mor normal â phosibl. Mae'n bwysig eich bod yn parhau i wneud y peth iawn, felly bydd cael dau ddos o’r brechlyn, cael prawf cyn teithio a hunanynysu os oes gennych symptomau neu os yw canlyniad eich prawf yn bositif yn helpu pawb i gadw'n ddiogel.

Ymddygiad cyfrifol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael mynediad at eu haddysg fel mater o flaenoriaeth, ac mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i helpu i ddiogelu Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar iawn i’n myfyrwyr am gynnal lefelau uchel o gydymffurfiaeth drwy gydol y pandemig ac am ddal ati o dan amgylchiadau anodd. Nid oes unrhyw genhedlaeth arall wedi gorfod dygymod â phrofiad prifysgol mor wahanol.

Mae pob un ohonom wedi gwneud newidiadau enfawr i sut rydym yn byw ein bywydau, ac rydym yn gwybod, ers y cyfyngiadau symud cyntaf ym mis Mawrth 2020, bod y cyfnod hwn wedi bod yn anodd iawn i fyfyrwyr. Fodd bynnag, rydym yn gwybod hefyd fod myfyrwyr wedi chwarae eu rhan ac wedi hunanynysu pan fu'n rhaid gwneud hynny, gan ddilyn yr ystod o reolau COVID-19 eraill ar y cyfan. Mae eich ymdrechion ar y cyd wedi cadw nifer yr heintiau ymysg y boblogaeth myfyrwyr yn isel. Rydym yn gofyn i chi barhau i wneud y peth iawn, ac rydym yn gwybod bod llawer o fyfyrwyr eisoes wedi cael y ddau ddos o’r brechlyn COVID-19. Rydym yn eich annog i fanteisio ar y cynnig o frechlyn a’r pigiad atgyfnerthu pan fyddwch yn gymwys, a chydymffurfio ag unrhyw fesurau diogelu sydd yn eu lle o amgylch y campws er mwyn diogelu ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n cymunedau.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 106 KB.

Maint Ffeil 106 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.