Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn mynd i’r afael â phroblemau ar y rhwydwaith ar y darn hwn o’r A55.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: presennol
Rhanbarth/sir: y gogledd-ddwyrain (Gwynedd)
Dyddiad dechrau: hydref 2020
Dyddiad gorffen: gwanwyn 2022
Cost: £30m
Contractwyr adeiladu: Contractwyr Alun Griffiths 
Dylunwyr: Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy (YGC)

Pam rydym yn ei wneud

Yr A55 yw’r prif lwybr ar hyd arfordir y gogledd ac mae’n rhan o Rwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T) Euroroute E22. Mae hefyd yn gyswllt pwysig, ar hyd lonydd gwledig, i drefi a chymunedau lleol. Mae hefyd yn cynnig cyswllt â’r de a’r Canolbarth drwy’r A470 gogledd de.

Cafodd y darn hwn o’r A55 ei uwchraddio’n gerbytffordd ddeuol  ddiwedd y 1960au ac o’r herwydd, nid yw’n cydymffurfio â’r safonau cyfredol ar gyfer cefnffyrdd. Mae’n dueddol o ddioddef llifogydd.

Y cynllun

Rydym yn gwella diogelwch ar hyd rhan 2.2km o’r A55 drwy:

  • ddileu mynediad uniongrychol oddi ar yr A55
  • dileu wyth bwch yn y llain ganol

Mae’r bylchau yn y llain ganol yn caniatáu i gerbydau sy’n symud yn araf groesi’r A55. Mae hyn yn beryglus i ddefnyddwyr y ffordd. 

Rydym yn creu’r canlynol yn lle hyn:

  • ffordd mynediad cyfun
  • llwybr teithio llesol rhwng cyffordd 12 ac 13

Rydym yn gwella system ddraenio’r ffordd i leihau’r risg o lifogydd yn yr ardal. Mae gwelliannau wedi’u gwneud yn y gorffennol trwy waith draenio a gynhaliwyd yn 2017. 

I leihau ar y tarfu, byddwn yn gyntaf yn cwblhau rhan fwyaf y gwaith oddi ar yr A55. Mae hyn yn cynnwys adeiladu y llwybr 1.3km mynediad cyfun a’r llwybr teithio llesol.

Cynnydd presennol

Amserlen

Cyhoeddi'r gorchmynion drafft: hydref 2016
Dechrau'r contract gwaith galluogi: diwedd 2018
Cwblhau'r contract gwaith galluogi: gwanwyn 2019
Dechrau'r prif waith adeiladu: hydref 2020
Cwblhau rhan newydd y gefnffordd: gwanwyn 2021 

Camau nesaf

Bydd embargo ar waith ar y ffordd yn ystod yr haf ar yr A55. Bydd pedair lôn o draffig yn parhau i fod ar agor yn ystod y dydd. Bydd rheoli ar y traffig dros dro yn ystod yr dechrau 2021. Y bwriad yw cwblhau y gwaith erbyn gwanwyn 2022.