Skip to main content

Rydym yn mynd i’r afael â phroblemau ar y rhwydwaith ar y darn hwn o’r A55.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: cynlluniwyd
Rhanbarth/sir: y gogledd-ddwyrain (Gwynedd)
Dyddiad dechrau: hydref 2018
Dyddiad gorffen: hydref 2020
Cost: £25m

Pam rydym yn ei wneud

Yr A55 yw’r prif lwybr ar hyd arfordir y Gogledd ac mae’n rhan o  Rwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T)  ̶  Euroroute E22. Mae hefyd yn gyswllt pwysig, ar hyd lonydd gwledig, i drefi a chymunedau lleol. Mae hefyd yn cynnig cyswllt â’r De a’r Canolbarth drwy’r A470-Gogledd-De.

Cafodd y darn hwn o’r A55 ei uwchraddio’n gerbytffordd ddeuol  ddiwedd y 1960au ac o’r herwydd, nid yw’n cydymffurfio â’r safonau cyfredol ar gyfer cefnffyrdd. Mae’n dueddol o ddioddef llifogydd.

Rydym yn bwriadu gwella’r darn 2.2km o hyd ar yr A55 rhwng eiddo Tai’r Meibion a chyfnewidfa Abergwyngregyn. Bydd hyn yn gwella diogelwch ar y darn hwn o’r A55 a bydd yn cynnwys gwella’r draeniau i leihau’r perygl o lifogydd.

Cynnydd presennol

Ym mis Gorffennaf 2018 wnaethom ni cyhoeddi byddai'r cynllun yn mynd ymlaen.

Cau'r ffordd Rufeinig

Bydd gwyriad am 4 mis rhwng y ffordd i mewn i Dai'r Meibion a Chrymlyn. Mae Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 rhwng Abergwyngregyn a Thal-y-bont ynghau hefyd. Mae arwyddion yn eu lle i ddangos lle mae'r gwyriad ac mae mapiau ar gael sy'n dangos llwybrau teithio eraill, gan gynnwys llwybrau ar gyfer beicwyr a cherddwyr.

Map o ddargyfeiriad llwybr beicio glas
Map o ddargyfeiriad llwybr beicio du
 

Amserien

Cyhoeddi'r gorchmynion drafft: hydref 2016
Dechrau'r contract gwaith galluogi: diwedd 2018
Cwblhau'r contract gwaith galluogi: gwanwyn 2019
Dechrau'r prif waith adeiladu: hydref 2019
Cwblhau rhan newydd y gefnffordd: gwanwyn 2021 

Camau nesaf

Rydym yn bwriadu penodi contractwr i ymgymryd â'r prif waith. Rydym yn awyddus i'r gwaith adeiladu ar ei gyfer ddechrau yn hydref 2019.

Rhannu’r dudalen hon