Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn cynllunio rhan newydd o’r A487 i’r gogledd o Fachynlleth, gan gynnwys pont newydd ar draws yr Afon Dyfi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Mai 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi’i gynllunio
Dyddiad dechrau: haf 2020
Ffordd ar agor: haf 2022
Contract Ymwneud Cynnar gan Gontractwr: Alun Griffiths (Contracting) Ltd

Pam ein bod yn gwneud hyn

Ni chafodd pont bresennol Pont-ar-Ddyfi ei chynllunio i gludo maint y traffig sy’n ei chroesi erbyn hyn, ac felly mae’n fan cyfyng ar yr A487. Mae’r ffordd ar gau’n aml hefyd oherwydd llifogydd rheolaidd ac mae hynny’n arwain at wyriad o hyd at 30 milltir i draffig.

Mae’r bont bresennol yn un restredig Gradd II* a hefyd yn Heneb Gofrestredig ac mae hynny’n cyfyngu ar y newidiadau y gallwn eu gwneud.

Dyma’n hamcanion:

  • gwella’r daith ar draws Afon Dyfi
  • gwella mynediad i wasanaethau allweddol: cyfleoedd cyflogaeth, gofal iechyd ac addysg
  • sicrhau bod Machynlleth yn parhau’n ganolbwynt llewyrchus i’r gymuned
  • diogelu elfennau hanesyddol
  • anelu at leihau nifer a difrifoldeb y gwrthdrawiadau ar yr A487
  • sicrhau bod llai o berygl llifogydd
  • sicrhau bod mwy o gyfleoedd i gerdded a beicio’n ddiogel.

Byddwn yn lleihau cymaint â phosibl ar effaith y gwelliannau hyn ar y dirwedd, ar fioamrywiaeth, ac ar adnoddau dŵr a threftadaeth yr ardal.

Cynnydd presennol

Rydym wedi cynnal astudiaethau sydd wedi ystyried gwelliannau i’r ffordd a’r bont bresennol, yn ogystal â’r opsiwn o adeiladu ffordd a phont newydd mewn man gwahanol i’r ffordd bresennol.

Pe byddai Pont ar Ddyfi yn parhau’n rhan o’r A487, byddai angen inni gryfhau a lledu’r bont, a byddai hynny’n newid y bont hanesyddol yn sylweddol, ac yn arwain at darfu sylweddol yn ystod y gwaith.

Dangosodd yr astudiaethau y byddai ffordd newydd yn croesi’r afon ymhellach i fyny na’r bont bresennol yn ateb gwell.

Rydym wedi cyhoeddi’r asesiad a’r adroddiad ar ddatblygu cynaliadwy.

Mae’r Gweinidog wedi rhoi cymeradwyaeth inni gyhoeddi’r gorchmynion ar gyfer y cynllun. Bydd y rheini a fydd yn gysylltiedig â datblygu’r prosiect yn cael gwybodaeth am y penderfyniad a wnaed.

Y cynllun

Rydym yn bwriadu adeiladu ffordd unffordd newydd i ymuno â’r A487 presennol i’r de-ddwyrain o Bont ar Ddyfi.

Byddai’r ffordd newydd yn croesi Afon Dyfi oddeutu 480m ymhellach i fyny’r afon na’r bont bresennol. Byddai’r darn newydd hwn o’r ffordd yn dod yn rhan o’r A487, a byddai’r ffordd bresennol i’r gogledd o’r bont yn dod yn rhan o’r A493.

Ni fyddai’r A493 a’r A487 presennol i’r de o Bont ar Ddyfi yn ffyrdd a fyddai’n gyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru bellach, felly byddent yn cael eu cynnal a’u cadw gan yr awdurdodau lleol.

Pont-ar-Ddyfi newydd

Pont-ar-Ddyfi newydd

Amserlen

Cyhoeddi’r gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol: hydref 2017
Arddangosfa’r gorchmynion: hydref 2017
Cyhoeddi’r gorchmynion: dechrau 2020
Dyddiad dechrau: haf 2020
Ffordd ar agor: haf 2022

Camau nesaf

Bydd cyfnod o ryw 4 mis rhwng cyhoeddi’r gorchmynion a dechrau ar unrhyw waith ar y safle. Mae’n bosibl y bydd modd dechrau’r gwaith ar y safle yn ystod y cyfnod hwn o 4 mis os llwyddir i sicrhau cytundebau lleol.   

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, cysylltwch â Mandy Evans 0330 041 2185 neu halwch e-bost at mandy.evans@alungriffiths.co.uk

Rhannu’r dudalen hon