Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn cynllunio rhan newydd o’r A487 i’r gogledd o Fachynlleth, gan gynnwys pont newydd ar draws yr Afon Dyfi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Mai 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: yn cael ei adeiladu
Dyddiad dechrau: gwanwyn 2021
Ffordd ar agor: haf 2023
Cost y prosiect: £43 miliwn
Contractwr: Alun Griffiths (Contracting) Ltd

Pam ein bod yn gwneud hyn

Ni chafodd pont bresennol Pont-ar-Ddyfi ei chynllunio ar gyfer y lefelau traffig sy’n ei chroesi erbyn hyn. Mae’r ffordd ar gau’n aml oherwydd llifogydd rheolaidd ac mae hynny’n arwain at wyriad o hyd at 30 milltir i draffig.

Rydym am:

 • ei gwneud yn haws croesi Afon Dyfi
 • ei gwneud yn haws cael mynediad at wasanaethau allweddol, cyfleoedd cyflogaeth, gofal iechyd ac addysg
 • sicrhau bod Machynlleth yn parhau i fod yn ganolbwynt llewyrchus i’r gymuned
 • diogelu tirnodau ac adeiladau hanesyddol
 • gwneud yr A487 yn fwy diogel
 • helpu i atal llifogydd
 • ei gwneud yn haws i bobl  gerdded a beicio dros y bont.

Byddwn yn lleihau cymaint â phosibl effaith y gwelliannau hyn ar y dirwedd, ar fioamrywiaeth, ac ar adnoddau dŵr a threftadaeth yr ardal.

Cynnydd presennol

Dechreuodd gwaith adeiladu yng ngwanwyn 2021 ac ar hyn o bryd rydym yn paratoi’r ardal ar gyfer y prif waith adeiladu. Mae hyn yn cynnwys:

 • paratoi i adeiladu byndiau llifogydd i amddiffyn y Ganolfan Eco
 • gwaith paratoi ar gyfer adeiladu’r gyffordd ogleddol
 • cwblhau gwyriadau gwasanaeth

Fideo awyrol o'r gwaith ar bont Ddyfi newydd

Y cynllun

Byddwn yn adeiladu ffordd unffordd newydd i ymuno â’r A487 presennol i’r de-ddwyrain o Bont-ar-Ddyfi.

Bydd y ffordd newydd yn croesi Afon Dyfi oddeutu 480m ymhellach i fyny’r afon na’r bont bresennol. Bydd y darn newydd hwn o’r ffordd yn dod yn rhan o’r A487, a byddai’r ffordd bresennol i’r gogledd o’r bont yn dod yn rhan o’r A493.

Ni fydd Llywodraeth Cymru bellach yn gyfrifoldeb am yr A493 a’r A487 bresennol i’r de o Bont-ar-Ddyfi, felly byddant yn cael eu cynnal a’u cadw gan yr awdurdodau lleol pan fydd y ffordd newydd ar agor i draffig.

Pont-ar-Ddyfi newydd

Pont-ar-Ddyfi newydd

Amserlen

Cyhoeddi’r gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol: hydref 2017
Arddangosfa’r gorchmynion: hydref 2017
Cyhoeddi’r gorchmynion draft: dechrau 2020
Dyddiad dechrau:  gwanwyn 2020
Ffordd ar agor: haf 2023

Camau nesaf

Yr haf hwn byddwn yn:

 • adeiladu byndiau llifogydd
 • gosodd cyfleusterau pwmpio brys
 • dechrau’r cloddwaith ar gyfer dec y bont newydd
 • adeiladu seilbyst a phierau i gynnal dec y bont newydd
 • adeiladu pont newydd dros Afon Dyfi
 • adeiladu trefn ffyrdd newydd ar ddau ben y cynllun
 • newid rhannau o’r ffordd bresennol fel ei bod yn cysylltu â rhwydwaith ffyrdd yr Awdurdod Lleol

Dysgwch fwy

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, cysylltwch â’r Swyddog Cysylltu â’r Cyhoedd ar 0330 041 2182.