Rydym yn cynllunio rhan newydd o’r A487 i’r gogledd o Fachynlleth, gan gynnwys pont newydd ar draws yr Afon Dyfi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Mai 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi’i gynllunio
Dyddiad dechrau: hydref / gaeaf 2019 os nad oes angen cynnal ymchwiliad cyhoeddus
Ffordd ar agor: haf 2022
Contract Ymwneud Cynnar gan Gontractwr: Alun Griffiths (Contracting) Ltd

Pam ein bod yn gwneud hyn

Nad oedd y bont Pont-ar-Ddyfi bresennol wedi’i chynllunio i gludo’r traffig sydd yn mynd drosti erbyn hyn, ac felly mae’n fan gwan ar yr A487. Mae’r ffordd yn aml ar gau hefyd oherwydd llifogydd rheolaidd sy’n gorfodi traffig i deithio ar y ffordd osgoi 33 milltir.

Rhestrwyd y bont bresennol fel adeilad Radd II* ac hefyd fel Heneb Rhestredig Hynafol sydd yn cyfyngu pa addasiadau allem ni wneud.

Ein amcanion yw i:

  • Sicrhau bod y daith ar draws yr Afon Dyfi yn fwy dibynadwy
  • Gwella mynediad i wasanaethau allweddol gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, gofal iechyd ac addysg
  • Sicrhau bod Machynlleth yn parhau yn ganolfan fywiog a chynaliadwy
  • Sicrhau bod Pont Dyfi yn goroesi yn yr hirdymor
  • Lleihau nifer a difrifoldeb y damweiniau ar yr A487
  • Sicrhau nad oes mwy o berygl o lifogydd
  • Sicrhau bod mwy o gyfleoedd dibynadwy i gerdded a beicio yn ddiogel.

Byddwn yn lleihau effaith y gwelliannau hyn ar y tirlun, bioamrywiaeth, yr adnoddau dŵr a threftadaeth yr ardal.

Cynnydd presennol

Rydym wedi cynnal astudiaethau sydd wedi ystyried y gwelliannau i’r ffordd a’r bont bresennol yn ogystal â’r opsiwn o adeiladu ffordd a phont newydd mewn man gwahanol i’r ffordd bresennol.

Pe byddai’r Bont ar Ddyfi i barhau’n rhan o’r A487, bydd rhaid i ni gryfhau a lledaenu’r bont a fyddai’n newid y bont hanesyddol yn sylweddol, ac yn arwain at darfu sylweddol yn ystod y gwaith.

Canfuom o’r astudiaethau bod ffordd newydd yn croesawi’r afon uwch i fyny o’r bont bresennol yn datrysiad gwell.

Rydym wrthi’n paratoi y camau cychwynnol ar gyfer cynllunio a chynnal asesiadau amgylcheddol.

Cynhaliwyd arddangosfa wybodaeth i’r cyhoedd ar 7 Hydref 2015. 

Y cynllun

Rydym yn bwriadu adeiladu ffordd unffordd newydd i ymuno â’r A487 presennol i’r de-ddwyrain o Bont ar Ddyfi. Byddai’r ffordd newydd yn croesi’r Afon Dyfi oddeutu 480m yn uwch i fyny’r afon na’r bont bresennol.

Byddai’r estyniad rhewl newydd yma'n rhan o’r A487, gyda’r ffordd bresennol i’r gogledd o’r bont yn dod yn rhan o’r A493. Ni fyddai’r A493 a’r A487 presennol i’r de o Bont-ar-Ddyfi yn gefnffordd sy’n cael ei chynnal gan Lywodraeth Cymru bellach, ond yn cael ei chynnal gan yr awdurdodau lleol.

Amserlen

Cyhoeddi’r gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol:  hydref 2017
Arddangosfa’r gorchmynion: hydref 2017
Dyddiad dechrau: hydref / gaeaf 2019 os nad oes angen cynnal ymchwiliad cyhoeddus
Ffordd ar agor: haf 2022

Camau nesaf

Ar hyn o bryd rydym yn ystyried sylwadau a wneir gan randdeiliaid statudol ac anstatudol. Bydd y sylwadau hyn yn rhoi mwy o wybodaeth inni ar sut i fynd ymlaen â’r cynllun hwn, ac a fydd angen inni drefnu ymchwiliad lleol cyhoeddus.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, cysylltwch â Mandy Evans 0330 041 2185 neu halwch e-bost at mandy.evans@alungriffiths.co.uk