Rydym am wella amseroedd teithio, diogelwch a lleihau llygredd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Ionawr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y prosiect: ar y gweill
Rhanbarth/sir: coridor y Gogledd/De
Dyddiad cychwyn: diwedd 2017
Dyddiad olaf: dechrau 2023
Cost: £50m
Contractwyr: i'w penodi
Wedi'i gofrestru gyda chynllun adeiladwyr ystyriol: nid eto

Cynnydd presennol

Rydym wedi cynnal gwerthusiad WelTAG Cam 1 oedd yn nodi rhestr fer o opsiynau. Daw yr ymgynghoriad ar yr opsiynau hyn i ben ym mis Mai 2019.

Rydym yn dilyn Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WelTAG).

Yn 2007 bu i Llywodraeth Cymru ddiogelu llwybr trwy Landeilo drwy hysbysiad TR111. Mae'r hysbysiad hwn yn diogelu coridor o dir i rwystro unrhyw ddatblygiadau ar ei hyd. Tra bod yr hysbysiad hwn yn bodoli ni chaiff unrhyw effaith ar y broses WelTAG bresennol.

Amserlen

Penodi ymgynghorydd: gaeaf 2018
WelTAG cam 1: gwanwyn 2018 i wanwyn 2019
WelTAG cam 2: gwanwyn 2019 i gaeaf 2019
WelTAG cam 3: gaeaf 2019 i haf 2020
Dylunio cychwynnol a pharatoi gorchmynion: haf 2020 i wanwyn 2021
Ymchwiliad cyhoeddus: gwanwyn 2021
Caffael contractwr: haf 2021 tan hydref 2021
Dylunio ac adeiladu manwl: oddeutu 24 mis
Adeiladwaith: oddeutu 24 mis

Camau nesaf

Bydd cwblhau cam 2 yn destun adolygiad ac i hynny gael ei dderbyn gan grŵp adolygu. Disgwylir i hyn fod yn gynnar yn 2019

Sut yr ydym yn ymgynghori

Hoffen ni glywed eich sylwadau ar y opsiynau rydyn ni wedi’u cynnig ar gyfer llwybrau.

Byddwn yn cynnal fforymau cyhoeddus ar ddiwedd pob cam WelTAG.