Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wrthi’n troi 8km o’r A465 rhwng cyffordd Glanbaiden yng Ngilwern a chylchfan Bryn-mawr yn ddwy lôn i’r ddau gyfeiriad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Awst 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Y diweddaraf o ran traffig

Cewch wybod mwy am ffyrdd sydd ar gau a chyfyngiadau traffig ar wefan Traffig Cymru.

Gallwch wybod mwy am ffyrdd sydd ar gau a gwyriadau a derbyn newyddion ynghylch prosiectau drwy danysgrifio i restr bostio Costain

Crynodeb

Statws y prosiect: cyfredol
Rhanbarth/sir: y de-ddwyrain
Dyddiad dechrau: diwedd 2014
Dyddiad gorffen: hydref 2021
Cost: £336 miliwn
Contractwyr dylunio ac adeiladu: Costain Ltd, gydag Atkins, Jacobs a RPS.

Mae'r prosiect hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Pam ydym ni’n ei wneud

Cafodd yr A465 fel ag y mae ei hadeiladu yn y 1960 au ac mae’n lôn gerbydau sengl tair lôn. Mae gan y ffordd ddwy lôn i fyny’r rhiw ac un ar y goriwaered. Cynhaliwyd astudiaeth draffig ranbarthol ym 1990 a ddangosodd fod angen gwella’r ffordd.

Mae lled y ffordd yn cyfyngu ar lif y traffig ac ar gyfleoedd diogel i basio. Mae’r gwelededd yn wael sawl man arni. Mae’r rhan fwyaf o ddamweiniau’n digwydd o gwmpas y cyffyrdd a’r mannau lle ceir gwelededd gwael.

Mae gwella yr A465 yn hanfodol i adfywiad cymdeithasol ac economaidd ardal Blaenau’r Cymoedd. Bydd yn hwyluso’r cysylltiadau â gwasanaethau, swyddi a marchnadoedd allweddol. Bydd yn hwb i fuddsoddi mewn ardaloedd fel Ardal Fenter Glyn Ebwy.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Mae’r gwaith adeiladu yn cynnwys:

  • 2 bont newydd ar gylchdro Glanbaiden wedi’u cwblhau.
  • Mae pont y bwa concrid yn Gilwern wedi’i chodi ac mae traffig yn mynd drwy’r bwa. Y bont hon yw’r mwyaf o’i bath yn y byd.
  • Mae’r pontydd troed yn Gilwern, Pont Harri, Dan-y-Coed, Pant Glas a’r ffordd ganolradd wedi eu gosod yn eu lle, gyda sawl un eisoes ar agor i’r cyhoedd.

Gwaith wedi ei wneud ar hyd y cynllun i wneud y tir sydd o amgylch yn fwy serth ac i sicrhau bod modd lledaenu’r ffordd.

Mae’r gwaith wedi cynnwys adeiladu dros 10,000 miliwn o waliau cadw a gosod dros 14,000 o hoelion pridd.

Mae’r 2 bont droed yn Saleyard wedi’u cwblhau ac ar agor i draffig.

Mae cyfanswm o 55 o wyriadau ar gyfer offer Ymgymerydd Statudol (prif gyflenwad dŵr, prif gyflenwad nwy, llinellau ffôn a chyflenwad trydan ac ati) wedi eu cwblhau. Mae’r rhain wedi cynnwys gwyriadau mawr i ddau brif gyflenwad nwy o dan bwysedd uchel a phrif gyflenwad dŵr oedd angen twnel newydd 1.5 metr o led, 100m o hyd a dyfnder o 20 metr o dan yr wyneb. Mae 100km o geblau BT wedi’u gosod a dros 20km o bibelli.

Trin nifer o weithfeydd cloddio ger cyffordd Brynmawr.

Mae ‘Pont Porth Jack Williams’ wedi’i chwblhau ac roedd ar agor i draffig yn 2018. Mae’r bont wedi’i henwi wedi arwr lleol o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Pont Porth Jack Williams

Dros 30,000 o goed wedi’u planu o fewn ôl troed y cynllun.

Amserlen

Penodi contractwr: 2011
Arddangos gwybodaeth i’r cyhoedd: gydol 2011
Proses statudol i gael y pwerau i adeiladu’r ffordd: hydref 2013 i diwedd 2014
Ymchwiliad lleol cyhoeddus: gwanwyn 2014
Dechrau’r gwaith adeiladu: diwedd 2014
Cwblhau: 2021/22
Ôl-ofal amgylcheddol 5 mlynedd a chywiro diffygion: 2026

Sut gwnaethom ni ymgynghori

Aethom ati i ymgynghori ar y gwelliannau i’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun ym 1994 fel rhan o’r broses o ddatblygu llwybr a ffefrir y prosiect cyfan.

Yn 2011, gwnaethom gynnal cyfres o arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd, cyflwyniadau i grwpiau lleol a chyfarfodydd â pherchenogion tir a busnesau lleol. Casglwyd gwybodaeth yn y digwyddiadau hyn i helpu’r tîm i ddeall sut mae’r adran hon yn cyfateb i flaenoriaethau, amcanion a pholisïau lleol. Dylanwadodd hyn ar ddyluniad y cynllun.

Cynhaliwyd arddangosfeydd o’r gorchmynion drafft ym mis Tachwedd 2013. Cawsom fanylion drwy hynny o’r cynllun terfynol a’i gymryd wedyn trwy’r broses gynllunio terfynol.

Cynhaliodd arolygydd annibynnol ymchwiliad lleol cyhoeddus ym Mawrth ac Ebrill 2014, lle cafodd cefnogwyr a gwrthwynebwyr y cynllun fynegi eu barn.

Cafodd llwybrau eraill a gynigiwyd gan y gwrthwynebwyr eu hystyried mewn ymchwiliad cyhoeddus, ochr yn ochr â’r cynllun a gyhoeddwyd.

Dysgu mwy

Mae gan costain reolwr cymunedol a swyddog cyswllt â’r cyhoedd, Hannah Lewis, yn aelodau o dîm y safle.

Os oes gennych bryderon neu gwestiwn, cysylltwch â Hannah Lewis ar Hannah.Lewis@costain.com neu 0845 600 2664 (24 awr).