Neidio i'r prif gynnwy
decorative

Rydym wrthi’n troi 8km o’r A465 rhwng cyffordd Glanbaiden yng Ngilwern a chylchfan Bryn-mawr yn ddwy lôn i’r ddau gyfeiriad.

Statws:
Yn cael ei adeiladu
Rhanbarth / Sir:
y de-ddwyrain
Dyddiad dechrau:
diwedd 2014
Dyddiad gorffen:
ffordd ar agor erbyn diwedd 2021
Cost:
£336 miliwn
Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Hydref 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Pam ydym ni’n ei wneud

Cafodd yr A465 fel ag y mae ei hadeiladu yn y 1960 au ac mae’n lôn gerbydau sengl tair lôn. Mae gan y ffordd ddwy lôn i fyny’r rhiw ac un ar y goriwaered. Cynhaliwyd astudiaeth draffig ranbarthol ym 1990 a ddangosodd fod angen gwella’r ffordd.

Mae lled y ffordd yn cyfyngu ar lif y traffig ac ar gyfleoedd diogel i basio. Mae’r gwelededd yn wael sawl man arni. Mae’r rhan fwyaf o ddamweiniau’n digwydd o gwmpas y cyffyrdd a’r mannau lle ceir gwelededd gwael.

Mae gwella yr A465 yn hanfodol i adfywiad cymdeithasol ac economaidd ardal Blaenau’r Cymoedd. Bydd yn hwyluso’r cysylltiadau â gwasanaethau, swyddi a marchnadoedd allweddol. Bydd yn hwb i fuddsoddi mewn ardaloedd fel Ardal Fenter Glyn Ebwy.

Rydym am:

 • lleihau tagfeydd
 • lleihau ciwio yn ystod oriau brig
 • gwella ansawdd aer
 • lleihau rhwystredigaeth gyrwyr
 • gwella diogelwch
 • gwella cysylltedd
 • gwella amseroedd teithio
 • gwella teithio llesol drwy lwybr defnydd a rennir ar gyfer beicwyr a cherddwyr
 • gwella croesfannau i gerddwyr a beicwyr.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • agor ffordd ymuno Brynmawr tua’r gorllewin gaeaf 2021
 • agor ffordd ymadael Brynmawr yr A465 tua’r gorllewin hydref 2021
 • agor pontydd troed yn Gilwern, Pont Harri, Dan-Y-Coed, Pant Glas a’r ffordd Ganolradd

Mae gwaith wedi'i wneud ar hyd y cynllun i serthu'r tir o'i gwmpas fel y gallwn ehangu'r ffordd.

Mae’r gwaith wedi cynnwys adeiladu dros 10,000 miliwn o waliau cadw a gosod dros 14,000 o hoelion pridd.

Mae’r 2 bont droed yn Saleyard wedi’u cwblhau ac ar agor i draffig.

Mae cyfanswm o 55 o wyriadau ar gyfer offer Ymgymerydd Statudol (prif gyflenwad dŵr, prif gyflenwad nwy, llinellau ffôn a chyflenwad trydan ac ati) wedi eu cwblhau. Mae’r rhain wedi cynnwys gwyriadau mawr i ddau brif gyflenwad nwy o dan bwysedd uchel a phrif gyflenwad dŵr oedd angen twnel newydd 1.5 metr o led, 100m o hyd a dyfnder o 20 metr o dan yr wyneb. Mae 100km o geblau BT wedi’u gosod a dros 20km o bibelli.

Trin nifer o weithfeydd cloddio ger cyffordd Brynmawr.

Mae ‘Pont Porth Jack Williams’ wedi’i chwblhau ac roedd ar agor i draffig yn 2018. Mae’r bont wedi’i henwi wedi arwr lleol o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Dros 30,000 o goed wedi’u planu o fewn ôl troed y cynllun.

Amserlen

Penodi contractwr: 2011
Arddangos gwybodaeth i’r cyhoedd: gydol 2011
Proses statudol i gael y pwerau i adeiladu’r ffordd: hydref 2013 i diwedd 2014
Ymchwiliad lleol cyhoeddus: gwanwyn 2014
Dechrau’r gwaith adeiladu: diwedd 2014
Cwblhau: 2021/22
Ôl-ofal amgylcheddol 5 mlynedd a chywiro diffygion: 2026

Camau nesaf

Bydd gwaith ar ffyrdd ochr Rhan 2 yr A465, gwelliannau nad ydynt ar y ffordd bresennol a chroesfannau canolog yr A465 yn parhau i symud ymlaen i alluogi 2 lôn i bob cyfeiriad erbyn diwedd 2021.

Bydd angen rheoli traffig ar gyfer gwaith ynysig.

Sut gwnaethom ni ymgynghori

Aethom ati i ymgynghori ar y gwelliannau i’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun ym 1994 fel rhan o’r broses o ddatblygu llwybr a ffefrir y prosiect cyfan.

Yn 2011, gwnaethom gynnal cyfres o arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd, cyflwyniadau i grwpiau lleol a chyfarfodydd â pherchenogion tir a busnesau lleol. Casglwyd gwybodaeth yn y digwyddiadau hyn i helpu’r tîm i ddeall sut mae’r adran hon yn cyfateb i flaenoriaethau, amcanion a pholisïau lleol. Dylanwadodd hyn ar ddyluniad y cynllun.

Cynhaliwyd arddangosfeydd o’r gorchmynion drafft ym mis Tachwedd 2013. Cawsom fanylion drwy hynny o’r cynllun terfynol a’i gymryd wedyn trwy’r broses gynllunio terfynol.

Cynhaliodd arolygydd annibynnol ymchwiliad lleol cyhoeddus ym Mawrth ac Ebrill 2014, lle cafodd cefnogwyr a gwrthwynebwyr y cynllun fynegi eu barn.

Cafodd llwybrau eraill a gynigiwyd gan y gwrthwynebwyr eu hystyried mewn ymchwiliad cyhoeddus, ochr yn ochr â’r cynllun a gyhoeddwyd

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau

Gorchmynion

Y ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i’r prosiect fynd yn ei flaen gan gynnwys drafftiau i’r cyhoedd wneud sylwadau arnynt

Help a chymorth

Gofyn cwestiwn ynghylch y prosiect neu adrodd am broblem

Gallwch hawlio o 21 Tachwedd 2022 hyd 21 Tachwedd 2028 am ddibrisiant tir yn sgil addasu'r briffordd.

Rhagor o wybodaeth

Mae gan Costain reolwr cymunedol a swyddog cyswllt â’r cyhoedd yn aelodau o dîm y safle.

Os oes gennych bryderon neu gwestiwn, cysylltwch â 0845 600 2664 (24 awr).