Rydym yn cynnig adeiladu ffordd osgoi o gwmpas ochr ogleddol Llanddewi Felffre.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Awst 2006
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y Prosiect: Ar y gweillCronfeydd yr UE yng Nghymru
Rhanbarth/sir: Y De-orllewin
Dyddiad dechrau: haf 2021
Dyddiad gorffen: hydref 2022
Cost: £45 miliwn, rydym wedi sicrhau tua £23 miliwn o gyllid gan yr UE ar gyfer y prosiect
Dylunwyr: Arup gydag RML yn gwneud y gwaith dylunio amgylcheddol

Beth ydym ni’n ei wneud

Mae’r rhan fwyaf o’r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd yn lôn gerbydau sengl.

Y problemau cyfredol yw:

 • diffyg mannau ar gyfer pasio cerbydau araf
 • gwelededd gwael
 • llawer o fynedfeydd i'r ffordd
 • gall traffig gynyddu dros 30% yn ystod yr haf 
 • mae’r ffordd yn hollti’r gymuned
 • mae'r A40 yn mynd drwy Landdewi Felffre lle mae terfyn cyflymder o 40mya. 

Mae hyn yn golygu bod amseroedd teithio'n wael. Mae'r ffordd yn beryglus ar gyfer gyrwyr gan ei bod yn bosibl y byddant yn cymryd risgiau mwy wrth basio cerbydau araf.

Gwnaethom nodi yn yr Astudiaeth o'r A40 i'r Gorllewin o Sanclêr fod angen y cynllun hwn. Gwnaethom adolygu a diweddaru'r astudiaeth yn 2015 i gadarnhau y dylem barhau â'r 

Y cynllun

Mae’r cynllun yn cynnwys:

 • ffordd osgoi 2.5km o hyd, o Gapel Bethel i Goed y Ffynnon
 • 2.5km o welliannau i’r gorllewin o Goed y Ffynnon
 • 1.4km o le ychwanegol i oddiweddyd tua’r dwyrain
 • 1km o le ychwanegol i oddiweddyd tua’r gorllewin

Bydd y ffordd osgoi yn ailymuno â’r ffordd bresennol yng nghylchfan Penblewin

Yr amcanion yw:

 • gwella cydnerthedd y rhwydwaith a’i wneud yn haws ei ddefnyddio ar hyd coridor trafnidiaeth y dwyrain-gorllewin er mwyn cyrraedd cyrchfannau allweddol o safbwynt cyflogaeth, cymunedau a thwristiaeth
 • gwella ffyniant a sicrhau gwell mynediad i dref sirol Hwlffordd, Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a phorthladdoedd Abergwaun, Aberdaugleddau a Doc Penfro yn y De-orllewin
 • lleihau hollti cymunedol a chreu buddion o ran iechyd ac amwynderau
 • lleihau nifer a difrifoldeb y damweiniau
 • hyrwyddo teithio llesol drwy feicio, marchogaeth a cherdded gan greu cyfleoedd i bobl fyw bywydau iach
 • cyflawni cynllun sy’n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac sy’n integreiddio â’r rhwydwaith trafnidiaeth lleol er mwyn creu gwell cysylltiadau rhwng cymunedau lleol a chanolfannau trafnidiaeth allweddol
 • cyflawni prosiect sy’n gynaliadwy o fewn Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd eang, gan gymryd camau i leihau neu wrthbwyso gwastraff a charbon
 • ystyried yn ofalus effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd a chyflwyno gwelliannau lle y bo hynny’n ymarferol

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Gwnaethom gyhoeddi’r llwybr a ffefrir ym mis Mawrth 2010.

Yn niweddariad 2015 yr astudiaeth, ystyriwyd yr opsiynau ar gyfer gwella’r A40. Roedd hyn yn cynnwys ymarferoldeb gwneud y ffordd yn ffordd ddeuol.

Gwnaethom benodi Arcadis fel asiant cyflogwr ym mis Hydref 2015. Byddant yn ein cynorthwyo wrth inni gwblhau'r cynllun.

Gwnaethom gynnal ymchwiliad cychwynnol o’r ddaear yng ngwanwyn 2016. Gwnaethom gynnal arolygon ecolegol yn haf 2016.

Yn 2017 gwnaethom benodi Carillion PLC wedi'u cefnogi gan ARUP ac RML fel ein contractwr dylunio ac adeiladu. Gwnaethom gynnal arddangosfeydd cyhoeddus yn Ebrill a Hydref 2017.

Ar ôl i Carillion PLC gael ei ddiddymu, gwnaethom benodi Arup i orffen y gwaith dylunio cychwynnol. Byddant hefyd yn mynd â'r cynllun drwy'r broses statudol. Cynhelir ymarfer caffael pellach er mwyn penodi contractwr newydd i adeiladu’r ffordd.
 

Amserlen

Arddangos gwybodaeth i’r cyhoedd: gwanwyn 2019
Proses statudol: gwanwyn 2019 i ddechrau 2020
Ymchwiliad cyhoeddus lleol (os oes ei angen): gwanwyn 2020
Caffael contractwr: dechrau 2020 i haf 2021
Dechrau’r gwaith adeiladu: haf 2021
Gorffen y gwaith adeiladu: hydref 2022

Sut ydym ni’n ymgynghori

Gwnaethom ymgynghori â’r cyhoedd yn 2006 fel rhan o’r broses i ddatblygu’r llwybr a ffefrir. Gwnaethom drafod â busnesau Sir Benfro yn ystod astudiaeth 2015. 

Cynhaliwyd dwy arddangosfa gyhoeddus yn Neuadd Bentref Llanddewi Felffre ym mis Ebrill a mis Hydref.

Gwnaethom gwrdd â chynghorau lleol, perchnogion tir a busnesau a byddwn yn parhau i wneud hynny. 

Bydd arddangosfa o’r gorchmynion draft yn cael ei chynnal yn Llanddewi Felffre ganol 2019.

Mae Arup wedi penodi Swyddog Cyswllt y Cyhoedd pwrpasol ar gyfer y cynllun.

Y camau nesaf

Bydd Arup yn cwblhau’r dyluniad amlinellol a’r asesiad manwl o’r effaith amgylcheddol. Bydd hyn yn ein helpu i nodi'r tir sydd ei angen i adeiladu'r cynllun. Wedyn bydd angen inni barhau â'r broses statudol a cheisio’r pwerau i adeiladu’r ffordd.

Bydd y gorchmynion drafft ar gyfer y cynllun hwn ar gael ym mis Mai 2019. Cynhelir arddangosfa o’r gorchmynion drafft yn y gymuned leol tua'r un adeg. Mae gorchmynion drafft yn rhoi’r cyfle i chi wrthwynebu neu gefnogi’r cynllun, neu i gynnig awgrymiadau eraill.

Fel rhan o’r broses gyfreithiol byddwn yn ystyried yr holl ymatebion. Wedyn gallwn ni benderfynu a ddylem gynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus.

Dysgu mwy

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau gallwch gysylltu â Martin Gallimore, Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd Arup, yn uniongyrchol drwy ffonio 07923 887119 neu gallwch ddanfon e-bost at: A40enquiries@arup.com.