Skip to main content

Rydym yn cynnig adeiladu ffordd osgoi o gwmpas ochr ogleddol Llanddewi Felffre.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Awst 2006
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y Prosiect: ar y gweillCronfeydd yr UE yng Nghymru
Rhanbarth/sir: Y De-orllewin
Dyddiad dechrau: gwanwyn 2021
Dyddiad gorffen: diwedd 2022
Cost: £40m. Rydym wedi sicrhau tua £23m o gyllid gan yr UE ar gyfer y prosiect
Dylunwyr: Arup gydag RML yn gwneud y gwaith dylunio amgylcheddol

Beth ydym ni’n ei wneud

Mae’r rhan fwyaf o’r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd yn lôn gerbydau sengl.

Y problemau cyfredol yw:

 • diffyg mannau ar gyfer pasio cerbydau araf
 • gwelededd gwael
 • llawer o fynedfeydd i'r ffordd
 • gall traffig gynyddu dros 30% yn ystod yr haf 
 • mae’r ffordd yn hollti’r gymuned
 • mae'r A40 yn mynd drwy Landdewi Felffre lle mae terfyn cyflymder o 40mya. 

Mae hyn yn golygu bod amseroedd teithio'n wael. Mae'r ffordd yn beryglus ar gyfer gyrwyr gan ei bod yn bosibl y byddant yn cymryd risgiau mwy wrth basio cerbydau araf.

Gwnaethom nodi yn yr Astudiaeth o'r A40 i'r Gorllewin o Sanclêr fod angen y cynllun hwn. Gwnaethom adolygu a diweddaru'r astudiaeth yn 2015 i gadarnhau y dylem barhau â'r 

Y cynllun

Mae’r cynllun yn cynnwys:

 • ffordd osgoi 2.5km o hyd, o Gapel Bethel i Goed y Ffynnon
 • 2.5km o welliannau i’r gorllewin o Goed y Ffynnon
 • 1.4km o le ychwanegol i oddiweddyd tua’r dwyrain
 • 1km o le ychwanegol i oddiweddyd tua’r gorllewin

Bydd y ffordd osgoi yn ailymuno â’r ffordd bresennol yng nghylchfan Penblewin

Yr amcanion yw:

 • gwella cydnerthedd y rhwydwaith a’i wneud yn haws ei ddefnyddio ar hyd coridor trafnidiaeth y dwyrain-gorllewin er mwyn cyrraedd cyrchfannau allweddol o safbwynt cyflogaeth, cymunedau a thwristiaeth
 • gwella ffyniant a sicrhau gwell mynediad i dref sirol Hwlffordd, Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a phorthladdoedd Abergwaun, Aberdaugleddau a Doc Penfro yn y De-orllewin
 • lleihau hollti cymunedol a chreu buddion o ran iechyd ac amwynderau
 • lleihau nifer a difrifoldeb y damweiniau
 • hyrwyddo teithio llesol drwy feicio, marchogaeth a cherdded gan greu cyfleoedd i bobl fyw bywydau iach
 • cyflawni cynllun sy’n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac sy’n integreiddio â’r rhwydwaith trafnidiaeth lleol er mwyn creu gwell cysylltiadau rhwng cymunedau lleol a chanolfannau trafnidiaeth allweddol
 • cyflawni prosiect sy’n gynaliadwy o fewn Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd eang, gan gymryd camau i leihau neu wrthbwyso gwastraff a charbon
 • ystyried yn ofalus effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd a chyflwyno gwelliannau lle y bo hynny’n ymarferol

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Gwnaethom gyhoeddi’r llwybr a ffefrir ym mis Mawrth 2010.

Yn niweddariad 2015 yr astudiaeth, ystyriwyd yr opsiynau ar gyfer gwella’r A40. Roedd hyn yn cynnwys ymarferoldeb gwneud y ffordd yn ffordd ddeuol.

Gwnaethom benodi Arcadis fel asiant cyflogwr ym mis Hydref 2015. Byddant yn ein cynorthwyo wrth inni gwblhau'r cynllun.

Gwnaethom gynnal ymchwiliad cychwynnol o’r ddaear yng ngwanwyn 2016. Gwnaethom gynnal arolygon ecolegol yn haf 2016.

Yn 2017 gwnaethom benodi Carillion PLC wedi'u cefnogi gan ARUP ac RML fel ein contractwr dylunio ac adeiladu. Gwnaethom gynnal arddangosfeydd cyhoeddus yn Ebrill a Hydref 2017.

Ar ôl i Carillion PLC gael ei ddiddymu, gwnaethom benodi Arup i orffen y gwaith dylunio cychwynnol. Byddant hefyd yn mynd â'r cynllun drwy'r broses statudol. Cynhelir ymarfer caffael pellach er mwyn penodi contractwr newydd i adeiladu’r ffordd.

Amserlen

Arddangos gwybodaeth i’r cyhoedd: haf 2019
Proses statudol: haf 2019
Ymchwiliad cyhoeddus lleol: gwanwyn 2020 (hyd at 3 wythnos)
Caffael contractwr: gwanwyn 2020 i hydref 2020
Dechrau’r gwaith adeiladu: gwanwyn 2021
Gorffen y gwaith adeiladu: diwedd 2022

Sut ydym ni’n ymgynghori

Gwnaethom ymgynghori â’r cyhoedd yn 2006 fel rhan o’r broses i ddatblygu’r llwybr a ffefrir. Gwnaethom drafod â busnesau Sir Benfro yn ystod astudiaeth 2015.

Cynhaliwyd dwy arddangosfa gyhoeddus yn neuadd bentref Llanddewi Felffre ym mis Ebrill a mis Hydref.

Gwnaethom gwrdd â chynghorau lleol, perchnogion tir a busnesau a byddwn yn parhau i wneud hynny.

Cyhoeddwyd y gorchmynion drafft sydd eu hangen i fynd â’r cynllun yn ei flaen ym mis Gorffennaf 2019.

Cafodd arddangosfeydd yn dangos y gorchmynion drafft eu cynnal ym misoedd Awst a Medi 2019.

Fel rhan o’r broses gyfreithiol cynhaliwyd cyfarfod cyn ymchwiliad ar 15 Ionawr 2020.

Mae Arup wedi penodi Swyddog Cyswllt y Cyhoedd pwrpasol ar gyfer y cynllun.

Y camau nesaf

Mae Arup wedi cwblhau’r dyluniad amlinellol a’r asesiad manwl o’r effaith amgylcheddol. Maent wedi’n helpu i nodi'r tir sydd ei angen i adeiladu'r cynllun. Mae’r gorchmynion drafft a gyhoeddwyd yn nodi manylion y tir sydd ei angen.

Oherwydd gwrthwynebiadau i’r gorchmynion drafft, rydym yn cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus.  Cynhelir yr ymchwiliad gan arolygydd cynllunio annibynnol. Bydd yr ymchwiliad yn dechrau ar 10 Mawrth 2020 yn neuadd bentref Llanddewi Felffre. Ar ôl yr ymchwiliad, bydd yr arolygydd yn llunio adroddiad ar ei argymhellion.  Yna bydd y Gweinidog yn ystyried y canfyddiadau ac yn penderfynu p’un ai i wneud y gorchmynion neu beidio.  Bydd hynny’n rhoi’r modd inni ddefnyddio’r pwerau i adeiladu’r ffordd.

Dysgu mwy

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau gallwch gysylltu â Martin Gallimore, Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd Arup, yn uniongyrchol drwy ffonio 07923 887119 neu gallwch ddanfon e-bost at: A40enquiries@arup.com.

Rhannu’r dudalen hon