Skip to main content

Dadansoddiad o incwm, gwariant a nifer y staff ar gyfer y sector addysg uwch ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Staff Sefydliadau Addysg Uwch: diweddarwyd ym mis Ionawr 2020

 • Parhaodd nifer y staff ym mhrifysgolion Cymru ar lefel debyg yn 2018/19, sef 20,875.
 • Prifysgol Caerdydd oedd yn cyflogi’r nifer mwyaf o staff (6,805), y cyflogwr mwyaf nesaf oedd Prifysgol Abertawe (3,820).
 • Prifysgol Glyndŵr oedd y brifysgol leiaf o ran nifer y staff. Fe gyflogodd 480 yn 2018/19.
 • Roedd gan ychydig o dan hanner yr holl aelodau staff (49.2%) gontractau academaidd.
 • Roedd ychydig yn llai na dau o bob tri aelod o staff ar gontractau academaidd yn llawn amser, y ffigwr ar gyfer staff ar gontractau nad ydynt yn rhai academaidd yw ychydig dros ddau o bob tri.
 • O’r rheini nad oedd â chontractau academaidd, roedd gan 4,065 alwedigaethau proffesiynol neu dechnegol. Roedd gan 3,815 alwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol ac roedd gan 920 ‘alwedigaethau elfennol’.
 • Menywod oedd yn llenwi 55.0% o’r holl swyddi. Fodd bynnag, 47.2% ohonynt oedd yn cyflawni rolau academaidd. Roedd ychydig dros ddau o bob tri o’r aelodau staff rhan-amser yn fenywod.
 • Dywedodd 11.4% o staff ar gontract academaidd eu bod yn gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 51.1% o’r rheiny a ddwedodd hynny oedd yn gwneud mewn gwirionedd.

Cyllid Sefydliadau Addysg Uwch: diweddarwyd ym mis Mawrth 2019

 • Cyfanswm incwm sefydliadau addysg uwch Cymru oedd £1.57 biliwn, 5% (£71 miliwn) yn fwy na 2016/17.
 • Cyfanswm gwariant y sector oedd £1.57 biliwn, 3% (£53 miliwn) yn fwy na 2016/17.
 • Gwnaeth yr incwm o ffioedd dysgu barhau i gynyddu. Bellach, mae ffioedd dysgu a chontractau addysg yn cyfrif am 56% o’r incwm (£874 miliwn).
 • Gwnaeth y gostyngiad yng ngrantiau’r Cyngor Cyllido barhau am y wythfed flwyddyn yn olynol. Gwnaeth yr incwm o Grantiau Cyllido ostwng 5% (£9 miliwn).
 • Grantiau ymchwil oedd 13% o incwm prifysgolion Cymru, sef cyfran debyg i’r hyn a adroddwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
 • Gwariodd prifysgolion Cymru £882 miliwn ar gostau staff yn 2017/18. Roedd hyn dros hanner yr holl gostau (56%).

Gwybodaeth bellach

Mae’n seiliedig ar ystadegau a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Mae pob cymhariaeth ariannol â blynyddoedd blaenorol yn defnyddio ffigurau sy’n cael eu hail-nodi yn y datganiadau ariannol mwyaf diweddar sydd ar gael.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon