Dyma restr o’r newidiadau i’r canllawiau technegol. I weld y canllawiau presennol, dilynwch y dolenni perthnasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:
Ble mae’r newid yn y canllawiau? Crynodeb o’r newid

DCRhT/5120 Talu ac adennill treth sy’n destun adolygiad neu apêl
29/10/2019

Ail-ysgrifennu’r canllawiau ar geisiadau gohirio i gwmpasu adrannau 181A-181J DCRhT.

DCRhT/2020 Gwneud hawliad
21/10/2019
Mân newidiadau; ychwanegwyd brawddeg i egluro y bydd ceisiadau am hawliadau sydd y tu hwnt i'r terfynau amser ar gyfer diwygio hawliadau yn cael eu trin fel hawliad posib.
DCRhT/2010 Hawlio ad-daliad
21/10/2019
Ail-ysgrifennu'r canllawiau; mae'r canllawiau bellach yn amlinellu pa fathau o ad-daliadau y gellir eu hawlio o dan ba adrannau o'r ddeddfwriaeth.

DCRhT/4030 Llog ad-daliadau
13/09/2019

Mân ddiwygiad i egluro cyfraddau llog ad-daliadau a dyddiad dechrau.
DCRhT/8060 Y GAAR ac Opiniwn treth yr Awdurdod Cyllid Cymru
04/02/2019
Mân ddiwygiad i egluro’r sefyllfa o ran opiniwn treth ACC mewn perthynas â’r GAAR.
DCRhT/4030 Llog ad-daliadau
04/02/2019
Mân ddiwygiad i egluro pryd y bydd llog ad-daliadau’n berthnasol.
DCRhT/3110 Lleihau cosbau mewn amgylchiadau arbennig
04/02/2019
Mân ddiwygiad i egluro y bydd ACC yn ystyried pob ffactor wrth wneud penderfyniad yn y cyd-destun hwn.
DCRhT/5060 Cynnal adolygiad
14/01/2019
Mân ddiwygiadau i egluro’r broses adolygu.
DCRhT/1040 Rhoi hysbysiad ymholiad
13/12/2018
Diweddariad i egluro o dan ba amodau y caiff ACC agor ymholiad.