Canllawiau ar gyfer prosiectau os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Ni fydd unrhyw newid i'r trefniadau presennol ar gyfer prosiectau cyfredol a ariennir gan yr UE.

Bydd yr holl agweddau cyfredol yn ymwneud â rheoli prosiectau yn parhau, gan gynnwys:

  • cyflwyno a thalu hawliadau
  • gwiriadau dilysu
  • cadw cofnodion perthnasol

Bydd prosiectau yn parhau i ddefnyddio WEFO Ar-lein i gyflwyno a diweddaru gwybodaeth.

Mae Llywodraeth y DU wedi sicrhau cyllid ar gyfer pob prosiect sy'n cael ei gymeradwyo erbyn mis Rhagfyr 2020. Mae hyn yn cynnwys:

  • rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd
  • rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd
  • rhaglen Iwerddon Cymru
  • rhaglenni a reolir gan y Comisiwn Ewropeaidd

Ni fyddwn ond yn defnyddio gwarant Llywodraeth y DU ar gyfer hawliadau nad ydynt yn cael eu talu gan y Comisiwn Ewropeaidd. Efallai na fydd y sefyllfa hon yn codi. Tan hynny, bydd y trefniadau presennol yn parhau.

Nid yw'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau rhaglenni, sef 31 Rhagfyr 2023, wedi newid.

Prosiectau sydd wrthi'n cael eu datblygu

Os ydych yn gweithio ar brosiectau posibl, dylech barhau i ddatblygu eich cynlluniau gyda ni.

Prosiectau a gymeradwywyd ac sy'n cael cyllid

Mae Offeryn Statudol wedi'i gyflwyno gerbron Senedd y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn caniatáu i’r rheoliadau cyllid strwythurol presennol drosglwyddo i gyfraith y DU.

Bydd prosiectau cyfredol a ariennir gan yr UE yn cael llythyr cynnig grant diwygiedig. Bydd hwn yn cyfeirio at yr Offeryn Statudol yn lle'r rheoliadau presennol. Ni fydd hawliau a rhwymedigaethau presennol unrhyw bartïon yn newid.

Horizon 2020

Mae gwarant Llywodraeth y DU hefyd yn cynnwys partneriaid y DU mewn prosiectau Horizon 2020 a gymeradwywyd.

Os yw eich prosiect yn cael cyllid Horizon 2020, dylech ei gofrestru cyn i'r DU ymadael â'r UE.

Bydd hyn yn sicrhau y bydd eich prosiect yn cael taliadau gwarant os bydd angen.

Beth y gallwch wneud cais amdano ar ôl i'r DU ymadael â'r UE

Mae'r warant cyllid yn ymestyn y tu hwnt i ddyddiad ymadael â'r UE. Mae hyn yn golygu y gallwch wneud cais ar gyfer rhaglenni Horizon 2020 sy'n agored i wledydd y tu allan i'r UE.

Beth na allwch wneud cais amdano ar ôl i'r DU ymadael â'r UE

Mewn sefyllfa Brexit heb gytundeb, ni fyddai sefydliadau'r DU yn gallu cymryd rhan mewn rhai rhannau o raglenni Horizon 2020, sydd ond ar gael i Aelod Wladwriaethau'r UE.  Mae'r rhain yn cynnwys:

  • y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd
  • rhai o gynlluniau Marie Skłodowska-Curie Actions
  • yr offeryn BBaCh

Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd a Rhaglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru

Mae Llywodraeth y DU wedi sicrhau cyllid i sefydliadau'r DU sydd ynghlwm â'r rhaglenni hyn.

Os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb

Os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb, efallai na fydd sefydliadau'r DU yn gallu cymryd rhan yn y rhaglenni hyn. Os bydd hyn yn digwydd, bydd Llywodraeth y DU yn rhoi rhagor o fanylion i'r sefydliadau a effeithir.

Rheolau ynglŷn â rhannu data personol rhwng yr UE a'r DU

Yn dilyn Brexit, bydd y rheolau ynglŷn â rhannu data personol rhwng yr UE a'r DU yn newid. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch effaith bosibl y newidiadau hyn arnoch chi neu eich sefydliad.