Cyfeiriadau e-bost a phost y gweinidogion. Yn esbonio sut caiff eich gohebiaeth ei thrin.

Cewch gysylltu â gweinidogion dros e-bost neu drwy'r post. Byddwn yn anelu at eich ateb cyn pen 17 diwrnod gwaith.

Mae tudalen manylion bywgraffyddol pob gweinidog yn rhestru’r materion datganoledig y maent yn gyfrifol amdanynt. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig dal yn gyfrifol am faterion sydd heb eu datganoli.

E-bost

Prif Weinidog Cymru
Mark Drakeford: YP.prifweinidog@llyw.cymru

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Rebecca Evans: Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Vaughan Gething: Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Lesley Griffiths: Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Julie James: Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Eluned Morgan: Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Ken Skates: Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru

Y Gweinidog Addysg
Kirsty Williams: Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru

Cwnsler Cyffredinol
Jeremy Miles: YPCCGB@llyw.cymru

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Hannah Blythyn: Gohebiaeth.Hannah.Blythyn@llyw.cymru

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Dafydd Elis-Thomas: Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru

Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Jane Hutt: Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Julie Morgan: Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru

Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Lee Waters: Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru

Post

Y Gweinidog …
Llywodraeth Cymru
5ed Llawr
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Sut rydym yn trin eich gohebiaeth

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae gweinidogion yn cael llawer o ohebiaeth ac ni allan nhw eich ateb yn bersonol bob tro. Efallai y cewch chi ateb ar eu rhan gan was sifil.

Os byddwch chi'n anfon copi o'r ohebiaeth at fwy nag un gweinidog, dim ond un ateb y byddwch yn ei gael fel arfer. Bydd y gweinidog sy’n gyfrifol am y maes portffolio dan sylw yn ateb, neu bydd swyddog yn ateb ar eu rhan.

Fel rheol, ni fydd llythyrau yr anfonir copïau ohonynt at weinidogion yn cael eu hateb a byddant yn cael eu ffeilio er gwybodaeth.

Yn gy ffredinol, bydd trefnwyr ymgyrchoedd yn cael ateb gan y gweinidog priodol. Bydd llythyrau a chardiau post sy’n gysylltiedig â’r ymgyrch yn cael eu ffeilio.

Cysylltu ag Aelod Cynulliad eich etholaeth

Os hoffech gysylltu â gweinidog yn ei rôl fel Aelod Cynulliad eich etholaeth, cewch ei fanylion cyswllt ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gohebiaeth oddi wrth gynrychiolwyr etholedig

Anfon cais am gyfarfod neu wahoddiad i weinidog