Neidio i'r prif gynnwy

Unedau magu a phesgi cymeradwy (AFUs)

Ers 1 Ionawr 2021, mae hawl wedi bod gan weithredwyr i wneud cais i agor Unedau Magu Cymeradwy yn ardal TB Uchel Cymru. 

Bydd gweithredwyr yr unedau hyn yn cael prynu lloi o fuchesi sydd o dan gyfyngiadau TB yn ogystal â buchesi sydd heb TB.  Bydd hawl cadw’r lloi am gyfnod o amser ac yna eu symud pan fyddant wedi cyrraedd oed priodol i Uned Besgi, i grynhoad lladd cymeradwy neu i ladd-dy. 

Un amod yn y drwydded symud yw dim ond unwaith y cewch symud anifail o Uned Fagu/Pesgi yng Nghymru neu Loegr i Uned Fagu/Pesgi yng Nghymru.  

O 1 Gorffennaf 2021, gallwch gael trwydded i symud gwartheg o Uned Fagu/Pesgi trwy Arwerthiant Arbennig TB (Marchnad Oren) i Uned Fagu/Pesgi arall yng Nghymru neu i Uned Fagu/Pesgi neu AFUE yn Lloegr.  Os bydd gwartheg o Uned Fagu/Pesgi yng Nghymru heb eu gwerthu, gellir eu dychwelyd o Arwerthiant Arbennig TB i Uned Fagu/Pesgi. 

Os oes gennych wartheg rydych eisoes wedi’u symud i Uned Fagu/Pesgi yng Nghymru o Uned Fagu/Pesgi, neu o AFUE, gallwch eu symud o dan drwydded i Arwerthiant Arbennig TB. Ond un o amodau’r drwydded yw bod yn rhaid eu gwerthu yn yr Arwerthiant Arbennig TB ar gyfer naill ai eu lladd, neu i AFU / AFUE yn Lloegr.  Nid yw’r amod hwn wedi’i gynnwys yn y drwydded eto ond yn y cyfamser, tan y caiff ei diweddaru, bydd y drwydded honno yn dal i fod ar gael i weithredwyr Unedau Magu/Pesgi yng Nghymru.

Cais am gymeradwyaeth ar gyfer Unedau Magu Cymeradwy yng Nghymru a Lloegr

Sut i wneud cais am gymeradwyaeth ar gyfer Uned Fagu Gymeradwy?

I wneud cais i agor neu i gael cymeradwyaeth ar gyfer Uned Fagu, rhaid dilyn yr un broses ag ar gyfer Uned Besgi.  I wneud cais, darllenwch y canllawiau a llenwi’r ffurflen gais yn GOV.UK. Cofiwch ddarparu’r holl ddogfennau perthnasol sydd eu hangen (e.e. plan y safle). Gallai peidio â gwneud arafu’r broses. Os oes angen help arnoch i lenwi’r ffurflen neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) Cymru ar 0300 3038268 neu APHA.CymruWales@apha.gov.uk.

Beth sy’n digwydd ar ôl cyflwyno’r cais

Bydd yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn asesu’ch cais ac efallai y bydd yn cysylltu â chi os oes angen rhagor o wybodaeth.  Bydd un o filfeddygon APHA wedyn yn ymweld â’ch Uned i weld a fyddwch yn debygol o allu cadw at amodau ei chymeradwyo a’i rhedeg.  Os bydd yn hapus, bydd APHA yn cymeradwyo’r uned. Os na fydd yn gallu’i chymeradwyo, bydd APHA yn esbonio pam a beth sydd angen ichi ei wneud iddi allu cymeradwyo’r uned. 

Beth sy’n digwydd ar ôl cymeradwyo’r uned?

Bydd APHA yn gofyn i Taliadau Gwledig Cymru (RPW) am Rif Daliad (CPH) unigryw ar gyfer yr Uned Fagu y bydd wedi’i chymeradwyo. Bydd yn anfon y rhif CPH newydd atoch chi a bydd yn rhaid ichi ei gofrestru gyda Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS). 

Bydd APHA yn gofyn hefyd bod manylion eich Uned Fagu yn cael ei hychwanegu at restr yr AFUs ar GOV.UK

O ble daw’ch gwartheg

I ble all Uned Fagu/Besgi fynd i gael gwartheg o dan drwydded?

Gall Uned Fagu/Besgi yng Nghymru gael ei gwartheg o: 

 • Safle sydd o dan gyfyngiadau TB yng Nghymru, Lloegr a’r Alban
 • Arwerthiant Arbennig TB (“marchnad oren” yng Nghymru)
 • Arwerthiant “gwasgaru” fferm, yn Lloegr yn unig
 • Uned Fagu/Besgi yng Nghymru a Lloegr o 1 Ionawr 2021 ac AFUE yn Lloegr
 • Safle heb gyfyngiadau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban

Symud Gwartheg a chynnal profion

Pryd cewch chi symud gwartheg o Uned yng Nghymru a Lloegr o dan drwydded? 

Os oes gennych wartheg mewn Uned Fagu/Besgi yng Nghymru neu Loegr, cewch eu symud o dan drwydded: 

 • Yn syth i ladd-dy yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.
 • I ladd-dy trwy Grynhoad Lladd Cymeradwy os ydy’r gwartheg o dan gyfyngiadau TB (marchnad goch) yng Nghymru neu Loegr. Gall fod yn arwerthiant neu grynhoad. 
 • O 1 Ionawr 2021, byddwch yn cael symud gwartheg yn syth i Uned Besgi arall yng Nghymru neu Loegr. Dim ond unwaith y gall anifail gael ei symud o Uned yng Nghymru neu Loegr, i Uned yng Nghymru. 
 • O 1 Gorffennaf 2021, gallwch gael trwydded i symud gwartheg o Uned Fagu/Pesgi trwy Arwerthiant Arbennig TB (Marchnad Oren) i Uned Fagu/Pesgi arall yng Nghymru neu i Uned Fagu/Pesgi neu AFUE yn Lloegr.  Os oes gennych wartheg rydych eisoes wedi’u symud i Uned Fagu/Pesgi yng Nghymru o Uned Fagu/Pesgi, neu o AFUE, gallwch eu symud o dan drwydded i Arwerthiant Arbennig TB. Ond un o amodau’r drwydded yw bod yn rhaid eu gwerthu yn yr Arwerthiant Arbennig TB ar gyfer naill ai eu lladd, neu i AFU / AFUE yn Lloegr.   Nid yw’r amod hwn wedi’i gynnwys yn y drwydded eto ond yn y cyfamser, tan y caiff ei diweddaru, bydd y drwydded honno yn dal i fod ar gael i weithredwyr Unedau Magu/Pesgi yng Nghymru.

Oes hawl symud gwartheg o Uned Fagu/Besgi i Arwerthiant Arbennig TB (Marchnad Oren)? 

O 1 Gorffennaf 2021, gallwch gael trwydded i symud gwartheg o Uned Fagu/Besgi trwy Arwerthiant Arbennig TB (Marchnad Oren) i Uned Fagu/Besgi arall yng Nghymru neu i AFU neu AFUE yn Lloegr.  Os oes gennych wartheg rydych eisoes wedi’u symud i Uned Fagu/Besgi yng Nghymru o Uned Fagu/Besgi, neu o AFUE, gallwch eu symud o dan drwydded i Arwerthiant Arbennig TB. Ond un o amodau’r drwydded yw bod yn rhaid eu gwerthu yn yr Arwerthiant Arbennig TB ar gyfer naill ai eu lladd, neu i AFU / AFUE yn Lloegr.   Nid yw’r amod hwn wedi’i gynnwys yn y drwydded eto ond yn y cyfamser, tan y caiff ei diweddaru, bydd y drwydded honno yn dal i fod ar gael i weithredwyr Unedau Magu/Pesgi yng Nghymru.

Mae hawl symud gwartheg o Arwerthiant Arbennig TB (marchnad oren) yn Lloegr ac yng Nghymru i Uned Fagu/Pesgi neu i ladd-dy. Ond bydd ambell i gontract llaeth yn datgan na fydd hawl i lo fynd i ladd-dy nes ei fod dros wyth wythnos oed. 

Dim ond unwaith y gall anifail gael ei symud o Uned Fagu/Besgi i Uned Fagu/Besgi arall yng Nghymru.  

Image
Crynodeb o'r llif symudiadau

Ydych chi’n cael symud anifeiliaid rhwng Unedau Magu/Pesgi? 

O 1 Ionawr 2021, dim ond unwaith y bydd modd cael trwydded i symud anifail o Uned Fagu/Pesgi i Uned Fagu/Pesgi arall yng Nghymru. Hynny yw, er enghraifft, gellir symud lloi o Uned Fagu i’w tewhau mewn Uned Besgi ar gyfer eu lladd. Ond cyn eu symud, bydd yn rhaid i filfeddyg asesu’r risg. Nid yw’n bolisi rhwystro symudiadau o’r fath oni bai bod y risg yn uchel iawn. 

Pa brofion sydd eu hangen cyn symud gwartheg rhwng Unedau? 

Bydd gwartheg 180 diwrnod oed a throsodd wedi cael prawf croen clir o fewn 90 diwrnod cyn cael eu symud rhwng Unedau Magu/Pesgi yng Nghymru. Er mwyn cael symud rhwng Unedau Magu/Pesgi yng Nghymru ac AFU/AFUE yn Lloegr (i’r ddau gyfeiriad), bydd gofyn i wartheg 42 diwrnod oed a throsodd fod wedi cael prawf croen clir o fewn 90 diwrnod cyn eu symud. 

Pa mor aml y bydd angen cynnal profion gwyliadwriaeth TB mewn Uned Fagu/Besgi? 

Bydd dal gofyn cynnal profion gwyliadwriaeth ym mhob Uned Fagu/Besgi yng Nghymru bob chwe mis, ond o 1 Ionawr 2021, dim ond ar wartheg 180 diwrnod oed a throsodd.  Pan geir achos o TB, bydd angen cynnal profion ar yr holl anifeiliaid yn yr uned bob 90 diwrnod (heblaw pan fydd eithriadau dros gyfnod y Covid).  Gallai APHA ofyn bod anifeiliaid o dan 180 diwrnod oed yn cael prawf gwyliadwriaeth mewn Uned Fagu/Besgi os ydy maint y risg yn gofyn am hynny. 

Beth os bydd TB yn taro uned Fagu/Pesgi?

Os gwelir bod achos o TB mewn Uned Fagu/Pesgi yng Nghymru, bydd dal modd anfon anifeiliaid i ladd-dy, yn syth neu drwy grynhoad cymeradwy. Gellir parhau hefyd i symud anifeiliaid sydd wedi cael prawf clir i Uned arall yng Nghymru neu Loegr o dan drwydded ar ôl i filfeddyg asesu’r risg.  Os bydd canlyniadau’r prawf diwethaf yn dangos bod risg uchel y gallai anifail heintiedig gael ei symud i Uned arall, er enghraifft os bydd nifer rhy fawr wedi adweithio neu â briwiau, yna ni chaiff y symudiad fynd yn ei flaen.  

Ydych chi’n cael prynu lloi ifanc o fwy nag un daliad o dan gyfyngiadau TB?

Mae gweithredwyr Unedau Magu yn cael prynu gwartheg o fwy nag un daliad sydd o dan gyfyngiadau TB, ac o ddaliadau sydd â statws Heb TB Swyddogol. Byddant yn cael eu magu ac ar yr adeg briodol, eu symud i Uned Besgi i’w pesgi nes eu bod yn ddigon trwm i’w lladd, neu eu hanfon yn syth i ladd-dy.  Mae hyn yn golygu y gellir rheoli anifeiliaid yn ôl gofynion eu hoed.  Ni fydd modd symud yr anifeiliaid i Uned Fagu/Pesgi arall yng Nghymru wedi hynny – rhaid eu symud naill ai i ladd-dy neu i Grynhoad Cymeradwy. Mae’r broses gymeradwyo bresennol yn gymwys ar gyfer y ddau fath o Uned. 

Beth yw’r rheolau ar gyfer anifeiliaid sydd wedi cael adwaith amhendant? 

Cyn belled â’u bod wedi cael prawf clir (yn y 90 diwrnod cyn eu symud) neu eu bod o dan 42 diwrnod oed, bydd modd cael trwydded i symud anifeiliaid o ddaliad sydd o dan gyfyngiadau TB i Uned Fagu/Besgi neu Arwerthiant Arbennig TB hyd yn oed os oes anifeiliaid sydd wedi cael adwaith amhendant ar y daliad hwnnw. Er wrth gwrs, ni fydd modd cael trwydded i symud y rheini o’r daliad. Os oes anifeiliaid sydd wedi cael adwaith pendant neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf gwaed ar y daliad, ni fydd anifeiliaid clir yn gallu cael trwydded tan y bydd yr anifeiliaid heintiedig wedi gadael y daliad a bod canlyniad y post mortem wedi’i roi. Gallai APHA wrthod rhoi trwydded am resymau eraill a chewch ddarllen amdanynt yma.  O ran gwartheg mewn daliadau yn Lloegr gafodd adwaith amhendant ac sydd o dan gyfyngiadau oes o dan Hysbysiad TB197, gellir rhoi trwydded arbennig iddynt gael symud i Uned yng Nghymru neu drwy Arwerthiant Arbennig TB yng Nghymru (nid yw trwydded gyffredinol ar GOV.UK yn cyfrif ar gyfer symudiadau i Gymru). 

Os oes gan ffermwr un prawf clir ar ôl cyn y gellir codi’r cyfyngiadau TB, a gaiff anfon anifeiliaid i Uned Fagu/Besgi?

Ni fyddwch yn cael symud gwartheg o ddaliad yng Nghymru i Uned Fagu/Besgi nes bod dau brawf Cyfnod Byr arall i’w cynnal ar y fuches. 

Beth ddylwn ei wneud gyda fy lloi aneconomaidd os oes cyfyngiadau TB ar fy muches a bod prynwr fy llaeth yn mynnu mod i’n cadw’r lloi’n fyw nes eu bod yn 8 wythnos oed? 

Dyma’r opsiynau ar gyfer eich lloi aneconomaidd:

 • Eu magu ar y fferm.
 • Eu hanfon i Uned Fagu yng Nghymru neu AFU/AFUE yn Lloegr 
 • Eu hanfon i Arwerthiant Arbennig TB – holwch yr ocsiwnïer  i wneud yn siŵr bod y lloi’n cael eu gwerthu i Uned Fagu.
 • Sefydlu Uned Ynysu TB ar ddaliad arall.
 • Eu gwerthu i ffermwr arall sydd o dan gyfyngiadau TB – i gael trwydded, rhaid i risg eu symud fod yn fach. Gall unrhyw symud i ddaliad dan gyfyngiadau TB arwain at leihad o 50% mewn iawndal, oni bai fod gwartheg yn cael eu symud o ddaliad sydd dan gyfyngiadau TB i Uned Fagu a Phesgi Gymeradwy. 

Eich cyfrifoldeb chi, y gwerthwr, yw cael cadarnhad gan reolwr y mart neu reolwr yr Uned Fagu y caiff y lloi eu gwerthu i Uned Fagu ar gyfer eu magu neu y byddant yn cael eu magu mewn Uned Fagu, tan eu bod o leiaf 8 wythnos oed. 

A fyddwch chi’n cael gwerthu lloi rhwng y prawf cyntaf sy’n datgelu’r achos a’r prawf cyfnod byr cyntaf? 

Cyn cwblhau’r Prawf Cyfnod Byr cyntaf ar ôl darganfod yr achos ac atal neu ddiddymu’r statws Heb TB Swyddogol, all neb dweud faint yw’r risg.  Dyma’r unig symudiadau y gellir eu hystyried, a hynny ar ôl asesu’r risg: 

 • I ladd-dy, yn syth neu drwy Arwerthiant Arbennig TB (marchnad oren) neu Grynhoad Cymeradwy (marchnad goch); 
 • Yn syth i AFU/AFUE neu drwy Werthiant Arbennig TB; neu 
 • I Uned Ynysu TB. 

A oes yna unedau ynysu TB yng Nghymru ac a ydyn nhw i gyd mewn ardal risg uchel? 

Dim ond mewn daliad â Statws Heb TB Swyddogol y cewch greu Uned Ynysu, gan mai dim ond gwartheg o’ch daliad chi y cewch chi eu cadw ynddi.  Bydd yr uned dan do, â safonau bioddiogelwch uchel a rhaid ei llenwi a’i chau mewn 6 wythnos.  Ni chewch eu creu ond yn Ardal TB Ganolradd y Canolbarth a’r Ardal TB Uchel.  Bydd angen i’r gwartheg yn yr Uned fod wedi cael dau brawf ASG (Grŵp Ar Wahân Cymeradwy) clir o leiaf 60 a 120 diwrnod ar ôl cau’r Uned cyn y cewch godi’r cyfyngiadau TB arnynt. 

Amodau ar gyfer cymeradwyo a rhedeg Unedau Magu/Pesgi Cymeradwy yng Nghymru

A gaiff anifeiliaid heblaw am wartheg ddod i Uned Fagu/Besgi? 

Na, dim ond gwartheg. 

A fydd buchod cyflo yn cael dod iddyn nhw? 

Na.  Nid ydynt wedi’u bwriadu ar gyfer gwartheg cyflo ac ni ddylai gwartheg gael eu godro na chael bridio yn yr Uned ond gofalwch fod gennych drefniadau wrth gefn rhag ofn y caiff llo ei eni’n annisgwyl yn yr uned. 

Pryd all Uned Fagu/Besgi geisio am Statws Heb TB Swyddogol (OTF)? 


Bydd Uned Fagu/Besgi o dan gyfyngiadau symud TB (TB02) bob amser.  Dim ond unedau gwag sydd wedi’u glanhau a’u diheintio fydd yn cael ceisio am Statws Heb TB Swyddogol (OTF). 

A oes amodau sy’n rheoli ble cewch chi agor Uned Fagu/Besgi? 

Rhaid i bob Uned Fagu/Pesgi fod yn hunangynhaliol, wedi’i hynysu oddi wrth wartheg eraill, gyda ffiniau pendant a chlir.  Yng Nghymru, rhaid iddi fod dan do ac yn yr Ardal TB Uchel. 

A gewch chi gofrestru Uned Fagu/Besgi o dan yr un Rhif Daliad (CPH) â’r fferm? 

Na, rhaid ei chofrestru o dan Rif Daliad unigryw parhaol. 
Nid oes modd rhoi CPH dros dro na chreu Cysylltiad Tir Dros Dro. 

A oes angen archwilio’r Uned, ac os oes, pa mor aml?
Bydd APHA yn gorfod archwilio’r Uned a’i chofnodion o leiaf ddwywaith y flwyddyn a gall wneud heb rybudd. 
Rhaid cynnal y safonau bioddiogelwch mwyaf llym, gan gynnwys diogelu adeiladau’r Uned rhag anifeiliaid gwyllt 

Iawndal

Beth yw’r goblygiadau o ran iawndal?

Os bydd gwartheg o ddaliad sydd dan gyfyngiadau TB yn symud i Uned Fagu a Phesgi Gymeradwy o dan drwydded a’u bod yna’n adweithio mewn prawf chwe misol ni fydd lleihad o 50% i’r iawndal yn digwydd am symudiad o dan drwydded.

Os bydd gwartheg o fuches sydd â statws Heb TB Swyddogol yn symud i Uned Fagu a Phesgi Gymeradwy o dan drwydded a’u bod yna’n adweithio bydd gostyngiad o 50% i’r hawliad.

Arwerthiannau Arbennig TB (Marchnadoedd Oren)

Ble yng Nghymru y caiff yr Arwerthiannau Arbennig TB eu cynnal? 

Yn yr Ardal TB Uchel.  Ni fydd hawl eu cynnal yn yr Ardaloedd Isel na Chanolradd yng Nghymru, er mwyn bod yn gyson â’r polisi ar Unedau Magu/Pesgi. 

A fydd gwartheg dros 8 wythnos oed yn cael eu gwerthu mewn Arwerthiant Arbennig TB?

Bydd anifeiliaid dros 8 wythnos oed sy’n cael mynd i Uned Fagu/Besgi hefyd yn gallu cael eu gwerthu mewn Arwerthiant Arbennig TB. 

A oes modd cael trwydded i symud gwartheg o Uned Fagu/Besgi i Arwerthiant Arbennig TB? 

O 1 Gorffennaf 2021, gallwch gael trwydded i symud gwartheg o Uned Fagu/Pesgi i Arwerthiant Arbennig TB (Marchnad Oren).  Os oes gennych wartheg rydych eisoes wedi’u symud i Uned Fagu/Pesgi yng Nghymru o Uned Fagu/Pesgi, neu o AFUE, gallwch eu symud o dan drwydded i Arwerthiant Arbennig TB. Ond un o amodau’r drwydded yw bod yn rhaid eu gwerthu yn yr Arwerthiant Arbennig TB ar gyfer naill ai eu lladd, neu i AFU / AFUE yn Lloegr.   Nid yw’r amod hwn wedi’i gynnwys yn y drwydded eto ond yn y cyfamser, tan y caiff ei diweddaru, bydd y drwydded honno yn dal i fod ar gael i weithredwyr Unedau Magu/Pesgi yng Nghymru.  Os bydd y gwartheg o Uned Fagu/Pesgi heb eu gwerthu, gellir eu dychwelyd i’r Uned Fagu/Besgi honno. 

A oes rheolau ynghylch nifer y crynoadau y cewch eu cynnal yn yr un safle crynhoi cymeradwy fel Arwerthiant Arbennig TB? 

Ni chewch gynnal Arwerthiant Arbennig TB yr un pryd ag unrhyw grynhoad anifeiliaid arall.  Ni chaniateir crynoadau eraill ar yr un safle oni bai bod bwlch amser pendant wedi bod a bod y safle wedi’i lanhau a’i ddiheintio yn unol â Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2010. Ni chewch gynnal crynhoad ar safle sydd â statws Heb TB Swyddogol ar ôl Arwerthiant Arbennig TB ar yr un diwrnod yng Nghymru. 

Fel prynwr, a oes gofyn dangos tystiolaeth eich bod yn gymwys er mwyn cael symud gwartheg o’r farchnad? 

Bydd angen i bob prynwr roi tystiolaeth i’r farchnad ei fod yn bodloni’r amodau ar gyfer symud gwartheg o’r farchnad.  Rhaid dangos naill ai cymeradwyaeth ar gyfer agor AFU/AFUE neu gadarnhad y bydd yn mynd â’r holl anifeiliaid yn syth i ladd-dy gan enwi’r lladd-dy hwnnw. 

Sut bydd y farchnad yn tracio’r gwartheg o dan gyfyngiadau TB a werthir? 

Bydd gofyn i’r ocsiwnïer greu rhestr, wedi’i rhannu yn ôl y daliad y daethant ohono, o’r holl wartheg o dan gyfyngiadau TB y bydd wedi’u gwerthu.  Bydd y rhestr yn nodi’r gwerthwr, yr anifail, y prynwr a’r AFU/AFUE neu ladd-dy pen y daith. Bydd gofyn anfon y rhestr hon yn electronig at APHA o fewn 24 awr ar ôl diwedd yr arwerthiant. 

Bydd APHA’n archwilio’r rhestrau i gadarnhau bod yr anifeiliaid wedi cyrraedd pen eu taith yn unol â’r System Olrhain Gwartheg (CTS). Byd APHA yn ymchwilio i gofnodion anesboniadwy ar CTS sy’n anghytuno â’r rhestr a chaiff nifer yr anghysondebau ym mhob marchnad a’r graddau nad yw’n cydymffurfio eu monitro. 

Beth sy’n digwydd i wartheg sydd heb eu gwerthu?

Os na fydd gwartheg o ddaliad sydd o dan gyfyngiadau TB wedi’u gwerthu, chewch chi ddim mynd â nhw yn ôl i’r daliad gwreiddiol. O 1 Gorffennaf 2021, caiff gwartheg sydd heb eu gwerthu fynd adre i Uned Fagu/Besgi o Arwerthiant Arbennig TB.  Mater i reolwyr y farchnad yw penderfynu beth sy’n digwydd i wartheg fydd heb eu gwerthu a sut y gall lloi o dan 8 wythnos oed gael eu gwerthu i reolwyr Unedau Magu/Pesgi yn hytrach na’u hanfon yn syth i ladd-dy.  Mae’n hanfodol bod gwerthwyr yn sicrhau bod dau dag ar eu gwartheg cyn eu llwytho. 

Pwy sy’n cymeradwyo arwerthiannau arbennig TB? 

APHA sy’n cymeradwyo Arwerthiannau Arbennig TB. 
Os oes gennyf gwestiwn am gymeradwyo marchnadoedd, â phwy ydw i’n siarad? 

Yng Nghymru, cysylltwch â APHA.CymruWales@apha.gov.uk

 phwy yn APHA ydw i’n siarad am achosion unigol, gan gynnwys trwyddedau marchnadoedd, cwsmeriaid a rhestrau ocsiynwyr? 

Rhif ffôn APHA Cymru yw: 0300 3038268 a gofynnwch am Dîm Rheoli Achosion TB APHA Cymru
APHAWalesTBCaseManagementTeam@apha.gov.uk 
 

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 239 KB.

Maint Ffeil 239 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.