Neidio i'r prif gynnwy

Mae Unedau Pesgi Cymeradwy (AFUau) yn darparu man ar gyfer pesgi a/neu orffen gwartheg sydd wedi'u profi'n glir o ddaliadau sydd wedi'u cyfyngu gan TB sydd heb gyfleusterau i'w magu.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gall gweithredwr AFU brynu gwartheg o ffynonellau lluosog. Mae'r rhain yn cynnwys daliadau di-TB cyfyngedig a Di-dwbercwlosis Swyddogol (OTF).

Mae AFUau wedi'u cymeradwyo i safonau bioddiogelwch llym. Rhaid iddynt fod yn unedau dan do mewn Ardaloedd TB Uchel yng Nghymru. Cedwir AFUau o dan gyfyngiadau TB parhaol. Mae trwyddedau priodol yn galluogi symud ar y safle ac oddi arno.

Hyd yma, dim ond eu hanfon ar gyfer eu lladd mae gweithredwyr AFUau yng Nghymru wedi gallu ei wneud. O’r 1 Ionawr 2021, rydym yn caniatáu i anifeiliaid unigol gael un symudiad trwyddedig o un AFU i'r llall.

Bydd AFUau magu yn cael eu gweithredu, gan alluogi lloi i gael eu prynu o ddaliadau lluosog sydd wedi'u cyfyngu oherwydd TB, neu safleoedd OTF. Yna gellir magu'r anifeiliaid hyn tan gam priodol yn eu cylch cynhyrchu. Ar yr adeg honno gellir eu symud i AFU arall sy'n gallu eu magu i bwysau lladd.

Ym mis Tachwedd 2020 cynhaliwyd marchnad beilot ar gyfer Gwerthiannau Penodol TB ac o ganlyniad. O ganlyniad, o 1 Ionawr 2021, bydd marchnadoedd eraill yn Ardal TB Uchel Cymru yn gallu gwneud cais am gymeradwyaeth i gynnal Arwerthiant Penodol i TB. Mae adolygiad o'r polisi wedi'i drefnu ar gyfer 12 mis.

Dim ond gwartheg o ddaliadau sydd wedi'u cyfyngu oherwydd TB all fynd i mewn i Arwerthiant sy'n Benodol ar gyfer TB. O'r fan honno, dim ond i AFU yng Nghymru, neu Loegr y gall yr anifeiliaid hyn fynd, neu eu hanfon yn syth i'w lladd. Mae'n bwysig deall na chaniateir i unrhyw anifail ddychwelyd i'w ddaliad cartref o Arwerthiant Penodol i TB.

Mae angen trwydded gan APHA i dalu am symud o fferm sydd wedi'i chyfyngu oherwydd TB i Werthiant Penodol ar gyfer TB. Dylid nodi na ellir anfon unrhyw wartheg o AFU i Arwerthiant Penodol i TB.

Rhaid nodi pob un o’r gwartheg â thagiau clust yn unol â gofynion Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007 (fel y'u diwygiwyd). Mae'n arbennig o bwysig sicrhau bod gan anifail y tagiau clust gofynnol, cyn iddo symud o safle'r fferm.