Neidio i'r prif gynnwy

Atebion i gwestiynau cyffredin am y newidiadau i’r ffyrdd y mae landlordiaid Cymru yn rhentu eu heiddo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Pryd y daw'r ddeddf newydd i rym?

Daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 i rym ar 1 Rhagfyr 2022. Daw'r holl reoliadau a wneir o dan y Ddeddf (e.e. Rheoliadau Ffitrwydd i Fod yn Gartref) i rym ar yr un dyddiad hefyd.

Beth fydd yn digwydd i denantiaethau presennol?

O dan y ddeddf newydd, bydd ‘contractau meddiannaeth’ yn disodli tenantiaethau a thrwyddedau presennol.

Mae dau brif fath o gontract meddiannaeth: safonol a diogel. Bydd contractau safonol yn disodli tenantiaethau byrddaliadol sicr a ddefnyddir yn bennaf yn y sector rhentu preifat ar hyn o bryd, a bydd contractau diogel yn disodli tenantiaethau diogel a ddefnyddir yn bennaf yn y sector rhentu cymdeithasol.

Ar 1 Rhagfyr 2022, bydd pob cytundeb tenantiaeth presennol yn cael ei drosi'n awtomatig yn gontract meddiannaeth. Er enghraifft, os yw tenantiaeth bresennol yn denantiaeth fyrddaliadol sicr cyfnod penodol, caiff ei throsi'n gontract meddiannaeth safonol cyfnod penodol. Os yw'n denantiaeth fyrddaliadol sicr gyfnodol, caiff ei throsi'n gontract cyfnodol safonol.

Er bod modd ymrwymo i gontract meddiannaeth ar lafar, bydd angen i ddatganiad ysgrifenedig o'r contract gael ei roi yn dilyn hynny. Mae angen i ddatganiadau ysgrifenedig gael eu rhoi o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad meddiannu ar gyfer contractau newydd o 1 Rhagfyr 2022. Mae angen i ddatganiadau ysgrifenedig ar gyfer contractau wedi eu trosi gael eu rhoi erbyn 1 Mehefin 2023.

Beth fydd angen i mi ei wneud er mwyn bodloni'r gofyniad i roi copi ysgrifenedig o'r contract meddiannaeth?

Bydd angen i chi neu eich asiant lunio datganiad ysgrifenedig i'w ddefnyddio ar gyfer contractau meddiannaeth newydd o 1 Rhagfyr. Dylai'r datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol ddarparu sail dda ar gyfer hyn. Ar gyfer pob un o'ch tenantiaethau neu drwyddedau presennol, bydd angen i chi neu eich asiant ystyried pa rai o'ch telerau presennol y bydd angen eu trosglwyddo i ddatganiad ysgrifenedig y contract wedi ei drosi. Yna bydd angen i chi roi copi o'r datganiad ysgrifenedig i'ch tenantiaid presennol erbyn 1 Mehefin 2023.

Sut gallaf drosi cytundeb neu drwydded tenantiaeth bresennol yn gontract meddiannaeth?

Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ar y Ddeddf, gan gynnwys datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol ar gyfer y contractau meddiannaeth newydd y gall landlordiaid eu lawrlwytho a'u defnyddio. Ewch i canllawiau i greu contract meddiannaeth wedi'i drosi

Pryd bydd angen i mi roi contractau meddiannaeth ysgrifenedig i'm tenantiaid presennol?

Ar gyfer contractau wedi eu trosi, bydd gennych hyd at chwe mis o 1 Rhagfyr 2022 i roi datganiad ysgrifenedig o'r contract i'ch tenantiaid neu'ch trwyddedeion presennol.

Ar gyfer contractau meddiannaeth sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr 2022 neu ar ôl hynny, bydd angen i chi roi'r datganiad ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad meddiannu o dan y contract. 

A fyddai'n iawn i mi ddefnyddio'r Datganiad Ysgrifenedig Enghreifftiol perthnasol fel y'i cyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru heb orfod gwneud unrhyw newidiadau iddo?

Ar gyfer contractau newydd a wneir ar 1 Rhagfyr neu ar ôl hynny, gallai landlord ddefnyddio'r datganiad ysgrifenedig enghreifftiol priodol fel y'i cyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru heb wneud unrhyw newidiadau iddo. Fodd bynnag, mae'r datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol yn cynnwys y telerau sylfaenol ac atodol perthnasol a nodir yn y ddeddfwriaeth a allai gael eu cynnwys yn y contract meddiannaeth.

Dylai landlordiaid nodi y gellir hepgor y telerau atodol er budd naill ai'r landlord neu ddeiliad y contract, ond rhaid i ddeiliad y contract gytuno ar unrhyw newidiadau. Gall rhai telerau sylfaenol gael eu hepgor neu eu hamrywio hefyd, ond dim ond os bydd hynny o fudd i ddeiliad y contract. 

Mae hefyd yn bosibl i landlordiaid gynnwys eu telerau ychwanegol eu hunain (er enghraifft cymal am anifeiliaid anwes) ar yr amod nad yw'r rhain yn gwrthdaro â mater allweddol, teler sylfaenol, neu deler atodol, a'u bod yn deg o dan y gyfraith diogelu defnyddwyr.

Ar gyfer tenantiaethau presennol, dylai landlordiaid ystyried yn ofalus yr holl delerau sydd eisoes wedi'u cynnwys mewn cytundebau tenantiaeth ac yna gwneud y newidiadau sydd eu hangen i'r datganiad ysgrifenedig enghreifftiol perthnasol er mwyn sicrhau bod y telerau hyn yn cael eu trosglwyddo i'r contract meddiannaeth newydd. Ewch i canllawiau i greu contract meddiannaeth wedi'i drosi: canllawiau i landlordiaid.

Pam nad yw Llywodraeth Cymru wedi rhoi contractau enghreifftiol ar gyfer pob math o gontract yn y Ddeddf?

Mae datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol wedi cael eu rhoi ar gyfer tri o'r chwe math o gontract a nodir yn y Ddeddf: contractau diogel, contractau cyfnodol safonol, a chontractau safonol cyfnod penodol o lai na saith mlynedd, gan mai'r rhain yw'r tri phrif gontract a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o landlordiaid.

Mae'r contractau eraill a nodir yn y Ddeddf (contractau safonol rhagarweiniol, contractau safonol gwaharddedig a chontractau â chymorth) yn amrywiadau ar y tri phrif fath o gontract. O ystyried y byddai'r rhan fwyaf o'r telerau yn cael eu dyblygu ag ychydig o addasiadau yn unig, roeddem o'r farn na fyddai'n gymesur llunio datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol ar wahân ar gyfer y contractau eraill hyn. Yn hytrach, mae canllawiau wedi cael eu darparu i ddangos y newidiadau i'r prif fathau o gontract fyddai'n angenrheidiol er mwyn creu un o'r amrywiadau hyn.

A yw hi’n ofynnol i landlordiaid ddarparu rhestr eiddo ar gyfer annedd heb ddodrefn?

Mae’r ddeddfwriaeth Rhentu Cartrefi yn cynnwys darpariaeth ategol sy’n ei gwneud yn ofynnol darparu rhestr o’r eiddo sydd yn yr annedd. Mae’r ddarpariaeth yn nodi, ‘rhaid i’r rhestr eiddo nodi cynnwys yr annedd’. Os yw’n annedd heb ddodrefn, byddai’r rhestr eiddo yn adlewyrchu hyn ac yn cyfeirio at ffitiadau yn unig. Mae er budd y ddau barti i gael rhestr eiddo gywir.

 

A allaf adennill meddiant o hyd heb nodi bod bai ar y tenant (fel y gellir ei wneud ar hyn o bryd gan ddefnyddio ‘hysbysiad adran 21’)?

Byddwch yn dal i allu rhoi hysbysiad ‘dim bai’ i ddod â chontract cyfnodol safonol – a elwir yn Hysbysiad Landlord – i ben o dan adran 173 o'r ddeddf newydd. Mae adran 173 yn galluogi landlord i adennill meddiant heb orfod rhoi rheswm dros wneud hynny.

Ar gyfer contractau a lofnodwyd cyn 1 Rhagfyr, ac sy’n denantiaethau cyfnodol sy’n troi’n gontractau safonol cyfnodol ar y dyddiad hwnnw, bydd cyfnod rhybudd dim bai am ddeufis mewn grym ar ôl 1 Rhagfyr.

Ar gyfer tenantiaethau cyfnod penodol sy’n troi’n gontractau safonol cyfnod penodol ar 1 Rhagfyr ac sydd o’r herwydd yn troi’n gontractau cyfnodol (os nad yw’r landlord yn ceisio cymryd meddiant ar ddiwedd y cyfnod penodol drwy roi rhybudd dim bai o ddeufis) bydd cyfnod rhybudd o chwe mis yn berthnasol i’r contract cyfnodol amgen a fydd yn dilyn y cyfnod penodol.

Dim ond ar gyfer contractau meddiannaeth sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr 2022 neu ar ôl hynny y bydd angen rhoi chwe mis o rybudd.

Yn ogystal, ni ellir fel rheol roi rhybudd adran 173 yn ystod oes contract safonol cyfnod penodol (yn debyg i Denantiaeth Fyrddaliol Sicr cyfnod penodol) ac ni all ond gael ei roi yn ystod contract safonol cyfnodol yn dilyn chwe mis cyntaf y feddiannaeth. Golyga hyn fod gan ddeiliad contract nad yw’n torri telerau ei gontract hawl i feddiannu am o leiaf flwyddyn o ddyddiad meddiannu contract newydd.

Os ydw i wedi dechrau achos cymryd meddiant cyn i’r ddeddfwriaeth Rhentu Cartrefi gychwyn (gan ddefnyddio hysbysiad adran 21) a fydd y denantiaeth yn parhau i ddod yn gontract meddiannaeth ac a fydd rhaid imi ddyroddi datganiad ysgrifenedig?

Bydd. Bydd yn trosi’n awtomatig i gontract meddiannaeth ar 1 Rhagfyr, ond gellir parhau â’r achos cymryd meddiant hefyd ar sail yr hysbysiad adran 21 a gyflwynwyd cyn gweithredu. Edrychwch ar y cwestiynau ‘Sut gallaf drosi cytundeb neu drwydded tenantiaeth bresennol yn gontract meddiannaeth?’ a ‘Pryd bydd angen i mi roi contractau meddiannaeth ysgrifenedig i’m tenantiaid presennol?’ i gael rhagor o wybodaeth.

A allaf roi contract cyfnod penodol o chwe mis yn lle hynny?

Gallwch roi contract safonol cyfnod penodol o unrhyw hyd ond os na chytunir ar gontract cyfnod penodol newydd cyn diwedd y cyfnod penodol ac os yw'r tenant (deiliad y contract) yn dal i feddiannu'r annedd ar ddiwedd y cyfnod penodol, bydd contract cyfnodol safonol yn codi'n awtomatig. Yn bwysig, ni ellir dod â chontract cyfnod penodol i ben yn gyffredinol drwy roi Hysbysiad Landlord yn ystod y cyfnod penodol.

A yw hi’n ofynnol i fy neiliad contract (a elwid gynt yn ‘tenant’) lofnodi a dychwelyd y ddogfen datganiad ysgrifenedig i mi?

Nid oes gofyniad statudol i ddeiliad contract wneud hynny. Fodd bynnag, mae’n arfer dda eu hannog i lofnodi’r ddogfen i gadarnhau dealltwriaeth. Dylai’r deiliad contract gadw’r ddogfen a lofnodwyd yn ddiogel er mwyn gallu cyfeirio ati yn ddiweddarach pe byddai angen.

O dan y ddeddf bresennol gallaf ddefnyddio hysbysiad adran 21 i geisio meddiant yn gyflym heb orfod mynd i'r llys os nad yw tenant yn talu rhent neu os yw'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol: a allaf ddefnyddio hysbysiad adran 173 i wneud hyn hefyd? 

Na allwch. Mae'r ddeddf newydd wedi'i chynllunio i annog landlordiaid i ddefnyddio sail briodol dros geisio meddiant pan fydd tenant (neu ‘ddeiliad y contract’ fel y'i gelwir o dan y ddeddf newydd) yn torri telerau ei gontract, yn hytrach na dibynnu ar hysbysiad ‘dim bai’. Bydd hyn yn arwain at system decach a fydd yn caniatáu i ddeiliaid y contract herio hawliad meddiant os yw'n teimlo ei fod yn annheg.
 

Sut gallaf droi tenant allan os nad yw'n talu rhent?

Os bydd deiliad y contract yn rhoi'r gorau i dalu rhent, gall y landlord roi hysbysiad ceisio meddiant ar y sail ei fod wedi torri ei gontract (gyda chyfnod hysbysu o fis). Neu, os oes ganddo ddyledion rhent difrifol (deufis neu fwy), gall landlord roi hysbysiad ar y sail honno, gyda chyfnod hysbysu o 14 diwrnod.

Sut gallaf droi tenant allan os yw'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol?

O dan y ddeddf newydd, rhaid i bob contract meddiannaeth gynnwys y teler ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi'i gynnwys yn y datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol. Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad gwaharddedig arall gynnwys sŵn gormodol, cam-drin geiriol ac ymosodiad corfforol. Mae hefyd yn cynnwys cam-drin domestig (gan gynnwys cam-drin corfforol, rhywiol, seicolegol, emosiynol neu ariannol).

Os bydd deiliad y contract yn torri'r teler hwn yn y contract, gall y landlord roi hysbysiad ceisio meddiant iddo a chymryd camau cychwynnol i ddod ag achos llys yn ei erbyn ar yr un diwrnod. Gall deiliad y contract hefyd gael ei ddwyn yn gyfrifol am ymddygiad unrhyw un arall sy'n byw yn yr annedd neu sy'n ymweld â hi.

Faint o rybudd y mae'n rhaid i'r tenant ei roi i mi os bydd am ddod â'r contract i ben?

Bydd yn rhaid i denant (neu ‘ddeiliad y contract’ fel y'i gelwir o dan y ddeddf newydd) roi o leiaf pedair wythnos o rybudd os bydd am ddod â chontract i ben. Fodd bynnag, ni all deiliad y contract ddod â chontract safonol cyfnod penodol i ben, oni fydd cymal terfynu wedi'i gynnwys ar gyfer deiliad y contract.

A allaf gallu codi'r rhent bob blwyddyn o hyd (os bydd angen i mi wneud hynny)?

Gallwch. Bydd yn ofynnol i landlord roi deufis o rybudd ar gyfer amrywio'r rhent, a allai gael ei roi yn flynyddol.

A yw'r ddeddf newydd yn dweud unrhyw beth am is-osod?

Ni all deiliad y contract greu is-gontract oni fydd y contract yn nodi y gall wneud hynny (h.y. os yw'r landlord a deiliad y contract wedi cytuno i gynnwys teler ychwanegol yn y contract i'r perwyl hwnnw).

Os oes gennyf denantiaeth cyfnod penodol ar hyn o bryd a ddaw dod i ben ar ôl 1 Rhagfyr 2022, a fydd y dyddiad terfyn hwnnw'n berthnasol o hyd ar ôl i'r ddeddf newydd ddod i rym?

Bydd. Bydd tenantiaeth fyrddaliadol sicr cyfnod penodol yn cael ei throsi'n awtomatig yn gontract cyfnod penodol safonol ar 1 Rhagfyr 2022, gyda'r cyfnod penodol yn dod i ben ar yr un dyddiad ag y nodir yn y cytundeb tenantiaeth presennol.

Beth am gyd-denantiaid: a fydd unrhyw beth yn newid o dan y ddeddf newydd?

Bydd y Ddeddf yn cyflwyno darpariaethau newydd ar gyfer cyd-ddeiliaid contract. Bydd hyn yn galluogi deiliad y contract i gael ei ddileu neu ei ychwanegu at gontract ar y cyd, heb fod angen dod â'r contract i ben i bawb, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Bydd yn ofynnol rhoi datganiad ysgrifenedig o’r contract meddiannaeth i bob deiliad contract.

Beth am anifeiliaid anwes?

Fel yn rhannau eraill y DU, nid ydym wedi deddfu i greu hawl statudol i gadw anifail anwes, ond gall landlordiaid a deiliaid contractau gytuno ar delerau ychwanegol sy’n ymwneud â chadw anifeiliaid anwes. Mae’r wybodaeth esboniadol y mae rhaid ei chynnwys mewn datganiadau ysgrifenedig yn ei gwneud yn glir bod rhaid i delerau ychwanegol gydymffurfio â Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 o ran tegwch. Dylai unrhyw gymal sy’n ymwneud ag anifeiliaid anwes fel teler ychwanegol yn y contract ganiatáu i ddeiliad contract ofyn caniatâd i gadw anifail anwes, ac ni fyddai gan y landlord hawl i wrthod y cais yn afresymol.

Rwy'n landlord preifat sy'n gosod eiddo i fyfyrwyr. Ar hyn o bryd, rwy'n defnyddio tenantiaethau byrddaliadol sicr sy'n para naw mis: a fyddaf yn dal i allu rhoi contract naw mis?

O dan y ddeddf newydd, gellir cytuno ar gontract safonol cyfnod penodol o unrhyw hyd. Fodd bynnag, os bydd deiliad y contract yn parhau i feddiannu'r annedd ar ddiwedd cyfnod penodol, bydd safon gyfnodol yn codi a gallai'r landlord geisio meddiant drwy roi hysbysiad o dan adran 173 o'r Ddeddf (oni bai bod seiliau eraill dros geisio meddiant: torri'r contract, dyledion rhent ac ati).

 

Beth os caiff yr eiddo ei forgeisio ac, am ba reswm bynnag, y bydd y benthyciwr morgais eisiau cymryd meddiant gwag ohono? 

Os bydd y benthyciwr morgais yn adennill meddiant o'r eiddo ac yn dod yn landlord, gall wedyn roi rhybudd o chwe mis o dan Hysbysiad Landlord ar gyfer contract safonol cyfnodol.

A fydd cynlluniau blaendal tenantiaid yn aros yr yn fath o 1 Rhagfyr ymlaen?

Byddant. Nid effeithir ar flaendaliadau presennol a warchodir mewn cynlluniau cymeradwy.

Beth yw'r Gofynion Ffitrwydd i Fod yn Gartref?

Nod y Rheoliadau Ffitrwydd yw helpu i sicrhau bod landlordiaid yn cynnal a chadw anheddau i'w hatal rhag dod yn rhai nad ydynt yn ffit i bobl fyw ynddynt.

Mae'r ddeddf newydd yn gosod rhwymedigaeth ar y landlord i sicrhau bod yr annedd yn ffit i bobl fyw ynddi. Mae rheoliadau yn nodi rhagor o wybodaeth am y gofyniad ffitrwydd i fod yn gartref. Ni fydd deiliad y contract yn atebol am dalu rhent am unrhyw gyfnod y tybir nad yw'r eiddo yn ffit i bobl fyw ynddo, ac ni all landlord roi Hysbysiad Landlord, neu dorri cymal os nad yw'n cydymffurfio â gofynion Ffitrwydd.

Os bydd deiliad y contract o'r farn nad yw eiddo yn ffit i bobl fyw ynddo ond nad yw'r landlord yn cytuno, y llys fydd yn penderfynu yn y pen draw a yw eiddo yn ffit i bobl fyw ynddo ai peidio yn seiliedig ar y safonau a nodir yn y Rheoliadau. Byddai hawliad llys yn cael ei wneud yn yr un modd ag y gwneir hawliad diffyg atgyweirio ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, pe na bai deiliad y contract yn talu rhent am nad yw'r eiddo yn ffit i bobl fyw ynddo, gellid cymryd meddiannaeth o'r eiddo o bosibl, naill ai am fod y contract wedi'i dorri neu oherwydd y dyledion rhent difrifol.

A yw'r gyfraith wedi newid mewn perthynas â larymau mwg?

Ydy. Nodir y gofynion newydd yn Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022. Yn ôl Rheoliad 5:

(1) Rhaid i’r landlord sicrhau, yn ystod pob cyfnod meddiannaeth, bod larwm mwg ar bob llawr o’r annedd sydd—

(a) mewn cyflwr da ac yn gweithio’n iawn,

(b) wedi ei gysylltu â chyflenwad trydan yr annedd, ac

(c) wedi ei gysylltu â phob larwm mwg arall yn yr annedd sydd wedi ei gysylltu â’r cyflenwad trydan.

Felly, er nad yw'n ofynnol i bob larwm mwg yn yr annedd gael ei gysylltu â chyflenwad trydan yr annedd, rhaid sicrhau bod o leiaf un larwm mwg ar bob llawr o'r annedd wedi'i gysylltu â'r cyflenwad trydan. 

Ar yr amod y caiff y gofyniad hwn ei fodloni, nid oes dim i rwystro larymau ychwanegol a bwerir gan fatri rhag cael eu gosod, ac nid oes angen iddynt fod wedi'u cysylltu â'i gilydd (am nad ydynt yn wifredig).

Ar gyfer contractau newydd sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr 2022 neu ar ôl hynny, bydd angen i landlordiaid sicrhau bod eiddo a osodir ganddynt yng Nghymru yn cydymffurfio â'r gofynion hyn. Ar gyfer tenantiaethau a oedd yn bodoli cyn 1 Rhagfyr 2022, bydd gan landlordiaid 12 mis i gydymffurfio â'r gofynion hyn (h.y. erbyn 1 Rhagfyr 2023).

A yw'r gyfraith wedi newid mewn perthynas â larymau carbon monocsid?

Do. Mae’r gofynion newydd wedi’u nodi yn Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022. Mae rheoliad 5 yn nodi, ymysg pethau eraill:

Rhaid i’r landlord sicrhau, yn ystod pob cyfnod meddiannaeth, bod larwm carbon monocsid sydd mewn cyflwr da ac yn gweithio’n iawn ym mhob ystafell o’r annedd sy’n cynnwys cyfarpar nwy, cyfarpar hylosgi sy’n cael ei danio ag olew neu gyfarpar hylosgi sy’n llosgi tanwydd solet.

Nid yw’r Rheoliadau yn pennu a ddylai’r larymau carbon monocsid fod yn rhai batri ynteu a ddylent fod wedi eu cysylltu â chyflenwad trydan yr annedd. Bydd y gofynion hyn yn gymwys i bob contract meddiannaeth o 1 Rhagfyr 2022 ymlaen.

Ydy’r gyfraith wedi newid mewn perthynas â diogelwch trydanol?

Ydy. Mae’r gofynion newydd wedi’u hamlinellu yn Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022. Mae rheoliad 6 yn ei gwneud yn ofynnol i’r landlord sicrhau bod yna adroddiad dilys o gyflwr trydanol yr annedd ar gyfer pob cyfnod meddiannaeth (gan ddarparu copi i ddeiliad y contract).

Darperir adroddiad ar ei gyflwr trydanol yn dilyn arolygiad o system drydanol yr eiddo. Bydd yr adroddiad hwn yn ddilys am hyd at 5 mlynedd, o’r diwrnod y cynhelir yr arolygiad diogelwch trydanol. Efallai y caiff y cyfnod pum mlynedd hwn ei leihau os bydd yr adroddiad yn nodi’r angen am brawf yn gynt.

Yn achos contractau newydd sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Rhagfyr 2022, bydd angen i landlordiaid sicrhau bod yr eiddo a osodant yng Nghymru yn cydymffurfio â’r gofynion hyn. Yn achos tenantiaethau a oedd yn bodoli cyn 1 Rhagfyr 2022, bydd gan landlordiaid 12 mis i gydymffurfio â’r gofynion hyn (hy erbyn 1 Rhagfyr 2023).

I ewch i: Ffitrwydd tai i fod yn gartref: canllawiau i landlordiaid | LLYW.CYMRU

A oes cymorth ariannol ar gael i sicrhau bod eiddo yn cyrraedd y safonau gofynnol?

Lle y byddai'r gost o sicrhau bod cartref yn y sector rhentu preifat yn cyrraedd y safon ofynnol yn sylweddol, efallai y bydd cymorth ar gael ar ffurf benthyciadau gwella cartrefi neu rywbeth tebyg. Dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol i gael cyngor ar gymhwysedd mewn perthynas â hyn. 

A oes unrhyw newidiadau i ofynion Rhentu Doeth Cymru ar gyfer Landlordiaid?

Nid oes newidiadau i ofynion cofrestru a thrwyddedu Rhentu Doeth Cymru, ond bydd modiwl hyfforddi ychwanegol i landlordiaid newydd a rhai sy’n ailgofrestru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru yn uniongyrchol.

A oes unrhyw hyfforddiant ar gael i landlordiaid ar y ddeddf newydd?

Mae Rhentu Doeth Cymru wrthi'n datblygu hyfforddiant a fydd ar gael am ddim ar ei wefan ym yn faun.