Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae profion llif COVID-19 yn gweithio a’u rôl yn ein rhaglen brofi genedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae Profion Lif Unffordd yn cael eu defnyddio i ganfod pobl sydd â COVID-19 ond sydd heb symptomau. Nid oes gan tua 1 o bob 3 sydd â COVID-19 unrhyw symptomau. Os nad ydynt yn cael eu canfod, byddant yn parhau i ledaenu’r feirws.

Mae profi’r rhai heb symptomau yn arf pwysig yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws. Gall pob achos positif a nodir helpu i atal llawer mwy o heintiau

Mae Profion Lif Unffordd yn hawdd eu defnyddio ac yn rhoi canlyniadau mewn 30 munud. Maent yn hawdd eu dehongli a gellir eu defnyddio mewn ystod o leoliadau.

Sut mae profion llif unffordd yn gweithio

Mae llif unffordd yn dechnoleg sefydledig sydd wedi’i haddasu i ganfod proteinau sy’n bresennol pan fo gan rywun COVID-19. Yr enghraifft fwyaf adnabyddus o brawf llif unffordd yw’r pecyn profi beichiogrwydd gartref.

Dyfais llaw yw’r pecyn prawf sydd â phad amsugnol ar y naill ben a ffenestr ddarllen ar y llall. Y tu mewn i’r ddyfais, ceir stribed o bapur profi sy’n newid lliw os oes proteinau COVID-19 yn bresennol.

Sut i gymryd Prawf Llif Unffordd COVID-19

Fideo: sut i brofi eich hun

Gwyliwch fideo o sut i gymryd y prawf.

Mae angen ichi ddefnyddio swab i gymryd sampl o gefn eich gwddf ac o’ch trwyn.

Ar ôl cymryd y sampl, rydych yn rhoi’r swab mewn hylif echdynnu ac yna ar bad papur y prawf llif unffordd.

Byddwch yn gweld y canlyniad ar y ddyfais 30 munud ar ôl ichi roi’r sampl yn y ddyfais. Nid oes angen anfon y sampl i labordy.

Canlyniadau’r prawf

Image
Delwedd yn dangos canlyniadau posibl prawf llif unffordd COVID-19.


Canlyniad negatif: 1 llinell ger C

Canlyniad positif: 2 linell, 1 ger C ac 1 ger T

Mae hyd yn oed linellau gwan yn golygu’ch bod wedi profi’n bositif am COVID-19.

Rhaid i chi neu'ch darparwr prawf adrodd i'r GIG am ganlyniad y prawf hwn (cadarnhaol neu negyddol).

Annilys: dim llinellau, neu 1 llinell ger T. Mae hyn yn golygu bod y prawf yn annilys. Cymerwch y prawf eto gyda phecyn prawf newydd.

Nid yw canlyniad negatif yn gwarantu nad oes gennych y coronafeirws. Mae’n bosibl na fydd y prawf yn canfod y feirws os cawsoch eich heintio’n ddiweddar neu os ydych yng nghyfnod magu’r clefyd ar adeg y prawf.

Rhaid ichi barhau i ddilyn y rheolau coronafeirws, gan gynnwys:

  • golchi’ch dwylo’n rheolaidd
  • cadw pellter cymdeithasol
  • gwisgo gorchudd wyneb pan fo’n ofynnol

Beth i'w wneud os cewch chi ganlyniad positif prawf llif unffordd

Os cewch chi brawf llif unffordd positif, mae'n rhaid i chi hunanynysu'n syth am 10 diwrnod, a chael prawf PCR mewn canolfan brofi o fewn 24 awr. Gallwch archebu prawf ar-lein ar GOV.UK, ffonio 119 rhwng 7am ac 11pm (mae galwadau am ddim) neu drwy ap COVID-19 y GIG.

Os yw'ch prawf PCR yn negyddol ac wedi ei gymryd o fewn 24 awr o'ch prawf llif unffordd, gallwch orffen hunanynysu.

Os oedd eich prawf PCR yn negyddol ond wedi ei gymryd dros 24 awr ar ôl eich prawf llif unffordd, mae'n rhaid i chi a'ch cysylltiadau barhau i hunanynysu am y 10 diwrnod llawn o ddyddiad gwreiddiol y prawf llif unffordd. 

Os cewch chi brawf PCR positif a'i fod wedi ei gymryd o fewn 24 awr o'ch prawf llif unffordd, mae'n rhaid i chi barhau i hunanynysu am 10 diwrnod o ganlyniad y prawf llif unffordd gwreiddiol.

Os na fyddwch yn cael prawf PCR o fewn 24 awr, mae'n rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod.

Sut i adrodd am eich canlyniadau

Mae'n bwysig cofnodi canlyniad eich prawf cyn gynted ag y gallwch, boed yn gadarnhaol, yn negyddol neu'n amhendant. Gallwch adrodd am eich canlyniadau ar GOV.UK neu drwy ffonio 119. Mae'n golygu bod achosion newydd yn cael eu nodi ac rydym yn deall sut mae'r profion yn cael eu defnyddio.

Pwy all gael ei brofi?

Mae profion llif unffordd yn cael eu cynnig ar hyn o bryd i bobl heb symptomau, mewn ystod o wahanol leoliadau. Maent yn cael eu defnyddio i brofi staff y GIG a staff gofal cymdeithasol yn rheolaidd, yn ogystal ag mewn prifysgolion, ysgolion, cartrefi gofal a gweithleoedd eraill.

Gall pobl sy’n methu gweithio gartref hefyd gael eu profi’n rheolaidd.

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau.

Pa mor fanwl gywir yw Profion Llif Unffordd?

Mae technoleg profion llif unffordd wedi’i dilysu. Mae gwaith gwerthuso clinigol helaeth gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr a Phrifysgol Rhydychen yn dangos bod profion llif unffordd yn ddigon penodol a sensitif i gael eu defnyddio mewn profion torfol, gan gynnwys ar gyfer pobl asymptomatig.

Pa mor sensitif yw’r profion?

Ni all y profion llif unffordd ganfod lefelau isel iawn o’r coronafeirws mewn sampl. Mae hyn yn golygu na fydd y prawf o bosibl yn rhoi canlyniad positif os mai dim ond yn ddiweddar y cawsoch eich heintio, os ydych yng nghyfnod magu’r clefyd, neu os ydych fwy neu lai wedi gwella.

Mae sensitifedd profion llif unffordd hefyd yn dibynnu ar y person sy’n gwneud y prawf. Mae hyfforddiant a defnydd rheolaidd yn bwysig felly, gan helpu pobl i ddod yn fwy medrus o ran defnyddio profion llif unffordd.