Neidio i'r prif gynnwy

Sut a pham rydym yn hyrwyddo gweithio o bell.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd yr ydym yn byw, yn gweithio, yn teithio ac yn cymdeithasu. Mae llawer o bobl wedi gweithio i ffwrdd o’r swyddfa yn ystod y cyfnod clo. Rydym bellach yn awyddus i gydweithio â sefydliadau er mwyn cefnogi newid hirdymor a fydd yn annog rhagor o bobl i weithio o bell.

Ymysg y manteision ar gyfer economïau lleol, busnesau, unigolion a’r amgylchedd mae:

 • lleihad mewn amser teithio a llai o gostau
 • rhagor o hyblygrwydd a gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • gwell cynhyrchiant
 • llai o draffig, ac yn arbennig yn ystod yr oriau brig
 • llai o lygredd aer a sŵn
 • y cyfle i ailddylunio ein trefi a chanol ein dinasoedd

Hoffem weld model ar gyfer gweithleoedd lle y gall staff ddewis rhwng gweithio yn y swyddfa, gartref neu mewn canolfan.

Beth yw gweithio o bell?

Gwethio y tu allan i swyddfa draddodiadol neu safle gwaith ‘canolog’. Mae’n cynnwys gweithio o gartref ac yn agos i gartref yn eich cymuned leol.   

Pam rydym yn ei wneud?

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, mae llawer o bobl wedi bod yn gweithio o gartref i arafu lledaeniad y feirws.  Gwelsom ei fod wedi arwain at fanteision i weithwyr, cymunedau lleol a’r amgylchedd.   

Manteision

 • llai neu ddim cymudo a chydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith 
 • llai o dagfeydd, llygredd yn yr aer a sŵn mewn rhai ardaloedd
 • mae llai o draffig yn golygu rhagor o le i feicwyr a cherddwyr sy’n gorfod teithio i’r gwaith 
 • rhagor o gyfleoedd ar gyfer swyddi y tu allan i drefi, a rhagor o weithwyr ar gael ar gyfer cyflogwyr 
 • manteision economaidd a chymdeithasol i strydoedd mawr lleol.

Fydd yn rhaid i fusnesau newid eu ffordd o weithio?

Hoffem weld 30% o weithwyr Cymru yn gweithio gartref neu yn agos at eu cartref. Nid yw’n ofynnol i fusnesau wneud hyn, ac mae llawer wedi mynd ati mewn modd gweithredol i newid y ffordd mae pobl yn gweithio.  

Hoffem helpu busnesau a gweithwyr ddeall sut y gall gweithio gartref fod o fydd iddynt. Bydd llawer o bobl a busnesau am barhau i weithio yn y ffordd mwy hyblyg hon. Gallai hyn olygu cyfuniad o weithio yn y swyddfa a gartref neu yn y gymuned leol.  

Er enghraifft: 

 • gallai gweithiwr llawn amser benderfynu gweithio 2 ddiwrnod yn y swyddfa a 3 diwrnod yn y cartref neu’n agos at y cartref (gweithio o bell am 60% o’r amser)
 • gallai rhywun sy’n gweithio 3 diwrnod yr wythnos weithio 1 diwrnod o’r cartref a 2 ddiwrnod yn y swyddfa (gan weithio o bell 33% o’r amser)  

Pryd fydd hyn yn digwydd

Mae angen inni wneud yn siŵr y gallwn greu canolfannau sy’n gweithio i’r gymuned.  Rydym yn gwneud gwaith ymchwil ac yn chwilio am leoliadau peilot i wneud yn siŵr ein bod yn cael hyn yn iawn ac yn lleihau effeithiau negyddol.  Rydym yn gobeithio creu pwrpas newydd i adeiladau ar y stryd fawr.  

Canolfannau gweithio o bell lleol

Rydym wedi derbyn llawer o ddiddordeb gan gymunedau sydd am greu canolfannau gweithio a rennir yn eu hardal leol, bydd y canolfannau hyn yn:

 • galluogi pobl i weithio’n agos at eu cartref
 • galluogi unigolion i weithio gyda’i gilydd yn eu cymuned leol
 • darparu lle ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu neu’n dymuno gweithio gartref

Ers i ni gyhoeddi ein canolfannau peilot cyntaf yn y Rhyl a Hwlffordd, mae nifer cynyddol o safleoedd wedi ymuno â'n rhwydwaith o ganolfannau.

Mae amrywiaeth o gyfleusterau a lleoliadau ar gael o dan y cynllun peilot gweithio o bell. Mae rhai at ddefnydd staff y sector cyhoeddus yn unig ond mae'r mwyafrif i'w defnyddio gan y cyhoedd. Er bod llawer yn rhad ac am ddim, mae gost ynghlwm wrth ddefnyddio rhai ohonynt. 

Nid yw'r lleoliadau hyn yn cynrychioli pob man cydweithio yng Nghymru, ond y rhai sydd wedi gwirfoddoli i ddarparu data am ddefnyddwyr i lywio'r gwaith o ddarparu yn y dyfodol. Mae'n bwysig bod holl ddefnyddwyr y canolfannau yn llenwi'r holiadur a gewch gan ddarparwr y ganolfan i gefnogi hyn.

Dewch o hyd i'ch canolfan gweithio o bell leol.

Os hoffech drafod lleoliadau canolfannau presennol neu leoliadau ar gyfer canolfannau posibl, anfonwch e-bost at: RemoteWorking@llyw.cymru  

Gwaith ymgysylltu â’r cyhoedd ynghylch gweithio o bell

Gwnaethom gynnal arolwg rhwng mis Chwefror a mis Mawrth a oedd yn gofyn:

 • ble hoffech weld canolfannau gweithio a rennir
 • sut rydych yn teimlo am y ffordd hon o weithio

Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi cyn bo hir. Gallwch weld y map rhyngweithiol a’r adborth a roddwyd gennych.

Strategaeth genedlaethol ar gyfer gweithio o bell

Rydym yn datblygu strategaeth genedlaethol ar gyfer gweithio o bell. Bydd yn egluro ein cynlluniau ar gyfer cyflwyno gweithio o bell i weithleoedd yng Nghymru. Bydd y strategaeth yn amlinellu manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol gweithio o bell a chaiff ei chyhoeddi'n fuan, yn dilyn ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Asesiad effaith integredig

Cyhoeddir yr Asesiad Effaith Integredig ym mis Rhagfyr 2021.