Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol

Bellach, gall pob myfyriwr israddedig cymwys o Gymru sy’n dechrau ar gwrs yn y brifysgol am y tro cyntaf dderbyn cymorth gyda chostau byw, drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau. 

Gall myfyrwyr ôl-raddedig cymwys o Gymru gael cefnogaeth debyg ar ffurf grant a benthyciad, a gall myfyrwyr sy’n gwneud doethuriaeth wneud cais am fenthyciad.

O ran myfyrwyr y mae incwm eu hannedd yn weddol isel, bydd y rhan fwyaf o’r cymorth ar gyfer costau byw ar ffurf grant, nad oed rhaid ei ad-dalu.

O ran myfyrwyr sy’n cymryd benthyciad cynhaliaeth, gallent gael hyd at £1,500 wedi’i dynnu oddi ar y balans i’w ad-dalu drwy wneud y taliad cyntaf yn unol â chynllun dileu rhannol Llywodraeth Cymru.

Mae’r holl gymorth costau byw, yn ychwanegol at gymorth gyda’r ffioedd dysgu. Felly mae’n bosibl na fydd rhaid ichi dalu unrhyw beth o flaen llaw. Gall myfyrwyr rhan amser a myfyrwyr llawn amser wneud cais am fenthyciad ar wahân i dalu ffioedd dysgu – bydd rhaid ad-dalu’r benthyciad hwn  unwaith y byddant yn dechrau ennill mwy na £25,725. 

Gall myfyrwyr cymwys o’r Undeb Ewropeaidd sy’n astudio yng Nghymru wneud cais am gymorth gyda ffioedd dysgu, a gallent hefyd fod yn gymwys i gael cymorth ychwanegol.

Nawr, gall myfyrwyr ganolbwyntio ar eu hastudiaethau a threulio llai o amser yn poeni am gael dau ben llinyn ynghyd.

Dysgwch a ydych chi’n gymwys a sut a phryd i wneud cais.

Pam dewis addysg uwch?

Drwy fynd i addysg uwch cewch gyfle i astudio pwnc o'ch dewis a chynyddu eich gwybodaeth, ond mae yna fanteision eraill hefyd.

  • Gwella eich cyfleoedd i ennill mwy o gyflog
  • Meithrin sgiliau bywyd hanfodol
  • Dysgu bod yn annibynnol
  • Cyflawni'n bersonol