Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol

Cymorth ariannol newydd sbon i israddedigion ac ôlraddedigion amser llawn a rhan-amser

Y cyfan y mae angen ichi ei wybod am y pecyn cyllid newydd i fyfyrwyr

Bydd holl israddedigion cymwys Cymru sy'n dechrau cwrs prifysgol o fis Medi 2018 ymlaen yn cael cymorth gyda chostau byw drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau. Bydd y rhan fwyaf yn derbyn cymorth sy'n cyfateb i'r Cyflog Byw Cenedlaethol. I fyfyrwyr sy'n dod o aelwydydd lle mae'r incwm yn gymharol isel, bydd y rhan fwyaf o'r cymorth ar gyfer costau byw ar ffurf grant nad oes rhaid ei dalu'n ôl. 

O fis Awst 2019, gallai myfyrwyr cyrsiau meistr ôlraddedig cymwys gael pecyn cymorth tebyg i israddedigion.

Bydd hyn yn golygu y gallant ganolbwyntio ar eu hastudiaethau a threulio llai o amser yn poeni am gael dau ben llinyn ynghyd.

Pwy sy'n gymwys?

Gallai pob myfyriwr sy’n dilyn gradd am y tro cyntaf (yn amser llawn neu’n rhan-amser) a fydd yn dechrau cwrs o fis Medi 2018 ymlaen fod yn gymwys. Mae’n bosib y bydd myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys am fenthyciad ffioedd a grant tuag at gostau astudio/byw ond ni fyddant yn gymwys i dderbyn benthyciad cynhaliaeth. 

Gallai myfyrwyr sy’n dilyn cwrs ôl-radd am y tro cyntaf (llawn-amser a rhan-amser) sy’n dechrau cwrs meistr o fis Awst 2019 fod yn gymwys.

Gall pob myfyriwr o Gymru wneud cais, lle bynnag yn y DU y bwriadant astudio, fel y gall myfyrwyr cymwys o’r UE sy’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru. 

 

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube 

Faint o arian galla i gael?

Gallwch gael o leiaf £1,000 na fydd yn rhaid ichi ei dalu'n ôl. Os ydych yn dilyn cwrs gradd llawn amser, drwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau gallech fod yn gymwys am hyd at £11,530 y flwyddyn tuag at eich costau byw os ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain, a hyd at £9,225 y flwyddyn yng ngweddill y DU. Bydd israddedigion rhan-amser yn derbyn cymorth tebyg ar sail pro-rata yn seiliedig ar ddwysedd y cwrs ac incwm y teulu.

Defnyddir prawf modd i benderfynu pwy sydd angen y grantiau fwyaf. Os ydych o aelwyd incwm is, byddwch yn cael grant uwch. Gallwch gael benthyciad cynhaliaeth i ychwanegu at yr hyn a gewch. Bydd uchafswm y benthyciad yn dibynnu ar faint o grant a gewch.

Os ydych chi’n astudio cwrs amser llawn gallech hefyd gael hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynhaliaeth pan wnewch yr ad-daliad cyntaf o dan gynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru.

Os ydych yn astudio ar gyfer cwrs meistr ôl-radd, ac yn gymwys, cyfanswm y cymorth sydd ar gael yw £17,000. Yn dibynnu ar incwm eich aelwyd, gallech gael grant o hyd at £6,885. Byddwch yn cael benthyciad ar gyfer gweddill yr £17,000.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Beth am ffioedd dysgu?

Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs. Gall myfyrwyr amser llawn a rhan-amser wneud cais am fenthyciad ar wahân i dalu ffioedd dysgu. Y brifysgol neu'r coleg sy'n pennu'r ffioedd dysgu. Yng Nghymru, gosodwyd cap ar ffioedd dysgu, sef £9,000 y flwyddyn, ond mewn rhannau eraill o'r DU gallech orfod talu hyd at £9,250 y flwyddyn am gwrs gradd llawn amser.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu, a bydd yn rhaid ichi ei ad-dalu unwaith byddwch yn ennill dros £25,725. Nid yw benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu yn dibynnu ar brawf modd. Bydd yn rhaid i chi dalu llog ar eich Benthyciad Ffioedd Dysgu o’r diwrnod cyntaf y caiff yr arian ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes y caiff y benthyciad ei dalu’n ôl neu ei ganslo.

Beth os ydw i’n dilyn cwrs gradd a ddechreuodd cyn Medi 2018 neu’n dilyn cwrs meistr a ddechreuodd cyn Awst 2019?

Mae'r pecyn cymorth cyllid newydd i fyfyrwyr yn berthnasol i’r rheini sy’n dechrau cwrs gradd mewn prifysgol am y tro cyntaf o fis Medi 2018 ac i ôlraddedigion sy’n dechrau cwrs meistr o fis Awst 2019. Os gwnaethoch chi ddechrau eich cwrs cyn y dyddiadau hyn, byddwch yn parhau i gael y cymorth sydd o fewn eich pecyn presennol.

Beth am fyfyrwyr cwrs meistr ôl-radd a doethuriaeth?

O fis Awst 2019, bydd myfyrwyr sy’n astudio cwrs Meistr ôl-raddedig yn cael pecyn cymorth tebyg i'r hyn a gynigir i israddedigion. Bydd y cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau, ac yn cyfrannu at gostau cyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth yn benodol.

Bydd bwrsariaeth newydd £4,000 ar gael i bobl dros 60 oed i astudio ar gyfer gradd Meistr yng Nghymru yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. Nod y grant yw darparu cymorth ychwanegol i fyfyrwyr dros 60 oed, nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu cael yr un cymorth ariannol â myfyrwyr iau oherwydd cyfyngiadau Trysorlys ei Mawrhydi.

Bydd bwrsariaeth newydd gwerth £2,000 ar gael i raddedigion o bob oed i astudio yng Nghymru ar gyfer gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth, cyfeirir at y pynciau hyn yn aml fel pynciau 'STEMM'.

Bydd bwrsariaeth gwerth £1,000 ar gael  hefyd i ddilyn Gradd Meistr drwy'r Gymraeg. Mae'r fwrsariaeth yn allweddol er mwyn parhau i ddatblygu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg, sydd yn ei dro yn hanfodol er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Os ydych chi’n dechrau cwrs Doethuriaeth ôl-radd amser llawn neu ran-amser (fel PhD), gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-radd o hyd at £25,700. Gall hyn helpu gyda ffioedd cyrsiau a chostau byw tra byddwch chi’n astudio. 

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube 

Beth am fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd?

Gall myfyrwyr cymwys wneud cais am gymorth gyda’u ffioedd dysgu tra’u bod yn astudio yng Nghymru a gallant hefyd fod yn gymwys i gael cymorth pellach.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r adran ar fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Pryd a sut dwi'n gwneud cais?

Gallwch wneud cais am gyllid myfyrwyr yn uniongyrchol drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae’r system ymgeisio ar-lein ar gyfer israddedigion llawn-amser sy’n gwneud cais ar gyfer 2018/19 a 2019/20 bellach yn fyw. Bydd myfyrwyr rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig sy’n dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2019/20 yn gallu gwneud cais ddechrau’r haf.

Cofiwch y gallwch wneud cais am grantiau a benthyciadau i helpu gyda'ch costau byw, a benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am pryd y gallwch wneud cais, dilynwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebook neu crewch nod tudalen ar gyfer y wefan.

Darperir gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Mae'n cynnig cyllid ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n mynd i addysg uwch yn y DU.

Ble alla i gael gwybod mwy?

I gael mwy o fanylion am gyllid myfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth am ad-daliadau a chymorth ychwanegol, ewch i'r wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Hefyd, dilynwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebook.

Pam mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig y cymorth hwn?

Mae’r arolwg diweddaraf o Incwm a Gwariant Cenedlaethol yn dangos bod gan fwy nag un o bob tri myfyriwr sy’n hanu o Gymru orddrafft, bod gan un o bob pump drefniant credyd masnachol, a bod un ym mhob deg mewn dyled.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod pryderon ynghylch cyllid yn broblem gynyddol i fyfyrwyr felly rydyn ni wedi cyflwyno system gyllid newydd i fyfyrwyr sy'n golygu nad oes rhaid i broblemau ariannol sefyll yn eich ffordd.

Drwy gyfrannu at eich costau byw, ni fydd angen ichi weithio oriau hir yn ennill arian er mwyn talu eich treuliau byw, gan roi mwy o amser ichi ganolbwyntio ar eich astudiaethau.

Cymru yw'r wlad gyntaf yn Ewrop i gyflwyno cymorth costau byw y gellir eu cymharu ar gyfer cyrsiau gradd amser llawn a rhan-amser.

Pam dewis addysg uwch?

Drwy fynd i addysg uwch cewch gyfle i astudio pwnc o'ch dewis a chynyddu eich gwybodaeth, ond mae yna fanteision eraill hefyd.

  • Gwella eich cyfleoedd i ennill mwy o gyflog
  • Meithrin sgiliau bywyd hanfodol
  • Dysgu bod yn annibynnol
  • Cyflawni'n bersonol