4. Myfyrwyr cwrs meistr ôl-radd a doethuriaeth

O fis Medi 2019, bydd ôl-raddedigion sy'n dilyn cwrs meistr yn cael pecyn cymorth tebyg i'r hyn a gynigir i israddedigion. Bydd y cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau, ac yn cyfrannu at gostau cyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth yn benodol.

Bydd bwrsariaeth newydd £4,000 ar gael i bobl dros 60 oed i astudio ar gyfer gradd Meistr yng Nghymru yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. Nod y grant yw darparu cymorth ychwanegol i fyfyrwyr dros 60 oed, nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu cael yr un cymorth ariannol â myfyrwyr iau oherwydd cyfyngiadau Trysorlys ei Mawrhydi.

Bydd bwrsariaeth newydd gwerth £2,000 ar gael i raddedigion o bob oed i astudio yng Nghymru ar gyfer gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth, cyfeirir at y pynciau hyn yn aml fel pynciau 'STEMM'.

Bydd bwrsariaeth gwerth £1,000 ar gael  hefyd i ddilyn Gradd Meistr drwy'r Gymraeg. Mae'r fwrsariaeth yn allweddol er mwyn parhau i ddatblygu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg, sydd yn ei dro yn hanfodol er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

I gael rhagor o wybodaeth am bwy sy’n gymwys am y bwrsarïau hyn a sut i wneud cais cysylltwch â’r brifysgol a ddewiswyd gennych.

Cwrs blwyddyn
Incwm Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £6,885.00 £10,115.00 £17,000.00
£20,000 £6,651.00 £10,349.00 £17,000.00
£25,000 £5,930.00 £11,070.00 £17,000.00
£30,000 £5,209.00 £11,791.00 £17,000.00
£35,000 £4,488.00 £12,512.00 £17,000.00
£40,000 £3,767.00 £13,233.00 £17,000.00
£45,000 £3,047.00 £13,953.00 £17,000.00
£50,000 £2,326.00 £14,674.00 £17,000.00
£55,000 £1,605.00 £15,395.00 £17,000.00
£59,200 neu fwy £1,000.00 £16,000.00 £17,000.00
Cwrs dwy flynedd (fesul blwyddyn)
Incwm Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £3,442.50 £5,075.50 £8,500.00
£20,000 £3,325.50 £5,174.50 £8,500.00
£25,000 £2965.00 £5,535.00 £8,500.00
£30,000 £2,604.50 £5,895.50 £8,500.00
£35,000 £2,244.00 £6,256.00 £8,500.00
£40,000 £1.883.50 £6,626.50 £8,500.00
£45,000 £1,523.50 £6,976.50 £8,500.00
£50,000 £1,163.00 £7,337.00 £8,500.00
£55,000 £802.50 £7,697.50 £8,500.00
£59,200 neu fwy £500.00 £8,000.00 £8,500.00

Mae swm y grant yn seiliedig ar gyfradd lawn-amser (am flwyddyn) o £6,885, wedi tynnu £1 am bob £6.937 ychwanegol o incwm, uwchlaw £18,370. Mae cyfraddau’r grantiau a’r benthyciadau rhan-amser yn dibynnu ar hyd y cyfnod astudio.

Os ydych chi’n dechrau cwrs Doethuriaeth ôl-radd amser llawn neu ran-amser (fel PhD) gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-radd o hyd at £25,700. Gall hyn helpu gyda ffioedd cyrsiau a chostau byw tra byddwch chi’n astudio.