Skip to main content

Bydd y gyfraith hon yn gymwys i bob busnes, sefydliad ac unigolyn y mae'n ofynnol iddynt ddal trwydded am alcohol.  

Ein bwriad yw rhoi Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 ar waith yar 2 Mawrth 2020. 

Bydd unrhyw fanwerthwr sy’n gwerthu neu'n cyflenwi alcohol am bris is na’r isafbris, neu’n awdurdodi hynny, yn torri’r gyfraith. Pan fydd y gyfraith mewn grym, gallent gael eu dirwyo.  

Rydym wedi llunio canllawiau llawn ar sut i gyfrifo, gweithredu a gorfodi'r gyfraith ar Isafbris uned am alcohol.

Mae posteri, taflenni ac ymylon silffoedd argraffadwy ar gael i fanwerthwyr eu lawrlwytho

Beth yw'r isafbris uned?

Rydym wedi ymgynghori ar yr isafbris a ffefrir ar gyfer uned o alcohol, sef 50 ceiniog.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno ar bris isafbris uned o 50c. Bydd yn cael ei gyflwyno ar 2 Mawrth 2020.

Cewch wybodaeth bellach yn agosach at yr amser y caiff yr isafbris ei roi ar waith.

Sut i gyfrifo isafbris diod alcoholaidd

Mae'r Ddeddf yn cynnwys fformiwla ar gyfer sut y mae'n rhaid cyfrifo'r isafbris cymwys.

Bydd y fformiwla hon yn cynnwys yr isafbris uned (MUP) (a fydd yn cael ei bennu mewn rheoliadau),  canran cryfder yr alcohol a'r cyfaint.
 
Yr isafbris uned (£0.5) x Cryfder (%) x Cyfaint (litrau) = yr isafbris y gellir ei werthu amdano.

Os caiff yr isafbris ei bennu'n 50 ceiniog – yr isafbris ar gyfer potel o fodca 70cl o gryfder ABV o 40% fyddai:

  • 0.5 (MUP) x 40 (Cryfder) x 0.7 (Cyfaint): 0.5 X 40 X 0.7 = £14:00

Yr isafbris am y botel hon o fodca fyddai £14.00. 

Mae ap am isafbris uned ar gael ar Apple App Store a’r Android Play Store. Gellir ffeindio trwy chwilio am ‘MUP Wales Calculator’.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â: DeddfIaA.MUPAct@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon