Gwybodaeth i fanwerthwyr am sut i ddilyn y gyfraith ar yr isafbris am alcohol.

Ein bwriad yw rhoi Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 ar waith yar 2 Mawrth 2020. Pan fydd y gyfraith hon wedi'i rhoi ar waith, bydd manwerthwr alcohol sy'n gwerthu neu'n cyflenwi, neu'n awdurdodi gwerthu neu gyflenwi alcohol am bris sy'n is na'r isafbris yn torri'r gyfraith ac fe allai gael ei ddirwyo.

Bydd y gyfraith hon yn gymwys i bob busnes, sefydliad ac unigolyn y mae'n ofynnol iddynt ddal trwydded am alcohol.  

Mae posteri, taflenni ac ymylon silffoedd argraffadwy ar gael i fanwerthwyr eu lawrlwytho

Beth yw'r isafbris uned?

Rydym wedi ymgynghori ar yr isafbris a ffefrir ar gyfer uned o alcohol, sef 50 ceiniog.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno ar bris isafbris uned o 50c. Bydd yn cael ei gyflwyno ar 2 Mawrth 2020.

Cewch wybodaeth bellach yn agosach at yr amser y caiff yr isafbris ei roi ar waith.

Sut i gyfrifo isafbris diod alcoholaidd

Mae'r Ddeddf yn cynnwys fformiwla ar gyfer sut y mae'n rhaid cyfrifo'r isafbris cymwys.

Bydd y fformiwla hon yn cynnwys yr isafbris uned (MUP) (a fydd yn cael ei bennu mewn rheoliadau),  canran cryfder yr alcohol a'r cyfaint.
 
Yr isafbris uned (£0.5) x Cryfder (%) x Cyfaint (litrau) = yr isafbris y gellir ei werthu amdano.

Os caiff yr isafbris ei bennu'n 50 ceiniog – yr isafbris ar gyfer potel o fodca 70cl o gryfder ABV o 40% fyddai:

  • 0.5 (MUP) x 40 (Cryfder) x 0.7 (Cyfaint): 0.5 X 40 X 0.7 = £14:00

Yr isafbris am y botel hon o fodca fyddai £14.00. 

Mae ap am isafbris uned ar gael ar Apple App Store a’r Android Play Store. Gellir ffeindio trwy chwilio am ‘MUP Wales Calculator’.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â: DeddfIaA.MUPAct@llyw.cymru