Neidio i'r prif gynnwy

1. Prif bwyntiau

Yn 2019 cofnododd heddluoedd Cymru 4,317 o ddamweiniau ffyrdd a oedd yn cynnwys anaf personol, 95 yn fwy (2.5% yn uwch) nag yn 2018. Er bod hyn yn gynnydd bychan eleni, dros y tymor hir, mae nifer y damweiniau wedi gostwng yn sylweddol.

Arweiniodd y damweiniau hyn at 5,789 o anafusion, 21 yn fwy nag yn 2018

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y damweiniau a arweiniodd at anaf difrifol neu farwolaeth wedi bod yn weddol sefydlog.

Cynnydd yn y damweiniau a gofnodwyd

Cofnododd dau heddlu gynnydd mewn damweiniau; De Cymru (5.5%) a Gwent (13.1%).

Gwelwyd gostyngiad sylweddol yn y damweiniau a gofnodwyd gan Heddlu De Cymru yn 2018. Trafodwyd ansicrwydd y gostyngiad hwn yn natganiad 2018. Er y bu cynnydd yn 2019, mae’r duedd ostyngol tymor hir yn ffigurau De Cymru yn parhau.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Heddlu Gwent wedi bod yn adolygu’u proses cofnodi damweiniau. Mae’n debygol bod canlyniadau’r adolygiad hwnnw wedi cyfrannu at y cynnydd yn nifer y damweiniau a gofnodwyd a’r cynnydd a welwyd yn 2019.

Siart 1:  Mae nifer y damweiniau a gofnodwyd yng Nghymru wedi bod yn gostwng ers 2013.

O’r 5,789 o anafusion a gofnodwyd ar ffyrdd Cymru yn 2019:

  • cafodd 1,190 o bobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol
  • cafodd 98 o bobl eu lladd, 10 yn llai (9.2% yn is) nag yn 2018
  • cafodd 1,092 o bobl anaf difrifol, 63 yn fwy (6.1% yn uwch) nag yn 2018
  • cafodd 4,599 o bobl fân anafiadau, 32 yn llai (0.7% yn is) nag yn 2018

Siart 2:  Mae nifer y rhai a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol wedi dirywio gyda'r lefel isaf a gofnodwyd yn 2012.

2. Targedau damweiniau 2020

Gosododd Llywodraeth Cymru dri tharged i ostwng y nifer sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol (KSI) ar ffyrdd Cymru erbyn 2020 o’u cymharu â chyfartaledd 2004 to 2008.  

Dengys y ffigurau diweddaraf (2019) y cynnydd canlynol tuag at dargedau 2020:

  • gostyngiad o 15.4% yn y nifer gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol yn erbyn y targed o 40%
  • gostyngiad o 41.4% yn nifer y bobl ifanc gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol yn erbyn y targed o 40%
  • gostyngiad o 3.9% yn nifer y beicwyr modur gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol yn erbyn y targed o 25%

Gan fod mwy o ddamweiniau ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu yn 2019, mae’r cynnydd tuag at y targedau wedi arafu o’i gymharu â 2018.

Mae Siart 3 yn dangos y cynnydd sydd wedi’i wneud hyd yma tuag at gyflawni targedau 2020 ar gyfer lleihau nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ym mhob un o’r categorïau a ddangosir.

3. Gwybodaeth ansawdd

Gellir dod o hyd i wybodaeth o ansawdd yn ein hadroddiad 2018.

Mae’r data ar gael ar StatsCymru ac mae ein dangosfwrdd rhyngweithiol wedi’i ddiweddaru.

4. Manylion cyswllt

Ystadegydd: Nicole Scully
Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau: 0300 025 8099

SFR 83/2020

Rhannu’r dudalen hon