Neidio i'r prif gynnwy

Gwarediadau trethadwy

Faint o ddeunydd cyfradd safonol a waredwyd yn y cyfnod cyfrifyddu hwn?

Rhowch bwysau mewn tunelli yr holl wastraff cyfradd safonol a waredwyd, gan eithrio unrhyw bwysau dŵr o fewn y gwastraff sy’n destun disgownt dŵr (cynhwysir yn (c) isod).

Wrth adrodd y swm trethadwy cysylltiedig, lluoswch y ffigur a nodwyd uchod gan gyfradd safonol gyfredol y dreth ar gyfer y gwastraff (£88.95 y dunnell ar 1 Ebrill 2018).

Mae’n bwysig peidio â chynnwys pwysau dŵr yn y cofnod o’r pwysau a waredwyd yn y gwarediadau trethadwy ar y gyfradd safonol ac is gan nad oes darpariaeth ar gyfer y disgownt ei hun yng nghyfrifiannell fewnol y system rheoli trethi. Dylid ei gofnodi ar wahân fel pwysau’r dŵr sy’n cael disgownt yn y cyfnod cyfrifyddu hwn.

Rhaid i unrhyw ddeunydd sy’n cael rhyddhad gael ei gynnwys yn yr adran Rhyddhadau gan y bydd cyfrifiannell y system rheoli trethi’n adio’r holl adrannau, felly bydd yr adran rhyddhadau yn canslo’r symiau a gofnodwyd yn yr adran gwarediadau trethadwy.

Enghraifft 1

Mae Gweithredwr A yn gwaredu cyfanswm o 1,000 tunnell o wastraff cyfradd safonol, sy’n destun disgownt dŵr o 35%, a 2,500 tunnell ychwanegol o wastraff cyfradd safonol nad oes unrhyw ddisgownt yn berthnasol iddo.

 • Mae Gweithredwr A yn cofnodi 3,200 tunnell yn y blwch pwysau (65% o 1000, + 2550).
 • Mae Gweithredwr A yn cofnodi £284,640 o dreth cyfradd safonol daladwy (3,200 x 88.95).

Yn ddiweddarach ar y  ffurflen, mae gweithredwr A yn cofnodi 350 tunnell o bwysau disgownt dŵr.

Faint o ddeunydd cyfradd is a waredwyd yn y cyfnod cyfrifyddu hwn?

Rhowch bwysau mewn tunelli yr holl wastraff cyfradd is a waredwyd, gan gynnwys unrhyw wastraff sy’n destun rhyddhad (adroddir arno yn ddiweddarach yn y ffurflen), ond gan eithrio unrhyw bwysau dŵr o fewn y gwastraff sy’n destun disgownt dŵr (cynhwysir isod).

Wrth adrodd y swm trethadwy, lluoswch y ffigur a nodwyd uchod gan gyfradd is gyfredol y dreth ar gyfer y gwastraff (£2.80 y dunnell ar 1 Ebrill 2018).  Gwneir darpariaeth ar gyfer unrhyw symiau rhyddhad yn ddiweddarach ar y ffurflen.

Enghraifft 2

Mae Gweithredwr A yn gwaredu cyfanswm o 1,000 tunnell o wastraff cyfradd is, sy’n destun disgownt dŵr o 40%, a 500 tunnell ychwanegol o wastraff nad oes unrhyw ddisgownt dŵr yn berthnasol iddo, ond sy’n cynnwys 100 tunnell o wastraff sy’n gymwys ar gyfer rhyddhad.

 • Mae Gweithredwr A yn cofnodi 1,100 tunnell yn y blwch pwysau (60% o 1,000, + 500).
 • Mae Gweithredwr A yn cofnodi £3,080 o dreth cyfradd is daladwy (1,100 x 2.8).

Yn ddiweddarach ar y ffurlen, mae gweithredwr A yn cofnodi 400 tunnell o bwysau disgownt dŵr ac ar y dudalen nesaf, 100 tunnell o bwysau sy’n derbyn rhyddhad, gyda swm treth a ryddhawyd o £280 (100 x 2.8) i’w dynnu net oddi ar y ffigur uchod yn yr asesiad treth terfynol.

Beth yw pwysau’r dŵr sy’n cael disgownt yn y cyfnod cyfrifyddu hwn?

Cynhwyswch bwysau mewn tunelli yr holl ddŵr a dderbyniodd ddisgownt yn y cyfnod cyfrifyddu. Bydd hyn yn ymwneud yn unol â’r disgownt dŵr a gytunwyd yn benodol gydag Awdurdod Cyllid Cymru yn unig, a bydd wedi ei eithrio o unrhyw wastraff a waredwyd yr adroddwyd arno’n gynharach yn y ffurflen.

Enghraifft 3

Ystyriwch weithredwr A yn enghraifft 1 ac enghraifft 2, byddai’r dŵr a gofnodwyd a oedd yn derbyn rhyddhad yn 750 tunnell (350 + 400).

Rhyddhadau

Darparwch wybodaeth ynghylch cyfraniadau a wnaed tuag adfer safleoedd os oes cytundeb wedi’i wneud gydag ACC.

Ar gyfer pob un o’r categorïau rhyddhad, rhowch y pwysau mewn tunelli a maint y dreth i’w rhyddhau, gan gymhwyso cyfradd is y dreth gyfredol (£2.80 y dunnell ar 1 Ebrill 2018) – h.y. lluoswch y tunelli â’r gyfradd is – i gyrraedd swm y rhyddhad.

Enghraifft 4

Wrth ystyried enghraifft 2, mae’r 100 tunnell yn cynnwys 40 tunnell o ddeunydd adfer safleoedd, 30 tunnell o ddeunydd yn deillio o fwyngloddio a chwarela, 20 tunnell o ail-lenwi mwyngloddiau brig a 10 tunnell o ddeunydd a dynnwyd o wely dŵr:

 1. Mae Gweithredwr A yn cofnodi 40 tunnell a £112 (40 x 2.8)
 2. Mae Gweithredwr A yn cofnodi 10 tunnell a £28 (10 x 2.8)
 3. Mae Gweithredwr A yn cofnodi 30 tunnell a £84 (30 x 2.8)
 4. Mae Gweithredwr A yn cofnodi 20 tunnell a £56 (20 x 2.8)

Credyd ansolfedd cwsmer

Faint o gredyd ansolfedd cwsmer ydych chi’n ei hawlio am y cyfnod cyfrifyddu hwn?

Rhowch unrhyw gredydau yr ydych yn dymuno’u hawlio am ddyledion drwg yn codi o ganlyniad i ansolfedd cwsmer ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu.  Bydd hwn yn cael ei dynnu o swm terfynol y dreth daladwy yng nghyfrifiad y system a bydd yn destun gwiriadau gan ACC.

Colled wrth danio

 1. Faint o brofion colled wrth danio a gwblhawyd yn y cyfnod cyfrifyddu hwn?
 2. O’r profion a gwblhawyd yn ystod y cyfnod cyfrifyddu hwn, faint ohonynt a fethodd?

Cynhwyswch nifer y profion colled wrth danio a gwblhawyd yn y cyfnod cyfrifyddu a nifer y rhain a fethodd yn ddiweddarach.  
Os methodd unrhyw rai o’ch profion colled wrth danio cyfeiriwch at hysbysiad yr Awdurdod Cyllid, ‘Cymysgeddau o ddeunyddiau sy’n gyfan gwbl o ronynnau mân’.

Nid yw hyn yn effeithio ar y cyfrifiad treth a fydd yn dilyn.

Cyfrifiad treth

Enghraifft 5

Bydd y data a ddarperir yn enghreifftiau 1-4 yn cael eu defnyddio i ddarparu swm y dreth sy’n daladwy ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu. Ar gyfer gweithredwr A, bydd y cyfrifiad fel a ganlyn.

 • Gwarediadau trethadwy: treth cyfradd safonol (£284,640) + treth cyfradd is (£3,080) yn rhoi cyfanswm dros dro o £287,720.
 • Rhyddhadau: Mae pob un o’r symiau wedi’u hadio at ei gilydd (£112 + £28 + £84 + £56) yn rhoi cyfanswm dros dro o £280.
 • Mae gwarediadau trethadwy llai rhyddhadau yn rhoi cyfanswm dros dro o £287,440.
 • Credyd ansolfedd cwsmer. Bydd unrhyw symiau a hawlir yn cael eu didynnu. Yn yr achos hwn, rydym yn tybio sero.

Y dreth daladwy derfynol ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu fyddai £287,400.

Rhannu’r dudalen hon